Alma Media > Sijoittajille > Hallinnointi > Palkitseminen

Palkitseminen

Tälle sivulle on koottu tietoa muun muassa hallituksen jäsenten vuosipalkkioista ja ylimmän johdon kannustinjärjestelmistä.

Alma Media noudattaa Arvopaperimarkkinayhdistys ry:n antamaa ja vuonna 2020 voimaan tullutta Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodia sellaisenaan.

Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodi on saatavilla Arvopaperimarkkinayhdistyksen verkkosivuilla sekä Alma Median verkkosivuilla.

Alma Media on julkistanut EU:n osakkeenomistajien oikeudet direktiivin (SHRD) mukaisesti palkitsemispolitiikan eli toimielinten palkitsemisen periaatteita sekä toimisopimusten keskeiset ehdot. Lue lisää palkitsemispolitiikasta

Hallituksen jäsenten palkitseminen

Alma Media Oyj:n hallituksen jäsenet eivät ole työ- tai toimisuhteessa yhtiöön. Hallituksen jäsenet saavat yhtiöltä ainoastaan hallituksen ja valiokuntien jäsenyyteen ja hallitustyöhön liittyviä korvauksia. Hallituksen jäsenet eivät ole mukana Alma Median osakepohjaisessa kannustinjärjestelmässä tai muussa yhtiön kannustinjärjestelmissä.

Hallituksen jäsen hankkii yhtiökokouksen päätöksen perusteella Alma Media Oyj:n osakkeita markkinoilta kaupankäynnissä säännellyllä markkinalla Helsingin Pörssissä muodostuvaan hintaan noin 40 prosentilla hänelle, ennakonpidätys huomioiden, suoritetusta hallituksen jäsenen vuosipalkkiosta. Hankittuja osakkeita ei saa luovuttaa ennen kuin hallituksen jäsenyys on päättynyt.

Hallituksen jäsenten kokouspalkkiot maksetaan rahana. Hallituksen jäsenen matkakustannukset korvataan Alma Median matkustusäännön mukaisesti.

Alma Media Oyj:n osakkeenomistajien nimitystoimikunnan tehtävänä on valmistella hallituksen jäsenten valintaan ja palkitsemiseen liittyvät ehdotukset varsinaiselle yhtiökokoukselle.

Yhtiökokous päätti osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotuksesta, että palkkiot nousevat, ja että yhtiökokouksessa valittaville hallituksen jäsenille maksetaan vuoden 2024 varsinaiseen yhtiökokoukseen päättyvältä toimikaudelta seuraavat vuosipalkkiot: 68.800 euroa (aikaisemmin 62.500) vuodessa, varapuheenjohtajalle 44.000 euroa (aikaisemmin 40.000) vuodessa ja muille jäsenille 35.800 euroa (aikaisemmin 32.500) vuodessa. 

Lisäksi hallituksen ja tarkastusvaliokunnan puheenjohtajalle maksetaan 1 500 euron, nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan puheenjohtajalle 1 000 euron ja valiokuntien varapuheenjohtajille 700 euron ja jäsenille 500 euron palkkio niistä hallituksen ja sen valiokuntien kokouksista, joihin he osallistuvat. Hallituksen jäsenten matkakulut korvataan yhtiön matkustusohjesäännön mukaisesti.

Kokouspalkkiot maksetaan kustakin kokouksesta:

– kaksinkertaisena (i) Suomen ulkopuolella Euroopassa asuville henkilöille ja (ii) Suomen ulkopuolella Euroopassa pidetyistä kokouksista; sekä
– kolminkertaisena (i) Euroopan ulkopuolella asuville henkilöille tai (ii) Euroopan ulkopuolella pidetyistä kokouksista.

Hallituksen jäsen hankkii yhtiökokouksen päätöksen perusteella Alma Media Oyj:n osakkeita markkinoilta kaupankäynnissä säännellyllä markkinalla Helsingin Pörssissä muodostuvaan hintaan noin 40 prosentilla hänelle, ennakonpidätys huomioiden, suoritetusta hallituksen jäsenen vuosipalkkiosta. Osakkeiden hankinnan hallituksen jäsen on velvollinen tekemään kahden viikon kuluessa tammi-maaliskuun 2023 osavuosikatsauksen julkistuksesta tai, mikäli tämä ei olisi sisäpiirisäännökset huomioiden mahdollista, ensimmäisenä mahdollisena ajankohtana tämän jälkeen. Mikäli osakkeita ei esimerkiksi vireillä olevien sisäpiirihankkeiden vuoksi ole voitu hankkia vuoden 2023 loppuun mennessä, maksetaan vuosipalkkio rahana. Näin hankittuja osakkeita ei saa luovuttaa ennen kuin hallituksen jäsenyys on päättynyt. Yhtiö vastaa osakkeiden hankinnasta mahdollisesti aiheutuvasta varainsiirtoverosta.


Hallitukselle maksetuista palkkioista löytyy lisää tietoa palkitsemisraportista.

Toimitusjohtajan palkitseminen

Toimitusjohtajan palkitsemisen kiinteiden osatekijöiden, kuten peruspalkan, luontaisetujen ja eläkeetuuksien, perusteena on johtajasopimus. Muuttuvat osatekijät, lyhyen aikavälin kannustepalkkiojärjestelmä ja pitkän aikavälin osakepalkkiojärjestelmä perustuvat ennalta määrättyihin ja mitattaviin suoritus- ja tuloskriteereihin. Muuttuville palkitsemisen osatekijöille on myös asetettu enimmäisrajat.
Toimitusjohtajan kannustinohjelmiin perustuva ansaintamahdollisuus asetetaan markkinoiden mukaiselle kilpailukykyiselle tasolle. Palkitseminen noudattaa vahvasti suoritusperusteisen palkitsemisen periaatetta.
Jos kannustinohjelmien mittareihin perustuva suoritus on hyvä tai erinomainen, kannustinpalkkioilla voi olla merkittävä painoarvo toimitusjohtajan kokonaispalkitsemisessa. Toimitusjohtajan muuttuva palkitseminen koostuu lyhyen aikavälin tulos- ja toiminnallisten tavoitteiden saavuttamiseen liittyvästä kannustepalkkio (STI) -ohjelmasta ja pitkän aikavälin palkitsemisjärjestelmästä eli LTI-ohjelmista. STI-ohjelmaan perustuva ansaintamahdollisuus voi olla enintään 100 prosenttia toimitusjohtajan kiinteästä vuosipalkasta. LTI 2015 -ohjelman mittausjakso on viisi vuotta ja LTI 2019 -ohjelman kolme vuotta. Jaettaessa maksimikannustinpalkkio keskimäärin palkitsemisjaksoille, LTI-ohjelmasta saatava maksimikannustinpalkkio on enintään 95 prosenttia toimitusjohtajan kiinteästä vuosipalkasta. Toimitusjohtajan palkitsemiskäytäntö koostuu seuraavista osista:

 Peruspalkka Kiinteä rahapalkka (kuukausipalkka), luontoisedut (auto-, matkapuhelinetu ja asuntoetu).
Kiinteämääräisen palkan tarkoituksenae palkitsemiskokonaisuudessa on tuottaa kilpailukykyinen
peruspalkitsemistaso, joka mahdollistaa toimitusjohtajan keskittymisen huolehtimaan velvoitteistaan sekä yhtiön strategian pitkäjänteisestä toteuttamisesta.
Luontoisetujen tarkoituksena palkitsemiskokonaisuudessa on tarjota kulloinkin voimassa olevien yhtiön käytäntöjen sekä markkinakäytäntöjen mukaiset edut.
Vakuutukset Henki- ja terveysvakuutus
Eläke Toimitusjohtajalla on lakisääteisen työeläketurvan lisäksi maksuperusteinen ryhmäeläke-etu. Eläkettä kertyy 37 % vuosiansioista. Toimitusjohtajalla on mahdollisuus siirtyä eläkkeelle täytettyään 60 vuotta. Vakuutusmaksujen maksaminen päättyy työsuhteen päättyessä. Eläke määräytyy eläkkeen alkamishetken vakuutussäästöjen perusteella. Eläkkeen alkamista voidaan lykätä korkeintaan siihen asti, kun henkilö täyttää 70 vuotta.
Eläke määräytyy tällöin sijoituskohteiden arvonkehityksen mukaisesti tarkistetusta vakuutussäästöstä.
Alma Median toimitusjohtajan ryhmäeläkevakuutuksen ehtoihin kuuluu, että vakuutetulla on kolme vuotta sopimuksen piirissä oltuaan oikeus työsuhteen päättymiseen mennessä kertyneeseen vakuutussäästöä
vastaavaan maksuvapaaseen vakuutukseen eli vapaakirjaan. Vapaakirja sisältää vanhuuseläkkeen
eläkeiässä, työkyvyttömyysturvan ja kuolemantapausturvan.
Lisäeläkkeen tarkoitus palkitsemiskokonaisuudessa on palkita tehtävien ja velvoitteiden pitkäjänteisestä
toteuttamisesta.Toimitusjohtajalla on lakisääteisen työeläketurvan lisäksi maksuperusteinen ryhmäeläke-etu.
Lyhyen aikavälin palkitsemisjärjestelmä Tulos- ja toiminnallisten tavoitteiden saavuttamiseen liittyvä kannustepalkkio (STI). Kannustepalkkiojärjestelmän tarkempi rakenne, mittarit ja niiden tavoitetasot määräytyvät ja asetetaan sekä voivat vaihdella sen mukaisesti mitä Alma Median hallitus niistä kulloinkin päättää.
Toimitusjohtajan kannustepalkkiojärjestelmän tavoitteet ovat pääosin konsernitason tulos- ja toiminnallisia tavoitteita.
Alma Median toimitusjohtajan kannustepalkkio voi nousta enintään 100 %:iin vuosipalkasta.
Järjestelmän tarkoituksena palkitsemiskokonaisuudessa on kannustaa Alma Median tärkeimpien, strategiaa tukevien taloudellisten ja muiden avainsuoritustavoitteiden saavuttamiseen vuositasolla.
Yllä mainitun, kannustepalkkiojärjestelmään perustuvan ansaintamahdollisuuden lisäksi toimitusjohtajalle voidaan maksaa kertaluontoisia projektipalkkioita esimerkiksi keskeisten kehitysprojektien, merkittävien konsernirakenteen muutokseen tai yritysjärjestelyihin liittyvien projektien sekä muiden kertaluontoisten projektien tai järjestelyiden perusteella sen mukaisesti kuin hallitus kulloinkin päättää.  
Pitkän aikavälin palkitsemisjärjestelmä Alma Median pitkän aikavälin palkitsemisjärjestelmä muodostuu osakepohjaisesta kannustinjärjestelmästä mutta voi hallituksen niin päättäessä olla käteispohjainen. Myös järjestelmän ollessa osakepohjainen sen palkkiot voidaan hallituksen niin päättäessä maksaa rahana.
Pitkän aikavälin palkitsemisjärjestelmän rakenne, mittarit ja niiden tavoitetasot määräytyvät ja asetetaan sekä voivat vaihdella sen mukaisesti mitä Alma Median hallitus niistä kulloinkin päättää.
Rakenteita voi hallituksen päätöksen mukaan olla yksi tai useampia. Järjestelmän tavoitteet voivat olla
kytkettyjä yhtiön strategisiin tavoitteisiin, pitkän aikavälin taloudellisiin tavoitteisiin, osakasarvon kehitykseen, ympäristöön, sosiaaliseen vastuuseen ja hyvään hallintoon tai olla muita hallituksen päättämiä mittareita. Mittarit voivat mitata absoluuttista tai suhteellista suoritusta.
LTI 2015 -ohjelman mittausjakso on viisi vuotta ja LTI 2019 -ohjelman kolme vuotta. Jaettaessa maksimikannustinpalkkio keskimäärin mittausjaksolle, LTI-ohjelmasta saatava maksimikannustinpalkkio on enintään 95 prosenttia toimitusjohtajan kiinteästä vuosipalkasta.
Järjestelmän tarkoituksena palkitsemiskokonaisuudessa on kannustaa Alma Median tärkeimpien, strategiaa tukevien taloudellisten ja muiden avainsuoritustavoitteiden saavuttamiseen pitkällä aikavälillä sekä osakasarvon kasvattaminen pitkällä aikavälillä yhdenmukaistamalla toimitusjohtajan intressit
yhtiön osakkeenomistajien intressien kanssa.
Erokorvaukset Irtisanomisaika on kuusi kuukautta. Lisäksi johtajasopimuksen mukaan 12 kuukauden palkkaa vastaava korvaus, mikäli työnantaja irtisanoo ilman, että toimitusjohtaja on syyllistynyt sopimusrikkomukseen.
Mikäli toimitusjohtaja irtisanoutuu itse, hänelle ei makseta mainittua 12 kuukauden palkkaa vastaavaa korvausta. Toimitusjohtajan tehtävästä vapauttamisesta päättää Alma Median hallitus.
Toimisuhteen päättyessä meneillään olevien palkitsemisjärjestelmien perusteella mahdollisesti maksettavat palkkiot määräytyvät sen perusteen mukaan, jonka nojalla toimisuhde päättyi. Mikäli toimisuhde päättyy irtisanoutumisen tai irtisanomisen johdosta, meneillään olevien palkitsemisjärjestelmien nojalla ei pääsääntöisesti suoriteta palkkioita.
Mikäli toimisuhde päättyy tietyillä erikseen määritellyillä perusteilla, kuten eläköitymisen tai pysyvän työkyvyttömyyden perusteella, meneillään olevien palkitsemisjärjestelmien perusteella voidaan suorittaa järjestelmien ehtojen perusteella määräytyvä osa palkkiosta.
Takaisinperintä Pitkän ja lyhyen aikavälin kannustinohjelmiin liittyen hallitus voi pienentää, peruuttaa tai periä jo maksetut
palkkiot takaisin väärinkäytösten yhteydessä.
Osakeomistuksen ohjeet Hallituksen osakeomistussuosituksen mukaan toimitusjohtajan odotetaan säilyttävän omistuksessaan vähintään puolet yhtiön osakepalkkiojärjestelmistä saamistaan netto-osakkeista, kunnes osakeomistuksen arvo Alma Mediassa vastaa vähintään yhden vuoden kiinteän bruttomääräisen vuosipalkan määrää.
Mikäli työsuhde Alma Mediaan päättyy ennen osakepalkkion maksamisajankohtaa, osallistuja ei pääsääntöisesti ole oikeutettu palkkioon ohjelman perusteella.
Osakeomistussuosituksen tavoitteena osakepohjaisen kannustinjärjestelmän rinnalla on yhdenmukaistaa toimitusjohtajan intressit yhtiön osakkeenomistajien intressien kanssa osakasarvon kasvattamiseksi pitkällä aikavälillä.

 

Alma Media Oyj:n toimitusjohtajalle Kai Telanteelle maksettiin vuonna 2023 palkkaa ja palkkioita, sisältäen myös eläke-edut (lisäeläke + TyEL), yhteensä 2 729 843 euroa.

 EURMuuttuvat palkanosat Eläke-
etuudet
Kiinteä vuosipalkka
(sisältäen verolliset
luontaisedut)
Maksettu lyhyen
aikavälin palkkio
vuodelta 20
23
Maksettu
osakepohjainen
kannustinpalkkio
Lisäeläke
ja TYEL
Yhteensä
Toimitusjohtaja 573 529 424 3131 261 507* 470 4952 729 843  

* Osakepohjainen kannustinpalkkio (LTI) maksettiin kahdessa osassa, ensimmäinen osa 16.3.2023, jossa luovutettu osakemäärä oli 15 608 kpl ja maksupäivän keskikurssi 9,12 euroa. Toinen osa maksettiin 27.4.2023, jossa luovutettu osakemäärä oli 125 959 kpl ja maksupäivän keskikurssi 8,88 euroa.

Muut konsernin johtoryhmän jäsenet

 

Peruspalkka

Kiinteä rahapalkka (kuukausipalkka), luontoisedut (auto-, matkapuhelinetu)

Vakuutukset

Henkivakuutus ja mahdollisuus terveysvakuutukseen

Eläke

Johtoryhmän jäsenillä on maksuperusteinen ryhmäeläke-etu. Eläkettä kertyy 15–34 % vuosiansioista riippuen siitä, milloin henkilö on tullut mukaan konsernin johtoryhmän jäseneksi. Konsernin johtoryhmän jäsenellä on mahdollisuus siirtyä eläkkeelle täytettyään 60 vuotta. Vakuutusmaksujen maksaminen päättyy työsuhteen päättyessä. Eläke määräytyy eläkkeen alkamishetken vakuutussäästöjen perusteella. Eläkkeen alkamista voidaan lykätä korkeintaan siihen asti, kun henkilö täyttää 70 vuotta. Eläke määräytyy tällöin sijoituskohteiden arvonkehityksen mukaisesti tarkistetusta vakuutussäästöstä.
Alma Median johtoryhmän jäsenten ryhmäeläkevakuutuksen ehtoihin kuuluu, että vakuutetulla on kolme vuotta sopimuksen piirissä oltuaan oikeus työsuhteen päättymiseen mennessä kertyneeseen vakuutussäästöä vastaavaan maksuvapaaseen vakuutukseen eli vapaakirjaan. Vapaakirja sisältää vanhuuseläkkeen eläkeiässä, työkyvyttömyysturvan ja kuolemantapausturvan.

Lyhyen aikavälin palkitsemisjärjestelmä

Tulos- ja toiminnallisten tavoitteiden saavuttamiseen liittyvä kannustepalkkio (STI). Osallistuminen palkitsemisjärjestelmiin määräytyy tehtävän mukaisesti.
Konsernin johtoryhmän jäsenen ja liiketoimintayksiköiden johtajien kannustepalkkio voi olla suuruudeltaan enintään 70 % vuosipalkasta.

Yllä mainitun, kannustepalkkiojärjestelmään perustuvan ansainta mahdollisuuden lisäksi konsernin johtoryhmän jäsenille voidaan maksaa kertaluontoisia projektipalkkioita esimerkiksi keskeisten kehitysprojektien, merkittävien konsernirakenteen muutokseen tai yritysjärjestelyihin liittyvien projektien sekä muiden kertaluontoisten projektien tai järjestelyiden perusteella sen mukaisesti kuin hallitus kulloinkin päättää.

Pitkän aikavälin palkitsemisjärjestelmä

Alma Median pitkän aikavälin palkitsemisjärjestelmä muodostuu osakepohjaisesta kannustinjärjestelmästä mutta voi hallituksen niin päättäessä olla käteispohjainen. Myös järjestelmän ollessa osakepohjainen sen palkkiot voidaan hallituksen niin päättäessä maksaa rahana.
Osallistuminen palkitsemisjärjestelmiin määräytyy tehtävän mukaisesti.

Erokorvaukset

Johtoryhmän jäsenten irtisanomisaika on kuusi kuukautta. Lisäksi johtoryhmän jäsenelle suoritetaan kuuden kuukauden palkkaa vastaava korvaus, mikäli työnantaja irtisanoo hänet ilman, että irtisanominen johtuu jäsenen omasta syystä tai hänen vastuulleen luettavasta laiminlyönnistä. Tarvittaessa tehtävästään vapauttamisesta päättää toimitusjohtaja.
Mikäli johtoryhmän jäsen irtisanoutuu itse, hänelle ei makseta mainittua kuuden kuukauden palkkaa vastaavaa korvausta.

Takaisinperintä

Pitkän ja lyhyen aikavälin kannustinohjelmiin liittyen hallitus voi pienentää, peruuttaa tai periä jo maksetut palkkiot takaisin väärinkäytösten yhteydessä.

Osakeomistuksen ohjeet

Hallituksen osakeomistussuosituksen mukaan johtoryhmän jäsenen odotetaan säilyttävän omistuksessaan vähintään puolet yhtiön osakepalkkiojärjestelmistä saamistaan netto-osakkeista, kunnes osakeomistuksen arvo Alma Mediassa vastaa vähintään yhden vuoden kiinteän bruttomääräisen vuosipalkan määrää.
Mikäli työsuhde Alma Mediaan päättyy ennen osakepalkkion maksamisajankohtaa, osallistuja ei pääsääntöisesti ole oikeutettu palkkioon ohjelman perusteella.

Muille konsernin johtoryhmän jäsenille maksetut palkat ja palkkiot

1000 EUR

2023

2022

2021

Palkat ja muut lyhytaikaiset työsuhde-etuudet

2329,2

2 659,4


2 850,0

Irtisanomisten yhteydessä suoritettavat etuudet

 

 

Työsuhteen päättymisen jälkeiset etuudet

930,7

857,2

840,6

Myönnetyt osakkeina toteutettavat ja maksettavat optiot

1674,5

1853,1


1782,1

Yhteensä

4934,4

5 369,7


5 472,8

Kannustepalkkiojärjestelmä (lyhyen aikavälin sitouttamis- ja kannustinjärjestelmä)

Alma Medialla on lyhyen aikavälin palkitsemiseen vuosittain määräytyvät tulospalkkiot. Alma Median hallitus päättää johdon tulospalkkiojärjestelmän kriteerit vuosittain. Alma Median johdon kannustepalkkiojärjestelmän periaatteet noudattavat Alma Median kannustepalkkiojärjestelmän ehtoja.

Kannustepalkkio määräytyy Alma Media -konsernin tulostavoitteiden täyttymisestä, liiketoimintayksikön tulostavoitteiden täyttymisestä, liiketoimintayksikön strategian toteutumisen onnistumisesta sekä liiketoimintayksikön strategian toteutumista mittaavan osasto- tai henkilökohtaisen tavoitteen täyttymisestä kultakin kalenterivuodelta.

Alma Median hallitus seuraa ja arvioi suoritus- ja tuloskriteerien toteutumista ja vaikutusta yhtiön pitkän aikavälin taloudelliseen menestykseen.

Osakepohjainen sitouttamis- ja kannustinjärjestelmä (pitkän aikavälin sitouttamis- ja kannustinjärjestelmä)

Ylimmän johdon pitkän aikavälin sitouttamis- ja kannustinjärjestelmä

Alma Median hallitus päätti joulukuussa 2018 ylimmän johdon lisäosakeohjelman uudistetusta rakenteesta. Alma Median ylimmälle johdolle tarkoitettu lisäosakeohjelma koostuu vuosittain alkavista yksittäisistä osakepalkkio-ohjelmista, joiden alkaminen on kulloinkin ehdollinen hallituksen erilliselle hyväksynnälle.

Kussakin yksittäisessä ohjelmassa on seuraavat pääelementit:

  • henkilön oma sijoitus Alma Median osakkeisiin edellytyksenä ohjelmaan osallistumiselle, osakesijoitukseen perustuvat lisäosakkeet kiinteällä kertoimella kolmivuotisen rajoitusjakson jälkeen,
  • mahdollisuus ansaita suoriteperusteisia lisäosakkeita kolmivuotisen suoritusjakson perusteella sekä
  • kahden vuoden pituinen luovutusrajoitus, joka koskee puolta palkkiona saaduista osakkeista.

 Palkkiot maksetaan Alma Median Oyj:n osakkeina.

Vuonna 2019 alkanut MSP-ohjelma (LTI 2019)

Ensimmäisessä uuden rakenteen mukaisessa Alma Media-konsernin johtoryhmän jäsenten lisäosakeohjelmassa (MSP 2019) osallistuja saa kiinteämääräisenä palkkiona maksutta kaksi lisäosaketta kutakin sijoittamaansa osaketta kohti kolmivuotisen rajoitusjakson jälkeen. Jos kaikki osallistumiseen oikeutetut henkilöt osallistuvat MSP 2019-ohjelmaan tekemällä edellytetyn osakesijoituksen, kiinteän lisäosakekertoimen nojalla suoritettavien lisäosakkeiden enimmäismäärä on yhteensä 125 000 osaketta (bruttomäärä, josta vähennetään soveltuva ennakonpidätys ja jonka jälkeen jäljelle jäävä nettomäärä suoritetaan osallistujille osakkeina). Kiinteämääräiset lisäosakkeet suoritetaan keväällä 2022.

MSP 2019-ohjelman nojalla mahdollisesti suoritettavat suoritusperusteiset lisäosakkeet maksetaan osallistujille kolmivuotisen suoritusjakson jälkeen keväällä 2022 edellyttäen, että hallituksen ohjelmalle asettamat suoritustavoitteet saavutetaan.

MSP 2019-ohjelmaan sovellettavat suoritustavoitteet perustuvat:

  • Alma Median osakkeen absoluuttiseen kokonaistuoton kehitykseen (TSR)
  • Alma Median digitaalisen liiketoiminnan kasvuun.

Jos hallituksen asettamat suoritustavoitteet saavutetaan kokonaisuudessaan, osallistuja saa maksutta yhteensä neljä lisäosaketta kutakin sijoittamaansa osaketta kohti. Tällöin, jos kaikki osallistumaan oikeutetut henkilöt osallistuvat MSP 2019-ohjelmaan tekemällä edellytetyn osakesijoituksen, 2019-ohjelman nojalla maksettavien suoriteperusteisten osakkeiden kokonaismäärä on yhteensä enintään 250 000 osaketta (bruttomäärä, josta vähennetään soveltuva ennakonpidätys ja jonka jälkeen jäljelle jäävä nettomäärä suoritetaan osallistujille osakkeina).

Vuonna 2015 alkanut osakepohjainen kannustinjärjestelmä

Alma Media Oyj:n hallitus hyväksyi vuonna 2015 pitkän aikavälin osakepohjaisen kannustinjärjestelyn perustamisen yhtiön johdolle ja eräille avainhenkilöille (jäljempänä LTI 2015-järjestely).

LTI 2015 -järjestelyyn sovellettavat suoritustavoitteet perustuvat Alma Median osakkeen absoluuttiseen kokonaistuoton kehitykseen (TSR) ja yhtiön kannattavaan kasvuun.

LTI 2015 -järjestely koostuu vuosittain alkavista yksittäisistä osakepalkkio-ohjelmista, joista kukin on ehdollinen hallituksen erilliselle hyväksynnälle. Kussakin yksittäisessä ohjelmassa on kolme pääelementtiä: sijoitus yhtiön osakkeisiin edellytyksenä ohjelmaan osallistumiselle, osakesijoitukseen perustuvat lisäosakkeet sekä mahdollisuus ansaita suoriteperusteisia lisäosakkeita.

Osakesijoitukseen perustuva lisäosakeohjelma

Osakesijoitukseen perustuvassa lisäosakeohjelmassa (matching share plan) osallistuja saa tietyn määrän lisäosakkeita Alma Median osakkeisiin tekemänsä sijoituksen perusteella.

Ensimmäisessä, vuonna 2015 alkaneessa lisäosakeohjelmassa (LTI 2015 I) osallistuja saa maksutta kaksi lisäosaketta kutakin sijoittamaansa osaketta kohti kahden vuoden odotusjakson jälkeen edellyttäen, että osakepalkkion saamiselle ohjelman ehdoissa asetetut muut edellytykset edelleen täyttyvät palkkion suorittamishetkellä.

Suoriteperusteinen lisäosakeohjelma

Suoriteperusteinen lisäosakeohjelma (performance matching plan) sisältää yhteensä viiden vuoden pituisen ansaintajakson. Mahdolliset osakepalkkiot annetaan erissä kolmen ja viiden vuoden kuluttua yhtiön hallituksen asettamien ansaintakriteerien saavuttamisen perusteella.

Ensimmäisessä, vuonna 2015 alkaneessa suoriteperusteisessa lisäosakeohjelmassa ansaintakriteereinä käytetään yhtiön kannattavaan kasvuun ja osakkeen arvoon perustuvia mittareita. Jos hallituksen asettamat ansaintakriteerit saavutetaan kokonaisuudessaan, osallistuja saa maksutta yhteensä neljä lisäosaketta kutakin sijoittamaansa osaketta kohti edellyttäen, että osakepalkkion saamiselle ohjelman ehdoissa asetetut muut edellytykset edelleen täyttyvät palkkion suorittamishetkellä.