Alma Media > Tiedotteet > Pörssitiedote > Kutsu Alma Median varsinaiseen yhtiökokoukseen 2011

Kutsu Alma Median varsinaiseen yhtiökokoukseen 2011

 

Alma Media Oyj  Pörssitiedote  16.2.2011 klo 17.00

 

KUTSU ALMA MEDIAN VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN

 

Alma Media Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään torstaina 17.3.2011 kello 13.00 Pörssitalon Pörssisalissa, osoite Fabianinkatu 14, Helsinki. Kokoukseen ilmoittautuneiden vastaanottaminen ja äänestyslippujen jakaminen sekä kahvitarjoilu aloitetaan klo 12.00.

 

A. Yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat

 

Yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 

1.Kokouksen avaaminen

 

2.Kokouksen järjestäytyminen

 

3.Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen

 

4.Kokouksen laillisuuden toteaminen

 

5.Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

 

6.Vuoden 2010 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen
     – Toimitusjohtajan katsauksen esittäminen

 

7.Tilinpäätöksen vahvistaminen

 

8.Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen

 

Hallitus ehdottaa, että osinkoa maksetaan 0,70 euroa osakkeelta.  Osinko maksetaan sille, joka on merkitty täsmäytyspäivänä 22.3.2011 osakkeenomistajaksi Euroclear Finland Oy:n pitämään Alma Media Oyj:n osakasluetteloon. Hallitus ehdottaa, että osinko maksetaan 29.3.2011.

 

9.Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle

 

10. Hallituksen jäsenten palkkioista ja matkakustannusten korvaamisesta päättäminen

 

Hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunta ehdottaa, että hallituksen vuosipalkkiota korotetaan, koska se on ollut muuttumaton vuodesta 2005, ja että hallituksen puheenjohtajalle maksetaan palkkiona 33 000 euroa (tällä hetkellä 30 000 euroa), varapuheenjohtajalle 27 000 (24 000) euroa ja jäsenille 22 000 (20 000) euroa vuodessa. Sen sijaan hallituksen kokouspalkkiot pysytetään ennallaan ja hallituksen ja valiokuntien puheenjohtajalle maksettaisiin 1 000 euron, varapuheenjohtajalle 700 euron ja jäsenelle 500 euron palkkio niistä hallituksen ja valiokuntien kokouksista, joihin he osallistuvat. Hallituksen jäsenten matkakulut ehdotetaan korvattaviksi yhtiön matkustusohjesäännön mukaisesti.

 

Hallituksen jäsenten vuosipalkkiot ehdotetaan maksettaviksi Alma Media Oyj:n osakkeina siten, että hallituksen jäsenille hankitaan heidän lukuunsa Alma Media Oyj:n osakkeita määrä, joka vastaa noin 40 % vuosipalkkion määrästä ja loppuosa maksetaan rahana ennakonpidätystä varten. Näin hankittuja osakkeita ei saa luovuttaa ennen kuin hallituksen jäsenyys on päättynyt. Mikäli osakkeita ei esimerkiksi vireillä olevien sisäpiirihankkeiden vuoksi ole voitu hankkia vuoden 2011 loppuun mennessä, maksetaan vuosipalkkio rahana.

 

11. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen

 

Hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunta ehdottaa hallituksen jäsenten lukumääräksi seitsemän (7).

 

12. Hallituksen jäsenten valitseminen

 

Hallituksen jäsenet Lauri Helve ja Kari Stadigh ovat ilmoittaneet, että he eivät ole käytettävissä Alma Media Oyj:n hallituksen jäseniksi.

 

Hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunta ehdottaa yhtiökokoukselle, että hallituksen nykyisistä jäsenistä Seppo Paatelainen, Kai Seikku, Erkki Solja, Catharina Stackelberg-Hammarén ja Harri Suutari valitaan uudelleen toimikaudelle, joka jatkuu seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen loppuun saakka. Nykyisten jäsenten henkilö- ja luottamustehtävätiedot on esitetty yhtiön Internet-sivuilla www.almamedia.fi/hallitus_jasenet.

 

Lisäksi valiokunta ehdottaa, että hallituksen uusiksi jäseniksi valittaisiin samaksi toimikaudeksi Timo Aukia Oy:n toimitusjohtaja Timo Aukia ja Mandatum Henkivakuutusosakeyhtiön toimitusjohtaja Petri Niemisvirta. Ilmoitetut ehdokkaat ovat antaneet suostumuksensa valintaan. Hallitukseen ehdolla olevien uusien jäsenten henkilö- ja luottamustehtävätiedot on esitetty yhtiön Internet-sivuilla www.almamedia.fi/yhtiokokous_2011.

 

Hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan ehdotusta ovat ilmoittaneet kannattavansa osakkeenomistajat, jotka edustavat yli puolta yhtiön osakkeista ja niiden tuottamista äänistä.

 

13. Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen

 

Hallituksen tarkastusvaliokunnan suosituksen mukaisesti hallitus ehdottaa, että tilintarkastajan palkkio maksetaan sovittuihin veloitusperusteisiin perustuvan laskun mukaan.

 

14. Tilintarkastajan valitseminen

 

Hallituksen tarkastusvaliokunnan suosituksen mukaisesti hallitus ehdottaa, että KHT-yhteisö Ernst & Young Oy valitaan yhtiön tilintarkastajaksi tilikaudelle 2011.

 

15. Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista

 

Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään osakeannista. Valtuutuksen perusteella voidaan antaa enintään 7.500.000 osaketta. Ehdotettu valtuutuksen enimmäismäärä vastaa noin 10 % yhtiön koko osakemäärästä. Osakeanti voidaan toteuttaa antamalla uusia osakkeita tai luovuttamalla yhtiön hallussa olevia osakkeita. Hallitus voi valtuutuksen perusteella päättää osakeannista suunnatusti eli osakkeenomistajien etuoikeudesta poiketen. Hallitus voi käyttää valtuutusta yhdessä tai useammassa erässä.

 

Hallitus voi käyttää valtuutusta yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi, omistuspohjan laajentamiseksi, yrityskauppojen tai muiden järjestelyiden rahoittamiseksi tai toteuttamiseksi tai muihin hallituksen päättämiin tarkoituksiin. Valtuutusta ei kuitenkaan saa käyttää yhtiön johdon tai avainhenkilöiden kannustinohjelmien toteuttamiseksi.
Valtuutuksen ehdotetaan olevan voimassa 17.3.2016 saakka.

 

16. Hallituksen valtuuttaminen päättämään lahjoituksesta yleishyödyllisiin tarkoituksiin

 

Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään enintään 1500 euron suuruisesta lahjoituksesta yliopistoille tieteen ja taiteen tukemiseksi. Hallitus voi valtuutuksen perusteella päättää tarkemmin yhdestä tai useammasta lahjoituksen saavasta yliopistosta ja muista lahjoituksen ehdoista. Valtuutuksen ehdotetaan olevan voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka, kuitenkin enintään 30.6.2012 saakka.

 

17. Kokouksen päättäminen

 

B. Yhtiökokousasiakirjat

 

Edellä mainitut yhtiökokouksen asialistalla olevat päätösehdotukset sekä tämä kokouskutsu ovat saatavilla Alma Media Oyj:n Internet-sivuilla osoitteessa www.almamedia.fi/yhtiokokous_2011. Alma Media Oyj:n tilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus ovat saatavilla mainituilla Internet-sivuilla viimeistään 24.2.2011. Päätösehdotukset ja muut edellä mainitut asiakirjat ovat myös saatavilla yhtiökokouksessa ja niistä sekä tästä kokouskutsusta lähetetään pyydettäessä jäljennökset osakkeenomistajille. Yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävillä edellä mainituilla Internet-sivuilla 31.3.2011 alkaen.

 

C. Ohjeita kokoukseen osallistujille

 

1. Osakasluetteloon merkitty osakkeenomistaja

 

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on 7.3.2011 rekisteröity Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty hänen henkilökohtaiselle suomalaiselle arvo-osuustililleen, on rekisteröity yhtiön osakasluetteloon.

 

Yhtiön osakasluetteloon merkityn osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittautua viimeistään 14.3.2011 klo 16.00, mihin mennessä ilmoittautumisen on oltava perillä yhtiössä. Yhtiökokoukseen voi ilmoittautua maanantaista 21.2.2011 klo 9.00 alkaen:

 

  1. internet-sivujen www.almamedia.fi/yhtiokokous_2011 kautta tai sähköpostitse osoitteeseen yhtiokokous@almamedia.fi  

  2. puhelimitse numeroon 010 665 2220 arkipäivisin maanantaista perjantaihin klo 9.00-16.00 

  3. telefaksilla numeroon 010 665 2270 tai 

  4. kirjeitse osoitteeseen Alma Media Oyj, Sirpa Jyräsalo, PL 140, 00101 Helsinki. 

 

Ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa osakkeenomistajan nimi, henkilötunnus, osoite, puhelinnumero sekä mahdollisen avustajan tai asiamiehen nimi ja asiamiehen henkilötunnus. Osakkeenomistajien Alma Media Oyj:lle luovuttamia henkilötietoja käytetään vain yhtiökokouksen ja siihen liittyvien tarpeellisten rekisteröintien käsittelyn yhteydessä.

 

2. Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja

 

Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajalla on oikeus osallistua yhtiökokoukseen niiden osakkeiden nojalla, joiden perusteella hänellä olisi oikeus olla merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon 7.3.2011. Osallistuminen edellyttää lisäksi, että osakkeenomistaja on näiden osakkeiden nojalla tilapäisesti merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon viimeistään 14.3.2011 klo 10.00 mennessä. Hallintarekisteriin merkittyjen osakkeiden osalta tämä katsotaan ilmoittautumiseksi yhtiökokoukseen.

 

Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehotetaan pyytämään hyvissä ajoin omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet koskien rekisteröitymistä tilapäiseen osakasluetteloon, valtakirjojen antamista ja ilmoittautumista yhtiökokoukseen. Omaisuudenhoitajan tilinhoitajayhteisön tulee ilmoittaa hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja, joka haluaa osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen, merkittäväksi tilapäisesti yhtiön osakasluetteloon viimeistään edellä mainittuun ajankohtaan mennessä.

 

Lisätietoa asioista on saatavilla myös yhtiön Internet-sivuilla osoitteessa www.almamedia.fi/yhtiokokous_2011.

 

3. Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat

 

Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan asiamiehen välityksellä. Osakkeenomistajan asiamiehen on esitettävä päivätty valtakirja tai hänen on muuten luotettavalla tavalla osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan osakkeenomistajaa. Mikäli osakkeenomistaja osallistuu yhtiökokoukseen usean asiamiehen välityksellä, jotka edustavat osakkeenomistajaa eri arvopaperitileillä olevilla osakkeilla, on ilmoittautumisen yhteydessä ilmoitettava osakkeet, joiden perusteella kukin asiamies edustaa osakkeenomistajaa.

 

Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan alkuperäisinä osoitteeseen Alma Media Oyj, Sirpa Jyräsalo, PL 140, 00101 Helsinki ennen ilmoittautumisajan päättymistä.

 

4. Muut ohjeet/tiedot

 

Yhtiökokouksessa läsnä olevalla osakkeenomistajalla on yhtiökokouksessa osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:n mukainen kyselyoikeus kokouksessa käsiteltävistä asioista.

 

Alma Media Oyj:llä on kokouskutsun päivänä 16.2.2011 yhteensä 75.052.523 osaketta, jotka edustavat yhtä monta ääntä.

 

Helsingissä helmikuun 15. päivänä 2011

 

ALMA MEDIA OYJ
HALLITUS

 

 

Lisätietoja:
Mikko Korttila, lakiasiainjohtaja ja Alma Media Oyj:n hallituksen sihteeri, puh 010 665 2201

 

Alma Media lyhyesti

 

Alma Media on uudistuva mediayhtiö, jonka tunnetuimpia tuotteita ovat Aamulehti, Iltalehti, Kauppalehti ja Etuovi.com. Alma Mediassa työskentelee noin 2800 ammattilaista. Vuoden 2010 liikevaihto oli 311,4 miljoonaa euroa, ja liikevoitto 13,9 prosenttia liikevaihdosta. Alma Median osake (ALN1V) noteerataan NASDAQ OMX:n Helsingin pörssissä. Lue lisää: www.almamedia.fi/

 

  • Julkaistu: 16.2.2011, 18:00
  • Kategoria: Pörssitiedote, Tiedotteet

Jaa artikkeli