Alma Media > Sijoittajille > Markkinatietoa > Riskit

Riskit ja riskienhallinta

Alma Mediassa riskiksi on määritelty tapahtuma tai asia, joka estää strategisen, operatiivisen tai taloudellisen tavoitteen saavuttamisen. Riskit on luokiteltu strategisiin, operatiivisiin ja rahoitusriskeihin.

Alma Media -konsernissa riskienhallinnan tehtävä on havaita, arvioida ja hallinnoida yritystoiminnassa esiintyviä mahdollisuuksia, uhkia ja riskejä asetettujen tavoitteiden saavuttamiseksi ja toiminnan jatkuvuuden turvaamiseksi.

Riskienhallintaprosessin avulla tunnistetaan ja hallitaan riskit, kehitetään riskienhallintakeinoja ja raportoidaan riskeistä säännöllisesti riskienhallintaorganisaatiolle ja hallitukselle. Riskienhallinta on osa Alma Median sisäistä valvontaa ja näin ollen osa hyvää johtamis- ja hallintojärjestelmää.

Alma Mediassa käytetään yhtenäistä riskien arviointi- ja raportointimallia. Riskeihin liittyen Alma Media seuraa myös kansallisten, EU-tason ja kansainvälisten säännösten/sopimusten kehitystä. Riskimatriisissa riskit priorisoidaan riskin merkityksen mukaisesti arvioimalla riskin toteutumisen euromääräisiä vaikutuksia ja todennäköisyyttä. Toteutumisen vaikutusta arvioitaessa otetaan huomioon euromääräisten vaikutusten lisäksi myös mm. maine- ja ympäristövaikutukset. Kukin liiketoiminta-alue, toiminto ja yksikkö vastaa omaan toimintaansa liittyvien riskien hallinnasta.

Strategiset riskit

Alma Median merkittävimmät strategiset riskit ovat painetun median osalta lehtien lukijamäärien merkittävä lasku sekä digitaalisen median verkkoyleisön pienentyminen ja mainosmyynnin pysyvä vähentyminen. Mediatoimiala muuttuu mediakäytön muutosten ja teknologian kehittymisen myötä. Alma Median liiketoiminnan yhä keskeisempi kilpailukykytekijä, mutta myös strateginen riski on kyky hyödyntää asiakasdataa mainostaja-asiakkaiden tuote- ja palvelutarjoaman parantamiseksi ja loppukäyttäjien palvelujen rikastamiseksi. Asiakas- ja käyttäytymistietoa hallitaan keskittämällä asiakastietovarastoja ja ottamalla käyttöön analysointi- ja aktivointiteknologiaa regulaatiovaatimukset huomioiden. Koska datan merkitys Alma Median liiketoiminnassa on aiempaa keskeisempi, yhtiön strategisiin riskeihin kuuluvat myös ns. kyberriskit. Media-alaa koskeva sääntely ja siihen liittyvät markkinakäytännöt ovat kiristymässä. Teknologisen kehityksen myötä ja mediakulutuksen painopisteen siirtyessä digitaalisiin kanaviin Alma Media vastaa toimintaympäristön muutokseen kehittämällä digitaalisia palveluja ja tuotteita kuluttajille ja yrityksille.

Talouden suhdannevaihtelut heijastuvat mainosmyynnin kehitykseen. Mainosmyynti kattaa noin puolet konsernin liikevaihdosta.

Operatiiviset riskit

Operatiivisista riskeistä merkittävimmät ovat tietotekniikan ja -liikenteen häiriöt. Laaja-alainen pandemia voi merkittävästi
vaikuttaa toisaalta palveluiden ja tuotteiden kysyntään sekä toisaalta aiheuttaa oleellisia tuotantokatkoksia liiketoimintaprosesseihin merkittävistä henkilöstön terveyteen kohdistuvista riskeistä johtuen.

Rahoitusriskit

Konsernin rahoituksesta vastaa konsernin talous- ja rahoitusjohtaja. Konsernin keskitetty rahoitustoiminto hoitaa kaikkien konserniyhtiöiden operatiivista rahoitustoimintaa. Toiminto pitää sisällään maksuliikenteen hoidon, likviditeetin hallinnan, varainhankinnan ja sijoittamisen. Pitkäaikaisessa rahoituksessa käytetään pääomamarkkinajärjestelyjä. Kassan ylijäämä sijoitetaan konsernin rahoituspolitiikan mukaisesti vakavaraisiin, alle vuoden mittaisiin sijoitusinstrumentteihin. Alma Median rahoitusriskejä on kuvattu kattavammin konsernitilinpäätoksen liitetiedoissa. 

 

Riski Riskin määritelmä Riskiä vähentävät toimet 
Strategiset riskit   
Muutokset median käytössä ja markkinapaikkojen liiketoimintamalleissaToimialan muutos mediakäytön muutosten ja teknologian kehittymisen myötä. Tuote- ja palvelukehityksen kyky arvioida kulutuskäyttäytymisen muutoksia tai panostaa oikeisiin teknisiin palveluratkaisuihin. Liiketoiminnan kehittäminen asiakastarve edellä. Digitaalisen liiketoiminnan kilpailukykyä edistävät toimenpiteet. Sisällön kiinnostavuuden takaaminen. Medioiden käyttöliittymien ja esimerkiksi ostopolkujen ja maksujärjestelmien kehittäminen. Riittävät investoinnit ja resurssit tutkimus- ja kehitystoimintaan.
Kilpailukentän muutos,
kiristyvä kilpailu 
Kansainvälisten alustatoimijoiden liiketoiminnan laajentuminen, toimialaliukumat, hintakilpailukyvyn heikentyminen. Alustatoimijoiden tekniset ratkaisut tai toteutukset, jotka rajoittavat muiden yhtiöiden toimintaa. Palveluliiketoiminnan kehitys, nykyliiketoiminnan aktiivinen kehittäminen, tulonlähteiden monipuolistaminen, liiketoiminnan maantieteellinen hajauttaminen.
Digitaalisen median yleisö ja digitaalinen mainontaTilaaja- ja lukijamäärien merkittävä lasku, digitaalisen, mainosmyynnin pysyvä vähentyminen sekä palveluiden hinnoittelupaineet.Vuorovaikutteisen media-lukijasuhteen ylläpitäminen ja kehittäminen, asiakastyytyväisyyttä mittaavat tutkimukset, yhteistyö Almassa sisällöntuotannossa, sisältömyynnissä ja mainosmyynnissä, tukitoiminnoissa ja tuotekehityksessä. Jakelukumppanuudet ja kustantajayhteistyö.
Asiakasdata, kolmannen
osapuolen evästeiden käytön rajoittaminen
Kyky hyödyntää yhä kasvavaa asiakasdatan määrää parempien ja kohdennetumpien palveluratkaisujen tarjoamisessa. Tuote- ja palvelukehityksen kyky arvioida asiakastarpeen muutoksia. Tietosuoja-asetusta tai muuta tietosuojasääntelyä koskevat rikkomukset. Kolmannen osapuolen evästeitä ei voida käyttää datan keräämiseen ja sen myötä mainonnan ja sisältömyynnin kohdennuksiin.Liiketoiminnan kehittäminen asiakastarve edellä. Digitaalisen liiketoiminnan kilpailukykyä ja datan hallintaa edistävät toimenpiteet. Riittävät investoinnit ja resurssit datan hallintaan ja järjestelmiin sekä tietosuojakäytäntöjen ja henkilöstön osaamisen kehittäminen. Palveluiden omien rekisteröityjen käyttäjien sekä Alma-tunnuksen käytön määrän kasvattaminen.
Globaali pandemia, geopoliittiset jännitteetGeopoliittiset jännitteet ja poikkeusolot, laaja-alainen pandemia ja sen vaikutukset palveluiden ja tuotteiden kysyntään sekä mahdolliset tuotantokatkokset liiketoimintaprosesseihin merkittävistä henkilöstön terveyteen kohdistuvista riskeistä johtuen.Toimintaympäristön seuranta ja riittävän nopea reagointi muuttuvaan tilanteeseen. Organisaation kyky sopeutua vallitseviin olosuhteisiin. Henkilöstön työturvallisuustoimenpiteet.
Talouden suhdannevaihtelut Mainonnan merkittävä osuus liikevaihdosta sekä sen herkkyys yleisestä talouden suhdannevaihtelusta. Kansantalouksien yleisen kehityksen voimakas vaikutus liiketoimintaan, erityisesti rekrytointiliiketoimintaan.
Toimintaympäristön seuranta ja riittävän nopea reagointi muuttuvaan tilanteeseen.
Lainsäädännön muutokset, GDPR ja ePrivacy Tietosuoja-asetuksen käytännön soveltamiseen liittyvät viranomaistulkinnat, valmisteilla oleva sähköisen viestinnän asetus (ePrivacy) ja verotusta koskevat mahdolliset lakimuutokset. Sisäinen koulutus, säädösten ja viranomaistulkintojen seuranta, prosessien rakentaminen lainsäädännön vaatimiin muutoksiin organisaatiossa.
KyberriskitRiski joutua tietoturvahyökkäysten ja datavarkauksien kohteeksi.Valmiussuunnitelmat ja riskienhallintatoimet, riittävän osaamisen varmistaminen, vakuuttaminen.
Osaaminen; osaavan henkilöstön säilyttäminen, rekrytointi ja kehittäminen.Teknologian kehittymisen ja vaativuuden myötä kasvanut riski saada, sitouttaa ja ylläpitää riittävää osaamista.HR-strategia, avainhenkilöiden sitouttaminen, lisäresurssoinnit ja trainee-ohjelmat, työhyvinvointi.
Operatiiviset riskit   
Tietotekniikan ja -liikenteen häiriöt Tietoverkon toimintavarmuus. Valmiussuunnitelmat, hajautetut palvelinratkaisut, pilveistäminen, riittävän osaamisen varmistaminen.
Rahoitusriskit   
Korko- ja valuuttariskit Koron tai valuutan muutos aiheuttaa merkittävän vaikutuksen yhtiön tulos- tai taseasemaan. Rahoituspolitiikkaa ja siinä määritellyt suojausperiaatteet.
Jälleenrahoitusriski Yhtiö ei pysty uusimaan erääntyviä rahoitussopimuksia. Rahoituspolitiikka, rahoitussuunnitelma ja -sopimukset, riittävän pitkä lainojen maturiteetti ja riittävä omavaraisuusaste.
Likviditeettiriski Yhtiö ei lyhyellä aikavälillä pysty suorittamaan erääntyviä velvoitteita. Rahoituspolitiikka, riittävän suuruiset rahoituslimiittisopimukset.
Muun kuin taloudellisen tiedon raportointiin liittyvät riskit   Riskin määritelmä  Riskiä vähentävät toimet
Journalismiin liittyvät riskit Median sisällön arvostuksen ja luotettavuuden rapautuminen. Toimitetun sisällön valvonta ja hallinta digitaalisessa ympäristössä haasteellista.  Toimitusten käytäntöjen kehittäminen ja henkilöstön osaamisen kehittäminen. Lukijatyytyväisyysmittaukset, asiakaskontaktit ja -palaute. Osallistuminen journalismin alan tapahtumiin ja toimielimiin.
Markkinointiin liittyvät riskit Luotettavuus mainosympäristönä heikkenee. Hyvän markkinointitavan vastaisen tai lukukokemusta häiritsevän mainonnan julkaiseminen.  Digimarkkinointiin, esim. ohjelmalliseen ostamiseen liittyvät eettiset riskit, kuten kumppaniriskit, turvallisen brändiympäristön tarjoaminen julkaisijana. Teknologiset riskit. Asiakastyytyväisyysmittaukset, -kontaktit ja -palaute. Markkinointikäytäntöjen ja henkilöstön osaamisen kehittäminen. Teknologiahankinnat.