Alma Media > Vastuullisuus > Hyvä hallintotapa

Hyvä hallintotapa

Alma Media noudattaa eettisen ja läpinäkyvän liiketoiminnan johtamisen periaatteita, eikä hyväksy työntekijöiltään tai toimittajiltaan epäeettisiä liiketoimintatapoja. Yhtiö tuomitsee korruption ja lahjonnan. Keskeiset eettiset toimintaperiaatteet on kirjattu Alma Median eettiseen ohjeistukseen (Code of Conduct) Ohjeet muodostavat yhtiön vastuullisen liiketoiminnan perustan ja ne on liitetty työntekijöiden perehdytykseen. Eettinen ohjeisto käsittelee lakien noudattamista ja tietojen julkistamista, eturistiriitoja, lahjoja ja lahjonnan kieltoa sekä henkilöstöön, ihmisoikeuksiin ja ympäristöön liittyviä toimintatapoja. Ohjeistus käsittää myös regulaatiotiukennukset huomioiden muun muassa tietosuojaa, rahanpesun vastaista lainsäädäntöä ja veronkierron ehkäisyä koskevat kohdat ja korostaa työyhteisön monimuotoisuuden sekä sallivuuden merkitystä. Yli 90 % Alma Median henkilöstöstä Suomessa ja ulkomailla on suorittanut Code of Conduct- valmennuksen. Yhtiön tavoitteena on, että Alma Median koko henkilöstö on suorittanut uudistetun Code of Conduct valmennuksen 2022 aikana.

Myös alihankkijoita koulutetaan ja informoidaan Alma Median eettisestä ohjeistuksesta sekä yhtiön vastuullisuusohjelmasta toimittajasopimusten liitteessä. Tavoitteena on, että yhtiön merkittävimmistä alihankkijoista 50 % on niinikään sitoutunut yhtiön eettiseen ohjeistuksen noudattamiseen vuoden 2022 aikana. Lisäksi riskien hallintaa parannetaan yhtiössä jatkuvasti tarkastelemalla mm. Alma Median toimintamaiden riskiprofiliia korruption näkökulmasta ja tarvittaessa tehostamme viestintää ja koulutusta tunnistettuihin riskimaihin.  

Alma Median työntekijöiden ja kaikkien sidosryhmien käytössä on anonyymi Whistleblow-kanava, jonka välityksellä he voivat raportoida havaituista väärinkäytöksistä. Alma Median Whistleblow-tiimi vastaanottaa ilmoitukset ja raportoi niistä yhtiön hallituksen tarkastusvaliokunnalle. Toimintaohjeen vastainen toiminta johtaa toimenpiteisiin ja tarvittaessa työsuhteen päättämiseen. Yhtiö raportoi vuosittain, onko tapauksia esiintynyt ja vuonna 2021 yhtiön tietoon tuli Whistleblow kanavan kautta yksi liiketoimintaan liittyvä epäily eettisen ohjeistuksen rikkomisesta. Liiketoiminnan määräysten mukaisuudesta, eettisyydestä ja läpinäkyvyydestä vastaa Alma Median konsernijohto. Tarkemmin yhtiön hallinnointitapaa on kuvattu selvityksessä hallinto-ja ohjausjärjestelmästä.

YRITYSVASTUUN JOHTAMINEN ALMA MEDIASSA 

Alma Media kehittää vastuullisuuttaan yritysten liiketoimintaa ja media-alaa sääntelevää lainsäädäntöä noudattaen. Yritysvastuun kehittämistä ohjaavat yhtiön politiikat, ohjeistukset ja sitoumukset sekä yhtiön liiketoiminnan kannalta keskeisten ulkopuolisten tahojen määrittelemät ohjeistukset.  

Alma Median hallitus seuraa vastuullisuuden kehittymistä säännöllisesti. Hallitus käsittelee yritysvastuun tavoitteita ja toimenpidesuunnitelmaa osana yhtiön strategiaa ja arvioidessaan liiketoimintaan liittyviä riskejä sekä hyväksyessään yhtiön muun kuin taloudellisen tiedon selvityksen. Yhtiön johtoryhmän tehtävänä on johtaa vastuullisuuden kehittämistä muuttuva liiketoimintaympäristö huomioiden. Johtoryhmä vastaa yhtiön vastuullisuusstrategiasta, tavoitteiden jalkauttamisesta liiketoimintayksiköille ja konsernin yhteisiin toimintoihin.

Vastuullisuusohjelman käytännön toteutuksesta vastaavat liiketoimintayksiköiden johto ja konsernin hankintatoimen, henkilöstöhallinnon, lakiosaston ja ICT:n nimetyt avainhenkilöt. Alma Median viestintä- ja brändijohtaja koordinoi vastuullisuusohjelman etenemistä johtoryhmässä ja tukee konserniviestinnän tiimin kanssa liiketoimintoja olennaisuuden eri osa-alueiden tavoiteasetannassa ja vastuullisuustavoitteiden saavuttamisessa, hankkeiden ja kehitystyön toteutuksessa sekä viestinnässä. 

VASTUULLISUUTEEN LIITTYVIEN RISKIEN HALLINTA 

Alma Median riskienhallintaa kuvataan laajemmin yhtiön vuosikatsauksen hallituksen toimintakertomuksessa. Alma Median riskienhallinnan prosessi kattaa myös vastuullisuusriskit, joiden merkittävyyttä arvioidaan sekä taloudellisesti että muun muassa sen perusteella, miten vakavasti riskin toteutuminen vahingoittaisi yhtiön mainetta. Yhtiö kertoo läpinäkyvästi sidosryhmäviestinnässään vastuullisuusriskeistään ja yritysvastuun kehittämisen haasteistaan.