Alma Media > Tiedotteet > Pörssitiedote > Kutsu Alma Median varsinaiseen yhtiökokoukseen 2010

Kutsu Alma Median varsinaiseen yhtiökokoukseen 2010

Alma Media Oyj   Pörssitiedote   16.2.2010 klo 8.55

 

KUTSU ALMA MEDIAN VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN

 

Alma Media Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään torstaina 11.3.2010 kello 13.00 Pörssitalon Pörssisalissa, osoite Fabianinkatu 14, Helsinki. Kokoukseen ilmoittautuneiden vastaanottaminen ja kahvitarjoilu alkavat klo 12.00.

 

A. Yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat

 

Yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 

1. Kokouksen avaaminen

 

2. Kokouksen järjestäytyminen

 

3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen

 

4. Kokouksen laillisuuden toteaminen

 

5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

 

6. Vuoden 2009 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen

 

– Toimitusjohtajan katsauksen esittäminen

 

7. Tilinpäätöksen vahvistaminen

 

8. Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen

 

Hallitus ehdottaa, että osinkoa maksetaan 0,40 euroa osakkeelta. Osinko maksetaan sille, joka on merkitty täsmäytyspäivänä 16.3.2010 osakkeenomistajaksi Euroclear Finland Oy:n pitämään Alma Media Oyj:n osakasluetteloon. Osingonmaksupäivä on 25.3.2010.

 

9. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle

 

10. Hallituksen jäsenten palkkioista ja matkakustannusten korvaamisesta päättäminen

 

Hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunta ehdottaa, että palkkiot pysyvät ennallaan ja hallituksen puheenjohtajalle maksetaan palkkiona 30.000 euroa, varapuheenjohtajalle 24.000 euroa ja jäsenille 20.000 euroa vuodessa. Lisäksi hallituksen ja valiokuntien puheenjohtajalle maksettaisiin 1.000 euron, varapuheenjohtajalle 700 euron ja jäsenelle 500 euron palkkio niistä hallituksen ja valiokuntien kokouksista, joihin he osallistuvat. Hallituksen jäsenten matkakulut ehdotetaan korvattaviksi yhtiön matkustusohjesäännön mukaisesti. Hallituksen jäsenten vuosipalkkiot ehdotetaan maksettaviksi Alma Media Oyj:n osakkeina siten, että hallituksen jäsenille hankitaan heidän lukuunsa Alma Media Oyj:n osakkeita määrä, joka vastaa noin 40 % vuosipalkkion määrästä ja loppuosa maksetaan rahana ennakonpidätystä varten. Näin hankittuja osakkeita ei saa luovuttaa ennen kuin hallituksen jäsenyys on päättynyt. Mikäli osakkeita ei esimerkiksi vireillä olevien sisäpiirihankkeiden vuoksi ole voitu hankkia vuoden 2010 loppuun mennessä, maksetaan vuosipalkkio rahana.

 

11. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen

 

Hallituksen jäsen Matti Kavetvuo on ilmoittanut, että hän ei ole käytettävissä Alma Media Oyj:n hallituksen jäseneksi.

 

Hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunta ehdottaa hallituksen jäsenten lukumääräksi seitsemän (7).

 

12. Hallituksen jäsenten valitseminen

 

Hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunta ehdottaa, että hallituksen nykyisistä jäsenistä Lauri Helve, Seppo Paatelainen, Kai Seikku, Erkki Solja, Catharina Stackelberg-Hammarén, Kari Stadigh ja Harri Suutari valitaan uudelleen toimikaudelle, joka jatkuu seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen loppuun saakka.

 

Hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan ehdotusta ovat ilmoittaneet kannattavansa osakkeenomistajat, jotka edustavat yli puolta yhtiön osakkeista ja niiden tuottamista äänistä.

 

13. Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen

 

Hallituksen tarkastusvaliokunnan suosituksen mukaisesti hallitus ehdottaa, että tilintarkastajan palkkio maksetaan laskun mukaan.

 

14. Tilintarkastajan valitseminen

 

Hallituksen tarkastusvaliokunnan suosituksen mukaisesti hallitus ehdottaa, että KHT-yhteisö Ernst & Young Oy valitaan yhtiön tilintarkastajaksi tilikaudelle 2010.

 

15. Hallituksen ehdotus yhtiöjärjestyksen muuttamiseksi

 

Hallitus ehdottaa, että yhtiöjärjestyksen kokouskutsua koskevaa määräystä muutetaan voimaantulleen osakeyhtiölain muutoksen johdosta seuraavasti:

 

”8. Kokouskutsu

Kutsu yhtiökokoukseen on julkaistava vähintään kolmessa yhtiön tai sen tytäryhtiön julkaisemassa sanomalehdessä tai toimitettava osakkeenomistajille kirjatussa kirjeessä aikaisintaan kolme (3) kuukautta ja viimeistään kolme (3) viikkoa ennen kokouspäivää. Yhtiökokouskutsu on kuitenkin toimitettava vähintään yhdeksän (9) päivää ennen yhtiökokouksen täsmäytyspäivää.

 

Osakkeenomistajan on, saadakseen osallistua yhtiökokoukseen, ilmoittauduttava yhtiölle viimeistään kokouskutsussa mainittuna hallituksen määräämänä päivänä ja ajankohtana, joka voi olla aikaisintaan kymmenen (10) päivää ennen kokousta.”

 

16. Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta

 

Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään enintään 3.730.600 osakkeen hankkimisesta. Ehdotettu osakemäärä on noin viisi (5) prosenttia yhtiön koko osakemäärästä. Osakkeet hankitaan yhtiön vapaalla omalla pääomalla NASDAQ OMX Helsinki Oy:n järjestämässä julkisessa kaupankäynnissä, jolloin hankinnat vähentävät yhtiön voitonjakoon käytettävissä olevia varoja. Osakkeiden hankkimisesta maksettavan vastikkeen tulee perustua yhtiön osakkeen hintaan julkisessa kaupankäynnissä siten, että hankittavien osakkeiden vähimmäishinta on osakkeen alin julkisessa kaupankäynnissä noteerattu markkinahinta valtuutuksen voimassaoloaikana ja enimmäishinta vastaavasti osakkeen korkein julkisessa kaupankäynnissä noteerattu markkinahinta valtuutuksen voimassaoloaikana. Osakkeita voidaan hankkia yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi, yrityskauppojen tai muiden järjestelyjen rahoittamiseksi tai toteuttamiseksi, tai muutoin edelleen luovutettaviksi tai mitätöitäviksi. Valtuutuksen ehdotetaan olevan voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka, kuitenkin enintään 30.6.2011 saakka.

 

17. Kokouksen päättäminen

 

B. Yhtiökokousasiakirjat

 

Edellä mainitut yhtiökokouksen asialistalla olevat hallituksen ja sen valiokuntien ehdotukset sekä tämä kokouskutsu ovat saatavilla Alma Media Oyj:n internet-sivuilla osoitteessa www.almamedia.fi/yhtiokokous2010. Alma Media Oyj:n tilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus ovat saatavilla mainituilla internet-sivuilla viimeistään 18.2.2010. Hallituksen ehdotukset ja tilinpäätösasiakirjat ovat myös saatavilla yhtiökokouksessa ja niistä sekä tästä kokouskutsusta lähetetään pyydettäessä jäljennökset osakkeenomistajille. Yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävillä edellä mainituilla internet-sivuilla 25.3.2010 alkaen.

 

C. Ohjeita kokoukseen osallistujille

 

1. Osallistumisoikeus ja ilmoittautuminen

 

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on 1.3.2010 rekisteröity Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty hänen henkilökohtaiselle suomalaiselle arvo-osuustililleen, on rekisteröity yhtiön osakasluetteloon.

 

Osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittautua viimeistään 8.3.2010 klo 16.00, mihin mennessä ilmoittautumisen on oltava perillä yhtiössä. Yhtiökokoukseen voi ilmoittautua:

 

a) internet- sivujen www.almamedia.fi/yhtiokokous2010 kautta;

b) sähköpostitse osoitteeseen yhtiokokous@almamedia.fi

c) puhelimitse numeroon 010 665 2220;

d) telefaksilla numeroon 010 665 2270 tai

e) kirjeitse osoitteeseen Alma Media Oyj, Sirpa Jyräsalo, PL 140, 00101 Helsinki.

 

Ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa osakkeenomistajan nimi, henkilötunnus, osoite, puhelinnumero sekä mahdollisen avustajan tai asiamiehen nimi ja asiamiehen henkilötunnus. Osakkeenomistajien Alma Media Oyj:lle luovuttamia henkilötietoja käytetään vain yhtiökokouksen ja siihen liittyvien tarpeellisten rekisteröintien käsittelyssä.

 

Yhtiökokouksessa läsnä olevalla osakkeenomistajalla on yhtiökokouksessa osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:n mukainen kyselyoikeus kokouksessa käsiteltävistä asioista.

 

2. Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat

 

Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan asiamiehen välityksellä.

 

Osakkeenomistajan asiamiehen on esitettävä päivätty valtakirja, tai hänen on muuten luotettavalla tavalla osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan osakkeenomistajaa. Mikäli osakkeenomistaja osallistuu yhtiökokoukseen usean asiamiehen välityksellä, jotka edustavat osakkeenomistajaa eri arvopaperitileillä olevilla osakkeilla, on ilmoittautumisen yhteydessä ilmoitettava osakkeet, joiden perusteella kukin asiamies edustaa osakkeenomistajaa.

 

Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan alkuperäisinä osoitteeseen Alma Media Oyj, Sirpa Jyräsalo, PL 140, 00101 Helsinki ennen ilmoittautumisajan päättymistä.

 

3. Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja

 

Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehotetaan pyytämään hyvissä ajoin omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet koskien rekisteröitymistä osakasluetteloon, valtakirjojen antamista ja ilmoittautumista yhtiökokoukseen. Omaisuudenhoitajan tilinhoitajayhteisö ilmoittaa hallintarekisteröidyn osakkeen omistajan, joka haluaa osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen, merkittäväksi yhtiön tilapäiseen osakasluetteloon viimeistään 8.3.2010 klo 10.00 mennessä. Lisätietoa asioista on saatavilla myös yhtiön internet-sivuilla osoitteessa www.almamedia.fi/yhtiokokous2010.

 

4. Muut ohjeet/tiedot

 

Alma Media Oyj:llä on kokouskutsun päivänä 16.2.2010 yhteensä 74.612.523 osaketta ja ääntä.

 

Helsingissä helmikuun 16. päivänä 2010

 

ALMA MEDIA OYJ

HALLITUS

 

Lisätietoja: Mikko Korttila, lakiasiainjohtaja, Alma Media Oyj, puh. 050-593 4589

 

Jakelu: NASDAQ OMX Helsinki Oy, keskeiset tiedotusvälineet

 

 

Alma Media lyhyesti

Alma Media on kannattava, uudistuva ja kansainvälistyvä yhtiö, joka investoi sanomalehtiin ja verkkomediaan. Tunnetuimmat tuotteet ovat Aamulehti, Iltalehti, Kauppalehti ja Etuovi.com.

Vuoden 2009 liikevaihto oli 307,8 miljoonaa euroa, ja liikevoittoa kertyi 13,5  prosenttia liikevaihdosta. Yhtiön osake (ALN1V) noteerataan NASDAQ OMX:n Helsingin pörssissä. Lue lisää:
www.almamedia.fi.

  • Julkaistu: 16.2.2010, 09:55
  • Kategoria: Pörssitiedote, Tiedotteet

Jaa artikkeli