Alma Media > Sijoittajille > Hallinnointi > Sisäpiirihallinto

Sisäpiirihallinto

Alma Median Oyj:n hallitus on vahvistanut Alma Media konsernissa noudatettavan sisäpiiriohjeen. Sisäpiiriohje perustuu markkinoiden väärinkäyttöasetukseen komission 2-tason sääntelyyn sekä Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaisen (ESMA) antamiin sääntöihin ja ohjeisiin ja täydentää NASDAQ Helsinki Oy:n sisäpiiriohjeen, rikoslain 51 luvun, arvopaperimarkkinalain sekä Finanssivalvonnan kulloinkin voimassa olevia säännöksiä ja ohjeita sisäpiirintiedon hallinnoinnista ja käsittelystä.

Sisäpiiriläiset jaetaan Alma Media Oyj:ssä kahteen kategoriaan: ilmoitusvelvollisiin johtohenkilöihin sekä hankekohtaisiin sisäpiiriläisiin.

Ilmoitusvelvollisia johtohenkilöitä ovat Alma Media Oyj:ssä seuraavat henkilöt: hallituksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja, hallituksen jäsenet ja mahdolliset varajäsenet, toimitusjohtaja ja toimitusjohtajan mahdolliset sijaiset sekä konsernin johtoryhmän jäsenet. Ilmoitusvelvolliset johtohenkilöt eivät saa käydä kauppaa yhtiön rahoitusvälineillä ennen yhtiön osavuosikatsauksen ja tilinpäätöstiedotteen julkistamista ajanjaksona, joka alkaa 30 vuorokautta ennen osavuosikatsauksen ja tilinpäätöstiedotteen julkistamista ja päättyy julkistamispäivää seuraavana päivänä (”suljettu ikkuna”). Hankekohtaiset sisäpiiriläiset eivät saa käydä kauppaa Alma Media Oyj:n rahoitusvälineillä ennen kuin asianomainen hanke on päättynyt.

Alma Media Oyj on lisäksi päättänyt, että henkilöt, jotka ovat osallisina Alma Media Oyj:n osa-vuosikatsausten ja tilinpäätöstiedotteiden valmistelemisessa ja laatimisessa eivät saa käydä kauppaa yhtiön rahoitusvälineillä ennen yhtiön osavuosikatsauksen ja tilinpäätöstiedotteen julkistamista ajanjaksona, joka alkaa 30 vuorokautta ennen osavuosikatsauksen ja tilinpäätöstiedotteen julkistamista ja päättyy julkistamispäivää seuraavana päivänä (”laajennettu suljettu ikkuna”). Laajennettu suljettu ikkuna koskee myös henkilöitä, jotka tehtävänsä puolesta saavat tietoonsa Alma Media konsernin myyntiluvut tai sellaisen liiketoimintayksikön myyntiluvut, joilla on olennainen merkitys koko Alma Media konsernin tuloksen kannalta.

Markkinoiden väärinkäyttöasetuksen voimaantulon yhteydessä 3.7.2016 yhtiössä otettiin käyttöön eettisen raportoinnin kanava ”Almawhistleblow”, jonka kautta yhtiön palveluksessa olevat henkilöt voivat ilmoittaa riippumattoman kanavan kautta muun muassa markkinoiden väärinkäyttöasetuksen ja muiden finanssimarkkinoita koskevien säännösten epäillystä rikkomisesta.

Alma Media Oyj julkistaa johtohenkilöiden ja heidän lähipiiriinsä kuuluvien henkilöiden tekemät yhtiön rahoitusvälineitä koskevat liiketoimet pörssitiedotteella markkinoiden väärinkäyttöasetuksen mukaisesti.

Julkinen sisäpiirirekisteri on lakkautettu 3.7.2016, eikä Euroclear Finland Oy:n NetSire-rekisteriä ole päivitetty 2.7.2016 jälkeen.

Alma Media konsernin sisäpiirivastaavana toimii yhtiön lakiasiainjohtaja.