Alma Media > Alma Media -konsernin uutis-, hyöty- ja ajanvietesisältöjen käyttö- ja sopimusehdot

Alma Media -konsernin uutis-, hyöty- ja ajanvietesisältöjen käyttö- ja sopimusehdot

1.1.2024 alkaen

1. Ehtojen soveltamisala

Tervetuloa Alma Media Oyj:n (y-tunnus 1944757-4) ja sen tytäryhtiöiden (jäljempänä kukin yhdessä ja erikseen “Palveluntarjoaja”) internetsivujen ja eri laitteille tehtyjen sovellusten kautta tarjottaviin digitaalisiin palveluihin, jotka sisältävät mm. uutis-, hyöty- ja ajanvietesisällöt, keskustelupalstat, arvonnat ja kilpailut, näköislehdet, uutiskirjeet, sähköiset tietokannat ja verkkokaupat, (jäljempänä kukin näistä ”Palvelu”).

Palvelun käyttöön liittyy seuraavat käyttö- ja sopimusehdot (jäljempänä “Käyttöehdot”), joihin Käyttäjän tulee tutustua huolellisesti ennen Palvelun käyttämistä. Käyttöehdot sitovat Käyttäjää riippumatta siitä, edellyttääkö Palvelun käyttö rekisteröitymistä vai ei.

Käyttäjä voi olla joko yritysasiakas tai kuluttaja-asiakas. Yritysasiakas viittaa yritykseen tai yhteisöön, jonka edustajalla joko erillisen kirjallisen sopimuksen tai verkkopalvelutilauksen nojalla on oikeus käyttää Palvelua. Mikäli Palveluntarjoajan ja yritysasiakkaan välisen erillisen kirjallisen sopimuksen ja näiden Käyttöehtojen välillä on ristiriitaa, sovelletaan erillisen kirjallisen sopimuksen ehtoja. Mahdollisen erillisen sopimuksen ehtoja pidetään Palveluntarjoajan liikesalaisuutena, joita ei tule paljastaa kolmansille osapuolille eikä niihin liittyvää tietoja saa käyttää muuhun kuin Palveluun liittyvän yhteistyön toteuttamiseen.

Tietyt Palvelun osat voivat sisältää Käyttöehtojen sijaan tai lisäksi sovellettavia erityisiä ehtoja. Kuhunkin Palveluun sovellettavat erityiset ehdot ovat saatavilla ko. Palvelusta.

Mikäli Käyttäjä voi tilata Palveluntarjoajan sovelluksia sovelluskaupoista, sovelletaan Palvelun käyttöön lisäksi kyseisen sovelluskaupan ehtoja.

Palvelu saattaa sisältää ja sen kautta saattaa olla saavutettavissa Palveluntarjoajan yhteistyökumppaneiden tuottamaa aineistoa ja palveluita, joiden käyttäminen voi olla maksullista ja edellyttää erillisten käyttöehtojen hyväksymistä. Näitä Käyttöehtoja sovelletaan soveltuvin osin myös painettuihin lehtiin, jotka on hankittu joko erikseen tai yhdessä digitaalisen palvelun kanssa.

2. Määritelmät

Aineistolla tarkoitetaan Palvelussa missä tahansa muodossa olevaa aineistoa, kuten ilmoituksia, artikkeleita, kuvia, mainoksia, videoita ja kommentteja. Aineisto voi olla Palveluntarjoajan, Käyttäjän tai kolmannen osapuolen Palveluun tuottamaa tai Palvelun käytön yhteydessä kertynyttä tietoa Käyttäjän toiminnasta Palvelussa.

Käyttäjä voi käyttää Palvelua Palvelusta riippuen joko rekisteröitymättä tai rekisteröityneenä. Käyttäjällä tarkoitetaan yksityishenkilöä tai yritysasiakkaan edustajaa.  

3. Sopimuksen voimaantulo

Palvelun käyttö on osoitus siitä, että Käyttäjä hyväksyy ja sitoutuu noudattamaan kulloinkin voimassa olevia Käyttöehtoja (sisältäen mahdolliset palvelukohtaiset erityisehdot). Palvelun käyttäminen on kielletty, mikäli Käyttäjä ei hyväksy Käyttöehtoja tai jotain osaa niistä.

Käyttäjän osalta Palveluntarjoajan ja Käyttäjän välinen sopimus Palvelun käytöstä astuu voimaan, kun Käyttäjä Palvelua käyttämällä hyväksyy nämä Käyttöehdot. Rekisteröitymistä edellyttävien osioiden osalta sopimus astuu Käyttäjän osalta voimaan, kun Käyttäjä on toimittanut rekisteröitymiseen tai kirjautumiseen tarvittavat tiedot ja siten rekisteröitynyt, ja Palveluntarjoajan osalta, kun Palveluntarjoaja on hyväksynyt Käyttäjän rekisteröitymisen tai kirjautumisen Palveluun. Edellytyksenä sopimuksen voimaantulolle voi olla Käyttöehtojen nimenomainen hyväksyntä. Mikäli Palveluntarjoaja ei myönnä rekisteröityneelle Käyttäjällä käyttöoikeutta johonkin Palveluun tai sen osaan, ei Käyttäjä saa käyttää tällaisia rekisteröitymistä edellyttäviä Palveluita tai sen osia.

Yritysasiakkaiden osalta sekä Käyttäjä että Käyttäjän edustama organisaatio ovat yhdessä ja erikseen täysimääräisesti vastuussa Käyttäjän toimista suhteessa Palveluntarjoajaan sekä kolmansiin osapuoliin, mukaan lukien mahdollisista näiden Käyttöehtojen ja muiden sovellettavien ehtojen tai lain vastaisesta Palvelun käytöstä. Yritysasiakas on vastuussa siitä, että sen käyttöoikeuden nojalla Palvelua käyttävät Käyttäjät tutustuvat näihin Käyttöehtoihin ja muihin sovellettaviin ehtoihin ja noudattavat niitä. Käyttäjä vastaa itsenäisesti omalta osaltaan Käyttöehtojen ja muiden sovellettavien ehtojen ja lain noudattamisesta, vaikka Käyttäjän edustama organisaatio olisi Palveluntarjoajan kanssa tehdyllä erillisellä sopimuksella tilannut Käyttäjälle maksullisen Palvelun ja sitoutunut suorittamaan siitä perittävät maksut.

Maksullisten Palveluiden käyttäminen edellyttää Palvelun yhteydessä ilmoitetun hinnan suorittamista. Mikäli Käyttäjä on siirtymässä Palvelun maksullisiin osiin, tulee se Palvelussa selkeästi näkyviin. Maksullisten Palvelujen osalta Palveluntarjoajan ja Käyttäjän välinen sopimus astuu kuluttaja-asiakkaan osalta voimaan, kun Palveluntarjoaja on lähettänyt hänelle tilausta koskevan tilausvahvistuksen ja yritysasiakkaan osalta tämän tehtyä Palvelussa tai muutoin tilauksen tai toimeksiannon. Mikäli Palveluntarjoaja on myynyt kuluttaja-asiakkaalle Palvelun puhelinmyynnin välityksellä, sopimus astuu kuluttaja-asiakasta sitovasti voimaan sen jälkeen, kun kuluttaja-asiakas on hyväksynyt tarjouksen, jonka Palveluntarjoaja on vahvistanut kuluttaja-asiakkaalle puhelun jälkeen. Jos kuluttaja-asiakas ei hyväksy tarjousta, sopimus ei sido kuluttaja-asiakasta eikä kuluttaja-asiakkaalla ole velvollisuutta maksaa tilausta. Edellä mainittu ei koske tilannetta, jossa kuluttaja-asiakas on omasta aloitteesta ottanut yhteyttä Palveluntarjoajaan tai jos Palveluntarjoaja on ottanut kuluttaja-asiakkaaseen yhteyttä tämän nimenomaisesta pyynnöstä.

Palveluntarjoaja pidättää oikeuden olla hyväksymättä maksullisen Palvelun tilausta perustellusta syystä, kuten esimerkiksi aikaisempien maksuhäiriöiden tai Käyttöehtojen ja Palveluntarjoajan ohjeiden vastaisen toiminnan vuoksi. Palvelussa annettua informaatiota ei voida pitää Palveluntarjoajaa sitovana tarjouksena, ellei nimenomaisesti toisin ole ilmoitettu.

Jos maksullisen Palvelun käyttöönottoaikaa tai -päivää ei ole kirjallisesti sovittu, Palveluntarjoaja aloittaa Palvelun toimittamisen kohtuullisen ajan kuluessa sopimuksen syntymisestä. Jos muutoin ei ole sovittu, Palveluntarjoajalla on oikeus odottaa maksutapahtuman todentamista ennen kuin se aloittaa maksullisen Palvelun toimittamisen. Palveluntarjoajaa sitova maksullinen tilaus syntyy, kun Asiakkaan maksutapahtuma on hyväksytty.

4. Rekisteröityminen

Joidenkin Palveluiden tai niiden osien käyttäminen edellyttää rekisteröitymistä Palveluun. Joissain Palveluissa lehden printtiversion tilaaminen oikeuttaa automaattisesti käyttämään myös sen digiversiota. Tällöin Käyttäjä voi itse päättää käyttääkö se lainkaan digitaalisia Palveluita, jotka edellyttävät rekisteröitymistä Palveluun. Palveluihin voi olla tarjolla erilaisia rekisteröitymis- ja kirjautumisratkaisuja. Käyttäjä sitoutuu noudattamaan myös kulloinkin käyttämänsä rekisteröitymis- ja kirjautumisratkaisun ehtoja.  

Käyttäjäksi voi rekisteröityä vähintään 15-vuotias luonnollinen henkilö joko yksityishenkilönä tai yritysasiakkaan edustajana. 15–17-vuotiailta sekä muutoin vajaavaltaiselta edellytetään Palvelun maksullisten osioiden käyttämiseen huoltajan tai edunvalvojan ennakkosuostumus tai että oikeustoimi on olosuhteisiin nähden tavanomainen ja merkitykseltään vähäinen tai että oikeustoimi tehdään vajaavaltaisen omalla työllä ansaitsemilla varoilla.

Käyttäjän on annettava rekisteröitymisen yhteydessä kaikki pakolliseksi merkityt tiedot. Palveluun rekisteröityminen edellyttää toimivaa sähköpostiosoitetta, sillä rekisteröinnin loppuun saattaminen yleensä edellyttää Käyttäjän sähköpostiin lähetettävän vahvistusviestin käsittelyä. Palveluntarjoajalla on oikeus syytä ilmoittamatta päättää, hyväksyykö Palveluntarjoaja Käyttäjän rekisteröitymisen vai ei. Antaessaan organisaatio- tai oppilaitoskohtaisen käyttöoikeuden Palveluntarjoaja voi sallia Palvelun käytön IP-osoitetunnistautumisen perusteella, jolloin Palvelun käyttäminen ei vaadi käyttäjäkohtaista käyttäjätunnusta ja salasanaa.

Käyttäjä luo itselleen rekisteröitymisen yhteydessä käyttäjätunnuksen ja salasanan, jotka Käyttäjä sitoutuu pitämään salassa ja olemaan luovuttamatta kolmansien käyttöön. Yritysasiakkaiden osalta myös organisaation yhteyshenkilö voi hallinnoida Palvelun yritysasiakkaan organisaatioon kuuluvien Käyttäjien käyttöoikeuksia, mikäli tästä käytännöstä on sovittu Palveluntarjoajan kanssa. Jollei muuta ole sovittu, käyttäjätunnus ja salasana ovat käyttäjäkohtaisia. Käyttäjä on vastuussa kaikista tunnuksillaan tehdyistä toimenpiteistä.

Käyttäjä vastaa antamiensa tietojen oikeellisuudesta ja ajantasaisuudesta. Käyttäjä ei saa liittää tiliinsä muiden henkilöiden sähköpostiosoitteita eikä esiintyä toisena henkilönä. Käyttäjä sitoutuu olemaan luomatta Palveluun enempää kuin yhden käyttäjätilin. Käyttäjällä voi kuitenkin olla eri käyttäjätilit työntekijä- ja kuluttajaroolissa (ns. ammattikäyttö ja yksityiskäyttö). Mikäli Käyttäjä haluaa muutoin luoda useamman kuin yhden käyttäjätilin samaan Palveluun, tulee siihen saada Palveluntarjoajan erillinen kirjallinen lupa. Mikäli Käyttäjän tiedoissa tapahtuu muutoksia, on Käyttäjän ilmoitettava tietojen muutoksista, kuten toimivan sähköpostiosoitteen vaihtumisesta, viivytyksettä Palveluntarjoajalle.

Käyttäjä sitoutuu ilmoittamaan Palveluntarjoajalle välittömästi, mikäli Käyttäjä epäilee tunnustensa paljastuneen kolmansille henkilöille. Käyttäjän tunnuksilla tehdyt toimenpiteet sitovat tunnuksen omistajaa, kunnes Palveluntarjoaja on kuitannut saaneensa Käyttäjän ilmoituksen tunnusten paljastumisesta. Palveluntarjoaja pidättää oikeuden sulkea Käyttäjän tunnusten käyttöoikeus milloin tahansa, mikäli Palveluntarjoaja epäilee tunnuksia käytettävän väärin.

Palveluntarjoajalla on oikeus muuttaa Käyttäjän käyttäjätunnusta, salasanaa tai muita tietoja, mikäli ne aiheuttavat ristiriitaisuuksia tai päällekkäisyyksiä Palveluntarjoajan tietojärjestelmissä tai Palveluntarjoajalla on muu perusteltu syy muutokseen.

5. Palvelujen käytettävyys ja käyttöoikeuden rajoitukset

Palvelut ovat käytettävissä yleisimpien käyttöjärjestelmien ja selainten uusimmilla versioilla. Sivustot ovat pääosin responsiivisia eli skaalautuvat päätelaitteen koon mukaisesti. Mikäli näin ei ole, tämä pyritään ilmoittamaan Palvelun yhteydessä. Sovellukset ovat käytettävissä alustoilla, joiden vaatimustaso on erikseen määritelty.

Käyttäjällä on oikeus hyödyntää Palvelua näiden Käyttöehtojen mukaisesti lain ja hyvän tavan mukaisiin tarkoituksiin. Palveluntarjoaja myöntää Käyttäjälle rajoitetun käyttöoikeuden käyttää Palvelua ja sen sisältämää Aineistoa. Käyttäjällä on oikeus tehdä yksi kopio Aineistosta Palvelun käyttöä varten. Käyttäjä voi käyttää Aineistoa ainoastaan omiin henkilökohtaisiin, ei-kaupallisiin tarkoituksiinsa ammatillisessa ja yksityiskäytössä, huomioiden kuitenkin aina näissä Käyttöehdoissa kuvatut käyttöoikeuden rajoitukset.

Edellä mainittu huomioiden, Palveluntarjoaja myöntää Käyttäjälle oikeuden katsella ja ladata Palvelun sisältämiä Aineistoja sekä tulostaa niitä vain Käyttäjän omaa käyttöä varten. Tämä käyttöoikeuden myöntäminen ei ole osoitus Aineiston ja sen kopioiden omistusoikeuden siirtämisestä. Käyttöoikeuteen liittyy seuraavat rajoitukset:

 1. Käyttäjällä ei ole oikeutta muokata Aineistoa millään tavalla eikä jäljentää, esittää julkisesti tai muulla tavoin julkistaa Aineistoa (sisältäen Palveluun sisältyvän tietokannan tai tietokoneohjelmat) tai käyttää sitä kaupallisessa tarkoituksessa, mikäli Käyttöehdoista ei muuta nimenomaisesti ilmene.
 2. Käyttäjällä ei ole oikeutta kerätä Palvelusta osia tai muodostaa niistä omaa palvelu- tai aineistokokonaisuutta.
 3. Käyttäjä on velvollinen säilyttämään kaikissa lataamansa Aineiston tulosteissa ja kopioissa kaikki kyseisen Aineiston sisältämät tekijänoikeus- ja muut oikeuksiin liittyvät ilmoitukset.
 4. Käyttäjä on velvollinen noudattamaan Käyttöehtojen lisäksi kaikkia Palvelussa ilmeneviä tuote- tai palvelukohtaisia lisäehtoja.
 5. Käyttäjän on käyttöoikeuden päättyessä lopetettava Palvelun, mukaan lukien mutta ei rajoittuen, siihen liittyvien Aineistojen käyttö kokonaisuudessaan (pois lukien tilanteet, joissa laki edellyttää Aineiston säilyttämistä).

Palvelu on suunnattu ensisijaisesti Suomeen.

Palveluntarjoaja ei myönnä Käyttäjälle mitään muita kuin pakottavaan lainsäädäntöön perustuvat tai Käyttöehdoissa erikseen mainitut oikeudet. Selvyyden vuoksi todetaan, että mitä edellä on sanottu, koskee myös Palveluntarjoajan Käyttäjälle sähköpostitse lähettämää Aineistoa kuten uutiskirjeitä.

6. Tietosuoja

Palveluntarjoaja on rekisterinpitäjä Palvelun yhteydessä saamiensa Käyttäjän henkilötietojen osalta ja käsittelee Käyttäjän henkilötietoja Palveluiden tuottamiseksi näiden Käyttöehtojen mukaisesti. Käsiteltävät henkilötiedot koostuvat niistä tiedoista, jotka Käyttäjä antaa Palvelun tilauksen tai muutoin Palvelun käytön yhteydessä. Digitaalisessa Palvelussa käytetään evästeitä ja muita vastaavia tekniikoita. Palveluntarjoaja käsittelee evästeitä ja Käyttäjän henkilötietoja Alma Media -konsernin tietosuojakuvauksen (saatavilla osoitteesta www.almamedia.fi/tietosuoja) sekä yksityisyydensuojaa koskevan lainsäädännön mukaisesti.      

Mikäli yritysasiakkaan yhteyshenkilönä toimiva Käyttäjä toimittaa Palveluntarjoajalle muiden Käyttäjien henkilötietoja esimerkiksi käyttäjätilien avaamista varten, vastaa hän siitä, että ko. Käyttäjät tietävät heitä koskevien tietojen luovuttamisesta Palveluntarjoajalle ja Palveluun sovellettavista ehdoista.

Palveluntarjoajalla on oikeus lähettää Palvelun Käyttäjälle asiakasviestintää mm. Palvelun kautta, sähköpostilla sekä ottaa yhteyttä puhelimitse tai tekstiviestillä. Käyttäjän katsotaan vastaanottaneen ja ymmärtäneen hänelle lähetetyt ilmoitukset viimeistään seitsemäntenä päivänä siitä, kun ilmoitus on lähetetty hänelle. Markkinointiviesteistä Käyttäjällä on aina oikeus kieltäytyä asiakkuudesta riippumatta. Mikäli Käyttäjä ei halua mitään Palvelun asiakasviestintää, tulee hänen irtisanoa Palvelun käyttöä koskeva sopimus.

Keskustelupalstalla julkaistavien tekstien kirjoittajien henkilötiedot ovat lähtökohtaisesti luottamuksellisia tietoja, joita Palveluntarjoaja ei luovuta kolmannelle osapuolelle, pois lukien tilanteet, joissa Käyttäjä on itse julkaissut henkilötietonsa. Palveluntarjoajalla on oikeus luovuttaa Käyttäjän henkilötiedot viranomaiselle viranomaisen tai tuomioistuimen määräyksestä sekä siinä tapauksessa, että on perusteltu syy epäillä, että Käyttäjän julkaisema sisältö tai toiminta täyttää rikoksen tunnusmerkistön tai että on tapahtunut rikos, jonka selvittämistä voidaan edistää Käyttäjän nimi- ja yhteystiedot luovuttamalla ja viranomainen esittää tätä koskevan perustellun ja lakiin perustuvaan pyynnön. Mikäli on perusteltu syy epäillä, että Käyttäjän julkaisema sisältö rikkoo kolmannen osapuolen oikeuksia, Palveluntarjoajalla on myös oikeus luovuttaa Käyttäjän henkilötiedot Käyttäjän julkaiseman sisällön varsinaiselle oikeudenhaltijalle tai tämän edustajalle.

7. Maksulliset osiot

Palvelu voi pitää sisällään sekä maksullisia että maksuttomia osioita. Maksullisesta Palvelusta voidaan periä liittymismaksu sekä Palvelun käyttöoikeuteen kuten aikaan sidottu käyttömaksu.

Tietyt osat maksullisista Palveluista voidaan laskuttaa. Muutoin yritysasiakkaat ja kuluttaja-asiakkaat maksavat maksulliset Palvelut tilaushetkellä Palvelun kulloinkin mahdollistamilla tavoilla kuten esim. kortti- tai verkkopankkimaksuilla.

Jollei muutoin ole sovittu erillisessä sopimuksessa, maksulliset Palvelut veloitetaan tilaushetkellä voimassa olevan hinnan perusteella. Voimassa olevat hinnat ja hinnoitteluperusteet, mahdolliset poikkeukselliset hinnat (esim. erikoistarjoukset) sekä maksullisiin Palveluihin sovellettavat tilausehdot ovat nähtävissä kussakin Palvelussa.

Palveluiden internet-sivuilla julkaistuissa hinnoissa kerrotaan aina, sisältyykö hintaan arvonlisävero vai lisätäänkö se hintaan. Hinnat eivät sisällä mahdollisia toimitus- ja käsittelymaksuja, vaan ne ilmoitetaan erikseen tilauksen yhteydessä ja tilausvahvistuksessa.

Uusille tilaajille mahdollisesti tarjottavan tutustumishintaisen avausjakson voi tilata vain kerran. Jos tutustumistarjous on jo käytetty, seuraavasta uudesta tilauksesta veloitetaan hinnaston mukainen normaalihinta.

Palveluiden hinnat ovat voimassa toistaiseksi tai erikseen ilmoitettuna aikana. Palveluntarjoaja pidättää oikeuden muuttaa milloin tahansa Palveluiden hintoja ja hinnoitteluperusteita sekä muuttaa maksuttomia Palveluita maksulliseksi tai päinvastoin. Palveluiden hinnoittelua voidaan muuttaa mm. tilanteissa, joissa Palvelun tuotanto-, hankinta- tai muut kustannukset ovat muuttuneet olennaisesti tai Palvelun olosuhteissa on sellainen olennainen muutos, jota ei ole voitu ottaa sopimusta tehtäessä huomioon. Muutokset astuvat voimaan ilmoitettuna ajankohtana ja ne koskevat voimaantulohetkestä alkaen kaikkia tilauksia niiden seuraavasta laskutuskaudesta alkaen, jollei muutoin ole sovittu. Laista, asetuksista tai viranomaisten toimenpiteistä aiheutuvat kustannusten lisäykset korottavat hintoja välittömästi määräysten voimaantulohetkestä lukien ja koskevat kaikkia tilauksia.

Käyttäjä on velvollinen ilmoittamaan Palveluntarjoajalle toimivan sähköpostiosoitteen mahdollisia tiedotteita varten. Hintojen muutoksista ilmoitetaan seuraavalla tavalla sellaisille Käyttäjille, joilla on voimassa oleva maksullisen Palvelun tilaus: laskutusasiakkaille laskun yhteydessä ja muille kuin laskutusasiakkaille sähköpostilla tai muulla kirjallisella tavalla (esim. kirjautumisen yhteydessä tai muutoin Palvelussa) vähintään 30 päivää ennen seuraavaa laskutus- tai veloitusajankohtaa. Käyttäjän katsotaan saaneen tiedon hinnankorotuksesta 7 päivän kuluessa laskun tai sähköpostiviestin lähettämisestä. Mikäli Käyttäjä ei hyväksy hinnanmuutosta, on Käyttäjällä oikeus irtisanoa Palvelu päättymään uusien hintojen voimaantulohetkeen ilmoittamalla siitä vähintään 7 päivää ennen uusien hintojen voimaantuloa.

Palveluntarjoaja voi pyytää maksullisia Palveluja käyttävältä Käyttäjältä vakuuksia, jotka Käyttäjän tulee toimittaa Palveluntarjoajalle. Palveluntarjoaja edellyttää vahvaa tunnistautumista sellaisilta kuluttaja-asiakkailta ja y-tunnuksen tai vastaavan rekisterinumeron antamista sellaisilta yritysasiakkailta, joiden tilaamat maksulliset Palvelut veloitetaan laskuttamalla tai tilittämällä ennakkomaksun sijaan.

Laskutusasiakkaiden maksuehto on 14 päivää netto, jollei muuta ole ilmoitettu. Palveluntarjoajan lähettämät laskut on maksettava eräpäivään mennessä. Mikäli maksu viivästyy, on Palveluntarjoajalla oikeus periä korkolain mukainen viivästyskorko sekä perintälain mukaiset huomautus- ja perintäkulut. Mikäli laskutusasiakas ei ole suorittanut viivästynyttä maksua ja siihen mahdollisesti liittyviä perintä- ja muita vastaavia kuluja viikon kuluessa huomautuksen lähettämispäiväyksestä, on Palveluntarjoajalla oikeus estää ja rajoittaa Palvelun käyttöä esimerkiksi keskeyttämällä tai irtisanomalla tilaus välittömin vaikutuksin. Palveluntarjoaja voi periä maksun Palvelun uudelleen avaamisesta esimerkiksi myöhästyneen suorituksen saavuttua.

Mikäli Palvelun käyttöoikeus on maksullinen ja sen hinnoittelu perustuu Palveluntarjoajalle ilmoitettuun käyttäjämäärään, organisaation puolesta tilauksen tehnyt Käyttäjä on velvollinen ilmoittamaan etukäteen Palveluntarjoajalle sekä sopimaan laajemmasta käyttöoikeudesta, mikäli sovittu käyttäjämäärä ylittyy.

Mikäli Käyttäjän antamat hinnoitteluun ja laskutukseen vaikuttavat tiedot kuten organisaation käyttäjämäärä todetaan virheelliseksi, voi Palveluntarjoaja periä Käyttäjältä todellisiin tietoihin perustuvat veloitukset takautuvasti. Palveluntarjoajalla ei ole velvollisuutta palauttaa Käyttäjän antamien vanhentuneiden tietojen perusteella perittyjä virheellisiä veloituksia.

Käyttäjällä ei normaalisti ole maksullisten Palveluiden peruuttamisoikeutta sen jälkeen, kun Käyttäjän tekemä tilaus on sähköisesti vastaanotettu.  

8. Kuluttaja-asiakkaan peruutusoikeus

Näitä peruuttamisehtoja sovelletaan vain, mikäli Palvelun erityisehdoissa ei ole muutoin sovittu. Siltä osin kuin Palvelussa on kyse kuluttajansuojalain alaisista hyödykkeistä ja/tai palveluksista, Palvelun maksulliset osat ovat pääsääntöisesti kuluttajansuojalain 6 luvun 16 §:n 1) kohdassa tarkoitettuja digitaalisesti toimitettavia hyödykkeitä ja/tai palveluksia, joita eivät koske kuluttajansuojalain 6 luvun 14 §:n säännökset peruuttamisoikeudesta etämyynnissä. Peruuttamisoikeutta ei ole, jos digitaalisen sisällön toimittaminen sähköisesti on aloitettu esimerkiksi aktivoimalla lukuoikeus kirjautumalla sisään Palveluun tai Palvelu on kokonaan suoritettu ennen peruuttamisajan päättymistä ja kuluttaja on antanut nimenomaisen ennakkosuostumuksensa siihen, että sopimuksen täyttäminen alkaa peruuttamisoikeuden voimassaoloaikana, ja antanut hyväksynnän sille, että näin peruuttamisoikeus menetetään. Mikäli Palvelu pitää sisällään digisisältöä, se katsotaan toimitetuksi, kun Palveluntarjoaja on omalta osaltaan saattanut sen teknisesti Käyttäjän saataville. Peruuttamisoikeutta ei myöskään ole, jos sopimus koskee yksittäisen sanoma- tai aikakauslehden tai aikakausjulkaisun toimittamista.

Muissa kuin edellä kuvatuissa tapauksissa kuluttajalla on kuluttajansuojalain mukainen oikeus peruuttaa maksullisen Palvelun tilaus neljäntoista (14) päivän kuluessa ensimmäisen maksullisen Palvelun vastaanottamisesta tai sähköisesti toimitettavan digitaalista sisältöä koskevan sopimuksen tekemisestä. Peruuttamiselle ei tarvitse esittää syytä. Kuluttaja voi käyttää peruutusoikeutta myös ennen Palvelun tai tilausvahvistuksen saapumista. Laskun maksamatta jättäminen ei ole peruutus. Kuluttaja voi käyttää peruuttamisoikeutta tekemällä Palveluntarjoajan asiakaspalveluun vapaamuotoisen ilmoituksen puhelimitse tai kirjallisesti. Kuluttaja voi käyttää peruuttamisoikeuttaan myös lähettämällä kirjallisen peruuttamislomakkeen. Tarkemmat ohjeet peruuttamisilmoituksen tekemiseen sekä peruuttamislomake ovat saatavilla Palvelun asiakaspalvelusta ja osoitteesta https://www.almamedia.fi/ehdot/.

9. Palveluun liittyvät immateriaalioikeudet

Palvelu ja sen sisältämä Aineisto sisältävät tekijänoikeuslakien ja kansainvälisten tekijänoikeussopimusten tarkoittamaa, tekijänoikeudellisesti suojattua sisältöä.

Palvelun omistusoikeus, tekijänoikeus ja kaikki muut Palveluun, sen ulkoasuun, koodiin ja sen sisältämään Aineistoon liittyvät immateriaalioikeudet (mukaan lukien mm. tekijänoikeudet, rekisteröimättömät ja rekisteröidyt tavaramerkki- ja mallioikeudet, patentit, domain-nimet, liikesalaisuudet sekä tietokantaoikeudet) kuuluvat Palveluntarjoajalle, sen yhteistyötahoille tai muille oikeudenhaltijoille. Kaikki Palveluntarjoajalle kuuluvien immateriaalioikeuksien käytöstä seuraava goodwill-arvo kuuluu kokonaisuudessaan Palveluntarjoajalle.

Kaikki oikeudet, joita ei nimenomaisesti myönnetä näissä Käyttöehdoissa, pidätetään. Palveluntarjoaja ei myönnä Käyttäjälle mitään suoria tai epäsuoria oikeuksia mihinkään immateriaalioikeuksiin Palvelun käytön myötä. Mikäli jonkun yksittäisen Palvelun luonteesta tai sen käyttöehdoista ei muuta nimenomaisesti ilmene, Palvelun sisällön tai osan kopiointi, tallentaminen, julkaiseminen, jäljentäminen, jakelu, muokkaaminen, luovuttaminen, takaisinmallintaminen, haavoittuvuuden tutkiminen, yleisön saataville saattaminen, kaupallinen hyödyntäminen tai muu hyväksikäyttö ilman oikeudenomistajan etukäteislupaa on kielletty, lukuun ottamatta näiden Käyttöehtojen mukaista omaan käyttöön tapahtuvaa säilyttämistä tietokoneella tai muulla henkilökohtaisella laitteella, tai tulostamista tai linkittämistä Palveluun näissä Käyttöehdoissa sallituksi kuvatuin tavoin.

Uutisotsikoita ei saa käyttää kaupallisen palvelun luomiseen tai osana kaupallista palvelua ilman Palveluntarjoajan etukäteen antamaa kirjallista lupaa. Käyttäjällä ei myöskään ole oikeutta kerätä Palvelusta osia ja muodostaa niistä omaa palvelu- tai aineistokokonaisuutta. Sisällön käyttäminen tai hyödyntäminen tekijänoikeuslain sopimuslisenssiä koskevien säännösten perusteella on kielletty.

Kaikenlainen tekstin- ja tiedonlouhinta Palvelusta on kielletty (mukaan lukien tekijänoikeuslain 13 b §:n 1 momentin tarkoittama tapa). Käyttäjällä ei ole oikeutta ilman Palveluntarjoajan etukäteen antamaa nimenomaista kirjallista suostumusta käyttää manuaalisia tai automatisoituja ohjelmistoja, koneita, algoritmejä, hakurobotteja tai muunlaisia teknisiä apuvälineitä (mm. ”robot”, ”spider”, ”scraper” ja ”offline reader” -ohjelmistot) tiedonhakuun tai kappaleiden valmistamiseksi Palvelusta, Palvelun osista tai Palvelun sisällöstä, tai niiden saattamiseksi yleisön saataviin. Tekoälyn kehittäminen tai kouluttaminen Palvelun sisällön perusteella on kiellettyä.

Palveluntarjoaja ja sen tarjoamien Palveluiden nimet ovat Palveluntarjoajan tavaramerkkejä ja toiminimiä. Kaikki oikeudet pidätetään. Pääsyä Palveluun ei voi epäsuorasti tai muuten tulkita minkään Palvelussa esiintyvän merkin lisenssi- tai muun käyttöoikeuden myöntämiseksi ilman Palveluntarjoajan tai kolmannen osapuolen etukäteistä kirjallista suostumusta.

Mikäli kopiointi, julkaiseminen, levittäminen tai yleisölle saataviin saattaminen on lainsäädännön nojalla erityistapauksissa sallittua (esim. sitaattioikeus tai tekijänoikeuslain 13 b 2 momentin mukainen tieteellinen louhinta), tulee sen tapahtua hyvän tavan mukaisesti ja tarkoituksen edellyttämässä laajuudessa ja Käyttäjän on mainittava Aineiston oikeudenhaltijan nimi sekä sen lähde hyvän tavan edellyttämällä tavalla. Merkintä ei saa kuitenkaan antaa väärää kuvaa Palveluntarjoajan ja Käyttäjän välisestä yhteistyöstä.

Tekijänoikeuden suojaaman teoksen luvattomasta käytöstä Käyttäjä on vastuussa suhteessa Palveluntarjoajaan ja muihin oikeudenhaltijoihin tekijänoikeuslain 57 §:n ja muiden tekijänoikeuden luvatonta käyttöä ja loukkaamista koskevien säädösten ja määräysten mukaisesti.

Palveluntarjoaja ei vastaa kolmansien osapuolien immateriaalioikeuksien loukkauksista, jotka aiheutuvat siitä, että Palvelua on muutettu tai käytetty tarkoitukseen, johon sitä ei ole suunniteltu tai hyväksytty tai siitä, että Palvelua käytetään vastoin Palveluntarjoajan antamia ohjeita tai voimassa olevan lainsäädännön vastaisesti.

Kaikki Palveluiden immateriaalioikeuksiin liittyvät yhteydenotot sekä tekijänoikeuksien ja lähioikeuden haltijoiden ilmoitukset loukkaavasta Aineistosta tulee lähettää osoitteeseen: viranomaiset@almamedia.fi. Mikäli Palveluun on toimitettu loukkaavaa, asiatonta ja/tai muuten lainvastaista Aineistoa, siitä voi ilmoittaa kyseisen Palvelun asiakaspalveluun.

10. Käyttäjän antamat tiedot ja oikeudet Aineistoon

Käyttäjän ei tule välittää Palveluntarjoajalle mitään luottamuksellisia tietoja Palvelun välityksellä. Käyttäjä hyväksyy, ettei Käyttäjän Palvelun kautta välittämiä tietoja tai Aineistoa pidetä luottamuksellisena tai oikeuksilla suojattuina, jollei muutoin kyseisen Palvelun lisäehdoissa ole todettu. Palveluntarjoaja kuitenkin ymmärtää ja noudattaa henkilötietojen käsittelyssä noudatettavia rajoituksia. Mikäli Käyttäjä välittää Palvelun kautta Palveluntarjoajalle henkilötietoja, Käyttäjän tulee antaa itsestään oikeat tiedot.

Palveluun toimitettu tai tallennettu sekä Palvelun käytöstä kertynyt Aineisto tulee ilman eri korvausta osaksi Alma Media -konsernin sähköisiä tietokantoja ja se voidaan osana tietokantoja julkaista ja saattaa yleisön saataviin tietokantoja julkaistaessa. Palveluntarjoaja ja sen konserniyhtiöt voivat vapaasti hyödyntää, esittää, muuttaa ja julkaista tällaisia tietoja ja Aineistoja, pois lukien sellaiset Käyttäjän Palveluntarjoajalle antamat henkilötiedot, jotka ovat suoraan yhdistettävissä Käyttäjään. Mikäli muutoin ei ole kirjallisesti sovittu, Käyttäjä luovuttaa Palveluntarjoajalle kaikki nykyiset ja tulevat taloudelliset oikeudet Palveluun toimittamaansa Aineistoon. Käyttäjä myöntää Palveluntarjoajalle ja sen konserniyhtiöille sekä yhteistyökumppaneille maailmanlaajuisen, ei-yksinomaisen, siirrettävän, ikuisen ja peruuttamattoman oikeuden korvauksetta muunnella (esim. muuttaa kuvakokoa, rajata kuvaa), kopioida, julkaista, käyttää kaupallisesti tai muutoin haluamallaan tavalla tai muutoin saattaa yleisön saataville missä tahansa Palvelussa tai tuotteessa Aineistoa, jonka Käyttäjä on tuonut Palveluun Palveluntarjoajan ja/tai muiden Käyttäjien saataville. Palveluntarjoaja voi luovuttaa edellä mainitut oikeudet edelleen. Lisäksi Palveluntarjoaja voi halutessaan lisätä Aineistoon omia tunnuksiaan Aineiston yhdistämiseksi Palveluun.

Käyttäjän toimittamaa Aineistoa voidaan hyödyntää mm. seuraavilla tavoilla:

 • Aineistoa voidaan käyttää tilastollisiin tarkoituksiin rajoituksetta.
 • Palveluntarjoaja voi itse päättää antaa Aineistolle näkyvyyttä sosiaalisen median kanavissa kuten Facebookissa tai Instagramissa.
 • Aineistoa voidaan käyttää Alma Media -konserniin kuuluvissa digitaalisissa sekä printtijulkaisuissa.
 • Aineistoa voidaan hyödyntää Palveluntarjoajan mainonnassa ja sisältömarkkinoinnissa sekä digitaalisissa että printtijulkaisuissa.
 • Aineistoa voidaan indeksoida erilaisten hakukoneiden toimesta, jonka johdosta se voi näkyä hakukonetuloksissa. Yksinomaan Palveluntarjoaja tekee päätöksen siitä, salliiko se Palvelun ja Aineiston indeksoinnin.

Palveluntarjoajalla on oikeus, mutta ei velvollisuutta, toimituksellisesti muokata tai olla julkaisematta Käyttäjän Palvelussa julkaistavaksi lähettämää aineistoa (esim. keskusteluryhmät, kommentit).

Mikäli Käyttäjä kokee, että hänen toimittamaansa Aineistoa käytetään Alma Media -konsernin toimesta ei-hyväksyttävällä tavalla, tulee hänen toimittaa kirjallinen selvitys Aineistoa koskevasta poisto-, muokkaus- tai korjauspyynnöstä Palvelun asiakaspalveluun. Mikäli Palveluntarjoaja katsoo poistopyynnön perustelluksi, poistetaan Aineisto siltä osin kuin se on mahdollista. Palveluntarjoajalla on muutoinkin aina harkintansa mukaan oikeus poistaa mitä tahansa Aineistoa Palvelustaan. Käyttäjän tulee huomioida, että siltä osin kuin Aineistoa on käytetty journalistisessa sisällöntuotannossa, sisällön ja siihen sisältyvän Aineiston poistamisessa ja muokkaamisessa noudatetaan ko. alan sääntelyä ja ohjeistusta (mm. JSN:n ohjeet ja lausumat). Lähtökohtaisesti verkossa julkaistuja sisältöjä ei poisteta kuin poikkeustapauksissa.

Ellei muutoin mainita, Käyttäjälle jää Palveluntarjoajasta riippumaton käyttöoikeus Palveluun toimittamaansa Aineistoon. Käyttäjä ei saa antaa sellaista vaikutelmaa, että Palveluntarjoaja sponsoroisi tai suosittelisi Käyttäjän toimittamaa Aineistoa.

11. Linkit ulkopuolisiin sivustoihin

Palveluntarjoaja saattaa sisällyttää Palveluun linkkejä kolmansien ylläpitämiin internetsivustoihin ja muihin digitaalisiin palveluihin. Palveluntarjoaja saattaa myös sallia joissain Palveluissa Käyttäjän sisällyttää Aineistoonsa linkkejä, jotka johtavat Palvelun ulkopuolelle. Linkit tulee sijoittaa Palvelussa vain erikseen sallituille paikoille.

Linkkien käyttäminen siirtää Käyttäjän pois Palvelusta. Palveluntarjoaja ei valvo tai tarkista ulkopuolisten palveluiden sisältöä, eikä Palveluntarjoaja vastaa niiden sisällön oikeellisuudesta, luotettavuudesta tai tietoturvasta. Palveluntarjoaja kehottaa Käyttäjää tutustumaan huolellisesti linkitetyn palvelun omiin käyttöehtoihin ennen käytön aloittamista. Käyttäjä käyttää linkitettyjä palveluita omalla vastuullaan. Käyttäjä on tietoinen, että vaikka Palvelun kautta voi olla pääsy kolmansien osapuolten palveluihin, saattaa näiden ulkopuolisten palveluiden käyttäminen edellyttää erillistä rekisteröitymistä ja että ne voivat olla maksullisia.

Linkit eivät sellaisenaan ole osoitus omistussuhteesta tai siitä, että Palveluntarjoaja tukisi linkitettyä palvelua tai hyväksyisi linkitetyissä palveluissa olevan materiaalin, tai että Palveluntarjoajalla olisi oikeus käyttää mitään kyseisten linkkien välityksellä näkyviin tulevia tavaramerkkejä, toiminimiä tai tekijänoikeudella suojattuja aineistoja, tai että linkitetyn palvelun haltijalla olisi oikeutta käyttää mitään Palveluntarjoajan tai sen konserniyhtiöiden immateriaalioikeuksilla suojattuja Aineistoja.

12. Ulkoiset linkit Palveluun

Linkitys Palveluun on hyväksytettävä Palveluntarjoajalla kirjallisesti etukäteen, paitsi jos linkki täyttää seuraavat edellytykset:

 1. linkki sisältää pelkällä leipätekstillä Palveluntarjoajan www-osoitteen eikä mitään Palveluntarjoajan tavaramerkkejä sellaisenaan tai logomuodossa;
 2. linkin yhteydessä toisinnetaan ainoastaan yksittäisiä sanoja tai hyvin lyhyitä otteita;
 3. linkkiä käytettäessä linkitetty Palvelu tai sen alasivu avautuu itsenäiseen selainikkunaan eikä linkittävän sivuston omaan kehykseen;
 4. linkin ulkoasu, sijoitus ja muut ominaisuudet eivät luo virheellistä vaikutelmaa siitä, että linkittävä taho tai sen toiminnot ja tuotteet liittyisivät Palveluntarjoajan toimintaan tai olisivat Palveluntarjoajan sponsoroimia;
 5. linkitys ei vaikuta haitallisesti Palveluntarjoajan tai sen kanssa kulloinkin samaan konserniin kuuluvien yhtiöiden maineeseen ja tavaramerkkeihin.

Palveluntarjoaja pidättää oikeuden peruuttaa suostumuksensa linkitykseen milloin tahansa oman harkintansa mukaan sekä kieltää myös edellä kerrotut ehdot täyttävän linkin, joka on sijoitettu Palveluntarjoajan harkinnan mukaan sopimattomaan ympäristöön tai voi vahingoittaa Palveluntarjoajaan liittyvää good-will arvoa tai aiheuttaa haittaa Palveluntarjoajalle.

13. Käyttäjän vastuut

Käyttäjä sitoutuu olemaan keskeyttämättä tai yrittämättä keskeyttää Palvelun toimintaa sekä käyttämään Palvelua kulloinkin voimassa olevien Käyttöehtojen, mahdollisten muiden lisäehtojen sekä sovellettavien lakien, muiden säädösten ja hyvän tavan mukaisesti.

Käyttäjä sitoutuu suojaamaan ja puolustamaan Palveluntarjoajaa, muita Käyttäjiä ja kolmansia osapuolia, sekä vastaa rajoituksetta kaikesta Käyttöehtojen, mahdollisten muiden lisäehtojen ja lain tai hyvän tavan vastaisesta toimittamastaan Aineistosta ja/tai Palvelun käytöstä Palveluntarjoajalle, muille Käyttäjille ja kolmansille osapuolille aiheuttamistaan kuluista ja vahingoista täysimääräisesti. Mikäli Palveluntarjoaja joutuu korvausvelvolliseksi Käyttäjän toimittamaan Aineistoon liittyen, Käyttäjä sitoutuu korvaamaan Palveluntarjoajalle aiheutuneet vahingot täysimääräisesti.

Käyttäjä sitoutuu olemaan käyttämättä Palvelua:

1. mihinkään toimintaan, joka vaikeuttaa toisten Käyttäjien mahdollisuutta käyttää Palvelua,

2. roskapostin tai muun luvattoman tietoliikenteen välittämiseen;

3. Palveluntarjoajan tai muun tahon edustajana esiintymiseen oikeudetta;

4. otsikkotietojen väärentämiseen tai tunnisteiden käsittelemiseen tavalla, jolla pyritään peittämään Palvelun kautta välitetyn sisällön alkuperä;

5. muiden henkilöiden tai tahojen oikeuksia loukkaavan, lainvastaisen, halventavan, siveettömän tai muutoin loukkaavan aineiston tai joitakin tuotteita tai palveluja oikeudettomasti mainostavan aineiston julkaisemiseen tai välittämiseen; tai

6. muiden Käyttäjien henkilötietojen keräämisen tai tallentamiseen ilman kyseisten Käyttäjien nimenomaista lupaa.

Palveluntarjoaja pidättää oikeuden vedota kaikkiin näiden rajoitusten rikkomisesta johtuviin laillisiin oikeuksiinsa. Palveluntarjoajalla on oikeus, mutta ei velvollisuutta, tarkastaa Käyttäjän toimittama Aineisto, estää Palveluun pääsy, hidastaa sen käyttöä tai perua käyttöoikeus tai ryhtyä muihin toimenpiteisiin (kuten muokata Aineistoa tai poistaa se) siltä osin kuin se on tarpeellista viranomaisen pyynnön johdosta tai Käyttöehtojen, muiden lisäehtojen, lakien tai hyvän tavan vastaisen toiminnan lopettamiseksi. Palveluntarjoajalla on oikeus käyttää teknisiä keinoja (esim. estolistat, automatisoitu palomuuri) Käyttöehtojen vastaisen toiminnan estämiseksi. Käyttäjän perustiedot säilytetään estolistalla, vaikka Käyttäjän muut tiedot voitaisiin Käyttäjän pyynnöstä poistaa Palvelusta tietosuojalainsäädännön mukaisesti.

Lähettämällä materiaalia Palveluntarjoajan palvelimille esimerkiksi sähköpostitse tai Palvelun välityksellä Käyttäjä hyväksyy ja vahvistaa sen, että:

1. Käyttäjä on toteuttanut kohtuulliset toimenpiteet ennen Aineiston lähettämistä Aineiston mahdollisesti sisältämien virusten tai muiden haitallisten ominaisuuksien kuten ajastettujen häiriöohjelmien tai muiden Palvelun ohjelmalliseen rakenteeseen vaikuttamaan pystyvien osien löytämiseksi ja tuhoamiseksi varmistaakseen mm. ettei Aineisto ole Palveluntarjoajalle, muille Käyttäjille tai kolmansille osapuolille haitallista tai vahingollista tai voi aiheuttaa häiriötä, tukoksia tai muita käyttökatkoksia Palveluun;

2. Käyttäjän lähettämä Aineisto ei ole laitonta, hyvän tavan vastaista tai muuten julkaistavaksi kelpaamatonta;

3. Aineisto on Käyttäjän omaa tai Käyttäjällä on rajoitukseton oikeus antaa Aineisto Palveluntarjoajalle näiden Käyttöehtojen mukaisesti, ja että Palveluntarjoaja voi julkaista Aineiston maksutta ja/tai sisällyttää Aineiston tai sen sisältämän osan omiin tuotteisiinsa/palveluihinsa sekä muutoin hyödyntää Aineistoa näissä Käyttöehdoissa mainituilla tavoilla ilman maksuvelvollisuutta tai muita vastuita;

4. Käyttäjä ei tallenna, levitä, lähetä tai välitä Palvelussa tai Palvelun kautta tekijänoikeudella, tavaramerkkioikeudella tai muulla immateriaalioikeudella suojattua Aineistoa ilman tekijän tai oikeudenhaltijan lupaa ja Käyttäjä vastaa kaikista em. oikeuksien hankkimisesta tai käyttämisestä aiheutuvista kustannuksista (mukaan lukien Teosto-maksut);

5. Käyttäjällä on tarvittavat suostumukset kaikilta Aineistossa esiintyviltä henkilöiltä siihen, että Aineisto luovutetaan näiden Käyttöehtojen mukaisesti; ja

6. Käyttäjä ei esitä lähettämäänsä Aineistoon perustuvia vaateita Palveluntarjoajaa kohtaan.

Käyttäjä vastaa Palvelun käyttämiseen tarvittavien laitteiden, yhteyksien ja ohjelmistojensa hankkimisesta ja niiden toimintakunnosta. Käyttäjä vastaa myös siitä, etteivät ne aiheuta haittaa, häiriötä tai vahinkoa Palvelulle, Palveluntarjoajalle tai muille Palvelun Käyttäjille. Asiakas vastaa itse oman tietokoneensa, matkapuhelimensa, tietojärjestelmän tai muun vastaavan päätelaitteen suojauksesta. Palvelua haittaavat, rasittavat tai häiritsevät laitteet tai ohjelmistot on välittömästi irrotettava Palvelusta. Massapostitusten tekeminen Palvelun yhteydessä on kielletty.

Ilman Palveluntarjoajan etukäteistä kirjallista ennakkohyväksyntää Käyttäjä ei ole oikeutettu keräämään Palvelusta evästeiden tai muiden vastaavien tekniikoiden avulla mitään Palvelua, sen sisältöä, sen Käyttäjiä tai Käyttäjien päätelaitteita koskevia tietoja mihinkään tarkoitukseen (mukaan lukien, muttei rajoittuen, tarkoitus määritellä Käyttäjien kiinnostuksen kohteita tai tarkoitus kohdentaa verkkomainontaa kyseisille päätelaitteille).

14. Uutiskeskustelu, keskustelupalstat ja blogipalvelu

Käyttäjät voivat osallistua Palveluntarjoajan sisällöntuotantoon omilla kirjoituksillaan uutiskeskustelussa, keskustelupalstoilla ja/tai blogipalvelussa.

Uutiskeskustelussa ja keskustelupalstoilla Käyttäjä voi viestiä muiden Käyttäjien kanssa. Blogipalvelussa Käyttäjä voi aloittaa keskustelun omavalintaisesta aiheesta.

Käyttäjä on oikeudellisessa vastuussa kirjoitustensa sisällöstä ja vastaa kaikesta julkaisemastaan Aineistosta sisältäen mm. tekstin, kuvat, videot, musiikki ja muu äänimateriaali sekä linkit. Käyttäjä huolehtii siitä, että hänellä on julkaisemansa Aineiston tekijän- ja muut oikeudet tai lupa Aineiston käyttöön ja luovuttamiseen näissä Käyttöehdoissa mainitulla tavalla. Käyttäjä vastaa siitä, että Palvelussa hänen itsensä julkaisema kirjoitus ei ole lain tai hyvien tapojen, eikä Palveluntarjoajan asettamien keskusteluohjeiden ja -sääntöjen vastainen tai sisällöltään ketään millään tavalla loukkaava tai herjaava.

Käyttäjä ymmärtää, että tuotteiden tai palveluiden mainostaminen, pornografinen sisältö, alkoholin ja rahapelien mainostaminen sekä muu lain vastainen sisältö ovat uutiskeskustelussa, keskustelupalstoilla ja blogipalveluissa kiellettyjä.

Blogipalveluun keskustelun perustaneen Käyttäjän velvollisuutena on ylläpitää ja hallinnoida blogia ja sen aiheesta synnyttämää kirjoittelua. Mikäli blogipalvelun keskustelua hallinnoiva Käyttäjä havaitsee blogissaan toisen Käyttäjän sääntöjen vastaisen kommentin, Käyttäjä on velvollinen piilottamaan kyseisen kommentin blogipalvelusta ylläpidon tarkastettavaksi.

Palveluntarjoaja valvoo kirjoittelua sekä uutis-, keskustelupalsta- että blogikeskustelussa. Palveluntarjoajalla on aina oikeus harkintansa mukaan olla julkaisematta tai poistaa kokonaan tai osittain Käyttäjän lähettämä kirjoitus ja/tai kuvat mistä tahansa Palveluntarjoajan Palvelusta tai muokata uutiskeskustelussa, keskusteluosioissa tai blogipalvelussa Käyttäjän julkaistavaksi tarkoittamaa tai jo julkaistua kirjoitusta sopivaksi katsomallaan tavalla.

Palveluntarjoajalla on oikeus rajoittaa Käyttöehtoja rikkovan Käyttäjän oikeutta käyttää Palvelua esimerkiksi asettamalla Käyttöehtoja rikkovalle Käyttäjälle kirjoituskielto. Harkintavalta kirjoituskiellon asettamisesta tai sen pituudesta on yksin Palveluntarjoajalla. Muilla Käyttäjillä on oikeus ilmoittaa Palvelussa sopimattomaksi katsomastaan kirjoituksesta Palveluntarjoajalle. Ilmoittaminen tapahtuu kussakin Palvelussa erikseen osoitetulla viestintäkanavalla.

Palveluntarjoaja saa näiden Käyttöehtojen mukaiset taloudelliset tekijänoikeudet keskusteluissa ja blogipalvelussa olevaan Aineistoon. Oikeudet sisältävät edelleen luovutus- ja muunteluoikeuden. Aineisto voidaan tallentaa manuaaliseen tai digitaaliseen arkistoon, josta se voidaan edelleen luovuttaa Palvelutarjoajan haluamalla tavalla.

Käyttäjän julkaisemat nimimerkki tai nimi sekä tekstit jäävät yleensä näkymään Palveluun myös Käyttäjän asiakassuhteen päättymisen jälkeen.

15. Palveluntarjoajan oikeus keskeyttää Palvelu

Palveluntarjoaja pyrkii käytössään olevin kohtuullisin keinoin siihen, että Palvelu olisi käytössä jatkuvasti ja häiriöttä. Palvelun päivitykset toimitetaan Käyttäjälle kohtuullisen ajanjakson tai sopimuksen keston ajan.

Palveluntarjoaja korjaa Palvelun mahdolliset viat ja häiriöt normaalina työaikana viasta tai häiriöstä ilmoituksen saatuaan ilman tarpeetonta viivytystä. Palveluntarjoaja ei kuitenkaan vastaa Palvelun keskeytyksettömästä, oikea-aikaisesta eikä virheettömästä toiminnasta, eikä Palvelun teknisen muutoksen, uudistamisen, teknisten vikojen, huoltojen tai asennustöiden aiheuttamista katkoksista, tietoliikennehäiriöistä eikä niistä mahdollisesti aiheutuvasta tiedon tms. muuttumisesta tai katoamisesta.

Palveluntarjoajalla on oikeus keskeyttää Palvelu tilapäisesti, mikäli lait, asetukset, viranomaisten määräykset, ohjeet tai lausunnot taikka alan keskeisten järjestöjen suositukset tätä edellyttävät. Palveluntarjoaja pyrkii siihen, että keskeytys ei jatku tarpeettoman kauan.

16. Tietoturva

Palveluntarjoaja pyrkii tarjoamaan Palvelun mahdollisimman korkeaa tietoturvan tasoa noudattaen. Käyttäjä ymmärtää, ettei avoin tietoverkko ole kaikilta osin täysin tietoturvallinen.

Avoimessa tietoverkossa lähetettyjen viestien luottamuksellisuutta ei voida taata. Käyttäjien tulee välttää henkilötietojen tai muiden luottamuksellisten viestien välittämistä ylläpidolle sähköpostitse. Palveluntarjoaja ei vastaa sähköpostiviesteistä aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista.

17. Muutokset ja muokkaukset

Palveluntarjoaja pyrkii kehittämään Palvelujaan siten, että ne palvelisivat Käyttäjien kulloisiakin tarpeita. Yksittäisen Käyttäjän henkilökohtaiset tarpeet voivat kuitenkin poiketa siitä, mikä katsotaan yleisellä tasolla suuremman Käyttäjäjoukon tai Palveluntarjoajan kannalta tarpeelliseksi. Palveluntarjoajalla on oikeus tuottaa Palvelu parhaaksi katsomallaan tavalla ja mm. edellä mainituin perustein ilman ennakkoilmoitusta muuttaa Palvelun osia tai sen käyttöön tarvittavalle laitteistolle asetettuja vaatimuksia, korjata Palvelussa ilmenneitä virheitä ja puutteita, tehdä muita muutoksia Palveluun, Aineistoon ja Palvelussa tarjottaviin tuotteisiin, ohjelmiin, palveluihin ja hintoihin sekä poistaa käytöstä Palvelun osia, Palvelun toiminnot mukaan lukien. Palveluntarjoaja vastaa siitä, että Palvelun kannalta välttämättömät muutokset toteutetaan. Palveluntarjoajalla on oikeus rajoittaa tiettyjen toimintojen tai Palvelun osien tai koko Palvelun käyttöä ilman ennakkoilmoitusta ja korvausvelvollisuutta. Mahdollisista olennaisista muutoksista pyritään maksullisten Palveluiden osalta ilmoittamaan kohtuullisessa ajassa etukäteen Palveluun liittyvällä www-sivulla tai Asiakkaan laskutus- tai sähköpostiosoitteeseen.

Palveluntarjoaja pidättää oikeuden muuttaa ja muokata Käyttöehtoja oman harkintansa mukaan. Käyttöehtojen muutokset tulevat voimaan, kun niistä on ilmoitettu Palvelussa tai sähköpostitse. Käyttäjän tulee käydä tarkistamassa kulloinkin ajantasaiset Käyttöehdot Palvelun verkkosivustolta. Palvelun käyttäminen Käyttöehtojen muuttamisen jälkeen on osoitus kyseisten muutosten hyväksymisestä.

Mikäli Käyttäjä ei hyväksy Palvelun tai Käyttöehtojen muutosta, Käyttäjä voi irtisanoa Palvelua koskevan sopimuksen päättymään normaalien irtisanomisehtojen mukaisesti. Mikäli Käyttäjä irtisanoo sopimuksen muutoksen johdosta ennen kuin viikko on kulunut muutoksen voimaantulosta, muutettuja ehtoja ei sovelleta irtisanomisaikana.

18. Ylivoimainen este

Palveluntarjoaja ei ole vastuussa sellaisista viivästyksistä tai virheistä, jotka johtuvat Palveluntarjoajan vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolella olevista seikoista (force majeure).

19. Palvelun virhe

Palvelussa on virhe, jos sen laatu tai toimitustapa ei vastaa sovittua. Virheenä ei pidetä esimerkiksi sellaisia puutteita, jotka johtuvat Käyttäjän toiminnasta tai laiminlyönnistä tai Käyttäjän vastuulle kuuluvasta asiasta, tai sellaista keskeytystä, joka ei ole yhtäjaksoinen tai toistuva ja jota voidaan pitää keskeytyksen syy ja olosuhteet huomioon ottaen vähäisenä. Palvelun asennus- ja huoltotoimenpiteistä aiheutuneita tilapäisiä keskeytyksiä ei myöskään pidetä Palvelun virheenä.

Käyttäjä on velvollinen tarkastamaan Palvelun ilman viivytystä ja reklamoimaan havaitsemistaan virheistä välittömästi. Käyttäjällä on oikeus vedota virheeseen ilmoittamalla siitä kirjallisesti Palveluntarjoajalle 14 päivän kuluessa siitä, kun Käyttäjä on havainnut virheen tai kun Käyttäjän olisi pitänyt se havaita. Muistutus laskutusvirheestä tulee tehdä viimeistään 7 vuorokauden kuluessa laskutuspäivästä. Kaikki Palveluita koskevat reklamaatiot tulee lähettää Palveluntarjoajan Palvelussa ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen tai sähköistä viestintäkanavaa käyttäen, mikäli sellainen kuuluu Palvelun ominaisuuksiin. Ellei Käyttäjä ole reklamoinut tässä annetussa ajassa, katsotaan kyseinen Palvelu hyväksytyksi.

Virhetilanteessa Käyttäjällä on ensisijaisesti oikeus vaatia Palveluntarjoajaa korjaamaan virhe, mutta Palveluntarjoaja ei ole velvollinen oikaisemaan virhettä, mikäli siitä aiheutuisi kohtuuttomia kustannuksia tai haittaa.

20. Palveluntarjoajan vastuunrajoitus

Palvelun maksuttomien osien osalta Palveluntarjoaja ei vastaa mistään Asiakkaalle aiheutuvista Palvelun, Aineiston tai Palveluun linkitettyjen ulkopuolisten palvelujen käytöstä johtuvista suorista, epäsuorista, välittömistä, välillisistä tai muista vahingoista, mukaan lukien menetetyt tulot, liiketoiminnan keskeytyminen, ohjelmien tai tallennettujen tietojen häviäminen tai menettäminen, vaikka Palveluntarjoaja olisi saanut tiedon kyseisten vahinkojen mahdollisuudesta. Maksuttomien Palveluiden osalta Palveluntarjoajan vastuu rajoittuu joka tapauksessa korkeintaan pakottavan lainsäädännön mukaiseen vastuuseen.

Palvelun maksullisten osien osalta Palveluntarjoaja vastaa ainoastaan näiden Käyttöehtojen vastaisella tuottamuksellisella toiminnallaan Asiakkaalle aiheuttamistaan välittömistä vahingoista. Palveluntarjoajan vastuun enimmäismäärä on Käyttäjän kyseisestä maksullisesta Palvelusta maksama hinta. Jos kyseessä on määräaikainen tai toistaiseksi voimassa oleva sopimus, joka laskutetaan toistuvaismaksuina, vahingonkorvausvelvollisuus on kuitenkin yhteensä enintään kyseisen Palvelun laskennallinen arvonlisäveroton kuukausihinta rikkomishetkellä. Ensisijaisesti Käyttäjälle aiheutunut vahinko korvataan tarjoamalla tälle korvaussummaa vastaavasti korvaava Palvelu tai lisää Palvelun käyttöoikeutta.

Palveluntarjoaja ei vastaa Käyttäjälle mahdollisesti aiheutuvista välillisistä tai epäsuorista vahingoista. Näillä Käyttöehdoilla ei kuitenkaan rajoiteta Palveluntarjoajan vastuuta siltä osin, kun se perustuu pakottavaan lainsäädäntöön. Palveluntarjoaja vastaa Palvelun virheestä kuluttajaa kohtaan kuluttajansuojalain virhevastuuta koskevien säännösten perusteella ja vastuu on kuluttajan osalta rajoitettu kuluttajansuojalain mukaiseen vähimmäisvastuuseen.

Palveluntarjoaja vastaa Palveluun itse tuottamansa toimituksellisen Aineiston lainmukaisuudesta ja pyrkii mahdollisimman korkealaatuiseen Aineistoon ja Palveluun, mutta ei miltään osin takaa Palvelun toimintavarmuutta. Palveluntarjoaja ei vastaa Palvelussa olevien blogien tai mielipide- ja keskustelupalstojen sisällöstä. Palveluntarjoaja ei takaa Aineiston oikeellisuutta tai täydellisyyttä eikä minkään neuvon, mielipiteen, lausunnon tai muun Palvelussa näkyvän tai sen välityksellä jaettavan tiedon luotettavuutta. Tällaisen informaation käyttö ja siihen luottaminen tapahtuu Käyttäjän omalla vastuulla ja Käyttäjää kehotetaan kääntymään asiantuntijan puoleen saadakseen omaan tilanteeseensa sopivia neuvoja. Palvelun tietojen oikeellisuus on pyritty varmistamaan huolellisesti, mutta Palveluntarjoaja ei kuitenkaan vastaa sisällön oikeellisuudesta.

Palvelu ja Aineisto tarjotaan sellaisina kuin ne ovat Palvelun käyttöönoton hetkellä. Palvelua ja siihen sisältyviä tietoja muutetaan aika ajoin. Palveluntarjoaja ei myönnä muita takuita eikä vastuita kuin näissä Käyttöehdoissa todetut vastuut, mukaan lukien muun muassa takuut ja vastuut kaupallisesta hyödynnettävyydestä, sopivuudesta tiettyyn tarkoitukseen tai oikeuksien loukkaamattomuudesta tai takuu Palvelun tai sen sisällön toimivuudesta. Palveluntarjoaja ei vastaa Palvelun ulkopuolella, esimerkiksi jälleenmyyjien toimesta, tapahtuvasta informaation antamisesta ja oikeellisuudesta tai yhteistyökumppaneiden, Käyttäjien tai muiden kolmansien osapuolten tuottamista sisällöistä.

Palvelu on tarkoitettu vain informatiivisiin tarkoituksiin. Sama koskee Palvelun kautta saavutettavien muiden palveluiden sijoitustietoa sisältäviä osioita (esim. analyysit, pörssikurssit). Mitään Palvelun tai sen kautta saavutettavien muiden palveluiden tai muiden tahojen sisältöä ei tule käsittää tai pitää sijoitusneuvontana, arvopaperien osto- tai myyntitarjouksena taikka muuna kehotuksena sijoitustoimenpiteisiin. Tehdessään sijoituspäätöksiä ja –toimenpiteitä Käyttäjän tulee perustaa ne omaan tutkimukseensa ja arvioonsa kohdeyhtiöstä sekä sijoituspäätökseensä ja –toimenpiteisiinsä liittyvistä riskeistä. Palveluntarjoaja tai sen yhteistyökumppanit eivät vastaa Palvelun, sen kautta saavutettavien muiden palveluiden ja/tai kolmansien tahojen tuottaman sisällön oikeellisuudesta, sopivuudesta tai soveltuvuudesta Käyttäjän sijoitustarkoituksiin ja/tai päätöksiin taikka niiden perusteella tehtyjen sijoituspäätösten ja –toimenpiteiden tuloksista.

Palveluntarjoaja ei vastaa Palvelun virheestä, mikäli Käyttäjä ei kohtuullisessa ajassa asenna Palveluntarjoajan toimittamia päivityksiä.

Palveluntarjoaja ei anna mitään takuita Palvelun suojauksesta. Palveluntarjoaja ei voi taata Palvelun kautta lähetettävien tietojen tietoturvaa. Palveluntarjoaja ei takaa, ettei Palvelu tai sen kautta lähetetty Aineisto sisällä viruksia tai muita haitallisia osia. Käyttäjä hyväksyy sen, ettei Palveluntarjoaja ole vastuussa Käyttäjän lähettämästä tai vastaanottamasta tai lähettämättä tai vastaanottamatta jääneestä Aineistosta tai tiedoista.

Näitä vastuunrajoituksia ei sovelleta, mikäli Palveluntarjoaja on aiheuttanut vahingon tahallisesti tai törkeällä tuottamuksella.

21. Sopimuksen siirtäminen

Palveluntarjoajalla on oikeus siirtää sopimus kanssaan samaan konserniin kuuluvalle yhtiölle sekä liiketoiminnan kaupan yhteydessä liiketoiminnan vastaanottavalle taholle. Käyttäjällä ei ole oikeutta siirtää sopimusta edelleen.

22. Sopimuksen päättyminen

Kertaluonteisissa Palveluissa sopimus on voimassa, kunnes tilattu Palvelu on toimitettu Käyttäjälle. Kertaluonteista maksullista Palvelua koskevaa tilausta ei voida sen luonteen vuoksi irtisanoa, jos Palvelu on jo osaksi tai kokonaan toimitettu. Muutoin sopimus on tilausvahvistuksen ja/tai Palvelun erityisehtojen mukaisesti voimassa joko määräaikaisena tai toistaiseksi, kunnes jompikumpi osapuolista sen päättää. Määräaikaisia sopimuksia ei voida irtisanoa määräajan aikana. Toistaiseksi voimassa oleva sopimus voidaan kuluttajien osalta irtisanoa kolmenkymmenen (30) vuorokauden irtisanomisajalla, ellei toisin ole sovittu. Yritysasiakkaiden osalta irtisanomisaika on kolme (3) kuukautta, ellei muutoin ole sovittu.

Toistaiseksi voimassa olevan sopimuksen irtisanomalla Käyttäjä voi päättää tilauksen jo maksetun jakson loppuun, kunhan irtisanominen toimitetaan vähintään 7 pvää ennen jo maksetun jakson loppumista. Muissa tilanteissa sopimuksen irtisanominen päättää tilauksen 30 päivän kuluttua irtisanomisesta ja Käyttäjän maksettavaksi jää normaalin hinnaston mukainen Palvelun tilaushinta irtisanomishetkeen mennessä käytetyltä ajanjaksolta ja irtisanomisajalta. Palveluntarjoaja saa veloittaa kuluttaja-asiakkaalta kohtuullisen korvauksen Palvelun irtisanomisesta aiheutuneista kustannuksista. Yritysasiakkaiden osalta kuluvana laskutuskautena erääntyviä maksuja ei hyvitetä.

Käyttäjä voi irtisanoa sopimuksen ilmoittamalla siitä Palveluntarjoajan asiakaspalveluun. Sopimus voidaan myös päättää irtisanomalla se Palvelun itsepalveluosiossa, mikäli tällainen Palvelun toiminnallisuus on tarjolla. Maksullista Palvelua (esim. lehden digitilaus) koskevan sopimuksen irtisanominen on eri asia kuin sen käyttämisessä hyödynnetty kirjautumisratkaisu tai käyttäjätili. Jotta muiden Alma Media -konsernin palveluiden käyttäminen olisi mahdollista yksittäistä Palvelua koskevasta irtisanomisesta huolimatta, Käyttäjän ei kannata pyytää poistamaan Palvelussa käyttämäänsä esim. Alma-tunnukseen liitettyä käyttäjätiliä.

Palveluntarjoaja voi irtisanoa sopimuksen ilmoittamalla sopimuksen päättymisestä ja päättymisajankohdasta Käyttäjälle. Päättymisajankohta on lähtökohtaisesti aikaisintaan 7 vuorokauden kuluttua päättymisilmoituksen lähettämispäivästä. Perustellusta syystä Palveluntarjoaja voi irtisanoa sopimuksen välittömästi ilman, että Palveluntarjoaja ensin lähettää erillisen päättymisilmoituksen Käyttäjälle. Perusteltuna syynä pidetään esimerkiksi toistuvaa tai vakavaa Käyttöehtojen rikkomista.

Molemmilla osapuolilla on oikeus purkaa sopimus, mikäli toinen osapuoli rikkoo olennaisesti sopimusta, eikä tämä ole korjannut toimintaansa sopimuksen edellyttämäksi viikon kuluessa kirjallisen huomautuksen saatuaan.

Laskun maksamatta jättäminen tai Palvelun tai sen osan käyttämättä jättäminen eivät muodosta sopimuksen irtisanomista eivätkä ole peruste Palvelun välittömällä irtisanomiselle ja tilausmaksun palauttamiselle. Mikäli Käyttäjä on ostanut itselleen sekä lehden printti- että digiversion (ns. yhdistelmätilaus), ei Käyttäjällä ole oikeutta hyvitykseen sillä perusteella, ettei Käyttäjä ole käyttänyt lainkaan digitaalista Palvelua.  

23. Sopimuksen päättymisen vaikutukset

Sopimuksen päättyessä mistä tahansa syystä lakkaa Käyttäjän oikeus käyttää Palvelua ja Käyttäjän Palvelua koskeva asiakastili suljetaan.

Käyttäjä ymmärtää ja hyväksyy, että sopimuksen päättyessä Palveluntarjoajalla on oikeus hävittää kaikki Käyttäjää koskevat tiedot sekä Käyttäjän tuottama ja Palveluun toimittama Aineisto. Palveluntarjoajalla ei ole velvollisuutta toimittaa Käyttäjälle kyseistä Aineistoa, vaan Käyttäjä on vastuussa oman Aineistonsa tarpeellisista varmuuskopioista.

Sopimuksen päättymisestä huolimatta sellaiset Käyttöehtojen mukaiset osapuolten oikeudet, velvollisuudet ja vastuut jäävät voimaan, joilla on merkitystä asiakassuhteen päättymisen jälkeenkin (mm. vahingonkorvausvelvollisuus). Mikäli sopimus päättyy sen vuoksi, että Käyttäjä on rikkonut näitä Käyttöehtoja, ei Palveluntarjoajalla ole velvollisuutta palauttaa Asiakkaalle tämän jo maksamaa, käyttämättä jäävän maksullisen Palvelun jäljellä olevaa ajanjaksoa koskevaa hintaa.

24. Sovellettava laki ja riidanratkaisu

Näihin Käyttöehtoihin sovelletaan Suomen lakia, lukuun ottamatta sen lainvalintasäännöksiä. Näillä Käyttöehdoilla ei rajata Suomen pakottavan lainsäädännön mukaisia kuluttajan oikeuksia. Jos Palveluntarjoaja ja Käyttäjä eivät pääse neuvotteluteitse yhteisymmärrykseen mahdollisessa riitatilanteessa, ratkaistaan riita ensiasteena Helsingin käräjäoikeudessa.

Kuluttajaroolissa toimiva Käyttäjä voi viedä riidan myös kotipaikkansa yleisen alioikeuden ratkaistavaksi ja/tai pyytää riitaan kuluttajariitalautakunnan (www.kuluttajariita.fi) ratkaisusuositusta.

Kuluttajariitalautakunta

Hämeentie 3

PL 306

00531 HELSINKI

Ennen asian viemistä kuluttajariitalautakuntaan, suosittelemme Käyttäjää olemaan yhteydessä kuluttajaneuvontaan.

 1. Palveluntarjoajan yhteystiedot

Palveluun liittyvissä asioissa pyydämme olemaan yhteydessä

Alma Talent Oy:öön, Alvar Aallon katu 3 C, 00100 Helsinki, sähköposti kl.asiakaspalvelu@almamedia.fi, puhelinnumero: 010 665 101.

Alma Media Suomi Oy:hyn, Alvar Aallon katu 3 C, 00100 Helsinki, sähköposti digitilaus@iltalehti.fi, puhelinvaihde 010 665 100.

Kotikokki net Oy:hyn, Alvar Aallon katu 3 C, 00100 Helsinki, sähköposti kotikokki@almamedia.fi, puhelinvaihde 010 665 100.