Alma Media > Vastuullisuus > Ympäristövastuu

Ympäristövastuu

Alma Median ympäristövastuun tavoitteena on kasvihuonekaasupäästöjen minimointi yhtiön omassa toiminnassa ja alihankintaketjussa. Positiivista vaikutusta ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi pyritään aikaansaamaan myös ympäristötietoisuutta kasvattavien mediasisältöjen muodossa ja mahdollistamalla digitaalisissa palveluissa kestäviä valintoja esimerkiksi autoa tai asuntoa hankittaessa.

Alma Median liiketoiminnasta jo noin 80 prosenttia eli noin 250 miljoonaa euroa (2022) muodostuu digitaalisista lähteistä. Yhtiö on yli vuosikymmenen toteuttanut strategiaansa, jonka perusta on liiketoiminnan hallittu digitaalinen transformaatio. Viimeisen viiden vuoden aikana Alma Media on puolittanut oman toimintansa aiheuttamat kasvihuonekaasupäästöt. Paitsi ympäristöystävällisempää, on digitaalisten sisältöjen ja palveluiden tuottaminen sekä niiden jakelu myös kustannustehokkaampaa printtituotteisiin verrattuna. 

Alma Median liiketoiminnasta jo noin 80 prosenttia eli noin 250 miljoonaa euroa (2022) muodostuu digitaalisista lähteistä.

Syksyllä 2021 Alma Media päivitti ilmastotavoitteensa, jotka kattavat yrityksen oman toiminnan kasvihuonekaasupäästöt (Scope 1 ja 2) sekä alihankintaketjun (Scope 3) kasvi-huonekaasupäästöt. Tavoitteet ovat Science Based Target -aloitteen mukaiset, mikä tarkoittaa, että yhtiö on sitoutunut aloitteeseen, jonka pyrkimyksenä on rajoittaa maailmanlaajuisesti ilmaston lämpeneminen enintään 1,5 celsiusasteeseen.

Alma Media on sitoutunut vähentämään absoluuttisia Scope 1 ja Scope 2 kasvihuonekaasupäästöjään vähintään 52 prosenttia vuoteen 2030 mennessä verrattuna vuoteen 2019. Päästövähennykset kohdistuvat erityisesti työsuhdeautojen ja sähkön, toimitilojen kaukolämmön ja -kylmän päästöjen vähentämiseen.  Alma Media on sitoutunut vähentämään myös alihankintaketjussaan (Scope 3) kasvihuonekaasupäästöjä 14 prosenttia, keskittyen päästöjen vähentämiseen esimerkiksi lehtien painamisessa ja logistiikkahankinnoissa. Alma Median oman toiminnan hiilijalanjälki on hyvin matala ja yhtiön synnyttämistä kasvihuonekaasuista vain neljä prosenttia syntyy yrityksen omasta toiminnasta ja 96 prosenttia alihankintaketjussa. 

Alma Media oli kolmas mediayhtiö maailmassa asettaessaan tieteeseen perustuvat ilmastotavoitteet vuonna 2016. Kansainvälinen Science Based Targets -organisaatio hyväksyi Alma Median kiristetyt pitkän aikavälin SBTi päästötavoitteet virallisesti kesäkuussa 2022. Alma Median hallitus ja johtoryhmä seuraavat yhtiön vastuullisuusohjelmassa asetettujen ympäristövastuun tavoitteiden edistymistä. Johdon alaisuudessa toimivat liiketoimintayksiköiden johto ja avainhenkilöt toimintokohtaisesti, kuten hankinnoista ja tilasuunnittelusta vastaavat asiantuntijat. Alma Median liiketoimintayksiköt eivät ole saaneet toimintamaissaan rangaistuksia tai huomautuksia ympäristölakien tai -säännösten rikkomisesta.

Alla esitetty yhtiön jatkuvien toimintojen oman energiakulutuksen suorien kasvihuonekaasupäästöjen (Scope 1) ja epäsuorien (Scope 2) kasvihuonekaasujen päästöjen määrä ja kehitys vuosina 2016–2022.

Alma Media käy aktiivista dialogia alihankkijoidensa kanssa myös päästöjen hillitsemiseksi ja Alma Median SBTi ilmastotavoitteiden tukemiseksi.  Alma Median suurimmat Scope 3- päästöintensiteetit liittyvät kuljetus- ja jakeluhankintoihin sekä lehtien painamiseen.

Alma Median hankintaketju Suomessa rakentuu noin 2000 alihankkijasta. Yhtiön merkittävimmät alihankkijat ovat nimettyjä ICT-, paino-, ja jakelutoimittajia, joilta jatkuvat ostot muodostavat 46 prosenttia yhtiön hankinnoista. Vastaavasti sisällöntuotantoon liittyvien hankintojen osuus kokonaisostoista oli 12 prosenttia vuonna 2022. Alma Median kokonaisostot palvelun- tai tavarantoimittajilta ovat vuosittain noin 90 miljoonaa euroa.

Alma Media raportoi muista epäsuorista kasvihuonekaasupäästöistään kansainvälisen GHG- Protocol -ohjeiston mukaisesti. Erittely yhtiön aiheuttamista Scope 3 -päästöistä on nähtävissä alla olevasta taulukosta.

Alma Median vuoden 2022 päästölaskenta on Kansainvälisen energiajärjestö IEA:n maakohtaisten päästökertoimien mukainen niiltä osin, joissa ei ole ollut käytettävissä energiatuottajakohtaista päästökerrointa. Vuosille 2016–2022 on suoritettu takautuvasti uudelleenlaskenta IEA:n mukaiseksi. Siirtyminen IEA:n ohjeiston mukaiseen laskentaan parantaa Alma Median raportoimien ympäristölukujen luotettavuutta ja mahdollistaa jatkumon. Myös Alma Median SBTi tavoitteiden saavuttamisen seuranta edellyttää IEA:n standardien mukaisuutta. Scope 3 -päästöt muodostuvat pääasiallisesti hiilidioksidipäästöistä (CO2).