Alma Media > Autoilu, ARCHIVED > Säännöt

Säännöt

Järjestäjä

Autoilun ja liikkumisen innovaatio- kilpailun (jäljempänä Kilpailu) järjestäjänä on Alma Media Oyj; y-tunnus 1944757-4 PL 900 33101 Tampere (jäljempänä Järjestäjä).

Kilpailuaika

Kilpailuun osallistutaan 4. joulukuuta 2018 – 9. tammikuuta 2019 välisenä aikana. Tämän ajan jälkeen tulleita osallistumisia ei oteta huomioon.

Osallistumiskelpoisuus

Kilpailu on avoin Suomessa pysyvästi asuville, vähintään 18-vuotiaille henkilöille, pois lukien Järjestäjän työntekijät, heidän perheenjäsenensä ja kaikki ammatillisesti Järjestäjään sidoksissa olevat tai Kilpailun toteuttamiseen osallistuneet tahot.

Kilpailuun osallistuminen

Kilpailuun osallistutaan 9.1.2018 mennessä Autoilun ja liikkumisen tulevaisuus 2019 – tapahtuman verkkosivuilla osoitteessa www.almamedia.fi/autoilu

Järjestäjien kokoama asiantuntijaraati valitsee yhden voittajan kummastakin kilpailukategoriasta, jotka ovat teknologinen innovaatio ja palveluinnovaatio, näin voittajia on yhteensä kaksi (2). Myös muille innovaatioille saatetaan antaa kunniapalkintoja. 

Järjestäjien kokoama asiantuntijaraati valitsee ehdokkaista voittajat kummastakin kilpailukategoriasta ja Suomen parhaat innovaatiot julkistetaan ja palkitaan Autoilun ja liikkumisen tulevaisuus 2019 -tapahtumassa 13.2.2019. 

Järjestäjä jakaa autoilun ja liikkumisen innovaatiopalkinnot kahdessa eri kategoriassa henkilölle, työryhmälle, yritykselle tai muulle Kilpailuun osallistuneelle taholle.

Autoilun ja liikkumisen innovaatiokilpailu järjestetään tänä vuonna ensimmäistä kertaa. Painopisteinä ovat autoilun ja liikkumisen palvelulliset ja teknologiset innovaatiot. Asiantuntijaraati arvioi innovaatioita erityisesti sen tavoitteiden, tuloksellisuuden ja asiakkaille tuottaman arvon perusteella.  

Kilpailuun voi osallistua yhdellä innovaatiolla vain kerran, mutta sama osallistujataho voi osallistua Kilpailuun useammalla innovaatiolla. Kilpailuun ei voi osallistua toisen puolesta, vaan Kilpailuun voi ilmoittaa vain innovaation, jossa on ollut itse mukana.
Järjestäjä pidättää oikeuden olla hyväksymättä Kilpailuun mukaan osallistumisia, jotka sen näkemyksen mukaan ovat virheellisiä, asiattomia tai muuten näiden sääntöjen vastaisia.

Voittajan valinta

Järjestäjän kokoama asiantuntijaraati valitsee kaikkien kilpailuehdot täyttävien ja määräaikaan mennessä osallistuneiden joukosta kaksi (2) voittajainnovaatiota, yksi (1) kummastakin kategoriasta, jotka julistetaan ja palkitaan 13.2.2019 Autoilun ja liikkumisen tulevaisuus –tapahtumassa. Kilpailun voittajille ilmoitetaan erikseen etukäteen joko puhelimitse tai sähköpostitse, lisäksi olemme sähköpostitse yhteydessä tammikuun aikana kaikkiin kilpailuun osallistuneisiin tahoihin. 

Järjestäjän tekemä päätös on lopullinen ja sitova kaikissa Kilpailuun liittyvissä asioissa, eikä Järjestäjä ole velvollinen vastaamaan siihen liittyviin kyselyihin.

Palkinnot ja niiden toimittaminen

Voittajat (1 per kilpailukategoria) saavat Alma Medialta seuraavan mainospaketin innovaation esiinnostamiseen: 
Voittaja tuottaa painokelpoisen aineiston, johon yhdistetään Innovaatiokilpailun tunnus.
Aineisto suunnitellaan yhdessä Alma Median -kanssa
Mediatila on käytettävä 31.5.2019 mennessä.
Mediatilan arvo on 30.000 € + alv

Palkinto on henkilökohtainen, eikä sitä voi siirtää, vaihtaa toiseen tai muuttaa rahaksi.
Voittaja vastaa itse kaikista mahdollisista palkinnon vastaanottamisesta ja käyttämisestä aiheutuvista kuluista. 
Odottamattomien olosuhteiden sattuessa Järjestäjä pidättää oikeuden vaihtaa palkinto samanarvoiseen tai arvokkaampaan muuhun palkintoon.

Kilpailuaineistoon liittyvät oikeudet

Kilpailuaineiston on oltava asiallista sekä kilpailun aiheen ja hyvän tavan mukaista. Osallistujalla on oltava tarvittavat tekijän- ja muut oikeudet kaikkiin niihin valokuviin ja videoihin, joilla hän osallistuu kilpailuun. Osallistujan on huolehdittava siitä, että hän voi laillisesti julkaista valokuvan tai videon kilpailuun ja myöntää Järjestäjälle jäljempänä mainitut oikeudet valokuvien ja videoiden käyttöön. Osallistuja on velvollinen lisäksi huolehtimaan siitä, ettei kuvissa esiinny tunnistettavia henkilöitä ilman heidän suostumustaan. Osallistuja on velvollinen korvaamaan sekä Järjestäjälle että kolmansille osapuolille tämän velvollisuuden laiminlyönnistä aiheutuneet vahingot.

Osallistumalla kilpailuun osallistuja hyväksyy, että Järjestäjällä on oikeus käyttää (ml. muokata, kopioida ja julkaista) osallistujan Kilpailuun liittämää kuvausta, valokuvia tai videoita Kilpailun toteuttamista varten Järjestäjän verkkopalveluissa. Julkaisuoikeus käsittää myös osallistujayrityksen nimen sekä innovaation kuvauksen. Osallistuja myöntää Järjestäjälle oikeuden käyttää (ml. kopioida ja julkaista) kilpailuun liittämiänsä tekstuaalista kuvausta, valokuvia tai videoita hyvän tavan mukaisesti Järjestäjän medioissa Kilpailuun ja vastaaviin tuleviin kilpailuihin liittyvissä markkinointimateriaaleissa ja muussa tiedotuksessa jakelukanavasta riippumatta.

Järjestäjän vastuu

Osallistujat vapauttavat Järjestäjän sekä tämän Kilpailun yhteistyökumppanit vahingosta, joka aiheutuu tai jonka väitetään aiheutuneen osallistumisesta tähän Kilpailuun. Järjestäjä ei vastaa palkinnoista tai niiden käyttämisestä mahdollisesti aiheutuneista vahingoista. Järjestäjän vastuu ei voi ylittää Kilpailun säännöissä mainittujen palkintojen kokonaisarvoa.
Järjestäjä ei vastaa tietoteknisistä syistä johtuvista ongelmista tai sellaisista esteistä Kilpailuun osallistumisessa tai palkintojen vastaanottamisessa.

Henkilötietojen käyttö

Järjestäjän Kilpailun osana saamia osallistujan henkilötietoja käytetään pääsääntöisesti vain Kilpailun toteuttamiseen (osallistujien kontaktointi mukaan lukien) ja palkinnon toimittamiseen. Järjestäjä voi myös käyttää Kilpailun yhteydessä saamiaan osallistujan henkilötietoja Järjestäjän ja sen konserniyhtiöiden suoramarkkinointitarkoituksiin. Järjestäjä kuitenkin lähettää sähköistä suoramarkkinointia vain osallistujan suostumuksella.

Osallistumalla Kilpailuun osallistuja antaa Järjestäjälle oikeuden julkaista hyvän tavan mukaisesti yrityksen ja innovaation nimen ja kuvauksen Järjestäjän kanavissa, mikäli hänet valitaan shortlistalle tai Kilpailun voittajaksi.
Lisätietoja siitä, miten Alma Media käsittelee henkilötietojasi, saat osoitteesta www.almamedia.fi/tietosuoja.

Muut ehdot

Osallistumalla tähän Kilpailuun osallistujien katsotaan hyväksyneen ja sitoutuneen noudattamaan näitä ehtoja ja sääntöjä.
Voittajasta ja hänen ilmoittamistaan kanssaosallistujista ja hänen innovaatiostaan tehdään videosisältöjä ja tekstuaalisia ja kuvallisia sisältöjä osaksi Järjestäjän markkinointimateriaalia, jota voidaan esittää Järjestäjän eri kanavissa. Myös muista osallistujista saatetaan tehdä edellä mainittuja sisältöjä ja materiaaleja Järjestäjän eri kanavissa esitettäviksi. Markkinointimateriaalissa esiintymistä koskevan informaation toimittaminen muille kuvissa tai videoissa mahdollisesti näkyville henkilöille on osallistujan vastuulla. Edellä mainittujen sisältöjen tekemisestä sovitaan voittajan kanssa erikseen, ja voittajalla on mahdollisuus kieltäytyä esiintymästä sisällössä. Järjestäjällä on kuitenkin oikeus käyttää Kilpailun innovaatioiden kuvauksia omissa kanavissaan ilman osallistujan erillistä suostumusta.