Palkitseminen

Tälle sivulle on koottu tietoa muun muassa hallituksen jäsenten vuosipalkkioista ja ylimmän johdon optio-ohjelmista. Alma Media noudattaa johdon palkitsemisessa Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodia.

Alma Media noudattaa Arvopaperimarkkinayhdistys ry:n 15.6.2010 antamaa, 1.10.2010 alkaen voimassa olevaa Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodia sellaisenaan ja on 1.1.2016 ryhtynyt noudattamaan uutta hallinnointikoodia (Corporate Governance 2015). Tämä palkka- ja palkkioselvitys on laadittu hallinnointikoodin kohdan 7 (Palkitseminen) Suosituksen 47 mukaisesti.

Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodi on saatavilla Arvopaperimarkkinayhdistyksen verkkosivuilla sekä Alma Median verkkosivuilla.

Hallituksen jäsenten palkitseminen

Alma Media Oyj:n hallituksen palkkioista päättää Alma Media Oyj:n varsinainen yhtiökokous. Hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunta valmistelee palkkioista esityksen varsinaiselle yhtiökokoukselle.

Vuoden 2016 varsinaisen yhtiökokouksen päätöksen mukaisesti hallituksen jäsenille maksetaan hallitus- ja valiokuntatyöskentelystä palkkioita seuraavasti: hallituksen puheenjohtajalle maksetaan palkkiona 40 000 euroa, varapuheenjohtajalle 32 000 euroa ja jäsenille 27 000 euroa vuodessa. Lisäksi hallituksen ja valiokuntien puheenjohtajalle maksetaan 1 000 euron, varapuheenjohtajalle 700 euron ja jäsenelle 500 euron palkkio niistä hallituksen ja valiokuntien kokouksista, joihin he osallistuvat. Myös matkakulut korvataan yhtiön matkustusohjesäännön mukaisesti.

Hallituksen jäsen hankkii yhtiökokouksen päätöksen perusteella Alma Media Oyj:n osakkeita markkinoilta julkisessa kaupankäynnissä muodostuvaan hintaan noin 40 prosentilla hänelle, ennakonpidätys huomioiden, suoritetusta hallituksen jäsenen vuosipalkkiosta. Osakkeiden hankinnan hallituksen jäsen on velvollinen tekemään kahden viikon kuluessa tammi–maaliskuun 2016 osavuosikatsauksen julkistuksesta tai, mikäli tämä ei olisi sisäpiirisäännökset huomioiden mahdollista, ensimmäisenä mahdollisena ajankohtana tämän jälkeen. Mikäli osakkeita ei esimerkiksi vireillä olevien sisäpiirihankkeiden vuoksi ole voitu hankkia vuoden 2016 loppuun mennessä, maksetaan vuosipalkkio rahana. Näin hankittuja osakkeita ei saa luovuttaa ennen kuin hallituksen jäsenyys on päättynyt. Yhtiö vastaa osakkeiden hankinnasta mahdollisesti aiheutuvasta varainsiirtoverosta.

Hallituksen jäsenten palkkiot (euroa) hallitus- ja valiokuntatyöskentelystä vuonna 2015 sekä vertailutiedot edelliseltä tilikaudelta:Vuosi Nimi Asema Hallituksen kokoukset
 
 
Tarkastus-
valiokunta
Nimitys- ja palkitsemis-valiokunta Palkkiot
yhteensä
      Vuosipalkkiot Vuosipalk-kiosta maksettu
osakkeina, kpl *
Kokous-
palkkiot
     
2015 Harri
Suutari
Puheen-
johtaja
33 000 5 936 20 000 - - 53 000
2014 Harri
Suutari
Puheen-johtaja 33 000 5 648 14 000 - - 47 000
2015 Petri
Niemisvirta
Varapu-
heen-
johtaja
27 000 3 532 14 000 - 4 000 45 000
2014 Petri
Niemisvirta
Varapu-
heen-
johtaja
27 000 4 025 10 500 - 4 500 42 000
2015 Niklas
Herlin
Jäsen 22 000 2 878 10 000 - 2 000 34 000
2014 Niklas
Herlin
Jäsen 22 000 3 279 7 500 - 2 000 31 500
2015 Esa
Lager
Jäsen 22 000 3 906 10 000 6 000 2 000 40 000
2014 Esa
Lager
Jäsen 22 000 4 421 6 000 5 000 1 500 34 500
2015 Perttu
Rinta
Jäsen 22 000 2 878 10 000 3 000 - 35 000
2014 Perttu
Rinta
Jäsen 22 000 3 279 7 000 3 500 - 32 500
2015 Erkki
Solja
Jäsen 22 000 2 878 9 500 - 1 500 33 000
2014 Erkki
Solja
Jäsen 22 000 3 279 7 000 - 2 500 31 500
2015 Catharina
Stackelberg-
Hammarén
Jäsen 22 000 2 878 9 500 3 000 - 34 500
2014 Catharina Stackelberg-Hammarén Jäsen 22 000 3 279 7 500 3 000 - 32 500


*osakkeiden määrä vastaa ennakonpidätyksen jälkeen noin 40 % vuosipalkkion määrästä

Tilikaudella 2015 hallituksen jäsenten suoriteperusteiset palkkiot olivat yhteensä 274 500 euroa. 

Alma Media Oyj:n hallituksen jäsenet eivät ole työ- tai toimisuhteessa yhtiöön. He eivät myöskään ole mukana Alma Median optio-ohjelmassa, osakepalkkiojärjestelmässä tai muussa yhtiön kannustinjärjestelmässä tai saaneet muita etuisuuksia.

Toimitusjohtajan ja muun ylimmän johdon palkitseminen

Alma Media Oyj:n hallitus päättää emoyhtiön toimitusjohtajan ja hänen suorien alaistensa palkoista ja palkitsemisjärjestelmästä hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan esityksestä.

Alma Media Oyj:n toimitusjohtajan sekä muun ylimmän johdon palkitsemisjärjestelmä koostuu kiinteästä rahapalkasta (kuukausipalkasta), luontaiseduista (auto- ja matkapuhelinetu, toimitusjohtajan osalta myös asuntoetu), tulos- ja toiminnallisten tavoitteiden saavuttamiseen liittyvästä kannustepalkkiosta (lyhyen aikavälin palkitsemisjärjestelmä), optiojärjestelmästä jakonsernin avainhenkilöiden osakepohjaisesta kannustinjärjestelmästä (pitkän aikavälin palkitsemisjärjestelmät)sekä johdon eläke-edusta. Osallistuminen palkitsemisjärjestelmiin määräytyy tehtävän mukaisesti.

Alma Median johdon kannustepalkkiojärjestelmän periaatteet noudattavat Alma Median kannustepalkkiojärjestelmän ehtoja. Järjestelmä perustuu tuloksen jatkuvan parantamisen periaatteelle. Konsernin johtoryhmän jäsenten sekä liiketoimintayksiköiden johtajien kannustepalkkio voi olla suuruudeltaan enintään 40 % vuosipalkasta. Alma Media Oyj:n toimitusjohtajan kannustepalkkio voi nousta 60 %:iin vuosipalkasta.

Kannustepalkkio määräytyy kolmen kriteerin pohjalta: Alma Media -konsernin tulostavoitteiden täyttyminen (painoarvo 40 %), liiketoimintayksikön tulostavoitteiden täyttyminen (painoarvo 40 %) sekä henkilökohtaisten tavoitteiden täyttyminen (painoarvo 20 %) kultakin kalenterivuodelta.  

Alma Media Oyj:n toimitusjohtajalle maksettiin vuonna 2015 palkkana, palkkiona ja luontaisetuna 552 885 euroa, josta kannustepalkkiota 102 509 euroa. Muille johtoryhmän jäsenille maksettujen palkkojen, palkkioiden ja luontaisetujen yhteismäärä oli 1 515 867 euroa, josta kannustepalkkioiden osuus oli 136 732 euroa.

  Perusvuosipalkka Tulokseen perustuvat kannustimet Luontaisedut Optioedut Osakeperusteiset palkkiot
Toimitusjohtaja
2015 402 210 102 509 48 166 --  
2014 429 475 20 000 47 478 830 -  
2013 380 423 146 853 48 953 - -
Konsernin johtoryhmä
2015 1 297 042 136 732 82 093 -  -  
2014 1 264 934 41 000 82 026 583 -  
2013 1 216 556 148 580 77 124 - -

Optio-ohjelmat

Tulospalkkiojärjestelmän lisäksi Alma Mediassa on voimassa konsernin johdolle suunnattu optio-ohjelma 2009. Optio-oikeuksien jaosta päättää Alma Median hallitus nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan esityksestä ja yhtiökokouksen päättämien ehtojen puitteissa. Optio-ohjelman 2009 ehdot ovat nähtävinä Alma Median verkkosivuilla (pdf).

Alma Median toimitusjohtajalle ja muille konsernin johtoryhmän jäsenille annetut optio-oikeudet (31.12.2015):

  Optiot
2009C
Kai Telanne, toimitusjohtaja 100 000
Kari Juutilainen 30 000
Virpi Juvonen -
Kari Kivelä 45 000
Mikko Korttila 30 000
Juha-Petri Loimovuori 45 000
Raimo Mäkilä 45 000
Minna Nissinen *30 000
Juha Nuutinen -
 Yhteensä 325 000

* Työsuhde päättynyt 26.6.2015

Merkintäoikeus  2009A ja 2009B - optio-oikeuksilla on päättynyt.

Alma Media Oyj:n optio-ohjelmassa 2009C annetuilla optio-oikeuksilla ei ole merkitty tilikauden 2015 aikana yhtään osaketta.

Osakepohjainen kannustinjärjestelmä

Alma Media Oyj:n hallitus on hyväksynyt uuden pitkän aikavälin osakepohjaisen kannustinjärjestelyn perustamisen yhtiön johdolle ja eräille avainhenkilöille (jäljempänä LTI 2015-järjestely). 

LTI 2015 -järjestelyn tavoitteena on yhdenmukaistaa osallistujien intressit osakkeenomistajien intressien kanssa aikaansaamalla osallistujien pitkäaikainen osakeomistusintressi yhtiössä ja siten yhtiön arvon kasvattaminen pitkällä aikavälillä sekä tukea suoritusperusteista toimintakulttuuria, sitouttaa osallistujia yhtiöön ja tarjota heille kilpailukykyinen kompensaatio erinomaisista suorituksista.

LTI 2015 -järjestely koostuu vuosittain alkavista yksittäisistä osakepalkkio-ohjelmista, joista kukin on ehdollinen hallituksen erilliselle hyväksynnälle. Kussakin yksittäisessä ohjelmassa on kolme pääelementtiä: sijoitus yhtiön osakkeisiin edellytyksenä ohjelmaan osallistumiselle, osakesijoitukseen perustuvat lisäosakkeet sekä mahdollisuus ansaita suoriteperusteisia lisäosakkeita.

Osakesijoitukseen perustuva lisäosakeohjelma 

Osakesijoitukseen perustuvassa lisäosakeohjelmassa (matching share plan) osallistuja saa tietyn määrän lisäosakkeita Alma Median osakkeisiin tekemänsä sijoituksen perusteella. 

Ensimmäisessä, vuonna 2015 alkavassa lisäosakeohjelmassa osallistuja saa maksutta kaksi lisäosaketta kutakin sijoittamaansa osaketta kohti kahden vuoden odotusjakson jälkeen. Jos kaikki osallistumiseen oikeutetut henkilöt osallistuvat ohjelmaan sijoittaen enimmäismäärän osakkeita, ensimmäisten lisäosakkeiden määrä on yhteensä enintään 159 000 osaketta (bruttomäärä, josta vähennetään verot).

Suoriteperusteinen lisäosakeohjelma 

Suoriteperusteinen lisäosakeohjelma (performance matching plan) sisältää yhteensä viiden vuoden pituisen ansaintajakson. Mahdolliset osakepalkkiot annetaan erissä kolmen ja viiden vuoden kuluttua yhtiön hallituksen asettamien ansaintakriteerien saavuttamisen perusteella.

Ensimmäisessä, vuonna 2015 alkavassa suoriteperusteisessa lisäosakeohjelmassa ansaintakriteereinä käytetään yhtiön kannattavaan kasvuun ja osakkeen arvoon perustuvia mittareita. Jos hallituksen asettamat ansaintakriteerit saavutetaan kokonaisuudessaan, osallistuja saa maksutta yhteensä neljä lisäosaketta kutakin sijoittamaansa osaketta kohti. Tällöin, jos kaikki osallistumaan oikeutetut henkilöt osallistuvat ohjelmaan sijoittamalla enimmäismäärän osakkeita, suoriteperusteisten osakkeiden kokonaismäärä on enintään 318 000 osaketta (bruttomäärä, josta vähennetään verot).

Muita tietoja 

LTI 2015 -järjestelyn ensimmäiseen, vuonna 2015 alkavaan ohjelmaan on oikeutettu osallistumaan enintään 35 henkilöä.

Hallitus arvioi, että uuden osakepohjaisen kannustinjärjestelyn yhteydessä ei anneta uusia osakkeita eikä kannustinjärjestelyllä siten ole laimentavaa vaikutusta yhtiön rekisteröityyn osakemäärään. 17.3.2015 pidetty yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään enintään 754 000 osakkeen hankkimisesta yhdessä tai useammassa erässä ja edelleen valtuutti hallituksen päättämään osakeannista omia osakkeita luovuttamalla kannustinohjelman toteuttamiseksi.

max)

 

Osakesijoitukseen perustuva (osakkeita max)

Suoriteperusteinen (osakkeita max)

Kai Telanne, toimitusjohtaja

30 000

60 000

Kari Juutilainen

10 000

20 000

Virpi Juvonen

 4 000

 8 000

Kari Kivelä

10 000

20 000

Mikko Korttila

 6 000

12 000

Juha-Petri Loimovuori

10 000

10 000

Raimo Mäkilä

10 000

20 000

Minna Nissinen*

 6 000

12 000

Juha Nuutinen

 6 000

12 000

*työsuhde päättynyt 26.6.2015

Irtisanomiskorvaukset

Alma Media Oyj:n toimitusjohtaja Kai Telanteen irtisanomisaika on kuusi kuukautta. Lisäksi hänelle maksetaan johtajasopimuksen mukaan 12 kuukauden palkkaa vastaava korvaus, mikäli työnantaja irtisanoo hänet ilman, että toimitusjohtaja on syyllistynyt sopimusrikkomukseen. Mikäli toimitusjohtaja irtisanoutuu itse, hänelle ei makseta mainittua 12 kuukauden palkkaa vastaavaa korvausta. Toimitusjohtajan nimittämisestä ja tarvittaessa tehtävästään vapauttamisesta päättää Alma Median hallitus.  

Alma Media -konsernin muiden johtoryhmän jäsenten irtisanomisaika on kuusi kuukautta. Lisäksi johtoryhmän jäsenelle suoritetaan kuuden kuukauden palkkaa vastaava korvaus, mikäli työnantaja irtisanoo hänet ilman, että irtisanominen johtuu jäsenen omasta syystä tai hänen vastuulleen luettavasta laiminlyönnistä.

Muiden johtoryhmän jäsenten nimittämisestä ja tarvittaessa tehtävästään vapauttamisesta päättää toimitusjohtaja. Tästä käytännöstä poikkeavat kuitenkin sellaiset johtoryhmän jäsenet, jotka toimivat Aamulehden, Iltalehden, Kauppalehden, Lapin Kansan, Pohjolan Sanomien tai Satakunnan Kansan vastaavina päätoimittajina. Heidän osaltaan nimittämisen ja erottamisen vahvistaa Alma Media Oyj:n hallitus toimitusjohtajan ehdotuksesta.

Eläkesopimukset

Alma Media Oyj:n toimitusjohtajalla ja konsernin johtoryhmän jäsenillä on maksuperusteinen ryhmäeläke-etu. Ennen vuotta 2008 johtoryhmän jäseninä aloittaneille eläkettä kertyy 20 % vuosiansioista ja muille 15 % vuosiansiosta. Eläkeikä on 60 vuotta, jolloin vakuutusmaksujen maksaminen päättyy. Eläke määräytyy eläkkeen alkamishetken vakuutussäästöjen perusteella. Eläkkeen alkamista voidaan lykätä korkeintaan siihen asti, kun henkilö täyttää 70 vuotta. Eläke määräytyy tällöin sijoituskohteiden arvonkehityksen mukaisesti tarkistetusta vakuutussäästöstä.

Alma Median toimitusjohtajan ja johtoryhmän jäsenten ryhmäeläkevakuutuksen ehtoihin kuuluu, että vakuutetulla on kolme vuotta sopimuksen piirissä oltuaan oikeus työsuhteen päättymiseen mennessä kertyneeseen vakuutussäästöä vastaavaan maksuvapaaseen vakuutukseen eli vapaakirjaan. Vapaakirja sisältää vanhuuseläkkeen eläkeiässä, työkyvyttömyysturvan ja kuolemantapausturvan. Vuonna 2015 Alma Median toimitusjohtajan ryhmäeläkevakuutuksen kustannukset olivat 213 345 euroa ja muiden johtoryhmän jäsenten 371 117 euroa, yhteensä 584 462 euroa.

Alma Median toimitusjohtaja Kai Telanne on aloittanut tehtävässään vuonna 2005. Johtoryhmän muiden jäsenten osalta Alma Median verkkosivuilla esitetyt henkilötiedot sisältävät tiedot myös siitä, milloin he ovat aloittaneet nykyisissä tehtävissään.