Alma Media > Sijoittajille > Osake > Kannustinjärjestelmät > Päättyneet kannustinjärjestelmät

Päättyneet kannustinjärjestelmät

Osakepohjainen kannustinjärjestelmä 2012

Alma Media Oyj:n hallitus päätti 14.2.2012 konsernin avainhenkilöiden osakepohjaisesta kannustinjärjestelmästä. Järjestelmän tarkoituksena oli yhdistää omistajien ja avainhenkilöiden tavoitteet yhtiön arvon nostamiseksi sekä sitouttaa avainhenkilöt yhtiöön ja tarjota heille kilpailukykyinen yhtiön osakkeiden ansaintaan ja pitkäjänteiseen omistukseen perustuva palkkiojärjestelmä.

Osakepalkkiojärjestelmässä oli kolme ansaintajaksoa, kalenterivuodet 2012, 2013 ja 2014. Yhtiön hallitus päätti järjestelmän ansaintakriteerit ja niille asetettavat tavoitteet kunkin ansaintajakson alussa.  Järjestelmän mahdollinen palkkio ansaintajaksolta 2012 perustui Alma Media -konsernin kannattavuuteen ja sen maksuaika oli vuonna 2013 osittain yhtiön osakkeina ja osittain rahana.

Johtoryhmän jäsenille oli lisäksi yksi kolmen kalenterivuoden mittainen Alma Media -konsernin kannattavaan kasvuun perustuva ansaintajakso, kalenterivuodet 2012-2014, jolta mahdollinen palkkio maksetaan vuoden ja kahden vuoden kuluttua ansaintajakson päättymisestä osittain yhtiön osakkeina ja osittain rahana.

Osakepalkkiojärjestelmän kohderyhmään kuului noin 20 henkilöä. Osakepalkkiojärjestelmän perusteella maksettavat nettopalkkiot ovat yhteensä enintään 600.000 Alma Media Oyj:n osaketta.

Osakepalkkiojärjestelmä on päättynyt eikä sen perusteella ole suoritettu osakepalkkioita.

Optio-ohjelma 2009

Alma Media Oyj:n yhtiökokous hyväksyi 11.3.2009 kolmivaiheisen optio-ohjelman (optio-oikeudet 2009A, 2009B ja 2009C) Alma Media Oyj:n ja sen tytäryhtiöiden avainhenkilöille vuosille 2009 – 2011. 

Optio-oikeuksien määrä on yhteensä enintään 2.130.000 kappaletta ja ne oikeuttavat merkitsemään yhteensä enintään 2.130.000 yhtiön uutta tai sen hallussa olevaa osaketta. Osakkeen merkintähinta merkitään sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon. 

Optio-oikeudet annetaan vastikkeetta. Nyt liikkeeseen laskettavien optio-oikeuksien perusteella merkittävien osakkeiden osuus on yhteensä enintään 2,8 % yhtiön kaikista osakkeista ja osakkeiden tuottamista äänistä mahdollisen osakemerkinnän jälkeen, jos merkinnässä annetaan uusia osakkeita.

Optio-oikeuksilla merkittävien osakkeiden merkintäaika oli optio-oikeuksilla 2009A 1.4.2012-31.3.2014, ja optio-oikeuksilla 2009B 1.4.2013-31.3.2015 ja on optio-oikeuksilla 2009C 1.4.2014-31.3.2016. 

Hallitus päätti optio-oikeuksien jakamisesta vuosina 2009, 2010 ja 2011.

Optio-oikeuksilla tehtävien osakemerkintöjen aikataulu 

Merkintäoikeus 2009A  ja 2009B – optio-oikeuksilla on päättynyt. 2009C-optio-oikeuksilla voidaan merkitä 1.4.2014 – 31.3.2016 enintään 710 000 osaketta. Merkintähinta on 7,23 euroa/osake.     

Osakemerkintäpaikkana toimii Evli Pankki Oyj. Kun haluat merkitä osakkeita optioilla, ota yhteyttä Evlin help desk -palveluun puhelimitse numeroon (09) 4766 9931 tai sähköpostitse osoitteeseen operations@eam.fi, josta toimitetaan sinulle merkintälomake. Henkilöstön osakemerkinnät tehdään Incentive-järjestelmän kautta osoitteessa https://incentive.eam.fi. Mikäli tunnukset ovat hukassa tai sisään kirjautumisessa ilmenee ongelmia, ota yhteyttä merkintäpaikkaan.

Maksettuasi merkintämaksun saamasi maksuohjeen mukaisesti Evli Pankki hoitaa merkintään liittyvät kirjaukset arvo-osuustilillesi, jolloin merkintään käytetyt optiot kirjataan tililtäsi ja tilille kirjataan Alma Media Oyj:n uusia osakkeita.

Merkitty osake ei ole heti pörssissä myytävissä, vaan uudet osakkeet rekisteröidään ensin kaupparekisterissä ja haetaan ns. lisäeränä pörssilistalle. Merkitsijän on tämän vuoksi syytä varautua siihen, että merkitty osake tulee pörssikaupan kohteeksi vasta usean viikon kuluttua osakemerkinnästä.

Alma Media Oyj:n optio-oikeuksilla 2009 vuonna 2015 merkityt osakkeet rekisteröidään kaupparekisterissä ja listataan NASDAQ OMX Helsingissä seuraavasti:

Merkintä viimeistään

Arvioitu kaupparekisteriin merkintäpäivä

Arvioitu lisäerän listaus 

2.2.2015

23.2.2015

24.2.2015

20.4.2015

11.5.2015

12.5.2015

10.8.2015

31.8.2015

1.9.2015

16.11.2015

7.12.2015

8.12.2015


Osinkoon oikeuttavat sekä muut osakkeenomistajan oikeudet tulevat voimaan kaupparekisteröintipäivästä lähtien. Alma Medialla on oikeus muuttaa kaupparekisteröintipäiviä eikä yhtiö vastaa siitä, jos kyseisinä päivinä rekisteröintiä ei tapahdu.

Optio-ohjelman (2009) ehdot kokonaisuudessaan (pdf)

Optio-ohjelma 2006 

Alma Media Oyj:n yhtiökokous hyväksyi 8.3.2006 kolmivaiheisen optio-ohjelman (optio-oikeudet 2006A, 2006B ja 2006C) Alma Media Oyj:n ja sen tytäryhtiöiden johdon kannustus- ja sitouttamisjärjestelmäksi. Optio-oikeuksia voitiin antaa yhteensä 1 920 000 kappaletta, kolmessa 640 000 kappaleen erässä, ja näillä voitiin merkitä yhteensä enintään 1 920 000 osaketta.

2006A-ohjelman optio-oikeuksia annettiin konsernin johdolle 515 000 kappaletta. Yhtiölle on palautunut 2006A-optio-oikeuksia 75 000 kappaletta työ- tai toimisuhteiden päättymisten takia. Konsernin johdolla on palautuneiden optio-oikeuksien jälkeen hallussaan yhteensä 440.000 kappaletta 2006A-optio-oikeutta. 2006A-ohjelman optio-oikeudet on otettu kaupankäynnin kohteeksi NASDAQ OMX:n Helsingin Pörssissä 10.4.2008 alkaen.

Alma Media Oyj:n hallitus päätti vuonna 2007 antaa 2006B-ohjelman optio-oikeuksia konsernin johdolle 515 000 kappaletta. Yhtiölle on palautunut 2006B-oikeuksia 50 000 kappaletta työ- tai toimisuhteiden päättymisten takia. Konsernin johdolla on palautuneiden optio-oikeuksien jälkeen hallussaan yhteensä 465 000 kappaletta 2006B-optio-oikeuksia. 2006B-ohjelman optio-oikeudet on otettu kaupankäynnin kohteeksi NASDAQ OMX:n Helsingin Pörssissä 1.4.2009 alkaen.

Alma Media Oyj:n hallitus päätti vuonna 2008 antaa 2006C-ohjelman optio-oikeuksia konsernin johdolle 520 000 kappaletta. Yhtiölle on palautunut 2006C-optio-oikeuksia 50 000 kappaletta työ- tai toimisuhteiden päättymisten takia. Konsernin johdolla on palautuneiden optio-oikeuksien jälkeen hallussaan yhteensä 470 000 kappaletta 2006C-optio-oikeuksia. 

Alma Media Oyj:n hallitus päätti vuosina 2007 ja 2008 mitätöidä yhtiön hallussa olleet yhteensä 200 000 kappaletta 2006A optio-oikeuksia. Vuonna 2008 ja 2009 hallitus päätti mitätöidä yhtiön hallussa olleet 175 000 kappaletta 2006B optio-oikeuksia. Vuonna 2009 hallitus päätti mitätöidä 170 000 kappaletta 2006C-optio-oikeuksia. 

Jos kaikki merkintäoikeudet käytetään, ohjelma laimentaa aikaisempien omistajien omistusta 1,8 %.

Osakkeiden merkintäajat ja merkintähinnat olivat:

  • 2006A 1.4.2008-30.4.2010, vaihdolla painotettu keskikurssi 1.4.–31.5.2006 (4,88 euroa/osake)
  • 2006B 1.4.2009-30.4.2011, vaihdolla painotettu keskikurssi 1.4.–31.5.2007 (7,55 euroa / osake)
  • 2006C 1.4.2010-30.4.2012, vaihdolla painotettu keskikurssi 1.4.–31.5.2008 (7.66 euroa / osake)

Optio-oikeuksilla merkittävän osakkeen merkintähintaa alennetaan merkintähinnan määräytymisjakson alkamisen jälkeen ja ennen osakemerkintää päätettävien osinkojen ja pääomanpalautusten määrällä kunkin osingonjaon tai pääomanpalautuksen täsmäytyspäivänä.

Optio-ohjelman (2006) ehdot kokonaisuudessaan (pdf)