Alma Media > Tiedotteet > Pörssitiedote > Alma Median tilinpäätöstiedote tammi—joulukuu 2023: Kannattavuus vahvistui loppuvuonna, koko vuoden oikaistu liikevoitto päätyi viime vuoden ennätystasolle

Alma Median tilinpäätöstiedote tammi—joulukuu 2023: Kannattavuus vahvistui loppuvuonna, koko vuoden oikaistu liikevoitto päätyi viime vuoden ennätystasolle

Alma Media Oyj             Tilinpäätöstiedote        16.2.2024 klo 8.00

ALMA MEDIAN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE TAMMI—JOULUKUU 2023: Kannattavuus vahvistui loppuvuonna, koko vuoden oikaistu liikevoitto päätyi viime vuoden ennätystasolle

Taloudellinen kehitys loka—joulukuussa 2023:

• Liikevaihto 78,0 (78,7) milj. euroa, muutos -0,9 %.

• Digiliiketoiminnan osuus liikevaihdosta 81,3 % (80,2 %).

• Oikaistu liikevoitto 16,7 (15,2) milj. euroa, kasvua 9,7 %, 21,5 % (19,4 %) liikevaihdosta

• Liikevoitto 15,8 (15,0) milj. euroa, kasvua 5,7 %.

• Alma Career: Oikaistu liikevoitto kasvoi kustannussäästöjen johdosta.

• Alma Consumer: Kannattavuutta painoi mainonnan myynnin lasku sekä panostukset tuotekehitykseen.

• Alma Talent: Liikevaihto ja liikevoitto kasvoivat Talent Palveluiden vahvan kehityksen myötä.

• Osakekohtainen tulos 0,13 (0,20) euroa.

Taloudellinen kehitys vuonna 2023:

• Liikevaihto 304,9 (308,7) milj. euroa, muutos -1,2 %.

• Digiliiketoiminnan osuus liikevaihdosta 82,4 % (80,9 %).

• Oikaistu liikevoitto 73,6 (73,4) milj. euroa, 24,1 % (23,8 %) liikevaihdosta.

• Liikevoitto 73,0 (80,0) milj. euroa, laskua 8,7 %.

• Osakekohtainen tulos 0,69 (0,88) euroa.

• Hallituksen osinkoehdotus 0,45 (0,44).

Avainlukuja

milj. euroa 2023
10—12
2022
10—12
Muutos
%
2023
1—12
2022
1—12
Muutos
%
Liikevaihto 78,0 78,7 -0,9 304,9 308,7 -1,2
Markkinapaikat 34,3 34,1 0,8 141,4 138,3 2,3
Media 27,6 28,6 -3,6 103,2 107,8 -4,3
– josta digitaalista 62,2 % 61,4 % 61,1 %                   60,6 %
Palveluliikevaihto 16,1 16,0 0,4 60,3 62,6 -3,7
– josta digitaalista 76,0 % 73,6 % 79,2 %                    74,8 %
Digiliiketoiminnan liikevaihto 63,4 63,1 0,5 251,2 249,7 0,6
Digiliiketoiminta, % liikevaihdosta 81,3 80,2 82,4                         80,9
Oikaistut kokonaiskulut 61,5 63,5 -3,1 231,8 235,7 -1,7
Oikaistu käyttökate 21,0 19,6 7,5 91,0 90,6 0,4
Käyttökate 20,4 19,3 5,6 90,6 97,2 -6,8
Oikaistu liikevoitto 16,7 15,2 9,7 73,6 73,4 0,3
% liikevaihdosta 21,5 19,4 24,1                          23,8
Liikevoitto/-tappio 15,8 15,0 5,7 73,0 80,0 -8,7
% liikevaihdosta 20,3 19,0 23,9                          25,9
Tilikauden tulos ennen veroja 11,4 18,6 -38,6 68,5 86,4 -20,8
Tilikauden tulos 10,6 16,3 -34,6 56,4 71,9 -21,6

* Alma Media tarkensi liikevaihdon luokittelua markkinapaikkojen ja palveluliikevaihdon välillä. Tarkennus on tehty myös vertailukauden lukuihin.

Voitonjakoehdotus yhtiökokoukselle

Emoyhtiön jakokelpoiset varat 31.12.2023 olivat 152 095 452 (156 856 329) euroa. Alma Median hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että tilikaudelta 2023 maksetaan osinkoa 0,45 euroa osaketta kohden (2022: 0,44 euroa osakkeelta). Osinko maksetaan sille, joka on merkitty osingonmaksun täsmäytyspäivänä 9.4.2024 osakkeenomistajaksi Euroclear Finland Oy:n pitämään Alma Media Oyj:n osakasluetteloon. Hallitus ehdottaa, että osinko maksetaan 16.4.2024. Tilinpäätöshetken, 31.12.2023, ulkona olevien osakkeiden lukumäärän perusteella osingon määrä on yhteensä 36 932 982 (36 161 308) euroa.

Yhtiön taloudellisessa asemassa ei tilikauden päättymisen jälkeen ole tapahtunut olennaisia muutoksia. Ehdotettu voitonjako ei hallituksen näkemyksen mukaan vaaranna yhtiön maksukykyä.

Toimitusjohtajan katsaus: Kannattavuus vahvistui edelleen vaihtelevassa suhdanteessa

Alma Median liiketoiminta kehittyi viimeisellä vuosineljänneksellä talouden epävarmuudesta huolimatta hyvin. Liikevaihto pysyi vertailukauden tasolla 78,0 milj. eurossa, mutta oikaistu liikevoitto kasvoi 9,7 % 16,7 milj. euroon.

Mainonnan myynnin laskusta huolimatta kannattavuus parani muun muassa kustannusten sopeuttamiseksi tehtyjen toimenpiteiden ansiosta. Samalla panostettiin liiketoiminnan tulevaan kasvuun ja kiihdytettiin panostuksia tuotekehitykseen sekä panostettiin tekoälyn yödyntämiseen liiketoiminnassa. Koko vuoden osalta liikevaihto oli 304,9 (308,7) milj. euroa (-1,2 %) ja oikaistu liikevoitto pysyi vertailukauden tasolla. Oikaistu liikevoitto suhteessa liikevaihtoon oli 24,1 % ja lähellä pitkän aikavälin tavoitetasoa (yli 25 %).

Alma Career -segmentin kannattavuus parani viimeisellä vuosineljänneksellä. Liikevaihto, 27,0 milj. euroa, oli vertailukauden tasolla, mutta oikaistu liikevoitto nousi 18,2 % 10,0 milj. euroon ja oli 37,0 % liikevaihdosta. Kokonaiskulut laskivat 9 %, etenkin myynti- ja markkinointipanostusten vähentämisen takia. Koko vuoden osalta liikevaihto oli 110,5 milj. euroa (+0,7 %) ja oikaistu liikevoitto kasvoi 6,4 % 45,3 miljoonaan euroon ja oli 41 % liikevaihdosta.

Alma Careerin merkittävissä toimintamaissa Slovakiassa ja Kroatiassa vireän rekrytointimarkkinan taustalla on työntekijöiden aktiivisuus, kilpailu ammattitaitoisesta työvoimasta sekä matala työttömyysaste. Q4:lla Slovakiassa (34,2 %) ja Kroatiassa (14,5 %) kasvu oli vauhdikasta ja koko vuoden osalta päästiin noin 15 %:n lukemiin molemmissa maissa. Tšekissäkin päästiin liikevaihdossa koko vuoden osalta vertailukauden tasolle. Työmarkkinasuhdanne jatkui haastavana Baltiassa ja erityisesti Suomessa.

Sisäistä yhteistyötä syventävän Career United -hankkeen eteneminen jatkui. Yhteisen järjestelmäarkkitehtuurin, brändin ja taustajärjestelmien uudistamisprojektit etenivät suunnitellusti. Yritysasiakkaille lanseerattu yhteinen B2B-brändi, Alma Career, mahdollistaa samojen tuotteiden ja palveluiden ostamisen ja myymisen kaikissa Career-maissa ja laajemmin Euroopassa.

Alma Consumer -segmentissä liikevaihto laski viimeisellä vuosineljänneksellä 5,9 % 25,2 milj. euroon. Oikaistu liikevoitto laski 28,6 % 4,2 milj. euroon ja oli 16,5 % liikevaihdosta. Vuosi oli haastava ja koko vuoden liikevaihto laski 3,6 % ja oikaistu liikevoitto putosi 19,7 % vuonna 2023. Digiliiketoiminnan osuus liikevaihdosta oli 83,5 % Q4:lla. Vertailu- ja jakamistalouden palveluiden liikevaihto kehittyi hyvin, mutta median ja mediallisten palveluiden liikevaihto laski 9 %. Mainosmyynti putosi 8,7 % ja mainosmarkkinan elpyminen siirtyi vuoden 2024 puolelle.

Liiketoiminta-alueista erityisesti asumisen liikevaihto kärsi matalasuhdanteesta (laskua 7,1 %), mutta autoilu & liikkuminen pysyi vertailukauden tasolla.

Yleinen kiinnostus uutisiin oli kova. Kohdennetun ja personoidun sisällön kehityksen myötä maksullisen Iltalehti Plus -palvelun tilaajamäärä nousi 50 000:n tuntumaan. Segmentille vaikeasta markkinatilanteesta huolimatta jatkoimme kehitysprojekteja määrätietoisesti eteenpäin erityisesti autoilun ja asumisen myyntijärjestelmäkehityksessä, autoilun ja liikkumisen järjestelmähankkeissa ja muissa keskeisissä transaktionaalisen kaupankäynnin hankkeissa. Digitaalisen kiinteistönvälityksen OviPro-järjestelmässä, joka vaiheittain korvaa nykyisen KIVI-välitysjärjestelmän, edettiin kattavan kaupankäyntialustan rakentamiseen ja teimme pitkäaikaisen projektin ensimmäiset asiakaskäyttöönotot.

Alma Talent -segmentin liikevaihto nousi 3,8 % 26,0 milj. euroon ja oikaistu liikevoitto 15,3 % 5,9 milj. euroon vuoden viimeisellä neljänneksellä. Kulut pysyivät vertailukauden tasolla. Aktiivisten kustannussäästötoimenpiteiden ja tuoteportfolion aktiivisen kehittämisen ansiosta vuoden 2023 oikaistu liikevoitto vahvistui 4,4 % ja oli 20,6 milj. euroa ja 21,7 % (20,4 %) liikevaihdosta. Vahva digitaalinen transformaatio jatkui digitaalisen liiketoiminnan osuuden noustua koko vuoden osalta jo 63 %:iin liikevaihdosta.

Talent Palveluiden liikevaihto kasvoi 13,1 % ja liikevoitto peräti 52,2 % 2,7 milj. euroon. Jatkuvalaskutteisten palveluiden kasvu jatkui muun muassa juridiikan palveluiden osalta. Vahva kehitys jatkui toimitilamarkkinapaikoissa Suomessa ja etenkin Ruotsissa.

Taloussuhdanne pysyi raportointivuonna talousmedialle haastavana. Segmentin mediamainonnan lasku hidastui vuoden viimeisellä kvartaalilla ja oli 2,1 %, koko vuoden laskun ollessa 7 %. Talent Media -yksikön liikevaihto oli Q4:lla vertailukauden tasolla 14,1 milj. euroa ja liikevoitto 2,9 (3,0) milj. euroa.

Alma Media hyvissä asemissa uusiin avauksiin

Rahoitusasemamme jatkoi vahvistumistaan hyvän tuloskehityksen ja kassavirran ansiosta. Vertailukauden raportoituihin lukuihin sisältyi Bolt-myyntivoitto ja korkosuojan positiivinen käyvän arvon muutos, jotka vahvistivat osakekohtaista tulosta vertailuvuonna. Velkaantumisasteemme (gearing) oli vuoden lopussa 65,4 (69,3) ja omavaraisuusasteemme 46,1 (45,8) prosenttia.

Kasvua kiihdytämme panostamalla tuotekehitykseen, kehittämällä operatiivista toimintaa sekä tekemällä tarvittavia yrityskauppoja. Markkinapaikka- ja palveluliiketoiminnassa kuljemme kohti kehittyneitä digitaalisia kaupankäyntialustoja ja saumattomia ostopolkuja – helpottaen yritysten ja kuluttajien välistä kauppaa ja tarjoten helpon ja turvallisen tavan ostaa ja myydä tuotteita ja palveluita. Medialiiketoiminnassa digitaalinen transformaatio jatkuu digitaalisen median osuutta kasvattamalla.

Suhdanteesta huolimatta suoriuduimme hyvin. Valtaosa tulovirroistamme muodostuu digitaalisista liiketoiminnoista, jotka omaavat vahvan markkina-aseman ja kilpailukyvyn. Meillä on erinomaiset edellytykset pitkän tähtäimen vahvaan arvonluontiin.

Kai Telanne

Toimitusjohtaja

Toimintaympäristö

Euroopan Komissio arvioi BKT:n kasvaneen vuonna 2023 0,6 prosenttia sekä EU:ssa että euroalueella. Edelleen korkea, joskin laskeva, inflaatio ja rahapolitiikan kiristyminen vaativat veronsa. Taloudellisen toimeliaisuuden odotetaan piristyvän vähitellen, kun kulutus elpyy vakaiden työmarkkinoiden, palkkakehityksen ja inflaation hellittämisen myötä. Vuonna 2024 EU:n BKT:n kasvun ennustetaan paranevan 1,3 prosenttiin. EU:ssa kokonaisinflaation odotetaan laskevan 6,5 prosentista vuonna 2023 3,5 prosenttiin vuonna 2024. Suomen inflaatiolukemaksi komissio ennustaa 1,9 % vuonna 2024.

Vuonna 2023 työmarkkinoiden kehitys EU:ssa jatkui vahvana talouskasvun hidastumisesta huolimatta. Vuoden toisella neljänneksellä työllisyysaste EU-maissa saavutti ennätystason ja EU:n komissio ennustaa työllisyysasteen säilyvän vakaana myös vuoden 2024 aikana. Vahvasta työllisyystilanteesta huolimatta avoimien työpaikkojen määrä on pysynyt melko korkeana ja työvoimapulasta on kärsitty erityisesti palvelualoilla ja teollisuustuotannossa.

Suomen talouskasvu on jäämässä selkeästi muusta EU-alueesta. Vuoden 2023 kasvuksi Euroopan Komissio ennustaa 0,1 % ja vuoden 2024 kasvuksi 0,8 %. Suomen lisäksi Alma Median päämarkkinamaat ovat itäisessä Keski-Euroopassa Tšekki ja Slovakia sekä Kroatia Etelä-Euroopassa. Komissio arvioi, että Tšekin BKT:n kasvuvauhti vuonna 2024 olisi 1,4 %, Slovakiassa 1,7 % ja Kroatiassa 2,6 %. Komissio arvioi Tšekin työttömyysasteeksi 2,5 %, Slovakian 5,4 %, Kroatian 6,2 % ja Suomen 7,3 % vuonna 2024.

Näkymät vuodelle 2024

Alma Media arvioi vuoden 2024 liikevaihdon ja oikaistun liikevoiton olevan vuoden 2023 tasolla. Vuoden 2023 liikevaihto oli 304,9 milj. euroa ja oikaistu liikevoitto 73,6 milj. euroa.

Taustaa näkymille

Näkymien taustalla on arvio, jonka perusteella yhtiön päämarkkina-alueilla ei tapahdu olennaisia muutoksia vallitsevaan tilanteeseen. Yhtiön toimintamaissa rekrytointimarkkinan ennakoidaan pysyvän keskimäärin vakaana. Kotimaassa kysynnän ja työllisyyden odotetaan heikkenevän ja mainontaan sisältyy edelleen epävarmuutta. Yrityshankinnat kasvattavat yhtiön liikevaihtoa ja liikevoittoa. Konsernin liiketoiminnan hajautuminen sekä maantieteellisesti usealle markkinalle että eri liiketoiminta-alueille, sekä kustannusten määrätietoinen hallinta vakauttavat yhtiön näkymiä haastavissakin markkinaolosuhteissa.

Markkinatilanne Suomen päämarkkina-alueilla

Autoilun markkinakehitys

Autoalan Tiedotuskeskuksen mukaan vuonna 2023 henkilöautojen vaihtoautokauppaa käytiin autoliikkeissä noin 4 prosenttia edellisvuotta vilkkaammin. Keskimääräinen myyntiaika kasvoi 43 (42) päivään. Uusien autojen rekisteröinti kasvoi 7 prosenttia noin 87,500 kappaleeseen, mikä jää kuitenkin selvästi viime vuosikymmenen keskiarvoista (114,000 vuodessa). Uusista autoista täysin sähköisiä oli noin joka kolmas ja ladattavia hybridejä joka viides.

Asumisen markkinakehitys

Kiinteistövälitysalan keskusliiton (KVKL) mukaan vuonna 2023 asuntokauppoja tehtiin 24,5 % vähemmän kuin vuonna 2022. Tämä oli jo toinen peräkkäinen vuosi, jolloin markkinalla nähtiin voimakasta laskua. Käytettyjen asuntojen kauppa laski 20,8 % ja uusien asuntojen 63,4 %. Asuntokauppa elpyi hieman marras – joulukuussa suhteessa edellisvuoteen. Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan vanhojen osakeasuntojen hinnat laskivat 5,2 % edellisestä vuodesta.

Medialiiketoiminnan markkinakehitys

Kantar TNS:n mukaan vuonna 2023 mediamainonnan määrä laski yhteensä 4,1 %. Toimialoista mediamainontaansa lisäsivät vuoden aikana eniten öljy- ja energia-, matkailun ja liikenteen, finanssialan sekä elintarvikkeiden mainostajat. Avoimien työpaikkojen ilmoittelu väheni joulukuussa 34,9 %. Vähittäiskaupan mainonta väheni 5,5 % ja luokiteltu ilmoittelu 14,2 % vuoden takaiseen nähden.

Iltapäivälehtien kappalemääräinen markkina laski 8,4 % viimeisellä vuosineljänneksellä ja 7,4 % vuonna 2023.

Lisätietoja:

Toimitusjohtaja Kai Telanne, puhelin 010 665 3500
Talous- ja rahoitusjohtaja Taru Lehtinen, puhelin 010 665 3609

Tiedotustilaisuus ja webcast

Englanninkielinen yhdistetty tiedotustilaisuus ja webcast analyytikoille, sijoittajille ja medialle järjestetään samana päivänä klo 11.00–12.00. Tuloksen esittelevät toimitusjohtaja Kai Telanne ja talous- ja rahoitusjohtaja Taru Lehtinen.

Tiedotustilaisuus pidetään Alma-talossa, Alvar Aallon katu 3 C, Helsinki. Pyydämme ystävällisesti ilmoittautumaan Alma-talossa pidettävään tilaisuuteen etukäteen sähköpostitse osoitteeseen kutsut@almamedia.fi.

Suoraa webcast-lähetystä voi seurata osoitteessa: https://almamedia.videosync.fi/q4-2023/register. Kysymyksiä voi esittää webcast-alustan chat-toiminnon kautta.

Tallenne tiedotustilaisuudesta ja tilaisuuden esitysaineisto on saatavilla saman päivän aikana osoitteessa www.almamedia.fi/sijoittajat/raportit-ja-esitykset/esitykset.

Alma Median taloudellinen kalenteri vuonna 2024

  • Tilinpäätös, toimintakertomus, tilintarkastuskertomus, selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä (Corporate Governance Statement) ja palkitsemisraportti tilivuodelta 2023 julkaistaan perjantaina 15.3.2024.
  • Varsinainen yhtiökokous on suunniteltu pidettäväksi perjantaina 5.4.2024. Yhtiökokoukseen liittyvät aineistot kootaan Alma Median verkkosivuille.
  • Osavuosikatsaus tammi–maaliskuulta 2024 perjantaina 19.4.2024 noin klo 8.00
  • Osavuosikatsaus tammi–kesäkuulta 2024 torstaina 18.7.2024 noin klo 8.00
  • Osavuosikatsaus tammi–syyskuulta 2024 perjantaina 18.10.2024 noin klo 8.00

Alma Media Oyj

Hallitus

Jakelu: NASDAQ Helsinki, keskeiset tiedotusvälineet, www.almamedia.fi

Alma Media lyhyesti

Alma Media on kansainvälinen, voimakkaasti uudistuva, digitaaliseen mediaan, palveluihin ja markkinapaikkaliiketoimintaan keskittyvä yhtiö. Haluamme inspiroida ihmisen luontaista uteliaisuutta ja valinnanmahdollisuuksia luomalla palveluja, joissa yhdistyvät ylivoimainen sisältö, paras teknologia, aina paikallisesti merkityksellisemmällä tavalla. Suomessa tunnetuimpia brändejämme ovat muun muassa Kauppalehti, Talouselämä, Iltalehti, Jobly, Etuovi.com sekä Nettiauto. Rekrytointipalvelujamme ovat muun muassa Tšekissä prace.cz ja jobs.cz, Slovakiassa Profesia.sk sekä Kroatiassa mojposao.net.

Suomessa liiketoimintaamme kuuluvat johtavat asumisen ja autoilun markkinapaikat, talous- ja ammattimediat, valtakunnallinen kuluttajamedia sekä sisältö- ja datapalvelut yrityksille ja ammattilaisille. Alman kansainvälinen liiketoiminta itäisessä Keski-Euroopassa, Ruotsissa ja Baltiassa koostuu rekrytointipalveluista ja toimitilojen markkinapaikasta.

Alma Mediassa työskentelee noin 1 700 ammattilaista ja yhtiö toimii 12 Euroopan maassa. Alma Median vuoden 2023 jatkuvien toimintojen liikevaihto oli 305 miljoonaa euroa, mistä digiliiketoiminnan osuus oli 82 %. Yhtiön osake noteerataan NASDAQ Helsingissä. Lue lisää: www.almamedia.fi.

  • Julkaistu: 16.2.2024, 08:00
  • Kategoria: Pörssitiedote

Jaa artikkeli