Alma Media > Sijoittajille > Hallinnointi > Hallitus

Hallitus

Tällä sivulla kerrotaan hallituksen kokoonpanosta, tehtävistä ja toiminnasta. Hallituksen tehtävänä on muun muassa vahvistaa konsernin strategia ja tavoitteet sekä käsitellä ja hyväksyä osavuosikatsaukset ja tilinpäätös.

Hallituksen kokoonpano

 • Catharina Stackelberg-Hammarén

  • Vice President, Knowit Insight Oy
  • Hallituksen puheenjohtaja, hallituksen jäsen vuodesta 2009, nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan jäsen
  • Syntynyt: 1970
  • Kauppatieteiden maisteri

  Lisätietoa

 • Eero Broman

  • Broman Yhtiöt Oy:n toimitusjohtaja
  • Hallituksen varapuheenjohtaja, hallituksen jäsen vuodesta 2022, tarkastusvaliokunnan jäsen
  • Syntynyt: 1963
  • Kauppatieteiden maisteri

  Lisätietoa

 • Heikki Herlin

  • Mariatorp Oy:n hallituksen puheenjohtaja
  • Hallituksen jäsen vuodesta 2022
  • Syntynyt: 1990
  • Valtiotieteiden ylioppilas

  Lisätietoa

 • Peter Immonen

  • WIP Asset Management Oy hallituksen puheenjohtaja vuodesta 2005
  • Hallituksen jäsen vuodesta 2018, nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan puheenjohtaja
  • Syntynyt 1959
  • Kauppatieteiden maisteri

  Lisätietoa

 • Esa Lager

  • Hallituksen jäsen vuodesta 2014, tarkastusvaliokunnan puheenjohtaja
  • Syntynyt: 1959
  • Oikeustieteen kandidaatti, kauppatieteiden maisteri

  Lisätietoa

 • Alexander Lindholm

  • Otava-konserni, toimitusjohtaja vuodesta 2010
  • Hallituksen jäsen vuodesta 2018, nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan jäsen
  • Syntynyt: 1969
  • BBA

  Lisätietoa

 • Kaisa Salakka

  • Wolt Enterprises Oy:n kuluttajatuotteen johtaja
  • Hallituksen jäsen vuodesta 2022
  • Syntynyt: 1979
  • Kauppatieteiden maisteri

  Lisätietoa

 • Ari Kaperi

  • Hallituksen jäsen vuodesta 2024 ja tarkastusvaliokunnan jäsen
  • Syntynyt: 1960
  • Kauppatieteiden maisteri

   

  Lisätietoa

Hallituksen puheenjohtajana toimii Catharina Stackelberg-Hammarén ja varapuheenjohtajana Eero Broman. Hallituksen muut jäsenet ovat Heikki Herlin, Peter Immonen, Esa Lager, Alexander Lindholm, Kaisa Salakka ja Ari Kaperi.

Hallituksen jäsenillä on velvollisuus toimittaa hallitukselle tarvittavat tiedot pätevyytensä ja riippumattomuutensa arvioimiseksi. Hallitukseen valitut henkilöt on hallituksen toimesta arvioitu Peter Immosta, Esa Lageria, Alexander Lindholmia, Heikki Herliniä ja Eero Bromania lukuun ottamatta riippumattomiksi yhtiöstä ja sen merkittävistä osakkeenomistajista. Edellä mainitut jäsenet on arvioitu riippumattomiksi yhtiöstä, mutta riippuvaisiksi sen merkittävistä osakkeenomistajista. Heikki Herlin on Mariatorp Oy:n hallituksen puheenjohtaja, Peter Immonen on Mariatorp Oy:n hallituksen jäsen, Esa Lager on Ilkka-Yhtymä Oyj:n hallituksen jäsen, Alexander Lindholm on Otava-konsernin toimitusjohtaja ja Eero Broman on toiminut vuoteen 2024 saakka yhtäjaksoisesti Otava Oy:n hallituksen jäsenenä yli 10 vuotta (hallinnointikoodin suosituksen 10 alakohdan j) mukainen suhde merkittävään osakkeenomistajaan).

Alma Media Oyj:n hallituksen valitsee yhtiökokous. Hallitukseen voi kuulua 3 – 9 jäsentä. Yhtiön toimitusjohtaja ei saa olla hallituksen puheenjohtaja. Hallituksen jäsenille ei ole erityistä asettamisjärjestystä.

Kuvaus hallituksen toiminnasta

Hallitus huolehtii konsernin hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä. Hallitus vastaa sille osakeyhtiölaissa ja yhtiöjärjestyksessä määritellyistä tehtävistä. Hallituksen työjärjestys määrittelee yksityiskohtaisesti hallituksen toiminnan. Hallituksen keskeisiä tehtäviä ovat konsernin strategian ja tavoitteiden vahvistaminen sekä strategisesti merkittävistä investoinneista ja yrityskaupoista päättäminen. Hallitus seuraa yhtiötä kuukausiraporttien ja johdon toimittaman muun informaation avulla.

Hallituksen tehtäviin kuuluu mm.

• vahvistaa konsernin strategia ja tavoitteet, seurata tavoitteiden ja strategian toteutumista sekä käynnistää tarvittaessa toimenpiteitäpoikkeamien korjaamiseksi,
• käsitellä ja hyväksyä osavuosikatsaukset ja tilinpäätös sekä kestävyysraportti,
• hyväksyä strategisesti merkittävät yritys‐ ja kiinteistökaupat sekä investoinnit erillisen investointiohjeen mukaisesti,
• päättää Alma Media Oyj ‐konsernin varainhankintaohjelmista ja –operaatioista erillisen rahoituspolitiikan mukaisesti,
• hyväksyä Alma Media Oyj:n osingonjakopolitiikka ja tehdä yhtiökokoukselle ehdotus osingon jakamisesta,
• läpikäydä vuosittain yhtiön toimintaan liittyvät keskeiset riskit ja niiden hallinta sekä antaa tarvittaessa niitä koskevia ohjeita toimitusjohtajalle sekä käynnistää tarvittaessa korjaustoimenpiteet,
• hyväksyä tilintarkastajan tarjoamien muiden kuin tilintarkastuspalvelujen etukäteishyväksynnän periaatteet,
• nimittää ja tarvittaessa vapauttaa tehtävästään toimitusjohtaja,
• päättää nimitys-ja palkitsemisvaliokunnan esityksestä toimitusjohtajan ja konsernin johtoryhmään kuuluvien johtajien toimisuhteen ehdoista,
• hyväksyä palkitsemispolitiikka ja -raportti,
• vahvistaa toimitusjohtajan ehdotuksesta yhtiön organisaatio,
• vahvistaa toimitusjohtajan ehdotuksesta toimitusjohtajan suorien alaisten työehdot,
• vahvistaa toimitusjohtajan ehdotuksesta liikevaihdoltaan ja levikiltään merkittävien sanomalehtien ja aikakausilehtien vastaavien päätoimittajien nimittäminen ja erottaminen,
• pitää vähintään kerran vuodessa yhteinen kokous yhtiön tilintarkastajan kanssa,
• päättää epätavalliset ja laajakantoiset asiat,
• päättää sellaisista lähipiiritoimista, jotka eivät kuulu yhtiön tavanomaiseen toimintaan tai tehdään poiketen tavanomaisista kaupallisista ehdoista
• käsitellä muut asiat, jotka hallituksen puheenjohtaja ja toimitusjohtaja ovat sopineet otettavaksi hallituksen kokouksen esityslistalle. Myös hallituksen jäsenellä on oikeus saattaa asia hallituksen käsiteltäväksi ilmoittamalla siitä hallituksen puheenjohtajalle,
• edustaa yhtiötä sekä antaa oikeus yhtiön edustamiseen ja päättää prokuroista,
• hyväksyä periaatteet lahjoituksille yleishyödyllisiin tarkoituksiin. 

Hallitus kokoontuu etukäteen vahvistetun aikataulun mukaan n. 12 kertaa vuodessa ja sen lisäksi tarvittaessa. Useimmat kokoukset ajoittuvat tilinpäätöksen ja osavuosikatsausten julkistamiseen. Näiden lisäksi pidetään 1-2 strategiakokousta, joissa käsitellään konsernin tulevaisuuden skenaarioita ja vahvistetaan strategia kullekin strategiajaksolle.

Hallituksen monimuotoisuus

Hallitus on määritellyt monimuotoisuuspolitiikan

Valiokunnat

Alma Media Oyj:n hallitus on asettanut kaksi valiokuntaa: tarkastusvaliokunnan sekä nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan. Hallitus valitsee varsinaisen yhtiökokouksen jälkeen pidettävässä hallituksen järjestäytymiskokouksessa keskuudestaan valiokuntien jäsenet.   

Hallitus vahvistaa valiokunnille kirjallisen työjärjestyksen. Valiokunnat raportoivat toiminnastaan hallitukselle.

Tarkastusvaliokunta

Hallitus on asettanut tarkastusvaliokunnan seuraamaan yhtiön sisäisiä valvontajärjestelmiä. Tarkastusvaliokunnan tehtävänä on mm. yhtiön taloudellisen tilan, rahoitustilanteen ja verotuksellisen aseman, tilinpäätösraportoinnin prosessin ml. tilinpäätöstandardien noudattamisen ja tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen lakisääteisen tilintarkastuksen sekä kestävyysraportoinnin toteuttamisen seuraaminen. Lisäksi se seuraa ja arvioi yhtiön sisäisen valvonnan ja riskienhallintajärjestelmien tehokkuutta ja talous- ja kestävyysraportointiprosesseja. Lisäksi se tarkastaa neljännesvuosittain talousjohdon ja tilintarkastajien kanssa yhtiön taloudellisen tuloksen oikeellisuuden ennen hallituksen hyväksymistä ja käsittelee yhtiön keskeiset hyväksymis- ja toimintaohjeet mm. investointien ja rahoituksen osalta.

Tarkastusvaliokuntaan kuuluu vähintään kolme jäsentä. Tarkastusvaliokunta kokoontuu vähintään neljä kertaa vuodessa. Tarkastusvaliokunnan kokouksissa on läsnä tilintarkastaja, konsernin talous- ja rahoitusjohtaja ja lakiasiainjohtaja. Asiat esittelee konsernin talous- ja rahoitusjohtaja.

Tarkastusvaliokunta 2024

Puheenjohtaja Esa Lager, jäsenet Eero Broman ja Ari Kaperi.

Tarkastusvaliokunta 2023

Puheenjohtaja Esa Lager, jäsenet Eero Broman, Kaisa Salakka ja Heikki Herlin.

Tarkastusvaliokunta 2022

Puheenjohtaja Esa Lager, jäsenet Eero Broman, Heikki Herlin, Petri Niemisvirta ja Kaisa Salakka.

Tarkastusvaliokunta 2021

Puheenjohtaja Esa Lager, jäsenet Alexander Lindholm ja Petri Niemisvirta.

Tarkastusvaliokunta 2020

Puheenjohtaja Esa Lager, jäsenet Alexander Lindholm, Petri Niemisvirta ja Päivi Rekonen.

Tarkastusvaliokunta 2019

Puheenjohtaja Esa Lager, jäsenet Alexander Lindholm, Petri Niemisvirta ja Päivi Rekonen.

Tarkastusvaliokunta 2018

Puheenjohtaja Esa Lager, jäsenet Alexander Lindholm, Heike Tyler ja Päivi Rekonen.

Tarkastusvaliokunta 2017

Puheenjohtaja Esa Lager, jäsenet Matti Korkiatupa ja Catharina Stackelberg-Hammarén.

Tarkastusvaliokunta 2016

Puheenjohtaja Esa Lager, jäsenet Matti Korkiatupa (17.3.2016 alkaen) ja Catharina Stackelberg-Hammarén. Perttu Rinta toimi tarkastusvaliokunnan jäsenenä 17.3.2016 saakka.

Tarkastusvaliokunta 2015

Puheenjohtaja Esa Lager, jäsenet Perttu Rinta ja Catharina Stackelberg-Hammarén. 

Nimitys- ja palkitsemisvaliokunta

Nimitys- ja palkitsemisvaliokuntaan kuuluu vähintään kolme jäsentä, jotka valitsevat valiokunnalle puheenjohtajan.

Nimitys- ja palkitsemisvaliokunta valmistelee hallitukselle sen tehtäviin kuuluvat nimityksiä, palkkausta, palkitsemista ja hallituksen itsearviointia sekä hyvän hallintotavan kehittämistä koskevat asiat. Nimitys- ja palkitsemisvaliokunnassa palkkausta koskevat asiat esittelee toimitusjohtaja.

Nimitys- ja palkitsemisvaliokunta 2024

Puheenjohtaja Peter Immonen, jäsenet Catharina Stackelberg-Hammarén, Alexander Lindholm.

Nimitys- ja palkitsemisvaliokunta 2023

Puheenjohtaja Peter Immonen, jäsenet Catharina Stackelberg-Hammarén, Alexander Lindholm.

Nimitys- ja palkitsemisvaliokunta 2023

Puheenjohtaja Peter Immonen, jäsenet Catharina Stackelberg-Hammarén, Alexander Lindholm.

Nimitys- ja palkitsemisvaliokunta 2022

Puheenjohtaja Peter Immonen, jäsenet Alexander Lindholm ja Catharina Stackelberg-Hammarén.

Nimitys- ja palkitsemisvaliokunta 2021

Puheenjohtaja Peter Immonen, jäsenet Jorma Ollila ja Catharina Stackelberg-Hammarén.

Nimitys- ja palkitsemisvaliokunta 2020

Puheenjohtaja Peter Immonen, jäsenet Jorma Ollila ja Catharina Stackelberg-Hammarén.

Nimitys- ja palkitsemisvaliokunta 2019

Puheenjohtaja Peter Immonen, jäsenet Jorma Ollila ja Catharina Stackelberg-Hammarén.

Nimitys- ja palkitsemisvaliokunta 2018

Puheenjohtaja Peter Immonen, jäsenet Petri Niemisvirta, Matti Korkiatupa ja Catharina Stackelberg-Hammarén.

Nimitys- ja palkitsemisvaliokunta 2017

Puheenjohtaja Petri Niemisvirta, jäsenet Niklas Herlin (lokakuuhun 2017 saakka), Harri Suutari ja Mitti Storckovius.

Nimitys- ja palkitsemisvaliokunta 2016

Puheenjohtaja Petri Niemisvirta, jäsenet Niklas Herlin, Harri Suutari (17.3.2016 alkaen) ja Mitti Storckovius (17.3.2016 alkaen). Esa Lagerja Erkki Solja toimivat nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan jäseninä 17.3.2016 saakka.

Nimitys- ja palkitsemisvaliokunta 2015

Puheenjohtaja Petri Niemisvirta, jäsenet Esa Lager, Niklas Herlin ja Erkki Solja. 

Palkkiot

Hallituksen palkkiot on esitetty Alma Median palkitsemisraportissa vuodelta 2024.

Itsearviointi

Hallitus arvioi toimintaansa ja työskentelytapojaan käyttämällä sisäistä itsearviointia.

Henkilöstön edustus

Henkilöstön edustus yrityksen hallinnossa on sovittu toteutettavaksi siten, että henkilöstöryhmien edustajat tapaavat vähintään neljännesvuosittain Alma Media Oyj:n hallituksen puheenjohtajan ja toimitusjohtajan ennen Alma Media Oyj:n hallituksen kokousta.