Alma Media > Sijoittajille > Taloustieto > Tunnuslukujen laskentakaavat
Tunnuslukujen laskentaperiaatteet  
   
   
Oman pääoman tuotto, %   (ROE)     Tilikauden tulosx 100
 Oma pääoma + määräysvallattomien   omistajien osuus (keskimäärin vuoden aikana) 
   
Sijoitetun pääoman tuotto, %   (ROI)  Tilikauden tulos + korko- ja muut rahoituskulutx 100
 Taseen loppusumma – korottomat   velat (keskimäärin vuoden aikana) 
   
Omavaraisuusaste, %                       Oma pääoma + määräysvallattomien omistajien osuusx 100
 Taseen loppusumma – saadut ennakot 
   
LiikevoittoTulos ennen veroja ja rahoituseriä 
   
   
KäyttökateLiikevoitto ilman poistoja ja arvonalentumisia 
   
   
Verkkoliiketoiminta, %   liikevaihdostaVerkkoliiketoiminnan liikevaihtox 100
 Liikevaihto 
   
Laimentamaton osakekohtainen   tulos, €Emoyhtiön omistajille kuuluva osuus tuloksesta 
 Keskimääräinen osakeantioikaistu   osakkeiden lukumäärä 
   
Laimennettu oikaistu   osakekohtainen tulos, €Emoyhtiön omistajille kuuluva osuus tuloksesta 
 Laimennettu keskimääräinen   osakeantioikaistu osakkeiden lukumäärä 
   
Nettovelkaantumisaste   (gearing), %Korolliset velat – rahat ja pankkisaamisetx 100
 Oma pääoma + määräysvallattomien omistajien osuus 
   
Nettorahoituskulut, %Rahoitustuotot ja -kulutx 100
 Liikevaihto 
   
Osinko/osake, €Yhtiökokouksen vahvistama osinko   osaketta kohden. Viimeisen vuoden osalta hallituksen ehdotus   yhtiö-kokoukselle osingon määrästä. 
   
Osinko/tulos ,%                                  Osinko/ osakex 100
 Emoyhtiön omistajille kuuluva osuus tuloksesta/osake 
   
Efektiivinen osinkotuotto, %Osakeantioikaistu osinko/osakex 100
 Osakeantioikaistu pörssikurssi tilikauden lopussa 
   
Hinta/voitto-suhde   (P/E-luku)         Osakeantioikaistu pörssikurssi tilikauden lopussa 
 Emoyhtiön omistajille kuuluva osuus tuloksesta / osake 
   
Oma pääoma/osake, €Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma 
 Laimentamaton   osakkeiden osakeantioikaistu lukumäärä tilikauden lopussa 
   
Osakekannan markkina-arvo, €Osakkeiden lukumäärä x   pörssikurssi tilikauden lopussa 
   
Vaihtoehtoiset tunnusluvut  
   
Alma   Media Oyj käyttää ja julkaisee lisäksi vaihtoehtoisia tunnuslukuja antaakseen   paremman kuvan liiketoiminnan operatiivisesta kehityksestä ja parantaakseen   vertailukelpoisuutta raportointikausien välillä. Vaihtoehtoiset tunnusluvut   raportoidaan IFRS-tunnuslukujen lisäksi.  
Alma Media Oyj:n käyttämät vaihtoehtoiset tunnusluvut ovat: 
   
Oikaistu   liikevoitto (MEUR ja % liikevaihdosta)Tulos ennen veroja ja rahoituseriä ilman oikaistuja eriä 
   
Oikaistu käyttökateLiikevoitto ilman poistoja,arvonalentumisia ja oikaistuja eriä 
   
Liikevoittoa oikaiseva erä on kokonaisvaltainen tuotto tai kulu, joka syntyy kerran tai harvoin tapahtuvan asian seurauksena. Konserni esittää oikaisuerinä liiketoimintojen tai omaisuuserien myynneistä tai lopetuksista aiheutuvat voitot tai tappiot, toiminnan uudelleenjärjestelyistä aiheutuvat voitot tai tappiot, sekä liikearvon ja omaisuuserien arvonalentumistappiot. Oikaisuerät kirjataan tuloslaskelmaan aiheuttamisperiaatteensa mukaiseen tuotto- tai kuluryhmään.  
   
Korollinen nettovelka (MEUR)Korolliset velat – rahavarat