Hallitus

Tällä sivulla kerrotaan hallituksen kokoonpanosta, tehtävistä ja toiminnasta. Hallituksen tehtävänä on muun muassa vahvistaa konsernin strategia ja tavoitteet sekä käsitellä ja hyväksyä osavuosikatsaukset ja tilinpäätös.

Hallituksen kokoonpano

Sivun sisältö:

  • Harri Suutari 370x370

   Harri Suutari

   • Componenta Oyj: toimitusjohtaja 
   • Hallituksen puheenjohtaja, nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan jäsen, Alma Median osakkeenomistajien nimitystoimikunnan asiantuntijajäsen
   • Hallituksen jäsen vuodesta 2005
   • Syntynyt: 1959
   • Insinööri

   Tarkemmat tiedot

  • Petri Niemisvirta 370x370

   Petri Niemisvirta


   • Mandatum Henkivakuutusosakeyhtiö: Toimitusjohtaja ja Sampo-konsernin johtoryhmän jäsen
   • Hallituksen varapuheenjohtaja vuodesta 2011, nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan puheenjohtaja
   • Syntynyt: 1970
   • Oikeustieteen kandidaatti

   Tarkemmat tiedot

  • Niklas Herlin 370x370

   Niklas Herlin

   • Kustantaja
   • Hallituksen jäsen vuodesta 2013, nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan jäsen, Alma Median osakkeenomistajien nimitystoimikunnan jäsen
   • Syntynyt: 1963. Menehtynyt lokakuussa 2017.
   • B. Sc., Bentley College, USA

   Tarkemmat tiedot

  • Esa Lager 370x370

   Esa Lager

   • Hallituksen jäsen vuodesta 2014, tarkastusvaliokunnan puheenjohtaja
   • Syntynyt: 1959
   • Oikeustieteen kandidaatti, kauppatieteiden maisteri

   Tarkemmat tiedot

  • Matti Korkiatupa 370x370

   Matti Korkiatupa

   • Hallituksen jäsen vuodesta 2016, tarkastusvaliokunnan jäsen
   • Syntynyt 1955
   • Agronomi   Tarkemmat tiedot

  • Catharina Stackelberg 370x370

   Catharina Stackelberg-Hammarén

   • Perustaja ja toimitusjohtaja, Marketing Clinic Oy vuodesta 2004
   • Hallituksen jäsen vuodesta 2009, tarkastusvaliokunnan jäsen
   • Syntynyt: 1970
   • Kauppatieteiden maisteri

   Tarkemmat tiedot

  • Mitti Storckovius 370x370

   Mitti Storckovius

   • Helsingin Diakonissalaitoksen konsernin strategiajohtaja vuodesta 2016
   • Hallituksen jäsen vuodesta 2016, nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan jäsen
   • Syntynyt 1971
   • Master of Social Sciences, MBA (valtiotieteiden maisteri, liiketoiminnan maisteri)

   Tarkemmat tiedot

  Hallituksen puheenjohtajana toimii Harri Suutari ja varapuheenjohtajana Petri Niemisvirta. Hallituksen muut jäsenet ovat Matti Korkiatupa, Esa Lager, Catharina Stackelberg-Hammarén ja Mitti Storckovius. Hallituksen jäsen Niklas Herlin menehtyi lokakuussa 2017.

  Hallituksen jäsenillä on velvollisuus toimittaa hallitukselle tarvittavat tiedot pätevyytensä ja riippumattomuutensa arvioimiseksi. allitukseen valitut henkilöt on hallituksen toimesta arvioitu Matti Korkiatupaa, Esa Lageria ja Niklas Herliniä lukuun ottamatta riippumattomiksi yhtiöstä ja sen merkittävistä osakkeenomistajista. Edellä mainitut jäsenet on arvioitu riippumattomiksi yhtiöstä, mutta riippuvaisiksi sen merkittävistä osakkeenomistajista. Matti Korkiatupa toimii Ilkka-Yhtymä Oyj:n toimitusjohtajana, Esa Lager Ilkka-Yhtymä Oyj:n hallituksen jäsenenä ja Niklas Herlin toimi Mariatorp Oy:n hallituksen puheenjohtajana. 

  Alma Media Oyj:n hallituksen valitsee yhtiökokous. Hallitukseen voi kuulua 3-9 jäsentä. Yhtiön toimitusjohtaja ei saa olla hallituksen puheenjohtaja. Hallituksen jäsenille ei ole erityistä asettamisjärjestystä.

  Kuvaus hallituksen toiminnasta

  Hallitus huolehtii konsernin hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä. Hallitus vastaa sille osakeyhtiölaissa ja yhtiöjärjestyksessä määritellyistä tehtävistä. Hallituksen työjärjestys määrittelee yksityiskohtaisesti hallituksen toiminnan. Hallituksen keskeisiä tehtäviä ovat konsernin strategian ja tavoitteiden vahvistaminen sekä strategisesti merkittävistä investoinneista ja yrityskaupoista päättäminen. Hallitus seuraa yhtiötä kuukausiraporttien ja johdon toimittaman muun informaation avulla.

  Hallituksen tehtäviin kuuluu mm.

  • vahvistaa konsernin strategia ja tavoitteet, seurata tavoitteiden ja strategian toteutumista sekä käynnistää tarvittaessa toimenpiteitäpoikkeamien korjaamiseksi,
  • käsitellä ja hyväksyä osavuosikatsaukset ja tilinpäätös,
  • hyväksyä strategisesti merkittävät yritys‐ ja kiinteistökaupat sekä investoinnit erillisen investointiohjeen mukaisesti,
  • päättää Alma Media Oyj ‐konsernin varainhankintaohjelmista ja –operaatioista erillisen rahoituspolitiikan mukaisesti,
  • hyväksyä Alma Media Oyj:n osingonjakopolitiikka ja tehdä yhtiökokoukselle ehdotus osingon jakamisesta,
  • läpikäydä vuosittain yhtiön toimintaan liittyvät keskeiset riskit ja niiden hallinta sekä antaa tarvittaessa niitä koskevia ohjeita toimitusjohtajalle sekä käynnistää tarvittaessa korjaustoimenpiteet, hyväksyä tilintarkastajan tarjoamien muiden kuin tilintarkastuspalvelujen etukäteishyväksynnän periaatteet,
  • nimittää ja tarvittaessa vapauttaa tehtävästään toimitusjohtaja,
  • päättää nimitys-ja palkitsemisvaliokunnan esityksestä toimitusjohtajan ja konsernin johtoryhmään kuuluvien johtajien toimisuhteen ehdoista,
  • vahvistaa toimitusjohtajan ehdotuksesta yhtiön organisaatio,
  • vahvistaa toimitusjohtajan ehdotuksesta toimitusjohtajan suorien alaisten työehdot,
  • vahvistaa toimitusjohtajan ehdotuksesta liikevaihdoltaan ja levikiltään merkittävien sanomalehtien ja aikakausilehtien vastaavien päätoimittajien nimittäminen ja erottaminen,
  • pitää vähintään kerran vuodessa yhteinen kokous yhtiön tilintarkastajan kanssa,
  • päättää epätavalliset ja laajakantoiset asiat,
  • käsitellä muut asiat, jotka hallituksen puheenjohtaja ja toimitusjohtaja ovat sopineet otettavaksi hallituksen kokouksen esityslistalle. Myöshallituksen jäsenellä on oikeus saattaa asia hallituksen käsiteltäväksi ilmoittamalla siitä hallituksen puheenjohtajalle,
  • edustaa yhtiötä sekä antaa oikeus yhtiön edustamiseen ja päättää prokuroista,
  • hyväksyä periaatteet lahjoituksille yleishyödyllisiin tarkoituksiin. 

  Hallitus kokoontuu etukäteen vahvistetun aikataulun mukaan n. 12 kertaa vuodessa ja sen lisäksi tarvittaessa. Useimmat kokoukset ajoittuvat tilinpäätöksen ja osavuosikatsausten julkistamiseen. Näiden lisäksi pidetään 1-2 strategiakokousta, joissa käsitellään konsernin tulevaisuuden skenaarioita ja vahvistetaan strategia kullekin strategiajaksolle.

  Vuonna 2016 hallitus kokoontui 14 kertaa. Hallituksen puheenjohtaja toimi Harri Suutari ja varapuheenjohtajana Petri Niemisvirta. Hallituksen jäseniä olivat  Niklas Herlin, Esa Lager, Matti Korkiatupa (17.3.2016 alkaen), Catharina Stackelberg-Hammarén ja Mitti Storckovius (17.3.2016  alkaen). Perttu Rinta ja Erkki Solja toimivat hallituksen jäseninä 17.3.2016 saakka.

  Hallituksen monimuotoisuus

  Hallitus on määritellyt monimuotoisuuspolitiikan

  Valiokunnat

  Alma Media Oyj:n hallitus on asettanut kaksi valiokuntaa: tarkastusvaliokunnan sekä nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan. Hallitus valitsee varsinaisen yhtiökokouksen jälkeen pidettävässä hallituksen järjestäytymiskokouksessa keskuudestaan valiokuntien jäsenet.   

  Hallitus vahvistaa valiokunnille kirjallisen työjärjestyksen. Valiokunnat raportoivat toiminnastaan hallitukselle.

  Tarkastusvaliokunta

  Hallitus on asettanut tarkastusvaliokunnan seuraamaan yhtiön sisäisiä valvontajärjestelmiä. Tarkastusvaliokunnan tehtävänä on mm. lakien ja määräysten noudattamisen arviointi, tilintarkastuksen prosessin seuranta, tilinpäätöksen ja muun taloudellisen raportoinnin valmistelun seuranta ja valvonta, merkittävien taloudellisten-, rahoitus- ja veroriskien seuranta sekä yhtiön taloudellisen tilan, rahoitustilanteen ja verotuksellisen aseman seuranta.

  Tarkastusvaliokuntaan kuuluu vähintään kolme jäsentä. Tarkastusvaliokunta kokoontuu vähintään neljä kertaa vuodessa. Tarkastusvaliokunnan kokouksissa on läsnä tilintarkastaja, konsernin talous- ja rahoitusjohtaja ja lakiasiainjohtaja. Asiat esittelee konsernin talous- ja rahoitusjohtaja.

  Tarkastusvaliokunta 2017

  Puheenjohtaja Esa Lager, jäsenet Matti Korkiatupa ja Catharina Stackelberg-Hammarén.

  Tarkastusvaliokunta 2016

  Tarkastusvaliokunta kokoontui 5 kertaa vuonna 2016. Puheenjohtaja Esa Lager, jäsenet Matti Korkiatupa (17.3.2016 alkaen) ja Catharina Stackelberg-Hammarén. Perttu Rinta toimi tarkastusvaliokunnan jäsenenä 17.3.2016 saakka.

  Tarkastusvaliokunta 2015

  Tarkastusvaliokunta kokoontui 6 kertaa vuonna 2015. Puheenjohtaja Esa Lager, jäsenet Perttu Rinta ja Catharina Stackelberg-Hammarén. 

  Tarkastusvaliokunta 2014

  Tarkastusvaliokunta kokoontui 7 kertaa vuonna 2014. Puheenjohtajana toimi Kai Seikku (20.3.2014 saakka) ja  Esa Lager (20.3.2014 alkaen). Valiokunnan jäseniä olivat Perttu Rinta ja Catharina Stackelberg-Hammarén.

   

  Nimitys- ja palkitsemisvaliokunta

  Nimitys- ja palkitsemisvaliokuntaan kuuluu neljä jäsentä, jotka valitsevat valiokunnalle puheenjohtajan.

  Nimitys- ja palkitsemisvaliokunta valmistelee hallitukselle sen tehtäviin kuuluvat nimityksiä, palkkausta, palkitsemista ja hallituksen itsearviointia sekä hyvän hallintotavan kehittämistä koskevat asiat. Nimitys- ja palkitsemisvaliokunnassa palkkausta koskevat asiat esittelee toimitusjohtaja.

  Nimitys- palkitsemisvaliokunta 2016

  Nimitys- ja palkitsemisvaliokunta kokoontui 2 kertaa vuonna 2016. Puheenjohtaja Petri Niemisvirta, jäsenet Niklas Herlin, Harri Suutari (17.3.2016 alkaen) ja Mitti Storckovius (17.3.2016 alkaen). Esa Lagerja Erkki Solja toimivat nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan jäseninä 17.3.2016 saakka.

  Nimitys- ja palkitsemisvaliokunta 2015

  Nimitys- ja palkitsemisvaliokunta kokoontui 4 kertaa vuonna 2015 käsittelemään työjärjestyksensä mukaisia asioita. Puheenjohtaja Petri Niemisvirta, jäsenet Esa Lager, Niklas Herlin ja Erkki Solja.

  Nimitys- ja palkitsemisvaliokunta 2014

  Nimitys- ja palkitsemisvaliokunta kokoontui 5 kertaa vuonna 2014 käsittelemään työjärjestyksensä mukaisia asioita. Valiokunnan puheenjohtaja oli Timo Aukia (20.3.2014 saakka) ja Petri Niemisvirta (20.3.2014 lähtien). Jäseniä olivat Petri Niemisvirta (20.3.2014 saakka) ja Niklas Herlin (20.3.2014 lähtien), Esa Lager (20.3.2014 lähtien) sekä Erkki Solja. 

  Palkkiot

  Hallituksen palkkiot on esitetty Alma Median palkka- ja palkkioselvityksessä.

  Itsearviointi

  Hallitus on vuonna 2016 arvioinut toimintaansa ja työskentelytapojaan käyttämällä sisäistä itsearviointia.

  Henkilöstön edustus

  Henkilöstön edustus yrityksen hallinnossa on sovittu toteutettavaksi siten, että henkilöstöryhmien edustajat tapaavat vähintään neljännesvuosittain Alma Media Oyj:n hallituksen puheenjohtajan ja toimitusjohtajan ennen Alma Media Oyj:n hallituksen kokousta.