Alma Media > Tiedotteet > Pörssitiedote > Otava Oy aloittaa pakollisen julkisen ostotarjouksen Alma Media Oyj:n osakkeista 30.6.2023

Otava Oy aloittaa pakollisen julkisen ostotarjouksen Alma Media Oyj:n osakkeista 30.6.2023

[EI JULKISTETTAVAKSI TAI LEVITETTÄVÄKSI, KOKONAAN TAI OSITTAIN, SUORAAN TAI VÄLILLISESTI, AUSTRALIASSA, KANADASSA, HONGKONGISSA, JAPANISSA, UUDESSA-SEELANNISSA, ETELÄ-AFRIKASSA TAI SVEITSISSÄ TAI NÄIHIN MAIHIN TAI MILLÄÄN MUULLA ALUEELLA TAI MILLEKÄÄN MUULLE ALUEELLE, JOSSA TARJOUS OLISI SOVELTUVAN LAIN VASTAINEN. YHDYSVALLOISSA SIJAITSEVIEN OSAKKEENOMISTAJIEN TULEE TUTUSTUA MYÖS OSIOON “TIETOJA ALMA MEDIAN OSAKKEENOMISTAJILLE YHDYSVALLOISSA” TÄMÄN TIEDOTTEEN LOPUSSA.]

OTAVA OY ALOITTAA PAKOLLISEN JULKISEN OSTOTARJOUKSEN ALMA MEDIA OYJ:N OSAKKEISTA 30.6.2023

Alma Media Oyj, Pörssitiedote 29.6.2023 klo 19.10

Alma Media Oyj (”Alma Media” tai ”Yhtiö”) tiedotti 21.6.2023 Otava Oy:n julkistaneen pakollisen julkisen ostotarjouksen kaikista Alma Median liikkeeseen laskemista osakkeista ja niihin oikeuttavista arvopapereista. Otava Oy:n osuus Alma Median kaikista osakkeista ja äänistä on 14.-15.6.2023 tehtyjen osakekauppojen seurauksena ylittänyt 30 prosenttia, minkä johdosta Otava Oy:lle on syntynyt arvopaperimarkkinalain (746/2012, muutoksineen) 11 luvun 19 §:n mukainen velvollisuus tehdä pakollinen julkinen ostotarjous kaikista Alma Median liikkeeseen laskemista osakkeista ja niihin oikeuttavista arvopapereista.

Otava Oy on tänään julkistanut seuraavat tiedot koskien pakollista julkista ostotarjoustaan kaikista Alma Median osakkeista:

Otava Oy:n Alma Median osakkeenomistajille tekemän pakollisen julkisen ostotarjouksen tarjousasiakirja on julkaistu, ja tarjousaika alkaa 30.6.2023.

Otava Oy (”Otava” tai ”Tarjouksentekijä”) tiedotti 21.6.2023 julkistavansa Alma Median kaikkia osakkeita koskevan pakollisen julkisen ostotarjouksen (”Tarjous”).

Finanssivalvonta on tänään hyväksynyt Tarjousta koskevan suomenkielisen tarjousasiakirjan (”Tarjousasiakirja”).

Tarjousasiakirja on saatavilla tästä päivästä 29.6.2023 alkaen suomeksi osoitteessa otavakonserni.fi/konsernin-kuulumisia/pakollinen-julkinen-ostotarjous-alma-media-oyjn-osakkeista/, ja Tarjousasiakirjan englanninkielinen käännös on saatavilla osoitteessa otavakonserni.fi/group-news/mandatory-public-tender-offer-of-shares-in-alma-media-corporation/.

Tarjouksen tarjousaika alkaa  30.6.2023 klo 9.30 (Suomen aikaa) ja päättyy 21.7.2023 klo 16.00 (Suomen aikaa), ellei tarjousaikaa jatketa tai jatkettua tarjousaikaa keskeytetä Tarjouksen ehdoissa esitetyn mukaisesti (”Tarjousaika”). Tarjouksentekijä tiedottaa pörssitiedotteilla mahdolliset Tarjousajan jatkamiset niin pian kuin käytännössä mahdollista, samoin kuin muut tiedot, jotka on julkistettava soveltuvien lakien ja säännösten mukaisesti.

Alma Median osakkeenomistajille tarjotaan 9,10 euron käteisvastiketta jokaisesta osakkeesta, jonka osalta Tarjous on pätevästi hyväksytty (”Tarjousvastike”).

Tarjousvastike on määritetty 82 383 182 liikkeeseen lasketun ja ulkona olevan Alma Median osakkeen perusteella Tarjousasiakirjan päivämääränä. Mikäli Yhtiö korottaisi osakkeiden lukumäärää minkä tahansa järjestelyn seurauksena, millä olisi laimentava vaikutus tai jollakin muulla tavalla jakaa tai siirtää varoja osakkeenomistajilleen, tai mikäli täsmäytyspäivä minkä tahansa edellä mainitun osalta on ennen Tarjouksen selvittämistä (siten, että varojenjakoa ei suoriteta Tarjouksentekijälle), Tarjouksentekijä varaa oikeuden alentaa maksamaansa Tarjousvastiketta  vastaavasti euro eurosta -perusteisesti.

Alma Median hallitus ei Tarjousasiakirjan päivämääränä ole antanut lausuntoa Tarjouksesta.

21 303 467 osaketta eli noin 25,86 prosenttia kaikista Alma Median liikkeeseen laskemista osakkeista ja äänistä on sellaisten osakkeenomistajien hallussa, jotka ovat ennakkoon peruuttamattomasti sitoutuneet olemaan hyväksymättä Tarjousta omistamistaan osakkeista, sikäli kun Tarjous toteutetaan Tarjousasiakirjassa kuvatuin ehdoin ja aikataulun puitteissa (”Peruuttamattomat Sitoumukset”).

Arvopaperimarkkinalain (746/2012, muutoksineen, ”AML”) 11 luvun 15 §:n mukaan pakollinen ostotarjous voi olla ehdollinen vain tarvittavien viranomaispäätösten saamiselle.

Tarjouksentekijän käsityksen mukaan Tarjouksen toteuttaminen ei tule edellyttämään kilpailuviranomaisten hyväksyntöjä ainakaan, mikäli Otavan Tarjouksen perusteella saavuttama omistusosuus Alma Median kaikista osakkeista jää alle 36,84 prosentin. Mikäli Otavan omistusosuus saavuttaisi Tarjouksen perusteella edellä mainitun rajan, Tarjouksentekijä tulisi ottamaan yhteyttä Suomen kilpailu- ja kuluttajavirastoon (”KKV”) ja muihin mahdollisesti toimivaltaisiin kilpailuviranomaisiin sen vahvistamiseksi, edellyttääkö rajan saavuttaminen KKV:n ja/tai muun toimivaltaisen kilpailuviranomaisen hyväksynnän saamista Tarjouksen perusteella saavutetulle omistusosuudelle. Tällöin tulisi myös huomioida se, ettei Otava saisi käyttää äänioikeuttaan Tarjouksella hankituilla osakkeilla tai muutoin vaikuttaa Alma Median kilpailukäyttäytymiseen ennen kuin KKV ja/tai muu toimivaltainen kilpailuviranomainen olisi ottanut kantaa siihen, johtaako rajan saavuttaminen määräysvallan hankkimiseen, ja/tai Tarjouksella hankittu Otavan omistusosuus Alma Mediassa olisi hyväksytty. Tarjouksen toteuttaminen ei näin ollen ole ehdollinen kilpailuviranomaisten hyväksynnöille.

Tarjouksentekijän velvollisuus hyväksyä osakkeet, joiden osalta Tarjous on hyväksytty, maksettaviksi sekä toteuttaa Tarjous on ehdollinen kaikkien muiden mahdollisesti tarvittavien viranomaishyväksyntöjen, lupien ja suostumusten saamiselle sinä päivänä tai siihen päivään mennessä, jolloin Tarjouksentekijä julkistaa Tarjouksen lopullisen tuloksen AML 11 luvun 18 §:n mukaisesti. Tarjouksentekijä ei kuitenkaan ole Tarjousasiakirjan päivämääränä tietoinen mistään muista viranomais- tai vastaavista hyväksynnöistä, joita Tarjouksen toteuttaminen edellyttäisi.

Useimpien suomalaisten arvo-osuustilinhoitajien odotetaan lähettävän ilmoituksen Tarjouksesta sekä siihen liittyvät menettelyohjeet ja hyväksymislomakkeen niille asiakkailleen, jotka on merkitty osakkeenomistajina Euroclear Finland Oy:n ylläpitämään Alma Median osakasluetteloon. Ne Alma Median osakkeenomistajat, jotka eivät saa arvo-osuustilin- tai varainhoitajaltaan menettelyohjeita tai hyväksymislomaketta, tulee ensisijaisesti ottaa yhteyttä arvo-osuustilin- tai varainhoitajaansa ja toissijaisesti olla yhteydessä Evli Oyj:hin lähettämällä sähköpostia osoitteeseen operations@evli.com, mistä tällaiset Alma Median osakkeenomistajat voivat saada tietoa hyväksyntänsä antamisesta Tarjoukseen tai mikäli tällaiset osakkeenomistajat asuvat tai ovat Yhdysvalloissa, he voivat ottaa yhteyttä välittäjiinsä tarvittavien tietojen saamiseksi.

Niiden Alma Median osakkeenomistajien, joiden osakkeet on hallintarekisteröity ja jotka haluavat hyväksyä Tarjouksen, tulee antaa hyväksymisensä hallintarekisteröityjen osakkeiden omaisuudenhoitajan antamien ohjeiden mukaisesti. Tarjouksentekijä ei lähetä hyväksymislomaketta tai muita Tarjoukseen liittyviä asiakirjoja hallintarekisteröidyille Alma Median osakkeenomistajille.

Alma Median osakkeenomistajan, joka haluaa hyväksyä Tarjouksen, tulee toimittaa asianmukaisesti täytetty ja allekirjoitettu hyväksymislomake arvo-osuustiliään hoitavalle tilinhoitajalle tämän antamien ohjeiden mukaisesti ja tämän asettaman aikarajan kuluessa. Hyväksyminen tulee toimittaa siten, että se vastaanotetaan Tarjousajan ja/tai Jälkikäteisen Tarjousajan (kuten määritelty Otavan pörssitiedotteen liitteenä olevissa Tarjouksen ehdoissa) kuluessa ottaen kuitenkin huomioon kyseisen tilinhoitajan antamat ohjeet. Tilinhoitaja saattaa pyytää, että se saa hyväksynnät ennen Tarjousajan ja/tai Jälkikäteisen Tarjousajan päättymistä. Alma Median osakkeenomistajat antavat hyväksynnät omalla vastuullaan. Hyväksyminen katsotaan annetuksi vasta, kun tilinhoitaja on sen tosiasiallisesti vastaanottanut. Tarjouksentekijä pidättää itsellään oikeuden, harkintansa mukaan, hylätä tai hyväksyä minkä tahansa hyväksynnän, joka on toimitettu Tarjousajan tai, tapauksesta riippuen, Jälkikäteisen Tarjousajan ulkopuolella tai joka on tehty virheellisesti tai puutteellisesti.

Tarjouksen alustava tulos julkistetaan pörssitiedotteella arviolta Tarjousajan (mukaan lukien jatkettu tai keskeytetty Tarjousaika) päättymistä seuraavana ensimmäisenä (1.) suomalaisena pankkipäivänä. Tarjouksen lopullinen tulos julkistetaan arviolta Tarjousajan päättymistä seuraavana kolmantena (3.) suomalaisena pankkipäivänä. Lopullisen tuloksen julkistamisen yhteydessä vahvistetaan niiden osakkeiden prosentuaalinen osuus, joiden osalta Tarjous on pätevästi hyväksytty eikä hyväksyntää ole pätevästi peruutettu.

Tarjouksentekijä pidättää itsellään oikeuden hankkia osakkeita Tarjousaikana (mukaan lukien mahdollinen jatkettu Tarjousaika), Jälkikäteisenä Tarjousaikana ja näiden jälkeen myös julkisessa kaupankäynnissä Nasdaq Helsingissä tai muutoin Tarjouksen ulkopuolelta siinä määrin kuin se on soveltuvan lainsäädännön ja määräysten mukaan sallittua.

Otavan julkistama tiedote on kokonaisuudessaan tämän pörssitiedotteen liitteenä.

Alma Median hallitus odottaa julkistavansa lausuntonsa Tarjouksesta arviolta 5.7.2023. Alma Media on nimittänyt Danske Bank A/S, Suomen sivuliikkeen taloudelliseksi neuvonantajakseen ja Avance Asianajotoimisto Oy:n oikeudelliseksi neuvonantajakseen Tarjouksen yhteydessä. Alma Media on sitoutunut noudattamaan Arvopaperimarkkinayhdistyksen julkaisemaa Ostotarjouskoodia.

Lisätietoja:

Elina Kukkonen

Viestintä- ja brändijohtaja, Alma Media Oyj

elina.kukkonen@almamedia.fi

puh. 010 665 2333

ALMA MEDIA LYHYESTI

Alma Media on kansainvälinen, voimakkaasti uudistuva, digitaaliseen mediaan, palveluihin ja markkinapaikkaliiketoimintaan keskittyvä yhtiö. Haluamme inspiroida ihmisen luontaista uteliaisuutta ja valinnanmahdollisuuksia luomalla palveluja, joissa yhdistyvät ylivoimainen sisältö, paras teknologia, aina paikallisesti merkityksellisemmällä tavalla. Suomessa tunnetuimpia brändejämme ovat muun muassa Kauppalehti, Talouselämä, Iltalehti, Etuovi.com sekä Nettiauto. Rekrytointipalvelujamme ovat muun muassa Tšekissä prace.cz ja jobs.cz, Slovakiassa Profesia.sk sekä Kroatiassa mojposao.net.

Suomessa liiketoimintaamme kuuluvat johtavat asumisen ja autoilun markkinapaikat, talous- ja ammattimediat, valtakunnallinen kuluttajamedia sekä sisältö- ja datapalvelut yrityksille ja ammattilaisille. Alman kansainvälinen liiketoiminta itäisessä Keski-Euroopassa, Ruotsissa ja Baltiassa koostuu rekrytointipalveluista ja toimitilojen markkinapaikasta.

Alma Mediassa työskentelee noin 1 700 ammattilaista ja yhtiö toimii 11 Euroopan maassa. Alma Median vuoden 2022 jatkuvien toimintojen liikevaihto oli 309 miljoonaa euroa, mistä digiliiketoiminnan osuus oli 81 %. Yhtiön osake noteerataan NASDAQ Helsingissä. Lue lisää: www.almamedia.fi.

TÄRKEÄÄ TIETOA

TÄTÄ TIEDOTETTA EI SAA JULKAISTA TAI MUUTOIN LEVITTÄÄ, KOKONAAN TAI OSITTAIN, SUORAAN TAI VÄLILLISESTI, AUSTRALIASSA, KANADASSA, HONGKONGISSA, JAPANISSA, UUDESSA-SEELANNISSA, ETELÄ-AFRIKASSA TAI SVEITSISSÄ TAI NÄIHIN MAIHIN TAI MILLÄÄN MUULLA ALUEELLA TAI MILLEKÄÄN MUULLE ALUEELLE, JOSSA OSTOTARJOUS OLISI SOVELTUVAN LAIN VASTAINEN.

TÄMÄ TIEDOTE EI OLE TARJOUSASIAKIRJA EIKÄ SELLAISENAAN MUODOSTA TARJOUSTA TAI KEHOTUSTA TEHDÄ MYYNTITARJOUSTA. ERITYISESTI TÄMÄ TIEDOTE EI OLE TARJOUS MYYDÄ TAI TARJOUSPYYNTÖ OSTAA MITÄÄN TÄSSÄ TIEDOTTEESSA KUVATTUJA ARVOPAPEREITA EIKÄ OSTOTARJOUKSEN ULOTTAMINEN AUSTRALIAAN, KANADAAN, HONGKONGIIN, JAPANIIN, UUTEEN-SEELANTIIN, ETELÄ-AFRIKKAAN TAI SVEITSIIN. SIJOITTAJIEN TULEE HYVÄKSYÄ OSAKKEITA KOSKEVA OSTOTARJOUS YKSINOMAAN TARJOUSASIAKIRJAAN SISÄLLYTETTYJEN TIETOJEN POHJALTA. TARJOUKSIA EI TEHDÄ SUORAAN TAI VÄLILLISESTI ALUEILLE, JOILLA JOKO TARJOAMINEN TAI TARJOUKSEEN OSALLISTUMINEN OLISI LAINVASTAISTA TAI MIKÄLI ALUEELLA VAADITAAN TARJOUSASIAKIRJAN JULKISTAMISTA TAI REKISTERÖINTEJÄ TAI TARJOUKSEN TEKEMISEEN KOHDISTUU MUITA VAATIMUKSIA SUOMESSA OSTOTARJOUKSEEN LIITTYVIEN VAATIMUSTEN LISÄKSI.

OSTOTARJOUSTA EI TEHDÄ SUORAAN TAI VÄLILLISESTI ALUEELLE, MISSÄ SE ON LAINVASTAINEN, EIKÄ, KUN JULKAISTU, TARJOUSASIAKIRJAA JA SIIHEN LIITTYVIÄ HYVÄKSYMISLOMAKKEITA JAETA, LEVITETÄ EDELLEEN TAI VÄLITETÄ EIKÄ SITÄ SAA JAKAA, LEVITTÄÄ EDELLEEN TAI VÄLITTÄÄ ALUEELLE TAI ALUEELTA, MISSÄ SE ON SOVELTUVIEN LAKIEN TAI SÄÄNNÖSTEN VASTAISTA. OSTOTARJOUSTA EI ERITYISESTI TEHDÄ SUORAAN TAI VÄLILLISESTI POSTIPALVELUIDEN KAUTTA TAI MILLÄÄN MUULLA TAVALLA TAI VÄLINEELLÄ (SISÄLTÄEN, MUTTA EI RAJOITTUEN, FAKSIN, TELEKSIN, PUHELIMEN SEKÄ INTERNETIN) TAI MILLÄÄN OSAVALTIOIDEN VÄLISEEN TAI ULKOMAANKAUPPAAN LIITTYVÄLLÄ TAVALLA TAI MINKÄÄN KANSALLISEN ARVOPAPERIPÖRSSIN TAI SEN TARJOAMIEN PALVELUIDEN KAUTTA AUSTRALIASSA, KANADASSA, HONGKONGISSA, JAPANISSA, UUDESSA-SEELANNISSA, ETELÄ-AFRIKASSA TAI SVEITSISSÄ TAI NÄIHIN MAIHIN. OSTOTARJOUSTA EI VOIDA HYVÄKSYÄ, SUORAAN TAI VÄLILLISESTI, MILLÄÄN SANOTULLA KÄYTÖLLÄ, TAVALLA TAI VÄLINEELLÄ EIKÄ AUSTRALIASTA, KANADASTA, HONGKONGISTA, JAPANISTA, UUDESTA-SEELANNISTA, ETELÄ-AFRIKASTA TAI SVEITSISTÄ JA MIKÄ TAHANSA OSTOTARJOUKSEN VÄITETTY HYVÄKSYNTÄ, JOKA JOHTUU SUORAAN TAI VÄLILLISESTI NÄIDEN RAJOITUSTEN RIKKOMISESTA ON MITÄTÖN.

TÄMÄ TIEDOTE ON VALMISTELTU SUOMEN LAIN, NASDAQ HELSINKI OY:N SÄÄNTÖJEN JA OSTOTARJOUSKOODIN MUKAISESTI, JA TÄSSÄ ESITETTY INFORMAATIO EI VÄLTTÄMÄTTÄ VASTAA SITÄ, MITÄ SE OLISI OLLUT, JOS TÄMÄ TIEDOTE OLISI VALMISTELTU SUOMEN ULKOPUOLELLA OLEVIEN LAKIEN MUKAISESTI.

Tietoja Alma Median osakkeenomistajille Yhdysvalloissa

Tarjous tehdään Alma Median, jonka kotipaikka on Suomessa, liikkeeseen lasketuista ja ulkona olevista osakkeista (jotka eivät ole Alma Median hallussa), ja siihen soveltuvat suomalaiset tiedonantovelvollisuudet ja menettelyvaatimukset. Tarjous tehdään Yhdysvalloissa Yhdysvaltain vuoden 1934 arvopaperipörssilain, muutoksineen (”Pörssilaki”) Kohdan 14(e) ja Regulation 14E -säännöksen, Pörssilain Kohdan Rule 14d-1(c) ”Tier I” -ostotarjousta (”Tier I -poikkeus”) koskevien poikkeussääntöjen mukaisesti, ja muutoin Suomen lainsäädännön tiedonantovelvollisuuksien ja menettelyvaatimusten mukaisesti, muun muassa koskien Ostotarjouksen aikataulua, selvitysmenettelyitä, peruuttamista, edellytyksistä luopumista ja maksujen ajoitusta, jotka eroavat Yhdysvaltain vastaavista. Tarjous tehdään Alma Median Yhdysvalloissa asuville osakkeenomistajille samoin ehdoin kuin kaikille muille Alma Median osakkeenomistajille, joille tarjous tehdään. Kaikki tietoa sisältävät asiakirjat, mukaan lukien tämä tiedote, annetaan yhdysvaltalaisille osakkeenomistajille tavalla, joka on verrattavissa menetelmään, jolla tällaiset asiakirjat toimitetaan Alma Median muille osakkeenomistajille. Yhdysvaltalaisten osakkeenomistajien tulee huomata, että Tarjousvastikkeen valuutta on euro, ja että valuuttakurssivaihtelujen mukaisia oikaisuja ei tehdä Tarjousvastikkeeseen.

Soveltuvien lakien tai määräysten sallimissa rajoissa Tarjouksentekijä ja sen lähipiiriyhtiöt tai sen välittäjät ja välittäjien lähipiiriyhtiöt (toimiessaan Tarjouksentekijän tai sen lähipiiriyhtiöiden asiamiehinä) voivat ajoittain tämän tiedotteen päivämäärän jälkeen Tarjouksen vireilläolon aikana ja muutoin kuin Tarjouksen mukaisesti, suoraan tai välillisesti, ostaa tai järjestää ostavansa Alma Median osakkeita tai mitä tahansa arvopapereita, jotka ovat vaihdettavissa tai muunnettavissa Alma Median osakkeiksi. Nämä ostot voivat tapahtua joko julkisilla markkinoilla vallitsevilla hinnoilla tai yksityisinä liiketoimina neuvotelluilla hinnoilla. Siinä laajuudessa kuin tieto ostoista tai järjestelyistä ostaa julkistetaan Suomessa, tieto julkistetaan lehdistötiedotteella tai muulla sellaisella tavalla, jolla tällaisen tiedon voidaan kohtuudella arvioida tavoittavan Alma Median osakkeenomistajat Yhdysvalloissa. Lisäksi Tarjouksentekijän taloudelliset neuvonantajat voivat harjoittaa Alma Median arvopapereilla tavanomaista kaupankäyntiä, joka voi käsittää tällaisten arvopapereiden oston tai niiden ostamisen järjestämisen. Siinä laajuudessa kuin Suomessa vaaditaan, tieto tällaisista ostoista julkistetaan Suomessa Suomen lain edellyttämällä tavalla.

YHDYSVALTAIN ARVOPAPERI- JA PÖRSSIVIRANOMAINEN (U.S. SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION) TAI MIKÄÄN YHDYSVALTAIN OSAVALTION ARVOPAPERIKOMITEA EI OLE HYVÄKSYNYT TAI HYLÄNNYT TARJOUSTA, LAUSUNUT TARJOUKSEN ARVOSTA TAI KOHTUULLISUUDESTA EIKÄ LAUSUNUT MITÄÄN TARJOUKSEEN LIITTYEN TÄSSÄ TIEDOTTEESSA ANNETTUJEN TIETOJEN RIITTÄVYYDESTÄ, OIKEELLISUUDESTA TAI TÄYDELLISYYDESTÄ. TÄMÄN VASTAINEN LAUSUMA ON RIKOSOIKEUDELLISESTI RANGAISTAVA TEKO YHDYSVALLOISSA.

Käteisen vastaanottaminen Tarjouksen perusteella saattaa olla verotettava tapahtuma. Kaikkia Alma Median osakkeiden omistajia kehotetaan kääntymään riippumattoman ammattimaisen neuvonantajan puoleen Tarjouksen hyväksymistä koskeviin vero- ja muihin seuraamuksiin liittyen.

Siltä osin kuin Tarjoukseen sovelletaan Yhdysvaltain arvopaperilakeja, näitä lakeja sovelletaan vain osakkeiden yhdysvaltalaisiin haltijoihin, eivätkä ne aiheuta vaatimuksia muille henkilöille. Alma Median osakkeenomistajien oikeuksien toteuttaminen ja mahdollisten vaatimusten esittäminen Yhdysvaltain liittovaltion arvopaperilakien nojalla voi olla vaikeaa, koska Tarjouksentekijä ja Alma Media ovat sijoittautuneet Yhdysvaltain ulkopuolelle ja osa tai kaikki niiden toimihenkilöistä ja johtajista saattavat asua Yhdysvaltain ulkopuolella. Alma Median osakkeenomistajat eivät välttämättä voi haastaa Tarjouksentekijää tai Alma Mediaa tai näiden toimihenkilöitä tai johtajia oikeuteen Yhdysvaltain liittovaltion arvopaperilakien rikkomisesta Yhdysvaltain ulkopuolisessa tuomioistuimessa. Tarjouksentekijän tai Alma Median tai niiden lähipiiriyhtiöiden pakottaminen noudattamaan yhdysvaltalaisen tuomioistuimen tuomiota voi olla vaikeaa.

Tulevaisuutta koskevat lausumat

Tämä pörssitiedote sisältää lausumia, jotka siltä osin kuin ne eivät ole historiallisia tosiseikkoja, ovat “tulevaisuutta koskevia lausumia”. Tulevaisuutta koskevat lausumat sisältävät lausumia koskien suunnitelmia, odotuksia, ennusteita, päämääriä, tavoitteita, pyrkimyksiä, strategioita, tulevaisuuden tapahtumia, tulevaisuuden liikevaihtoa tai tulosta, investointeja, rahoitustarvetta, yritysostoja koskevia suunnitelmia tai aikeita, kilpailuvahvuuksia ja -heikkouksia, taloudelliseen asemaan, tulevaan liiketoimintaan ja kehitykseen liittyviä suunnitelmia tai tavoitteita, liiketoimintastrategiaa sekä toimialaa, poliittista ja lainsäädännöllistä ympäristöä koskevia suuntauksia sekä muita ei-historiallisia tietoja. Tulevaisuutta koskevat lausumat voidaan joissakin tapauksissa tunnistaa tulevaisuutta koskevien ilmaisujen käytöstä, kuten “uskoa”, “aikoa”, “saattaa”, “voida” tai “pitäisi” tai niiden kielteisistä tai muunnelluista vastaavista ilmaisuista. Tulevaisuutta koskeviin lausumiin liittyy luonnostaan sekä yleisiä että erityisiä riskejä, epävarmuustekijöitä ja oletuksia. Lisäksi on olemassa riskejä siitä, ettei arvioita, ennusteita, suunnitelmia ja muita tulevaisuutta koskevia lausumia tulla saavuttamaan. Näistä riskeistä, epävarmuustekijöistä ja oletuksista johtuen sijoittajien ei tule antaa tällaisille tulevaisuutta koskeville lausumille merkittävää painoarvoa. Tämän pörssitiedotteen sisältämät tulevaisuutta koskevat lausumat ilmaisevat ainoastaan tämän tiedotteen päivämäärän mukaista asiantilaa.

Liite

Otava Oy:n 29.6.2023 julkistama tiedote

Alma Media lyhyesti

Alma Media on kansainvälinen, voimakkaasti uudistuva, digitaaliseen mediaan, palveluihin ja markkinapaikkaliiketoimintaan keskittyvä yhtiö. Haluamme inspiroida ihmisen luontaista uteliaisuutta ja valinnanmahdollisuuksia luomalla palveluja, joissa yhdistyvät ylivoimainen sisältö, paras teknologia, aina paikallisesti merkityksellisemmällä tavalla. Suomessa tunnetuimpia brändejämme ovat muun muassa Kauppalehti, Talouselämä, Iltalehti, Jobly, Etuovi.com sekä Nettiauto. Rekrytointipalvelujamme ovat muun muassa Tšekissä prace.cz ja jobs.cz, Slovakiassa Profesia.sk sekä Kroatiassa mojposao.net.

Suomessa liiketoimintaamme kuuluvat johtavat asumisen ja autoilun markkinapaikat, talous- ja ammattimediat, valtakunnallinen kuluttajamedia sekä sisältö- ja datapalvelut yrityksille ja ammattilaisille. Alman kansainvälinen liiketoiminta itäisessä Keski-Euroopassa, Ruotsissa ja Baltiassa koostuu rekrytointipalveluista ja toimitilojen markkinapaikasta.

Alma Mediassa työskentelee noin 1 700 ammattilaista ja yhtiö toimii 11 Euroopan maassa. Alma Median vuoden 2022 jatkuvien toimintojen liikevaihto oli 309 miljoonaa euroa, mistä digiliiketoiminnan osuus oli 81 %. Yhtiön osake noteerataan NASDAQ Helsingissä. Lue lisää: www.almamedia.fi.

  • Julkaistu: 29.6.2023, 19:10
  • Kategoria: Pörssitiedote

Jaa artikkeli