Alma Media > Vastuullisuus > Sosiaalinen vastuu

Sosiaalinen vastuu

Alma median sosiaalisen vastuun ydinasioita ovat vastuullisesti toimitettu journalistinen media ja henkilöstön hyvinvointi ja osaamisen kehittyminen. Työelämän laatuindeksi (Quality Worklife Index) toimii mittarina, kun arvioimme henkilöstön kokonaisvaltaista kokemusta Alma Mediasta työnantajana.

Koronapandemia lisäsi ajantasaisen ja luotettavan tiedon kysyntää. Iltalehti on kasvanut Suomen suurimmaksi journalistiseksi uutismediaksi, ohittaen Ilta-Sanomat lukijamäärissä kansalliseen FIAM mittaukseen perustuen. Vastuullisuuteen liittyvien sisältöjen lukeminen on kasvanut, ja esimerkiksi Iltalehden terveys- aiheisten juttujen lukeminen lisännyt kiinnostusta merkittävästi. Myös laajat yhteiskunnalliset aiheet ja median tekemät omat faktaperusteiset laajat selvitykset ovat siivittäneet Iltalehden kasvua Suomen suurimmaksi. Iltalehti on käynnistänyt tutkivan journalismin koulutusohjelman, jonka tavoitteena on kehittää median journalistista kykyä varmistaa yhteiskunnallisen päätöksenteon, viranomaisten ja päättäjien toiminnan lainmukaisuus. Talous- ja ammattimedioissa julkaisemme säännöllisesti EU:n ilmastotavoitteita, päästöleikkauksia, rahoituksen siirtymää kestäviin sijoituksiin ja ilmastoinnovaatiota koskevia uutisia.

VASTUULLINEN MEDIA

Mediamme noudattavat alan itsesääntelyelimen Julkisen sanan neuvoston linjauksia (JSN) sekä Journalistin ohjeita, jotka asettavat eettiselle journalismille usein tiukemmat rajat kuin sanan- ja ilmaisunvapautta tai median toimintaa koskeva lainsäädäntö yleisesti. Journalistin ohjeissa määritellään muun muassa tietojen hankinnan periaatteet, journalistin ammatillinen asema ja haastateltavan oikeudet sekä linjataan, kuinka toimitukset korjaavat virheensä ja erottavat journalismin ja mainonnan toisistaan. Sisältöön tyytymätön lukija voi myös aina antaa palautetta suoraan toimitukselle tai tehdä jutusta oikaisupyynnön. Yhteystiedot toimituksiin löytyvät kunkin median sivuilta.

Alma Mediassa vastuullisen median kehityksen tärkein mittari on, ettei Alma Median medioille aseteta JSN:n toimesta kuin enintään viisi langettavaa päätöstä vuosittain. Lisäksi Alman medioilla on jatkossa vuosittainen kehitystavoite. Talous- ja ammattimediat tavoittelevat median vaikuttavuuden todentamista kansalaisten ja yritysten tietoisuuden kasvattamisessa kestävää kehitystä edistävistä ratkaisuista. Talous- ja ammattimedioidemme ratkaisuja kestävään kehitykseen tarjoavat sisällöt sanoitetaan yhteisellä asiasanalla. Iltalehti järjestää myös erityisen kestävän kehityksen journalistisen osaamisen syventämiseen tähtäävän koulutusta toimittajilleen.

alma_media_12_2021_999_140__web-2
Medioidemme toimitukset ovat sitoutuneet totuudenmukaiseen, avoimeen ja moniarvoiseen journalismiin.
Luottamuksen säilyttäminen mediaan on myös medialiiketoiminnan elinehto.

Medioidemme toimitukset ovat sitoutuneet totuudenmukaiseen, avoimeen ja moniarvoiseen journalismiin. Luottamuksen säilyttäminen mediaan on myös medialiiketoiminnan elinehto.

Vastuullinen media kantaa vastuun myös markkinoinnissaan. Alma Media ei julkaise hyvän tavan vastaista mainontaa ja on asettanut vastuullisen markkinoinnin tavoitteekseen, että sen verkko- tai mobiilipalveluissa ei esiinny mainoksia, jotka rikkovat Kansainvälisen kauppakamarin hyvää markkinointitapaa. Alma Media ei ole saanut toimintamaissaan huomautuksia mainonnan eettisyyttä valvovilta viranomaisilta tai markkinointialan omilta itsesääntelyelimiltä.  

Vastuullisen mainonnan kehittämisessä painopiste on siirtynyt mainonnan digitalisoitumisen myötä entistä enemmän mainosympäristön turvallisuuden varmistamiseen sekä kuluttajien datan vastuulliseen keräämiseen ja käyttöön. Mainonnan automatisoituminen ja kansainvälistyminen sekä digitaalisen mainonnan ekosysteemin monimutkaistuminen edellyttävät Alma Medialta merkittäviä panostuksia laadukkaan ja turvallisen mediaympäristön ylläpitämiseksi.

Käytämme resursseja erityisesti vastuullisen median ja markkinoinnin ja bränditurvallisuuden (eng. Brand Safety) edistämiseen, mainonnalle laadukkaan ja brändille turvallisen mediaympäristön sekä laadukkaan kohdennusdatan varmistamiseen mainostajille. Kehitämme myös uusia vastuullisuuslähtöisiä mainonnan ja sisältömarkkinoinnin ratkaisuja yritysten vastuullisuustyön merkityksellisyyden korostamiseksi. Tietosuoja-asetus ja alustatoimijoiden toimenpiteet edellyttävät myös Alma Medialta muun muassa käyttäjän tunnistautumiseen ja kontekstuaaliseen kohdentamisen perustuvien ratkaisujen jatkuvaa kehitystyötä. Toimimme aktiivisesti kehittääkseemme koko markkinointiviestintäalan digitaalisen markkinoinnin osaamista Suomessa.

Median journalistisiin ja vastuullisen markkinoinnin periaatteisiin kuuluu suojella herkkiä yleisöryhmiä. Esimerkiksi lapsia tai nuoria mahdollisesti järkyttäviä sisältöjä julkaistaan vain painavin journalistisin perustein ja tällaisesta sisällöstä varoitetaan ennalta asianmukaisen merkinnöin. Lisäksi sisällön ja mainonnan kohdentaminen alle 18-vuotiaille on Alma Median medioissa kiellettyä.

VASTUULLINEN TYÖNANTAJA

Jatkuvasti muuttuvassa liiketoimintaympäristössä osaamisen kehittäminen on avainasemassa tulevaisuuden kilpailukykymme turvaamiseksi. Yhtiön henkilöstöstrategia tukee Alma Median liiketoimintaa muun muassa henkilöstön tavoitteellisen osaamisen kehittämisen keinoin. Alma Mediassa tavoitteellisen osaamisen kehittämisen lähtökohtana ovat osaamistavoitteet, jotka on määritelty vähintään tiimitasoisesti. Yhtiön tavoitteena on, että jokaiselle työntekijälle on laadittu henkilökohtainen suunnitelma oman osaamisen kehittämiseksi. Tavoitteellista osaamisen kehittämistä seurataan esihenkilöiden ja työntekijöiden välisissä one-to-one -keskusteluissa. Alma Media järjestää työntekijöiden osaamisen kasvattamista tukevia valmennuskokonaisuuksia ja panostaa henkilöstön yhdessä oppimiseen sekä osaamisen jakamiseen järjestämällä muun muassa mentorointiohjelmia, osaamistyöpajoja ja teematapahtumia. Yhtiö kehittää esihenkilötyötä pitkäjänteisesti valmennuksin ja rakentaa kansainvälistä esihenkilöverkostoa, jonka puitteissa jaetaan parhaita johtamisen käytäntöjä. 

Alma Mediassa toimii esihenkilöille maa- ja yksikkörajat ylittävä mentorointiohjelma. Järjestämme myös kaikkien toimintamaiden yhteisen ”Kasvupäivä” -tapahtuman, jossa työntekijät jakavat monipuolisesti toisilleen tietämystään ja osaamistaan. Yhtiössä toimii myös “Johtamisen Kasvupolku” -ohjelma, jonka tavoitteena on tukea esihenkilöiden valmiuksia digitaalisessa ja monipaikkaisessa työympäristössä. Lisäksi Alma Mediaratkaisut -toiminnossa toteutetaan Alma Akatemiaa, jossa aiheina kasvu, innostus ja luovuus sekä vuorovaikutus ja vaikuttava viestintä.  Suomen henkilöstön käytössä on myös Alma Talentin Seduo-verkko-oppimisympäristö. 

Uusien tulevaisuuden ammattilaistemme kehittämiseksi toteutamme trainee-ohjelmia vastavalmistuneille teknologia- ja markkinointiosaajille. Ohjelmien avulla kasvatimme Alman liiketoiminnalle tärkeää osaamista ja työllistämme uransa alkuvaiheessa olevia nuoria.  

Työterveyden kanssa yhteistyössä toteutamme säännöllisesti webinaareja, viimeaikoina mm. henkiseen jaksamiseen ja etätyön ergonomiaan liittyen. Etätyön tauottamiseksi järjestömme säännöllisiä virtuaalisia liikuntahetkiä. Henkilöstömme käytössä on matalan kynnyksen mielen hyvinvointipalvelu, Auntie, jonka tarkoituksena on vähentää stressitasoa, parantaa jaksamista, lisätä tehokkuutta ja antaa konkreettisia työkaluja arjen hallintaan. Palvelun käyttöä tukee myös hyvinvointiluentojen sarja. Alma Mediassa otettiin vuonna 2021 käyttöön monipaikkaisen työn toimintamalli, joka mahdollistaa työn ja muun henkilökohtaisen arjen vaateiden yhteensovittamisen entistä joustavammin.

Alma Media mittaa onnistumistaan osaajien sitouttamisessa ja osaamisen kehittämisessä vuotuisilla henkilöstötutkimuksilla, joissa selvitetään monipuolisesti työntekijöiden kokemusta työyhteisön toimivuudesta ja Alma Mediasta työnantajana. Kyselyistä laajin on vuosittain kaikissa yksiköissä toteutettava, työelämän laatua mittaava QWL-tutkimus. Siinä tavoitteeksi on asetettu vähintään 83 prosentin QWL-indeksi, jonka Alma Media ylitti raportointivuonna 2022 83,1 prosentin tuloksellaan. Työyhteisön tilaa mitataan vuosittain myös selvittämällä, kuinka todennäköisesti työntekijät suosittelisivat Alma Mediaa työnantajana. Yhtiön tavoitteena on saada arvosanakseen vähintään 8 asteikolla 1–10. Tässä mittauksessa Alma Media sai arvosanakseen 8,1 (eNPS 43). Kyselyiden ohella Alma Media arvioi onnistumistaan työnantajana seuraamalla, kuinka moni uusi työntekijä jää konserniin pitkäaikaisesti töihin. Tavoitteena on, että uusista työntekijöistä 90 prosenttia jatkaisi yhtiön palveluksessa kahden vuoden kuluttua aloittamisestaan. Alma Media saavutti uusien työntekijöiden sitoutumiselle asetetun tavoitteen vuonna 2022. Uusina työntekijöinä kaksi vuotta aiemmin aloittaneista työntekijöistä yhtiön palveluksessa vuonna 2022 jatkoi yli 90 prosenttia. Alma Median omaehtoinen lähtövaihtuvuus oli yhtiön toimintamaissa keskimäärin 7,6 prosenttia.

HENKILÖSTÖN MONIMUOTOISUUS, TASA-ARVO JA DIVERSTITEETTI

Tasa-arvoisen ja monimuotoisen työyhteisön kehittämiselle pohjan Alma Mediassa tarjoavat muun muassa säännöllisesti toteutettavat henkilöstökyselyt. Kyselytulokset, palkka-analyysit ja muu henkilöstödata ovat lähtökohtana, kun Suomen yksiköt päivittävät HR:n ohjauksessa kahden vuoden välein yhdenvertaisuus-, monimuotoisuus- ja tasa-arvosuunnitelmansa. Suunnitelmissa käsitellään esimerkiksi palkkaeroja, määräaikaisten työsuhteiden perusteita sekä työtehtäväkohtaista sukupuolijakaumaa yksikössä.

Alma Media palkkaa uusia työntekijöitä pelkästään perustuen heidän osaamiseensa, kykyihinsä ja soveltuvuuteen. Kaikilla almalaisilla on oikeus oikeudenmukaiseen ja kannustavaan palkkaukseen, osaamisen kehittämiseen, palautteen saamiseen, tietoon yhtiöstä, turvalliseen, miellyttävään, uudistuvaan ja kehittyvään työympäristöön sekä, yksityisyyden ja yksityiselämän kunnioitukseen. Yhtiön eettisten toimintaperiaatteiden mukaan (Code of Conduct) jokaisen almalaisen on kunnioitettava perusoikeuksia. Alma Media ei salli syrjintää liittyen ikään, sukupuoleen, rotuun, ihonväriin, kansallisuuteen tai etniseen alkuperään, uskontoon, vakaumukseen, perhesuhteisiin, seksuaaliseen suuntautumiseen tai mahdolliseen työrajoitteeseen liittyen.

Alma Media on sitoutunut moniarvoisen ja monimuotoisuutta tukevan organisaatiokulttuurin rakentamiseen tarjoten jokaiselle työntekijälle yhdenvertaiset mahdollisuudet, oikeudet ja kohtelun. Vuonna 2022 toteutettiin henkilöstökysely yhdenvertaisuuden, diversiteetin ja inkluusion toteutumisesta yhtiössä. Kyselyn avulla tunnistettiin kehityskohteita ja havaintojen pohjalta on laadittu yksikkökohtaiset kehityssuunnitelmat. 

Monimuotoisuuden merkitystä korostettiin vuonna 2022 esihenkilöviestinnässä sekä toteutettavissa esihenkilö- ja työyhteisön kehittämisvalmennuksissa. Myös koko henkilöstölle suunnattiin verkkokoulutus diversiteetin ja inkluusion teemoista.