Alma Media > Vastuullisuus > Hyvä hallintotapa

Hyvä hallintotapa

Alma Media noudattaa eettisen ja läpinäkyvän liiketoiminnan johtamisen periaatteita, eikä hyväksy työntekijöiltään tai toimittajiltaan epäeettisiä liiketoimintatapoja. Yhtiö tuomitsee korruption ja lahjonnan. Keskeiset eettiset toimintaperiaatteet on kirjattu Alma Median eettiseen ohjeistukseen (Code of Conduct) Ohjeet muodostavat yhtiön vastuullisen liiketoiminnan perustan ja ne on liitetty työntekijöiden perehdytykseen. Eettinen ohjeisto käsittelee lakien noudattamista ja tietojen julkistamista, eturistiriitoja, lahjoja ja lahjonnan kieltoa sekä henkilöstöön, ihmisoikeuksiin ja ympäristöön liittyviä toimintatapoja. Ohjeistus käsittää myös regulaatiotiukennukset huomioiden muun muassa tietosuojaa, rahanpesun vastaista lainsäädäntöä ja veronkierron ehkäisyä koskevat kohdat ja korostaa työyhteisön monimuotoisuuden sekä sallivuuden merkitystä. 100 % Alma Median henkilöstöstä Suomessa ja ulkomailla on suorittanut Code of Conduct -valmennuksen vuoden 2022 loppuun mennessä.

Myös alihankkijoita koulutetaan ja informoidaan Alma Median eettisestä ohjeistuksesta sekä yhtiön vastuullisuusohjelmasta toimittajasopimusten liitteessä. 73 % merkittävimmistä alihankkijoista suoritti yhtiön
valmennuksen eettisestä ohjeistuksesta vuonna 2022. Riskien hallintaa parannetaan yhtiössä jatkuvasti tarkastelemalla mm. Alma Median toimintamaiden riskiprofiliia korruption näkökulmasta ja tarvittaessa tehostamme viestintää ja koulutusta tunnistettuihin riskimaihin.  

Alma Median työntekijöiden ja kaikkien sidosryhmien käytössä on anonyymi Whistleblow-kanava, jonka välityksellä he voivat raportoida havaituista väärinkäytöksistä. Alma Median Whistleblow-tiimi vastaanottaa ilmoitukset ja raportoi niistä yhtiön hallituksen tarkastusvaliokunnalle. Toimintaohjeen vastainen toiminta johtaa toimenpiteisiin ja tarvittaessa työsuhteen päättämiseen. Yhtiö raportoi vuosittain, onko liiketoimintaan liittyviä epäilyjä eettisen ohjeistuksen rikkomisesta esiintynyt Whistleblow-kanavan kautta. Liiketoiminnan määräysten mukaisuudesta, eettisyydestä ja läpinäkyvyydestä vastaa Alma Median konsernijohto. Tarkemmin yhtiön hallinnointitapaa on kuvattu selvityksessä hallinto-ja ohjausjärjestelmästä.

TIETOTURVA JA TIETOSUOJA

Alma Median liikevaihdosta jo noin 80 prosenttia tulee digitaalisista lähteistä. Yhtiö kehittää verkkopalveluitaan pitkäjänteisesti pyrkimyksenään tarjota kuluttajille ja mainostajille turvallisia ja monipuolisia palveluita.

Käyttäjädatan hallinta

Liiketoiminnan menestykselle on keskeistä, että digitaalisten palveluiden käyttäjät voivat luottaa, että heidän asiakastietojaan säilytetään, hallinnoidaan ja hyödynnetään vastuullisesti. Käyttäjädata on tallennettu tietoturvaltaan auditoituihin ympäristöihin ja yhtiö noudattaa sen käsittelyssä voimassa olevan tietosuojasääntelyn velvoitteita.

Alma Media arvioi onnistumistaan vastuullisena digitaalisena toimijana ensisijaisesti yhtiön palveluiden käyttäjien näkökulmasta. Siksi vastuullisuustyön yhdeksi tärkeäksi painopisteeksi on valittu palveluiden turvallisuus. Alma Mediassa verkkopalveluiden käyttäjien tietoja käytetään vain käyttäjien suostumuksella ja ensisijaisesti käyttäjän tilaaman palvelun toimittamiseksi, käyttökokemuksen kehittämiseksi ja käyttäjien odotuksiin vastaamiseksi. Toissijaisesti käyttäjien tietoja hyödynnetään esimerkiksi käyttäjälle hänen omaan kiinnostukseensa ja käyttäytymiseensä perustuen relevantin sisällön ja mainonnan kohdentamiseksi.

Vastuullinen mainonta

Digitaalisessa mainonnassa Alma Media on sitoutunut IAB:n itsesääntelyperiaatteisiin ja käyttää Transparency & Consent Framework -ohjelman mukaista suostumustenhallinnan ratkaisua. Läpinäkyvyyden lisäämiseksi Alman kuluttaja- ja yrityspalveluissa on käytössä suostumustenhallintatyökalu, CMP (Consent Management Platform). Käyttäjien yksityisyyden turvaamiseksi yhtiössä noudatetaan lainmukaista yksityisyydensuojan velvoitetta. Yksityisyyden suojan varmistamiseen liittyvät käytännöt ja tietojen käyttötarkoitus on kuvattu yhtiön tietosuojakuvauksessa.

Tavoitteena nolla vakavaa tietoturva- tai tietosuoja loukkausta

Jatkuvana tavoitteenamme on, että yhtiön verkkopalveluissa ei tapahdu yhtään vakavaa tietoturva- tai tietosuojarikkomusta. Keväällä 2022 Venäjän käynnistämä hyökkäyssota Ukrainaan lisäsi maailmanpoliittista epävakautta ja tietoturvaloukkausten riskiä. Merkittävimmät mediat Suomessa mukaan lukien Alman mediat joutuivat tietoturvaloukkausten kohteeksi. Vakavilta, pitkäkestoisilta palvelukatkoksilta kuitenkin vältyttiin. Tietoturvan sekä tietosuojan jatkuvuus pystyttiin varmistamaan myös vuonna 2022.

Henkilöstölle suunnatut tietoturva- ja tietosuojakoulutukset ovat osa henkilöstöön kohdistuvaa proaktiivista riskienhallintaan liittyvää toimintaa. Myös useat, kaupallisille palveluille toteutetut tietoturvatarkastukset sekä palvelukehitys-prosessissa käyttöönotetut uudet tietoturvakontrollit, haavoittuvuuksien ja ohjelmistoriippuvuuksien hallinnan osalta ovat osa proaktiivista riskienhallintaamme. Alma Media osallistuu aktiivisesti myös Media ISAC-tiedonvaihtoryhmien (Information Sharing and Analysis Centre) kyberturvallisuus yhteistyöelimien toimintaan.

YRITYSVASTUUN JOHTAMINEN ALMA MEDIASSA 

Alma Media kehittää vastuullisuuttaan yritysten liiketoimintaa ja media-alaa sääntelevää lainsäädäntöä noudattaen. Yritysvastuun kehittämistä ohjaavat yhtiön politiikat, ohjeistukset ja sitoumukset sekä yhtiön liiketoiminnan kannalta keskeisten ulkopuolisten tahojen määrittelemät ohjeistukset.  

Alma Median hallitus seuraa vastuullisuuden kehittymistä säännöllisesti. Hallitus käsittelee yritysvastuun tavoitteita ja toimenpidesuunnitelmaa osana yhtiön strategiaa ja arvioidessaan liiketoimintaan liittyviä riskejä sekä hyväksyessään yhtiön muun kuin taloudellisen tiedon selvityksen. Yhtiön johtoryhmän tehtävänä on johtaa vastuullisuuden kehittämistä muuttuva liiketoimintaympäristö huomioiden. Johtoryhmä vastaa yhtiön vastuullisuusstrategiasta, tavoitteiden jalkauttamisesta liiketoimintayksiköille ja konsernin yhteisiin toimintoihin.

Vastuullisuusohjelman käytännön toteutuksesta vastaavat liiketoimintayksiköiden johto ja konsernin hankintatoimen, henkilöstöhallinnon, lakiosaston ja ICT:n nimetyt avainhenkilöt. Alma Median viestintä- ja brändijohtaja koordinoi vastuullisuusohjelman etenemistä johtoryhmässä ja tukee konserniviestinnän tiimin kanssa liiketoimintoja olennaisuuden eri osa-alueiden tavoiteasetannassa ja vastuullisuustavoitteiden saavuttamisessa, hankkeiden ja kehitystyön toteutuksessa sekä viestinnässä. 

VASTUULLISUUTEEN LIITTYVIEN RISKIEN HALLINTA 

Alma Median riskienhallintaa kuvataan laajemmin yhtiön vuosikatsauksen hallituksen toimintakertomuksessa. Alma Median riskienhallinnan prosessi kattaa myös vastuullisuusriskit, joiden merkittävyyttä arvioidaan sekä taloudellisesti että muun muassa sen perusteella, miten vakavasti riskin toteutuminen vahingoittaisi yhtiön mainetta. Yhtiö kertoo läpinäkyvästi sidosryhmäviestinnässään vastuullisuusriskeistään ja yritysvastuun kehittämisen haasteistaan.