Alma Media > Tiedotteet > Pörssitiedote > Alma Media Oyj:n julkinen ostotarjous Talentum Oyj:n kaikista osakkeista alkaa 19.8.2009

Alma Media Oyj:n julkinen ostotarjous Talentum Oyj:n kaikista osakkeista alkaa 19.8.2009

Alma Media Oyj   Pörssitiedote   17.8.2009 klo 14.15
 
ALMA MEDIA OYJ:N JULKINEN OSTOTARJOUS TALENTUM OYJ:N KAIKISTA OSAKKEISTA ALKAA 19.8.2009
 
Alma Media Oyj (”Alma Media”) ilmoitti 10.8.2009 tekevänsä pakollisen julkisen ostotarjouksen Talentum Oyj:n (”Talentum”) kaikista liikkeeseen laskemista osakkeista (”Ostotarjous”). Ostotarjous alkaa 19.8.2009 klo 9.30 (Suomen aikaa) ja päättyy 15.9.2009 klo 16.00 (Suomen aikaa) (”Tarjousaika”), jollei Ostotarjousta jatketa tai keskeytetä sen ehtojen mukaisesti. Ostotarjouksen toteuttaminen on ehdollinen tarvittavien viranomaislupien saamiselle. Tarjous ei ole ehdollinen tietyn omistusrajan saavuttamiselle.
 
Tarjottava vastike on 1,85 euroa käteisenä kustakin Talentum Oyj:n osakkeesta (”Osake”), jonka osalta Ostotarjous on pätevästi hyväksytty. Tarjouksen mukainen osakekohtainen hinta on noin 6,3 prosenttia korkeampi kuin osakkeen kaupankäynnin päätöskurssi ennen ostotarjouksen julkistamista 7.8.2009 (1,74 euroa) ja noin 13,6 prosenttia korkeampi kuin Talentumin osakkeen kolmen kuukauden kaupankäyntimäärällä painotettu keskiarvo (1,63 euroa). Ostotarjouksen ehdot on liitetty kokonaisuudessaan tähän tiedotteeseen (Liite 1).
 
Finassivalvonta on tänään hyväksynyt ostotarjoukseen liittyvän tarjousasiakirjan. Tarjousasiakirja on saatavilla 19.8.2009 alkaen Alma Median toimipisteessä, osoitteessa Eteläesplanadi 20, 00130 Helsinki, Ostotarjouksen järjestäjänä toimivan Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) Helsingin sivukonttorissa (”SEB”), osoitteessa Unioninkatu 30, 00100 Helsinki ja NASDAQ OMX Helsingissä, osoitteessa Fabianinkatu 14, 00130 Helsinki sekä internetissä osoitteessa www.almamedia.fi ja www.seb.fi. Tarjousasiakirja on saatavilla vain suomenkielisenä. Lisäksi SEB:ltä on saatavissa erillisestä pyynnöstä paperiversio Ostotarjouksen ehtojen englanninkielisestä käännöksestä. 
 
Useimmat suomalaisista tilinhoitajayhteisöistä lähettävät Talentumin osakasluetteloon osakkeenomistajiksi merkityille asiakkailleen ilmoituksen Ostotarjouksesta sekä siihen liittyvät ohjeet ja hyväksymislomakkeen. Hyväksyminen tulee antaa asianmukaisen tilinhoitajayhteisön antamien ohjeiden mukaisesti ja sen asettaman aikarajan kuluessa. Osakkeenomistajat, jotka eivät saa tällaista ilmoitusta tilinhoitajayhteisöltään tai omaisuudenhoitajaltaan, voivat ottaa yhteyttä SEB Trading Operations -yksikköön (+358 9 6162 8037), josta tällaiset osakkeenomistajat saavat kaikki tarvittavat tiedot ja voivat antaa hyväksyntänsä.
 
Alma Media omistaa tällä hetkellä 13.575.000 Osaketta, joka vastaa noin 30,65 prosenttia Talentumin kaikista osakkeista ja niiden tuottamista äänistä.
 
 
Alma Media Oyj
Rauno Heinonen
viestintäjohtaja
 
Lisätietoja:
Toimitusjohtaja Kai Telanne, puhelin 010 665 3500
 
 
JAKELU
NASDAQ OMX Helsinki
Keskeiset mediat
 
Alma Media lyhyesti
 
Alma Media on kannattava, uudistuva ja kansainvälistyvä yhtiö, joka investoi sanomalehtiin ja verkkomediaan. Tunnetuimmat tuotteet ovat Aamulehti, Iltalehti, Kauppalehti ja Etuovi.com.
 
Vuoden 2008 liikevaihto oli 341 miljoonaa euroa, ja liikevoittoa kertyi yli 14 prosenttia liikevaihdosta. Yhtiön osake (ALN1V) noteerataan NASDAQ OMX:n Helsingin pörssissä.
 
 
Tätä tiedotetta ei saa julkaista tai muutoin levittää, kokonaan tai osittain, Australiaan, Hong Kongiin, Japaniin, Etelä-Afrikkaan, Kanadaan tai Yhdysvaltoihin. Tämä tiedote ei ole tarjousasiakirja, eikä se siten ole tarjous tai kehotus myyntitarjouksen tekemiseen. Sijoittajien tulee hyväksyä Ostotarjous osakkeista vain tarjousasiakirjassa esitetyn tiedon perusteella. Tarjousta ei tehdä missään sellaisessa maassa, missä joko tarjous tai siihen osallistuminen olisi kiellettyä tai edellyttäisi Suomen lainsäädännön mukaisten toimenpiteiden lisäksi tarjousasiakirjan laatimista, rekisteröintiä tai muita toimenpiteitä.
 
Ostotarjousta ei tehdä missään sellaisessa maassa, jossa se on lainsäädännön nojalla kielletty, eikä tarjousasiakirjaa ja siihen liittyviä hyväksymislomakkeita tulla toimittamaan tai lähettämään edelleen, eikä niitä saa toimittaa tai lähettää edelleen mihinkään sellaiseen maahan tai sellaisesta maasta, jossa soveltuva lainsäädäntö kieltää sen. Ostotarjousta nimenomaan ei tehdä suoraan tai välillisesti käyttäen postilaitosta tai mitään osavaltioiden välisen tai kansainvälisen kaupan välineitä (kuten telefax, telex, puhelin tai Internet) tai kansallisen arvopaperipörssin kautta Australiassa, Hong Kongissa, Japanissa, Etelä-Afrikassa, Kanadassa tai Yhdysvalloissa. Ostotarjousta ei voida hyväksyä, mikäli käytetään jotain edellä mainituista välineistä tai mikäli ostotarjouksen hyväksyminen toimitetaan Australiasta, Hong Kongista, Japanista, Etelä-Afrikasta, Kanadasta tai Yhdysvalloista.
 
 
LIITE 1 OSTOTARJOUKSEN EHDOT
 
Ostotarjouksen kohde
 
Tarjouksentekijä tarjoutuu alla esitettyjen ehtojen mukaisesti ostamaan kaikki Yhtiön liikkeeseen laskemat Osakkeet, jotka eivät ole Yhtiön tai sen tytäryhtiön taikka Tarjouksentekijän tai sen tytäryhtiön omistuksessa.
 
Tarjoushinta
 
Osakkeen Tarjoushinta on 1,85 euroa käteisenä kultakin Osakkeelta, jonka osalta Ostotarjous on sen ehtojen mukaisesti pätevästi hyväksytty.
 
Mikäli Yhtiön yhtiökokous päättää ennen Toteutuspäivää osakeyhtiölain 13 luvun 1 §:n mukaisesta osingon tai muiden varojen jakamisesta, johon Ostotarjouksen hyväksyneellä osakkeenomistajalla on oikeus, Osakkeen Tarjoushintaa alennetaan Osakkeelle maksettavan osingon tai muun varojenjaon määrällä, mikäli Ostotarjouksen toteuttamiseen liittyvää kauppaa ei ole selvitetty ennen osingon tai muun varojenjaon täsmäytyspäivää.
 
Tarjousaika
 
Tarjousaika alkaa 19.8.2009 klo 9.30 (Suomen aikaa) ja päättyy 15.9.2009 klo 16.00 (Suomen aikaa), ellei Tarjousaikaa tai jatkettua Tarjousaikaa jatketa tai keskeytetä alla esitetyn mukaisesti.
 
Tarjouksentekijä varaa oikeuden jatkaa Tarjousaikaa. Tarjouksentekijä ilmoittaa Tarjousajan mahdollisesta jatkamisesta tiedotteella viimeistään 15.9.2009. Lisäksi Tarjouksentekijä ilmoittaa mahdollisesta jo jatketun tai keskeytetyn Tarjousajan jatkamisesta viimeistään kyseisen Tarjousajan päättymispäivänä.
 
Tarjousajan enimmäispituus (mahdollinen jatkettu Tarjousaika mukaan lukien) on kymmenen (10) viikkoa. Jos Toteuttamisedellytyksen (määritelty jäljempänä) täyttymättä jääminen johtuu kuitenkin erityisestä esteestä, kuten esimerkiksi vireillä olevista kilpailuoikeudellisista lupaprosesseista, Tarjouksentekijä voi Rahoitustarkastuksen standardin 5.2c (dnro 8/120/2004) mukaisesti jatkaa Tarjousaikaa yli kymmenen (10) viikon siihen saakka, kunnes este on poistunut ja Tarjouksentekijällä on ollut kohtuullinen aika reagoida tilanteeseen. Tällaisessa tapauksessa jatketun Tarjousajan päättymispäivä julkistetaan vähintään kaksi (2) viikkoa ennen jatketun Tarjousajan päättymistä.
 
Tarjouksentekijällä on oikeus keskeyttää Tarjousaika tai jatkettu Tarjousaika. Tarjousaika on kuitenkin vähintään kolme (3) viikkoa. Tarjouksentekijän keskeyttäessä Tarjousajan tai jatketun Tarjousajan Tarjouksentekijä ilmoittaa sitä koskevasta päätöksestään mahdollisimman pian sen jälkeen, kun päätös on tehty, ja joka tapauksessa viimeistään viisi (5) pankkipäivää ennen keskeytettävän Tarjousajan tai jatketun Tarjousajan päättymistä. Jos Tarjouksentekijä keskeyttää Tarjousajan tai jatketun Tarjousajan, Tarjousaika tai jatkettu Tarjousaika päättyy Tarjouksentekijän ilmoittamana aikaisempana ajankohtana.
 
Ostotarjouksen Toteuttamisedellytykset
 
Tarjouksentekijän velvollisuus hyväksyä ne Osakkeet, joiden osalta Ostotarjous on pätevästi hyväksytty eikä hyväksyntää ole pätevästi peruttu, sekä toteuttaa Ostotarjous on ehdollinen seuraavan ehdon (”Toteuttamisedellytys”) täyttymiselle tai sille, että Tarjouksentekijä on, sikäli kuin tämä on lain mukaan mahdollista, luopunut vaatimasta sen täyttymistä sinä päivänä tai siihen päivään mennessä, jolloin Ostotarjouksen mukaiset Osakkeiden kaupat toteutetaan (”Toteutuspäivä”): Kaikki Ostotarjouksen toteuttamisen edellyttämät viranomais- ja muut luvat ja hyväksynnät, mukaan lukien kilpailuviranomaisten hyväksynnät, on saatu ehdoilla, jotka ovat Tarjouksentekijän hyväksyttävissä.
 
Kilpailuvirasto käsittelee Ostotarjouksen Tarjouksentekijän toimittaman hakemuksen perusteella. Kilpailuviraston suorittama niin kutsuttu ensi vaiheen käsittely kestää enintään kuukauden. Jos Ostotarjouksella ei selvästikään ole vahingollisia kilpailuvaikutuksia, se hyväksytään ensi vaiheen käsittelyssä. Muussa tapauksessa kilpailuvirasto tekee päätöksen asian siirtämisestä jatkokäsittelyyn, jossa Ostotarjouksen toteuttaminen ja sen kilpailuvaikutukset selvitetään perusteellisesti. Jatkokäsittely kestää enintään kolme kuukautta. Markkinaoikeus voi pidentää määräaikaa enintään kahdella kuukaudella.
 
Ostotarjouksen toteuttamatta jättäminen Toteuttamisedellytyksen täyttymättä jäämisen vuoksi edellyttää Finanssivalvonnan poikkeuslupaa.
 
Tarjouksentekijä pidättää itsellään oikeuden luopua, siinä määrin kuin tämä on lain mukaan mahdollista, Toteuttamisedellytyksestä, joka ei ole täyttynyt.
 
Korotus- ja hyvitysvelvollisuus
 
Tarjouksentekijä pidättää itsellään oikeuden hankkia Osakkeita Tarjousaikana NASDAQ OMX Helsingin järjestämässä julkisessa kaupankäynnissä tai muutoin.
 
Mikäli Tarjouksentekijä tai muu AML:n 6 luvun 10 §:n 2 momentissa tarkoitettu taho hankkii ennen Tarjousajan päättymistä Osakkeita Osakkeen Tarjoushintaa korkeammalla hinnalla tai muutoin Ostotarjousta paremmin ehdoin, Tarjouksentekijän tulee AML:n 6 luvun 13 §:n mukaisesti muuttaa Ostotarjouksen ehtoja vastaamaan tällaisen hankinnan ehtoja (korotusvelvollisuus). Tarjouksentekijän tulee tällöin välittömästi julkistaa korotusvelvollisuuden syntyminen ja suorittaa Ostotarjousta paremmin ehdoin tapahtuneen hankinnan ja Ostotarjouksessa tarjotun vastikkeen välinen erotus Ostotarjouksen toteuttamisen yhteydessä niille arvopaperinhaltijoille, jotka ovat hyväksyneet Ostotarjouksen.
 
Mikäli Tarjouksentekijä tai muu AML:n 6 luvun 10 §:n 2 momentissa tarkoitettu taho hankkii Tarjousajan päättymistä seuraavien yhdeksän (9) kuukauden kuluessa Yhtiön Osakkeita Osakkeen Tarjoushintaa korkeammalla hinnalla tai muutoin Ostotarjousta paremmin ehdoin, Tarjouksentekijän tulee AML:n 6 luvun 13 §:n mukaisesti hyvittää Ostotarjouksen hyväksyneille arvopaperinhaltijoille paremmin ehdoin tapahtuneen hankinnan ja Ostotarjouksessa tarjotun vastikkeen välinen ero (hyvitysvelvollisuus). Tarjouksentekijän tulee tällöin välittömästi julkistaa hyvitysvelvollisuuden syntyminen ja suorittaa Ostotarjousta paremmin ehdoin tapahtuneen hankinnan ja Ostotarjouksessa tarjotun vastikkeen välinen erotus kuukauden kuluessa hyvitysvelvollisuuden syntymisestä niille arvopaperinhaltijoille, jotka ovat hyväksyneet Ostotarjouksen.
 
AML:n 6 luvun 13 §:n 5 momentin mukaan hyvitysvelvollisuutta ei kuitenkaan synny siinä tapauksessa, että Osakkeen Tarjoushintaa korkeamman hinnan maksaminen perustuu osakeyhtiölain mukaiseen välitystuomioon edellyttäen, että Tarjouksentekijä tai muu AML:n 6 luvun 10 §:n 2 momentissa tarkoitettu taho ei ole ennen välitysmenettelyä tai sen kuluessa tarjoutunut hankkimaan Osakkeita Ostotarjousta paremmin ehdoin.
 
Ostotarjouksen hyväksymismenettely
 
Useimmat suomalaiset tilinhoitajayhteisöt lähettävät asiakkainaan oleville Yhtiön osakasluetteloon merkityille osakkeenomistajille ilmoituksen Ostotarjouksesta sekä siihen liittyvät menettelyohjeet ja hyväksymislomakkeen. Osakkeenomistajat, jotka eivät saa tällaista ilmoitusta tilinhoitajayhteisöltään tai omaisuudenhoitajaltaan, voivat ottaa yhteyttä SEB Trading Operations -yksikköön (puh. +358 9 6162 8037), josta tällaiset osakkeenomistajat saavat kaikki tarvittavat tiedot ja voivat antaa hyväksyntänsä.
 
Niiden Yhtiön osakkeenomistajien, joiden Osakkeet on hallintarekisteröity ja jotka haluavat hyväksyä Ostotarjouksen, tulee antaa hyväksymisensä hallintarekisteröinnin hoitajan antamien ohjeiden mukaisesti.
 
Pantattujen Osakkeiden osalta Ostotarjouksen hyväksyminen edellyttää pantinhaltijan suostumusta. Suostumuksen hankkiminen on Yhtiön kyseisen osakkeenomistajan vastuulla.
 
Yhtiön osakkeenomistajan, joka on merkitty Yhtiön osakasluetteloon ja joka haluaa hyväksyä Ostotarjouksen, tulee täyttää, allekirjoittaa ja palauttaa hyväksymislomake osakkeenomistajan arvo-osuustiliä hoitavalle tilinhoitajayhteisölle sen antamien ohjeiden mukaisesti ja sen asettaman aikarajan kuluessa tai, jos tilinhoitajayhteisö ei vastaanota hyväksymislomakkeita (esimerkiksi Euroclear Finland Oy), osakkeenomistaja voi ottaa yhteyttä SEB:iin hyväksyäkseen Ostotarjouksen omistamiensa Osakkeiden osalta. Tarjouksentekijä pidättää itsellään oikeuden hylätä virheellisesti tai puutteellisesti tehdyt hyväksynnät. Hyväksymislomake tulee toimittaa siten, että se vastaanotetaan Tarjousajan tai, jos Tarjousaikaa on jatkettu, jatketun Tarjousajan kuluessa huomioiden kuitenkin tilinhoitajayhteisön antamat ohjeet. Osakkeenomistaja toimittaa hyväksymislomakkeen haluamallaan tavalla omalla vastuullaan ja hyväksymislomake katsotaan toimitetuksi vasta, kun tilinhoitajayhteisö tai SEB on sen todellisuudessa vastaanottanut.
 
Hyväksymällä Ostotarjouksen Yhtiön osakkeenomistajat valtuuttavat SEB:n tai arvo-osuustiliään hoitavan tilinhoitajayhteisön myymään Osakkeet Tarjouksentekijälle Ostotarjouksen ehtojen mukaisesti.
 
Osakkeenomistaja voi hyväksyä Ostotarjouksen ainoastaan ehdoitta ja kaikkien omistamiensa kyseisellä arvo-osuustilillä olevien Osakkeiden osalta. Tarjouksentekijällä on oikeus hylätä sellainen hyväksyntä, joka koskee vain osaa osakkeenomistajan omistamista ja samalla arvo-osuustilillä olevista Osakkeista.
 
Osakkeenomistaja, joka on Ostotarjouksen ehtojen mukaan pätevästi hyväksynyt Ostotarjouksen, ei saa myydä tai muutoin määrätä niistä Osakkeista, joiden osalta Ostotarjous on hyväksytty, ellei pakottavasta lainsäädännöstä muuta johdu. Asianomaiselle arvo-osuustilille kirjataan Osakkeita koskeva luovutusrajoitus sen jälkeen, kun osakkeenomistaja on toimittanut Ostotarjouksen hyväksymislomakkeen. Jos Ostotarjousta ei toteuteta, Osakkeita koskeva luovutusrajoitus poistetaan arvo-osuustililtä mahdollisimman pian ja arviolta kolmen (3) pankkipäivän kuluessa siitä, kun Ostotarjouksesta luopumisesta on ilmoitettu.
 
Peruutusoikeus
 
Ostotarjouksen hyväksyminen on sitova, eikä sitä voi peruuttaa, ellei sovellettavasta lainsäädännöstä muuta johdu (AML:n 6 luvun 8 §). Mikäli Tarjousaikaa kuitenkin jatketaan siten, että sen ajallinen kesto on yli 10 viikkoa, Ostotarjouksen ehtojen mukaisesti pätevästi tehty Ostotarjouksen hyväksyminen voidaan peruuttaa tällaisena yli 10 viikon ylittävänä Tarjousajan ajanjaksona. Tällaisessa tapauksessa ollakseen pätevä peruutus tulee tehdä tässä kappaleessa Peruutusoikeus kuvatun mukaisesti.
 
Ostotarjouksen hyväksymisen pätevä peruuttaminen edellyttää, että kirjallinen peruutusilmoitus toimitetaan sille tilinhoitajayhteisölle, jolle kyseisiä Osakkeita koskeva Ostotarjouksen hyväksymislomake toimitettiin. Jos Osakkeita koskeva hyväksymislomake on toimitettu SEB:lle, myös peruutusilmoitus tulee toimittaa SEB:lle. Jos kyseessä ovat hallintarekisteröidyt arvopaperit, osakkeenomistajan tulee pyytää hallintarekisteröinnin hoitajaa toimittamaan peruutusilmoitus.
 
Jos osakkeenomistaja peruuttaa Ostotarjouksen hyväksyntänsä Ostotarjouksen ehtojen mukaisesti, Osakkeita koskeva arvo-osuustilille rekisteröity luovutusrajoitus poistetaan mahdollisimman pian ja arviolta kolmen (3) pankkipäivän kuluessa siitä, kun Ostotarjouksen ehtojen mukainen peruutusilmoitus on vastaanotettu.
 
Osakkeenomistajalla on milloin tahansa ennen jatketun Tarjousajan päättymistä oikeus hyväksyä Ostotarjous uudelleen sellaisten Osakkeiden osalta, joiden osalta Ostotarjouksen hyväksyminen on peruutettu, noudattaen edellä kohdassa Ostotarjouksen hyväksymismenettely kuvattua hyväksymismenettelyä.
 
Osakkeenomistaja, joka on peruuttanut hyväksyntänsä, vastaa itse maksuista, jotka arvo-osuustiliä hoitava tilinhoitajayhteisö tai hallintarekisteröinnin hoitaja mahdollisesti perii peruuttamisesta.
 
Ostotarjouksen tuloksen ilmoittaminen
 
Tarjouksentekijä tulee ilmoittamaan Ostotarjouksen alustavan tuloksen arviolta ensimmäisenä (1.) Tarjousajan tai, soveltuvin osin, jatketun Tarjousajan päättymistä seuraavana pankkipäivänä, ja lopullisen tuloksen arviolta kolmantena (3.) Tarjousajan tai, soveltuvin osin, jatketun Tarjousajan päättymistä seuraavana pankkipäivänä. Lopullista tulosta koskevassa ilmoituksessa vahvistetaan niiden Osakkeiden prosenttimäärä, joiden osalta Ostotarjous on pätevästi hyväksytty.
 
Osakkeiden maksuehdot ja selvitys
 
Niiden Osakkeiden, joiden osalta Ostotarjous on Ostotarjouksen ehtojen mukaisesti pätevästi hyväksytty, myynti toteutetaan Toteutuspäivänä, joka on viimeistään neljäs (4.) Tarjousajan, tai soveltuvin osin, jatketun Tarjousajan päättymistä seuraava pankkipäivä (”Toteutuspäivä”). Osakkeiden kauppa tapahtuu NASDAQ OMX Helsingissä.
 
Kaupat selvitetään arviolta kolmantena (3.) Toteutuspäivää seuraavana pankkipäivänä (”Selvityspäivä”). Osakkeen Tarjoushinta maksetaan Selvityspäivänä osakkeenomistajan arvo-osuustilin hoitotilille tai niiden osakkeenomistajien osalta, joiden omistus on hallintarekisteröity, hyväksymislomakkeessa määritellylle pankkitilille. Mikäli osakkeenomistajan pankkitili on eri rahalaitoksessa kuin hänen arvo-osuustilinsä, Osakkeen Tarjoushinta maksetaan osakkeenomistajan pankkitilille rahalaitosten välisen maksuliikenteen aikataulun mukaisesti siten, että se on osakkeenomistajan pankkitilillä arviolta viimeistään kahden (2) pankkipäivän kuluttua Selvityspäivästä.
 
Tarjouksentekijä pidättää itsellään oikeuden lykätä Osakkeen tarjoushinnan maksamista, mikäli suoritus estyy tai keskeytyy ylivoimaisen esteen vuoksi. Tarjouksentekijä suorittaa maksun kuitenkin heti, kun suorituksen estävä tai keskeyttävä ylivoimainen este on ratkaistu.
 
Omistusoikeuden siirtyminen
 
Omistusoikeus Osakkeisiin, joiden osalta Ostotarjous on pätevästi hyväksytty Ostotarjouksen ehtojen mukaisesti, siirtyy Tarjouksentekijälle Selvityspäivänä Osakkeiden tarjoushinnan maksua vastaan.
 
Varainsiirtovero ja muut maksut
 
Tarjouksentekijä maksaa Ostotarjouksen mukaisesti tehdyn Osakkeiden myynnin yhteydessä mahdollisesti Suomessa perittävän varainsiirtoveron.
 
Kukin osakkeenomistaja vastaa maksuista, jotka tilinhoitajayhteisö osakkeenomistajan kanssa tekemänsä sopimuksen perusteella mahdollisesti perii sekä tilinhoitajayhteisöjen, omaisuudenhoitajien, hallintarekisteröinnin hoitajien tai muiden tahojen kunkin osakkeenomistajan kanssa tekemänsä sopimuksen perusteella mahdollisesti veloittamista vakuuksien vapauttamiseen tai mahdollisten muiden Osakkeiden myynnin estävien rajoitusten poistamiseen liittyvistä palkkioista tai muista palkkiosta.
 
Tarjouksentekijä vastaa muista tavanomaisista kuluista, jotka aiheutuvat Ostotarjouksen edellyttämistä arvo-osuuskirjauksista, Ostotarjouksen mukaisten Osakkeita koskevien kauppojen toteuttamisesta tai Osakkeiden Tarjoushinnan maksamisesta.
 
Muut asiat
 
Tarjouksentekijä pidättää itsellään oikeuden (i) muuttaa Ostotarjouksen ehtoja AML:n 6 luvun 7 §:n mukaisesti muun muassa tilanteessa jossa Yhtiö muutoin kuin osana normaalia liiketoimintaansa päättäisi Osakkeiden tai Osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta tai Osakkeiden määrän lisäämisestä tai (ii) jatkaa Tarjousaikaa ja muuttaa Ostotarjouksen ehtoja AML:n 6 luvun 8 §:n mukaisesti.
 
Tarjouksentekijällä on oikeus päättää harkintansa mukaisesti kaikista muista Ostotarjoukseen liittyvistä asioista.
 
Ostotarjousta ei tehdä suoraan eikä välillisesti alueilla, joilla sen tekeminen olisi lainvastaista, eikä tätä Tarjousasiakirjaa, siihen liittyviä hyväksymislomakkeita tai muuta materiaalia toimiteta tai lähetetä eikä niitä saa toimittaa tai lähettää millään tavalla, kuten postitse, telefaksin tai sähköpostin välityksellä tai puhelimitse taikka millään muulla tavalla, alueille tai alueilta, joilla se olisi lainvastaista.
  • Julkaistu: 17.8.2009, 16:15
  • Kategoria: Pörssitiedote, Tiedotteet

Jaa artikkeli