Tilintarkastus

Vuoden 2016 yhtiökokous valitsi yhtiön tilintarkastajaksi KHT-yhteisö PricewaterhouseCoopers Oy:n.

Osakkeenomistajat valitsevat vuosittain varsinaisessa yhtiökokouksessa yhtiölle tilintarkastajan, jonka tulee olla Keskuskauppakamarin hyväksymä tilintarkastusyhteisö. Tilintarkastajan toimikausi päättyy ensimmäisen vaalia seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päätyttyä.

Tilintarkastajien tehtävänä on varmistua siitä, että tilinpäätös on laadittu voimassa olevien säädösten mukaisesti siten, että se antaa oikeat ja riittävät tiedot yhtiön tuloksesta ja taloudellisesta asemasta sekä muut tarpeelliset tiedot yhtiön sidosryhmille. Alma Media Oyj:n tilintarkastajat tarkastavat osana vuosittaista tilintarkastustoimeksiantoa tulosyksiköiden kirjanpidon ja hallinnon. Sisäisen valvonnan vaatimukset on otettu huomioon tilintarkastajien tilintarkastussuunnitelmissa.

Tilintarkastajat antavat vuosittain kertomuksensa Alma Media Oyj:n varsinaiselle yhtiökokoukselle. Lisäksi tilintarkastajat raportoivat hallitukselle ja hallituksen tarkastusvaliokunnalle vuosittaisen tilintarkastussuunnitelman pääkohdat sekä koko konsernia koskevan kirjallisen tilintarkastusraportin kesäkuun osavuosikatsauksen ja tilinpäätöksen yhteydessä. Lisäksi tilintarkastajat antavat juoksevat tulosyksikkökohtaiset raportit konsernin talousjohdolle ja raportointiyksiköiden johtajille.

Vuoden 2016 yhtiökokous valitsi yhtiön tilintarkastajaksi KHT-yhteisö PricewaterhouseCoopers Oy:n. Päävastuullisena tilintarkastajana toimii Markku Launis. PricewaterhouseCoopers toimii pääsääntöisesti kaikkien tytäryhtiöiden tilintarkastajana.

Tilintarkastuksesta maksettiin vuonna 2015 palkkioina 175 900 euroa. Tilintarkastajalle vuonna 2015 maksetut palkkiot tilintarkastukseen liittymättömistä palveluista olivat
342 766 euroa*

* Muut palvelut sisältävät 213 000 euroa palkkioita koskien vaihtotarjousta Talentum Oyj:n osakkeenomistajille ja 101 000 euroa koskien siihen liittyvää integraatioprosessia.