Alma Media > Maksupalvelun ehdot

Maksupalvelun ehdot

Vastaanottaakseen tilityksiä Alma Median verkkopalveluissa (”Verkkopalvelu”) toteutetuista sopimuksista, joiden maksuja välitetään Alma Finanssipalvelut Oy:n (”Maksupalvelun tarjoaja”) maksupalvelun (”Maksupalvelu”) kautta, Maksupalvelun käyttäjä (”Asiakas”) sitoutuu käyttämään Maksupalvelua näiden ehtojen (”Ehdot”) mukaisesti.

Maksupalvelun tarjoaja toteuttaa Maksupalvelun yhteistyössä pankki- ja rahoituslaitosten kanssa. Maksupalvelun tarjoajalla on Finanssivalvonnan myöntämä maksulaitoksen toimilupa. Tiedonsiirto ja rahaliikenne on SSL-suojattu. Maksut maksetaan Maksupalvelun tarjoajan kautta ja maksun maksajana näkyy Alma Finanssipalvelut Oy. Verkkopalvelu ei ole maksutapahtuman osapuoli, vaan Maksupalvelun tarjoaja vastaa maksujen välityksestä yhtäältä Asiakkaan Maksupalvelun tarjoajalle antamien asiakasta koskevien tietojen perusteella ja toisaalta Verkkopalvelun Maksupalvelun tarjoajalle toimittamien liiketoimea koskevien tietojen perusteella.

Maksupalvelun käyttö edellyttää Asiakkaalta suomalaista henkilötunnusta ja suomalaista pankkitiliä. Myytäessä ajoneuvoa Maksupalvelua hyödyntäen, kyseisen ajoneuvon tulee olla rekisteröitynä Asiakkaan omistukseen Traficomin rekisterissä.

Voidakseen käyttää Maksupalvelua tai muuttaakseen antamiaan tietoja, Asiakkaan tulee tunnistautua vahvasti. Maksupalvelun liittymisen yhteydessä Asiakkaan on ilmoitettava Maksupalvelun tarjoajalle sen kulloinkin vaatimat asiakasta koskevat tiedot (”Tiedot”) sekä suomalainen pankkitilinumero. Tietojen rekisterinpitäjänä toimii Maksupalvelun tarjoaja. Tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja yksityisyyden suojaa koskevan lainsäädännön mukaisesti. Asiakkaan on ilmoitettava viipymättä Maksupalvelun tarjoajalle uudet Tiedot sekä uusi pankkitilinumero näiden muuttuessa, sekä myös täydentää tai päivittää annettuja Tietoja Maksupalvelun tarjoajan näin pyytäessä ja lainsäädännön tai viranomaisohjeiden edellyttämässä laajuudessa. Asiakas hyväksyy, että Maksupalvelun tarjoaja voi tarkistaa Asiakkaan antamat Tiedot esimerkiksi Väestörekisterikeskuksen ja/tai Patentti- ja rekisterihallituksen tai muista vastaavista rekistereistä.

Tietoja käsitellään asiakassuhteen keston ajan sekä kohtuullisen ajan sen jälkeen. Maksupalvelun tarjoajalla on oikeus säilyttää Tiedot ja jatkaa niiden käsittelyä, jos se on tarpeen lainsäädännön velvoitteiden noudattamiseksi, riita-asioiden ratkaisemiseksi tai sopimusten täytäntöönpanemiseksi.

Maksupalvelun toteuttamiseen osallistuu myös Asiakkaan tunnistamiseen, Tietojen tarkastamiseen ja maksunvälitykseen käytettäviä tahoja, jotka toimivat joko itsenäisinä rekisterinpitäjinä tai henkilötietojen käsittelijöinä. Käyttämällä maksupalvelua asiakas hyväksyy, että Maksupalvelun tarjoajalla on oikeus siirtää Tiedot Maksupalvelun toimittamisen kannalta tarpeellisille käsittelijöille, sekä luovuttaa Tiedot sekä muita Asiakkaasta näiden Ehtojen perusteella hankittuja tietoja mm. viranomaisille sekä pankki- ja rahoituslaitoksille, jos se Maksupalvelun toimittamisen ja luonteen vuoksi on tarpeellista.

Asiakkaalla on oikeus vaikuttaa tietojen keräämiseen ja käsittelyyn mm. seuraavasti:

  • Asiakkaalla on oikeus tarkastaa omat Tiedot. Pyynnöstä oikaisemme, täydennämme tai poistamme käsittelyn tarkoituksen kannalta virheelliset, puutteelliset tai vanhentuneet Tiedot.
  • Asiakas voi pyytää siirrettäväksi ne Tiedot, joita käsitellään automaattisesti suostumuksen tai sopimuksen perusteella.
  • Asiakas voi henkilökohtaiseen tilanteeseen liittyvällä perusteella vastustaa käsittelyä, joka perustuu oikeutettuun etuun. Tällaisessa tilanteessa käsittelyä rajoitetaan siksi ajaksi, kun arvioidaan perusteita vastustaa käsittelyä. Käsittelyä voidaan rajoittaa myös mm. silloin, kun Asiakas kiistää henkilötietojen paikkansapitävyyden, jolloin käsittelyä rajoitetaan ajaksi, jonka kuluessa voimme varmistaa tietojen paikkansapitävyyden.
  • Jos käsittely perustuu Asiakkaan suostumukseen, Asiakas voi peruuttaa suostumuksen tarjotuilla keinoilla tai ottamalla yhteyttä Maksupalvelun tarjoajaan.

Asiakkaan esittämät pyynnöt arvioidaan aina tilanne- ja tapauskohtaisesti. Edellä mainittuja oikeuksia voidaan rajoittaa pakottavan lainsäädännön, muiden henkilöiden yksityisyyden suojan ja liikesalaisuuksien suojan perusteella. Asiakas voi tehdä valituksen viranomaiselle, mikäli katsoo, että tietoja on käsitelty näiden Ehtojen ja/tai voimassa olevan lainsäädännön vastaisesi.

Maksupalvelun tarjoaja tilittää Asiakkaalle maksun maksajan maksaman summan vähennettynä kulloinkin voimassa olevalla Verkkopalvelun palvelumaksulla. Maksupalvelun tarjoaja voi asettaa rajoituksia Maksupalvelun kautta maksettaville enimmäissummille, toistuvien maksujen määrille tai muita vastaavia rajoituksia. Maksupalvelussa voi tehdä maksuja ainoastaan Verkkopalveluun liittyvän liiketoimen toteuttamiseksi, joten pelkät rahasiirrot eivät ole mahdollisia.

Maksupalvelun tarjoajalla on oikeus keskeyttää Maksupalvelun käyttö, jos

  • Asiakasta haetaan selvitystilaan tai konkurssiin, yrityssaneeraukseen, häneen kohdistetaan takavarikko-, ulosmittaus- tai muu vastaava täytäntöönpanotoimi
  • Maksupalvelun tarjoajalla on perusteltu syy epäillä, että Maksupalvelua käytetään lain tai Ehtojen vastaiseen toimintaan
  • Maksupalvelun tarjoajalla on perusteltu syy epäillä, että Maksupalvelun käyttö vaarantaa Maksupalvelun tarjoajan tai verkkopalvelun tietoturvallisuuden
  • Asiakas ei täytä Maksupalvelun tarjoajan oman kulloinkin voimassa olevan riskienhallintapolitiikan mukaisia vaatimuksia, jos Maksupalvelun tarjoaja ei ole saanut tarvittavia tietoja täyttääkseen velvoitteitaan lainsäädännön, esimerkiksi rahanpesun estämistä koskevan sääntelyn, vaatimusten täyttämiseksi tai jos Asiakas on joutunut suoraan tai välillisesti YK:n, Iso-Britannian, Yhdysvaltojen, EU:n tai minkä tahansa ETA-valtion pakotteiden kohteeksi. Pakotetilanteessa Maksupalvelun tarjoajalla on myös oikeus estää Asiakas Maksupalvelusta.

Asiakkaalla on oikeus reklamoida Maksupalvelun tarjoajalle maksujen välittämisestä Maksupalvelussa sähköpostitse. Reklamaatiossa tulee antaa tiedot siitä, mitä valitus koskee, ajankohta, jolloin käyttäjä on havainnut valitusta koskevan virheen, kuvaus virheen käyttäjälle aiheuttamasta haitasta sekä valituksen tekijän ja vahinkoa kärsineen nimi ja yhteystiedot. Maksupalvelun tarjoaja ottaa valituksen vastaan seuraavana arkipäivänä, pitää valituksen tekijän ajan tasalla valituksen käsittelyn etenemisestä sähköpostitse sekä antaa vastauksen asiassa viimeistään 15 työpäivän kuluessa valituksen vastaanottamisesta, ellei Maksupalvelun tarjoaja erikseen muuta ilmoita edellä mainitun aikarajan puitteissa. Maksupalvelun tarjoaja antaa perustellun vastauksensa valituksen tekijälle kirjallisesti. Jos osapuolet eivät pääse neuvotteluteitse yhteisymmärrykseen mahdollisessa riitatilanteessa, ratkaistaan riita ensiasteena Helsingin käräjäoikeudessa. Kuluttajakäyttäjä voi viedä riidan myös kotipaikkansa yleisen alioikeuden ratkaistavaksi ja/tai pyytää riitaan kuluttajariitalautakunnan ratkaisusuositusta. Maksupalvelun tarjoajalla on oikeus pyydettäessä antaa tietoja valituksista ja niiden käsittelystä toimivaltaisille viranomaisille.

.