Alma Media > Tiedotteet > Pörssitiedote > Otava Oy julkistaa pakollisen ostotarjouksen kaikista Alma Media Oyj:n osakkeista

Otava Oy julkistaa pakollisen ostotarjouksen kaikista Alma Media Oyj:n osakkeista

[EI JULKISTETTAVAKSI TAI LEVITETTÄVÄKSI, KOKONAAN TAI OSITTAIN, SUORAAN TAI VÄLILLISESTI, AUSTRALIASSA, KANADASSA, HONGKONGISSA, JAPANISSA, UUDESSASEELANNISSA, ETELÄ-AFRIKASSA TAI SVEITSISSÄ TAI NÄIHIN MAIHIN TAI MILLÄÄN MUULLA ALUEELLA TAI MILLEKÄÄN MUULLE ALUEELLE, JOSSA TARJOUS OLISI SOVELTUVAN LAIN VASTAINEN. YHDYSVALLOISSA SIJAITSEVIEN OSAKKEENOMISTAJIEN TULEE TUTUSTUA MYÖS OSIOON “TIETOJA ALMA MEDIAN OSAKKEENOMISTAJILLE YHDYSVALLOISSA” TÄMÄN TIEDOTTEEN LOPUSSA.]

Alma Media Oyj                          Pörssitiedote   21.6.2023 klo 17.15

OTAVA OY JULKISTAA PAKOLLISEN OSTOTARJOUKSEN KAIKISTA ALMA MEDIA OYJ:N OSAKKEISTA

Alma Media Oyj (”Alma Media” tai ”Yhtiö”) tiedotti 16.6.2023 saaneensa tiedon, että Otava Oy:n osuus Alma Median kaikista osakkeista ja äänistä on 14.-15.6.2023 tehtyjen osakekauppojen seurauksena ylittänyt 30 prosenttia, ja että Otavalle on tämän johdosta syntynyt arvopaperimarkkinalain (746/2012, muutoksineen) 11 luvun 19 §:n mukainen velvollisuus tehdä pakollinen julkinen ostotarjous kaikista Alma Median liikkeeseen laskemista osakkeista ja niihin oikeuttavista arvopapereista.

Otava on tänään julkistanut seuraavat tiedot koskien pakollista julkista ostotarjoustaan kaikista Alma Median osakkeista:

Otava Oy (“Otava” tai “Tarjouksentekijä”) julkaisi 16.6.2023 pörssitiedotteen 14.-15.6.2023 tekemistään osakekaupoista, joilla se hankki yhteensä 686 860 Alma Median osaketta.

Osakekauppojen myötä Otavan omistus Alma Mediassa nousi yhteensä 24 723 705 osakkeeseen, mikä vastaa noin 30,05 prosenttia Yhtiön kaikista osakkeista ja niiden tuottamasta äänimäärästä, lukuun ottamatta Alma Median hallussa olevia omia osakkeita. Otavan omistuksen ylitettyä 30 prosenttia Alma Median osakkeiden tuottamista äänistä Otavalle on syntynyt arvopaperimarkkinalain (746/2012, muutoksineen, ”AML”) 11 luvun 19 §:n mukainen velvollisuus tehdä pakollinen julkinen ostotarjous Alma Median kaikista osakkeista ja osakkeisiin oikeuttavista arvopapereista (”Tarjous”).

Tarjouksessa tarjottava käteisvastike on 9,10 euroa jokaisesta osakkeesta, jonka osalta Tarjous on pätevästi hyväksytty (”Tarjousvastike”). Tarjousvastike on noin 0,8 prosenttia matalampi kuin tarjousvelvollisuuden syntymistä edeltävän kolmen (3) kuukauden ajanjakson kaupankäyntimäärällä painotettu keskikurssi ja sama kuin osakkeen päätöskurssi Nasdaq Helsingissä 14.6.2023 eli viimeisenä kaupankäyntipäivänä ennen tarjousvelvollisuuden syntymistä.

Tarjouksen yksityiskohtaiset ehdot ja ohjeet Tarjouksen hyväksymiseksi sisältyvät arviolta 29.6.2023 julkaistavaan tarjousasiakirjaan. Tarjouksen hyväksymisajan odotetaan alkavan 30.6.2023 klo 9.30 (Suomen aikaa) ja päättyvän 21.7.2023 klo 16.00 (Suomen aikaa), ellei tarjousaikaa jatketa (”Tarjousaika”).

Tarjouksen tausta ja vaikutukset

Tarjouksentekijän tavoitteena ei ole hankkia omistukseensa kaikkia Yhtiön osakkeita sikäli kun Tarjouksesta ei sitä seuraa. Koska yhteensä noin 25,86 prosenttia Alma Median osakkeista ja äänistä omistavat osakkeenomistajat ovat ennakkoon peruuttamattomasti sitoutuneet olemaan hyväksymättä Tarjousta omistamistaan osakkeista, sikäli kun Tarjous toteutetaan tässä kuvatuin ehdoin ja aikataulun puitteissa (”Peruuttamattomat Sitoumukset”), Tarjouksentekijä ei odota Tarjouksesta seuraavan osakeyhtiölain (624/2006, muutoksineen) mukaista lunastusoikeutta tai -velvollisuutta. Tarjouksentekijän tarkoituksena on, että kaupankäynti Alma Median osakkeilla jatkuu entiseen tapaan Nasdaq Helsingissä Tarjouksen toteuttamisesta huolimatta.

Tarjouksen toteuttamisella ei odoteta olevan vaikutuksia Alma Median liiketoimintaan, varoihin, johdon tai työntekijöiden asemaan eikä toimipaikkojen sijaintiin.

Tarjouksen rahoittaminen

Tarjouksentekijä odottaa kykenevänsä rahoittamaan Tarjouksen kokonaisuudessaan olemassa olevilla kassavaroillaan olettaen, että Tarjouksen perusteella hankittava omistusosuus Alma Mediassa ei ylitä 50 prosenttia kaikista Alma Median osakkeista, mukaan lukien Tarjouksentekijän nykyinen omistusosuus Alma Mediassa. Tarjouksentekijä on lisäksi saanut ennakkositoumukset Nordea Bank Oyj:ltä sekä OP Yrityspankki Oyj:ltä (yhdessä ”Lainanantajat”) ulkopuolisen velkarahoituksen saatavuudelle tämän ylittävälle osalle mahdollisessa tilanteessa, jossa Tarjouksen perusteella hankittavan omistusosuuden jälkeen Tarjouksentekijän kokonaisomistusosuus Alma Mediassa ylittäisi 50 prosenttia kaikista Alma Median osakkeista. Tarjouksen rahoitus on varmistettu siihen määrään saakka, joka voi tulla Tarjouksentekijän hankittavaksi huomioiden ennakkoon annetut Peruuttamattomat Sitoumukset, joiden nojalla yhteensä noin 25,86 prosenttia Alma Median osakkeista ja äänistä omistavat osakkeenomistajat ovat sitoutuneet olemaan hyväksymättä Tarjousta omistamistaan osakkeista. Tarjouksentekijän velvollisuus toteuttaa Tarjous ei ole ehdollinen rahoituksen saatavuudelle, eikä Tarjouksentekijä tarvitse kenenkään kolmannen osapuolen suostumusta Tarjouksen rahoittamiseksi. Tarjouksen rahoitusjärjestelyillä ei ole vaikutusta Alma Median liiketoimintoihin tai velvoitteisiin.

Velkarahoitus on sidottu velkarahoituksen tavanomaisiin eurooppalaisiin ”certain funds” -ehtoihin seuraavin ehdoin:

a) tiettyjen tavanomaisten dokumentaatioon liittyvien ja kaupallisten ennakkoehtojen täyttäminen,

b) määräysvalta Tarjouksentekijässä ei ole vaihtunut, Alma Median osakkeista ei ole tehty muuta julkista ostotarjousta, Alma Media ei ole julkistanut sulautumista tai jakautumista yhdessä toisen tahon kanssa, eikä muu taho tai yksissä tuumin toimivat tahot ole hankkineet määräysvaltaa Alma Mediassa,

c) Tarjouksentekijä ei ole rikkonut pakotteita velkarahoituksen ehtojen vastaisesti,

d) maksujen laiminlyöntiä, merkittävän sitoumuksen rikkomista, merkittävää harhaanjohtamista, tiettyjä pätemättömyyksiä tai kieltäytymisiä, maksukyvyttömyyttä tai tiettyjä maksukyvyttömyysmenettelyjä ei ole tapahtunut eikä sellainen jatku edelleen eikä sellaista seuraisi velkarahoituksen hyödyntämisestä,

e) tietyt toteamukset ovat edelleen tosia, ja

f) velkarahoituksen saataville asettaminen tai annetun velkarahoituksen olemassaolo asianomaisen lainasopimuksen mukaisesti tai muiden lainasopimuksen ehtojen täyttäminen ei ole tullut lainvastaiseksi Lainanantajalle tai tämän konserniyhtiölle tai vastaavalle taholle.

Muuta tietoa Tarjouksesta

Otavan käsityksen mukaan Tarjouksen toteuttaminen ei tule edellyttämään kilpailuviranomaisten hyväksyntöjä ainakaan, mikäli Otavan Tarjouksen perusteella saavuttama omistusosuus Alma Median kaikista osakkeista jää alle 36,84 prosentin. Mikäli Tarjouksen perusteella saavutettu omistusosuus ylittäisi tämän, Tarjouksentekijä tulisi ottamaan uudelleen yhteyttä ainakin Suomen kilpailu- ja kuluttajavirastoon (”KKV”) tarkemman kynnysarvon määrittämiseksi. Tällöin tulisi myös huomioida se, ettei Otava saisi käyttää äänioikeuttaan Tarjouksella hankituilla osakkeilla tai muutoin vaikuttaa Alma Median kilpailukäyttäytymiseen ennen kuin KKV tai muu toimivaltainen kilpailuviranomainen olisi ottanut uudelleen kantaa määräysvaltakysymykseen ja/tai Tarjouksella hankittu Otavan omistusosuus Alma Mediassa olisi hyväksytty.

Tarjouksentekijä on sitoutunut noudattamaan AML 11 luvun 28 §:ssä tarkoitettua Arvopaperimarkkinayhdistyksen julkaisemaa ostotarjouskoodia.

Tarjouksen toteuttamisen odotetaan tapahtuvan heinäkuun 2023 aikana.

Tätä pörssitiedotetta edeltävän kaupankäyntipäivän päättymistilanteen mukaan Tarjouksentekijällä on hallussaan yhteensä 24 723 705 Alma Median osaketta ja ääntä.

Otava pidättää itsellään, siinä määrin kuin se on soveltuvan lainsäädännön ja määräysten mukaan sallittua, oikeuden hankkia osakkeita ennen Tarjouksen tarjousajan alkamista, Tarjousaikana ja/tai Tarjousajan jälkeen myös julkisessa kaupankäynnissä Nasdaq Helsingissä tai muulla tavoin tai muutoin Tarjouksen ulkopuolelta.

Otavan julkistama tiedote on kokonaisuudessaan tämän pörssitiedotteen liitteenä.

Alma Median hallitus tulee käsittelemään Tarjousta Tarjouksentekijästä ja Tarjouksesta riippumattomien jäsenten toimesta AML:n ja muun soveltuvan sääntelyn edellyttämällä tavalla, ja tulee antamaan lausunnon Tarjouksesta, kun tarjousasiakirja on julkistettu. Alma Media on nimittänyt Danske Bank A/S, Suomen sivuliikkeen taloudelliseksi neuvonantajakseen ja Avance Asianajotoimisto Oy:n oikeudelliseksi neuvonantajakseen Tarjouksen yhteydessä. Alma Media on sitoutunut noudattamaan Arvopaperimarkkinayhdistyksen julkaisemaa Ostotarjouskoodia.

Lisätietoja antaa:

Elina Kukkonen

Viestintä- ja brändijohtaja, Alma Media Oyj

elina.kukkonen@almamedia.fi

puh. 010 665 2333

ALMA MEDIA LYHYESTI

Alma Media on kansainvälinen, voimakkaasti uudistuva, digitaaliseen mediaan, palveluihin ja markkinapaikkaliiketoimintaan keskittyvä yhtiö. Haluamme inspiroida ihmisen luontaista uteliaisuutta ja valinnanmahdollisuuksia luomalla palveluja, joissa yhdistyvät ylivoimainen sisältö, paras teknologia, aina paikallisesti merkityksellisemmällä tavalla. Suomessa tunnetuimpia brändejämme ovat muun muassa Kauppalehti, Talouselämä, Iltalehti, Etuovi.com sekä Nettiauto. Rekrytointipalvelujamme ovat muun muassa Tšekissä prace.cz ja jobs.cz, Slovakiassa Profesia.sk sekä Kroatiassa mojposao.net.

Suomessa liiketoimintaamme kuuluvat johtavat asumisen ja autoilun markkinapaikat, talous- ja ammattimediat, valtakunnallinen kuluttajamedia sekä sisältö- ja datapalvelut yrityksille ja ammattilaisille. Alman kansainvälinen liiketoiminta itäisessä Keski-Euroopassa, Ruotsissa ja Baltiassa koostuu rekrytointipalveluista ja toimitilojen markkinapaikasta.

Alma Mediassa työskentelee noin 1 700 ammattilaista ja yhtiö toimii 11 Euroopan maassa. Alma Median vuoden 2022 jatkuvien toimintojen liikevaihto oli 309 miljoonaa euroa, mistä digiliiketoiminnan osuus oli 81 %. Yhtiön osake noteerataan NASDAQ Helsingissä. Lue lisää: www.almamedia.fi.

TÄRKEÄÄ TIETOA

TÄTÄ TIEDOTETTA EI SAA JULKAISTA TAI MUUTOIN LEVITTÄÄ, KOKONAAN TAI OSITTAIN, SUORAAN TAI VÄLILLISESTI, AUSTRALIASSA, KANADASSA, HONGKONGISSA, JAPANISSA, UUDESSA-SEELANNISSA, ETELÄ-AFRIKASSA TAI SVEITSISSÄ TAI NÄIHIN MAIHIN TAI MILLÄÄN MUULLA ALUEELLA TAI MILLEKÄÄN MUULLE ALUEELLE, JOSSA OSTOTARJOUS OLISI SOVELTUVAN LAIN VASTAINEN.

TÄMÄ TIEDOTE EI OLE TARJOUSASIAKIRJA EIKÄ SELLAISENAAN MUODOSTA TARJOUSTA TAI KEHOTUSTA TEHDÄ MYYNTITARJOUSTA. ERITYISESTI TÄMÄ TIEDOTE EI OLE TARJOUS MYYDÄ TAI TARJOUSPYYNTÖ OSTAA MITÄÄN TÄSSÄ TIEDOTTEESSA KUVATTUJA ARVOPAPEREITA EIKÄ OSTOTARJOUKSEN ULOTTAMINEN AUSTRALIAAN, KANADAAN, HONGKONGIIN, JAPANIIN, UUTEEN-SEELANTIIN, ETELÄ-AFRIKKAAN TAI SVEITSIIN. SIJOITTAJIEN TULEE HYVÄKSYÄ OSAKKEITA KOSKEVA OSTOTARJOUS YKSINOMAAN TARJOUSASIAKIRJAAN SISÄLLYTETTYJEN TIETOJEN POHJALTA. TARJOUKSIA EI TEHDÄ SUORAAN TAI VÄLILLISESTI ALUEILLE, JOILLA JOKO TARJOAMINEN TAI TARJOUKSEEN OSALLISTUMINEN OLISI LAINVASTAISTA TAI MIKÄLI ALUEELLA VAADITAAN TARJOUSASIAKIRJAN JULKISTAMISTA TAI REKISTERÖINTEJÄ TAI TARJOUKSEN TEKEMISEEN KOHDISTUU MUITA VAATIMUKSIA SUOMESSA OSTOTARJOUKSEEN LIITTYVIEN VAATIMUSTEN LISÄKSI.

OSTOTARJOUSTA EI TEHDÄ SUORAAN TAI VÄLILLISESTI ALUEELLE, MISSÄ SE ON LAINVASTAINEN, EIKÄ, KUN JULKAISTU, TARJOUSASIAKIRJAA JA SIIHEN LIITTYVIÄ HYVÄKSYMISLOMAKKEITA JAETA, LEVITETÄ EDELLEEN TAI VÄLITETÄ EIKÄ SITÄ SAA JAKAA, LEVITTÄÄ EDELLEEN TAI VÄLITTÄÄ ALUEELLE TAI ALUEELTA, MISSÄ SE ON SOVELTUVIEN LAKIEN TAI SÄÄNNÖSTEN VASTAISTA. OSTOTARJOUSTA EI ERITYISESTI TEHDÄ SUORAAN TAI VÄLILLISESTI POSTIPALVELUIDEN KAUTTA TAI MILLÄÄN MUULLA TAVALLA TAI VÄLINEELLÄ (SISÄLTÄEN, MUTTA EI RAJOITTUEN, FAKSIN, TELEKSIN, PUHELIMEN SEKÄ INTERNETIN) TAI MILLÄÄN OSAVALTIOIDEN VÄLISEEN TAI ULKOMAANKAUPPAAN LIITTYVÄLLÄ TAVALLA TAI MINKÄÄN KANSALLISEN ARVOPAPERIPÖRSSIN TAI SEN TARJOAMIEN PALVELUIDEN KAUTTA AUSTRALIASSA, KANADASSA, HONGKONGISSA, JAPANISSA, UUDESSA-SEELANNISSA TAI ETELÄ-AFRIKASSA TAI NÄIHIN MAIHIN. OSTOTARJOUSTA EI VOIDA HYVÄKSYÄ, SUORAAN TAI VÄLILLISESTI, MILLÄÄN SANOTULLA KÄYTÖLLÄ, TAVALLA TAI VÄLINEELLÄ EIKÄ AUSTRALIASTA, KANADASTA, HONGKONGISTA, JAPANISTA, UUDESTA-SEELANNISTA TAI ETELÄ-AFRIKASTA JA MIKÄ TAHANSA OSTOTARJOUKSEN VÄITETTY HYVÄKSYNTÄ, JOKA JOHTUU SUORAAN TAI VÄLILLISESTI NÄIDEN RAJOITUSTEN RIKKOMISESTA ON MITÄTÖN.

TÄMÄ TIEDOTE ON VALMISTELTU SUOMEN LAIN, NASDAQ HELSINGIN SÄÄNTÖJEN JA OSTOTARJOUSKOODIN MUKAISESTI, JA TÄSSÄ ESITETTY INFORMAATIO EI VÄLTTÄMÄTTÄ VASTAA SITÄ, MITÄ SE OLISI OLLUT, JOS TÄMÄ TIEDOTE OLISI VALMISTELTU SUOMEN ULKOPUOLELLA OLEVIEN LAKIEN MUKAISESTI.

Tietoja Alma Median osakkeenomistajille Yhdysvalloissa

Tarjous tehdään Alma Median, jonka kotipaikka on Suomessa, liikkeeseen lasketuista ja ulkona olevista osakkeista (jotka eivät ole Alma Median hallussa), ja siihen soveltuvat suomalaiset tiedonantovelvollisuudet ja menettelyvaatimukset. Ostotarjous tehdään Yhdysvalloissa Yhdysvaltain vuoden 1934 arvopaperipörssilain, muutoksineen (”Pörssilaki”) Kohdan 14(e) ja Regulation 14E -säännöksen, Pörssilain Kohdan Rule 14d-1(c) ”Tier I” -ostotarjousta (”Tier I -poikkeus”) koskevien poikkeussääntöjen mukaisesti, ja muutoin Suomen lainsäädännön tiedonantovelvollisuuksien ja menettelyvaatimusten mukaisesti, muun muassa koskien Ostotarjouksen aikataulua, selvitysmenettelyitä, peruuttamista, edellytyksistä luopumista ja maksujen ajoitusta, jotka eroavat Yhdysvaltain vastaavista. Tarjous tehdään Alma Median Yhdysvalloissa asuville osakkeenomistajille samoin ehdoin kuin kaikille muille Alma Median osakkeenomistajille, joille tarjous tehdään. Kaikki tietoa sisältävät asiakirjat, mukaan lukien tämä tiedote, annetaan yhdysvaltalaisille osakkeenomistajille tavalla, joka on verrattavissa menetelmään, jolla tällaiset asiakirjat toimitetaan Alma Median muille osakkeenomistajille. Yhdysvaltalaisten osakkeenomistajien tulee huomata, että Tarjousvastikkeen valuutta on euro, ja että valuuttakurssivaihtelujen mukaisia oikaisuja ei tehdä Tarjousvastikkeeseen.

Soveltuvien lakien tai määräysten sallimissa rajoissa Tarjouksentekijä ja sen lähipiiriyhtiöt tai sen välittäjät ja välittäjien lähipiiriyhtiöt (toimiessaan Tarjouksentekijän tai sen lähipiiriyhtiöiden asiamiehinä) voivat ajoittain tämän tiedotteen päivämäärän jälkeen Tarjouksen vireilläolon aikana ja muutoin kuin Tarjouksen mukaisesti, suoraan tai välillisesti, ostaa tai järjestää ostavansa osakkeita tai mitä tahansa arvopapereita, jotka ovat vaihdettavissa tai muunnettavissa osakkeiksi. Nämä ostot voivat tapahtua joko julkisilla markkinoilla vallitsevilla hinnoilla tai yksityisinä liiketoimina neuvotelluilla hinnoilla. Siinä laajuudessa kuin tieto ostoista tai järjestelyistä ostaa julkistetaan Suomessa, tieto julkistetaan lehdistötiedotteella tai muulla sellaisella tavalla, jolla tällaisen tiedon voidaan kohtuudella arvioida tavoittavan Alma Median osakkeenomistajat Yhdysvalloissa. Lisäksi Tarjouksentekijän taloudelliset neuvonantajat voivat harjoittaa Alma Median arvopapereilla tavanomaista kaupankäyntiä, joka voi käsittää tällaisten arvopapereiden oston tai niiden ostamisen järjestämisen. Siinä laajuudessa kuin Suomessa vaaditaan, tieto tällaisista ostoista julkistetaan Suomessa Suomen lain edellyttämällä tavalla.

YHDYSVALTAIN ARVOPAPERI- JA PÖRSSIVIRANOMAINEN (U.S. SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION) TAI MIKÄÄN YHDYSVALTAIN OSAVALTION ARVOPAPERIKOMITEA EI OLE HYVÄKSYNYT TAI HYLÄNNYT TARJOUSTA, LAUSUNUT TARJOUKSEN ARVOSTA TAI KOHTUULLISUUDESTA EIKÄ LAUSUNUT MITÄÄN TARJOUKSEEN LIITTYEN TÄSSÄ TIEDOTTEESSA ANNETTUJEN TIETOJEN RIITTÄVYYDESTÄ, OIKEELLISUUDESTA TAI TÄYDELLISYYDESTÄ. TÄMÄN VASTAINEN LAUSUMA ON RIKOSOIKEUDELLISESTI RANGAISTAVA TEKO YHDYSVALLOISSA.

Käteisen vastaanottaminen Tarjouksen perusteella saattaa olla verotettava tapahtuma. Kaikkia osakkeiden omistajia kehotetaan kääntymään riippumattoman ammattimaisen neuvonantajan puoleen Tarjouksen hyväksymistä koskeviin vero- ja muihin seuraamuksiin liittyen.

Siltä osin kuin Tarjoukseen sovelletaan Yhdysvaltain arvopaperilakeja, näitä lakeja sovelletaan vain osakkeiden yhdysvaltalaisiin haltijoihin, eivätkä ne aiheuta vaatimuksia muille henkilöille. Alma Median osakkeenomistajien oikeuksien toteuttaminen ja mahdollisten vaatimusten esittäminen Yhdysvaltain liittovaltion arvopaperilakien nojalla voi olla vaikeaa, koska Tarjouksentekijä ja Alma Media ovat sijoittautuneet Yhdysvaltain ulkopuolelle ja osa tai kaikki niiden toimihenkilöistä ja johtajista saattavat asua Yhdysvaltain ulkopuolella. Alma Median osakkeenomistajat eivät välttämättä voi haastaa Tarjouksentekijää tai Alma Mediaa tai näiden toimihenkilöitä tai johtajia oikeuteen Yhdysvaltain liittovaltion arvopaperilakien rikkomisesta Yhdysvaltain ulkopuolisessa tuomioistuimessa. Tarjouksentekijän tai Alma Median tai niiden lähipiiriyhtiöiden pakottaminen noudattamaan yhdysvaltalaisen tuomioistuimen tuomiota voi olla vaikeaa.

Tulevaisuutta koskevat lausumat

Tämä pörssitiedote sisältää lausumia, jotka siltä osin kuin ne eivät ole historiallisia tosiseikkoja, ovat “tulevaisuutta koskevia lausumia”. Tulevaisuutta koskevat lausumat sisältävät lausumia koskien suunnitelmia, odotuksia, ennusteita, päämääriä, tavoitteita, pyrkimyksiä, strategioita, tulevaisuuden tapahtumia, tulevaisuuden liikevaihtoa tai tulosta, investointeja, rahoitustarvetta, yritysostoja koskevia suunnitelmia tai aikeita, kilpailuvahvuuksia ja -heikkouksia, taloudelliseen asemaan, tulevaan liiketoimintaan ja kehitykseen liittyviä suunnitelmia tai tavoitteita, liiketoimintastrategiaa sekä toimialaa, poliittista ja lainsäädännöllistä ympäristöä koskevia suuntauksia sekä muita ei-historiallisia tietoja. Tulevaisuutta koskevat lausumat voidaan joissakin tapauksissa tunnistaa tulevaisuutta koskevien ilmaisujen käytöstä, kuten “uskoa”, “aikoa”, “saattaa”, “voida” tai “pitäisi” tai niiden kielteisistä tai muunnelluista vastaavista ilmaisuista. Tulevaisuutta koskeviin lausumiin liittyy luonnostaan sekä yleisiä että erityisiä riskejä, epävarmuustekijöitä ja oletuksia. Lisäksi on olemassa riskejä siitä, ettei arvioita, ennusteita, suunnitelmia ja muita tulevaisuutta koskevia lausumia tulla saavuttamaan. Näistä riskeistä, epävarmuustekijöistä ja oletuksista johtuen sijoittajien ei tule antaa tällaisille tulevaisuutta koskeville lausumille merkittävää painoarvoa. Tässä pörssitiedotteessa luetellut tulevaisuutta koskevat lausumat ilmaisevat ainoastaan tämän tiedotteen päivämäärän mukaista asiantilaa.

Liite

Otava Oy:n 21.6.2023 julkistama tiedote

  • Julkaistu: 21.6.2023, 17:15
  • Kategoria: Pörssitiedote

Jaa artikkeli