Alma Media > Tiedotteet > Pörssitiedote > Alma Median tilinpäätöstiedote tammi–joulukuu 2019:

Alma Median tilinpäätöstiedote tammi–joulukuu 2019:

Alma Media Oyj              Tilinpäätöstiedote                  14.2.2020 klo 8.00

ALMA MEDIAN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE TAMMI—JOULUKUU 2019:
Vuoden 2019 oikaistu liikevoitto ennätystasolla lopetetut toiminnot huomioiden. Jatkuvien toimintojen oikaistu liikevoitto laski vuoden viimeisellä neljänneksellä kotimaan mainonnan myynnin laskiessa.

Alma Media tiedotti 11.2.2020 alueellisen liiketoiminnan ja painoliiketoiminnan myynnistä Sanoma Media Finland Oy:lle. Yhtiö raportoi myytävän liiketoiminnan lopetettuna toimintona tilinpäätöstiedotteessa 2019. Myytävä liiketoiminta on raportoitu aiemmin pääosin Alma Consumer segmentissä.Tässä raportissa esitetyt tuloslaskelmaan liittyvät luvut, mukaan lukien vertailuvuotta 2018 koskevat luvut, sisältävät pääosin vain jatkuvat toiminnot. Taseeseen ja rahavirtaan liittyvät luvut sisältävät sekä jatkuvat että lopetetut toiminnot.

Jatkuviin toimintoihin kuuluvat digitaalisten markkinapaikkojen Alma Markets, talousmedian ja ammattilaisille sekä yrityksille suunnattujen palveluiden tarjoaja Alma Talent ja valtakunnalliseen kuluttajamedialiiketoimintaan keskittyvä Alma Consumer. Divestoinnin jälkeen jäljelle jäävät, arvioidut ja kiinteät tukipalveluihin liittyvät kulut, on kohdistettu jatkuville toiminnoille ja vertailutiedot vuodelta 2018 on oikaistu vastaavasti.

Taloudellinen kehitys loka—joulukuussa 2019:

 • Liikevaihto jatkuvista toiminnoista 65,8 (67,4) milj. euroa, laskua 2,4 %.
 • Liikevaihto lopetetut toiminnot mukaan lukien oli 89,2 (91,9) milj. euroa, laskua 3,0 %.
 • Oikaistu liikevoitto jatkuvista toiminnoista 12,5 (13,7) milj. euroa, laskua 8,7 %.
 • Oikaistu liikevoitto lopetetut toiminnot mukaan lukien 16,2 (17,1) milj. euroa, 18,2 % (18,6 %) liikevaihdosta, laskua 5,2 %.
 • Liikevoitto jatkuvista toiminnoista 12,6 (13,4) milj. euroa, laskua 5,4 %.
 • Liikevoitto lopetetut toiminnot mukaan lukien 16,3 (16,1) milj. euroa eli 18,3 % (17,6 %) liikevaihdosta, kasvua 1,3 %.
 • Osakekohtainen tulos lopetetut toiminnot mukaan lukien 0,14 (0,12) euroa.
 • Alma Markets: Liikevaihto vertailukauden tasolla. Kannattava kasvu jatkui kotimaan asumisen- ja autoilun liiketoiminnoissa.
 • Alma Talent ja Alma Consumer: Mainosmyynnin lasku heikensi segmenttien kannattavuutta. Digitaalinen sisältömyynti jatkui vahvana, kasvua 24 %.

Taloudellinen kehitys tammi—joulukuussa 2019:

 • Liikevaihto jatkuvista toiminnoista 250,2 (254,7) milj. euroa, laskua 1,8 %.
 • Liikevaihto lopetetut toiminnot mukaan lukien 342,5 (354,6) milj. euroa, laskua 3,4 %.
 • Oikaistu liikevoitto jatkuvista toiminnoista 49,4 (47,6) milj. euroa, kasvua 3,8 %.
 • Oikaistu liikevoitto lopetetut toiminnot mukaan lukien 61,6 (57,3) milj. euroa, 18,0 % (16,2 %) liikevaihdosta, kasvua 7,5 %.
 • Liikevoitto jatkuvista toiminnoista 49,5 (47,5) milj. euroa, 19,8 % (18,7 %) liikevaihdosta.
 • Liikevoitto lopetetut toiminnot mukaan lukien 61,0 (61,0) milj. euroa, 17,8 % (17,2 %) liikevaihdosta.
 • Osakekohtainen tulos lopetetut toiminnot mukaan lukien 0,51 (0,51) euroa.
 • Hallituksen osinkoehdotus 0,40 (0,35) euroa/osake.
JATKUVIEN TOIMINTOJEN AVAINLUVUT 2019 2018 Muutos 2019 2018 Muutos
milj. euroa 10—12 10—12 % 1—12 1—12 %
Liikevaihto 65,8 67,4 -2,4 250,2 254,7 -1,8
Sisältöliikevaihto 17,5 17,5 -0,2 64,2 64,8 -1,0
Sisältöliikevaihto, painettu 13,8 14,5 -5,1 50,9 53,5 -4,9
Sisältöliikevaihto, digi 3,7 3,0 23,9 13,2 11,2 17,8
Mainosmyynnin liikevaihto 38,3 39,7 -3,4 148,5 149,2 -0,5
Mainosmyynti, painettu 4,7 5,4 -11,5 16,3 19,5 -16,5
Mainosmyynti, digi 33,6 34,3 -2,0 132,2 129,6 1,9
Palveluliikevaihto 10,0 10,2 -2,2 37,6 40,7 -7,7
Oikaistut kokonaiskulut 53,4 53,8 -0,8 201,1 207,5 -3,1
Oikaistu käyttökate 16,5 16,2 1,5 66,1 58,5 12,9
Käyttökate  16,6 15,9 4,4 66,2 58,4 13,4
Oikaistu liikevoitto 12,5 13,7 -8,7 49,4 47,6 3,8
% liikevaihdosta 19,0 20,3   19,8 18,7  
Liikevoitto/-tappio 12,6 13,4 -5,4 49,5 47,5 4,4
% liikevaihdosta 19,2 19,8   19,8 18,6  
Tilikauden voitto 10,2 10,1 1,0 40,5 38,2 5,8
Tulos/osake, EUR (laimentamaton ja laimennettu) 0,11 0,11 -0,1 0,41 0,39 6,8
             
Digiliiketoiminnan liikevaihto 42,8 42,2 1,3 166,7 161,5 3,2
Digiliiketoiminta, % liikevaihdosta 65,1 62,7   66,6 63,4  

Voitonjakoehdotus yhtiökokoukselle:

Emoyhtiön jakokelpoiset varat 31.12.2019 olivat 148 403 121 (152 709 980) euroa. Alma Median hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että tilikaudelta 2019 maksetaan osinkoa 0,40 euroa osaketta kohden (2018: 0,35 euroa osakkeelta). Osinko maksetaan sille, joka on merkitty osingonmaksun täsmäytyspäivänä 27.3.2020 osakkeenomistajaksi Euroclear Finland Oy:n pitämään Alma Media Oyj:n osakasluetteloon. Hallitus ehdottaa, että osinko maksetaan 3.4.2020. Tilinpäätöshetken, 31.12.2019, ulkona olevien osakkeiden lukumäärän perusteella osingon määrä on yhteensä 32 913 355 (28 751 404) euroa.

Yhtiön taloudellisessa asemassa ei tilikauden päättymisen jälkeen ole tapahtunut olennaisia muutoksia. Ehdotettu voitonjako ei hallituksen näkemyksen mukaan vaaranna yhtiön maksukykyä.

Toimintaympäristö vuodelle 2020

Epävarmuus kansainvälisen kaupan kehityksestä jatkuu ja Alma Median toimintamaiden kansantalouksien kasvun odotetaan vuonna 2020 joko pysyvän samalla tasolla tai hidastuvan edellisvuoteen nähden. Kansantalouksien kehitys heijastuu rekrytointimainonnan kysyntään.

Median rakennemuutos jatkuu; mainonta ja sisältömyynti verkossa kasvaa ja painetun median kysyntä laskee. Datan, analytiikan, koneoppimisen ja automaation merkitys lisääntyy vaatien kasvavia panostuksia teknologiainvestointeihin. Digitaalisessa mainonnassa haku- ja sosiaalisen median mainonnan, mobiili- ja videomainonnan sekä sisältömarkkinoinnin odotetaan edelleen kasvavan nopeimmin.

Näkymät vuodelle 2020

Alma Media arvioi vuoden 2020 jatkuvien toimintojen liikevaihdon ja oikaistun liikevoiton olevan edellisvuoden tasolla. Vuoden 2019 jatkuvien toimintojen liikevaihto oli 250,2 milj. euroa ja oikaistu liikevoitto 49,4 milj. euroa.

Toimitusjohtajan katsaus

Vuosi 2019 oli Alma Medialle viides peräkkäinen tulosparannuksen vuosi. Saavutimme Alma Median kaikkien aikojen parhaimman tuloksen onnistuneen digistrategian, parantuneen operatiivisen tehokkuuden, tappiollisten tai heikosti kannattavien liiketoimintojen divestointien sekä hyvän kustannusten hallinnan ansiosta: oikaistu liikevoitto huomioiden sekä jatkuvat että lopetetut toiminnot nousi 7,5 prosenttia 61,6 miljoonaan euroon. Osakekohtainen tulos oli edellisvuoden tasolla 0,51 euroa. Vertailuvuoden osakekohtaiseen tulokseen vaikutti Lapin liiketoimintojen divestoinnista saatu myyntivoitto (4,5 Meur) vuonna 2018. 

Liikevaihtoamme vertailuvuoteen nähden laskivat ennen kaikkea myydyt liiketoiminnot, mutta loppuvuonna myös kotimaan mainonnan myynnin lasku. Digitaalisen sisältömyynnin kaksinumeroinen kasvu jatkui loka–joulukuussa kompensoiden painetun sisältömyynnin laskun.

Alma Markets -segmentti ylsi 100 miljoonan euron liikevaihtoon vuonna 2019 ja sen kannattavuus oli ennätystasolla. Segmentin liikevaihto oli loka–joulukuussa edellisen vuoden tasolla. Rekrytointiliiketoiminnan liikevaihtoon heijastui loppuvuonna maailmantalouden epävarmuudet. Rekrytointiliiketoiminnan liikevaihdon 1,9 prosentin lasku loka–joulukuussa johtui pääosin Suomen rekrytointiliiketoiminnan heikosta kehityksestä. Alma Markets -segmentin asumisen ja autoilun markkinapaikka- ja järjestelmäliiketoiminnassa hyvä vire jatkui lokajoulukuussa erityisesti asumisen ja autoilun lisäarvo- ja kilpailutuspalveluiden ansiosta.

Alma Talentin liikevaihtoa ja oikaistua liikevoittoa painoivat lokajoulukuussa suhdanneherkän rekrytointimainonnan, kirjamyynnin, koulutusliiketoiminnan ja suoramarkkinoinnin myynnin lasku. Kotimaan talous- ja ammattimedioiden digisisältötuottojen kasvu jatkui vahvana (+28,4 %) loka–joulukuussa kompensoiden painetun median sisältötuottojen laskun. Operatiivisen tehokkuuden parantuminen siirryttäessä printistä digiin laski kuluja katsauskaudella.

Alma Consumerin, sisältäen myös alueellisen media- ja painoliiketoiminnan, liikevaihtoa ja oikaistua liikevoittoa heikensivät loka–joulukuussa vaisu kotimaan mainonta. Painetun median mainosmyynti laski alueellisissa medioissa erityisesti rekrytointi- ja liitemainonnassa. Digitaalisen mainonnan laskun taustalla oli lähinnä desktop-mainonnan myynnin lasku. Sisältömarkkinointi kasvoi. Myös Alma Consumerissa digisisältömyynnin vahva kaksinumeroinen kasvu jatkui (+24,4%) vuoden viimeisellä vuosineljänneksellä. Kuluja laskivat kustannussäästöt vuonna 2018 toteutetuista uudelleenjärjestelyistä sekä ulkoisten sisältöostojen vähentyminen.

Vuonna 2019 saavutimme kaksi kolmesta pitkän aikavälin taloudellisesta tavoitteestamme: pääoman tuotto- ja osinkotavoitteemme. Talouskasvun taittuminen näkyi digitaalisen liiketoiminnan kasvun hidastumisena sen jäädessä 3,7 prosenttiin. Alma Median tavoitteena on kasvaa digitaalisessa liiketoiminnassa markkinoita nopeammin, mikä edellyttää orgaanisen kasvun lisäksi tuekseen yritysjärjestelyitä.

Viime vuosina vahvistunut taseemme ja hyvä rahavirta mahdollistaa investoinnit kasvuun sekä hyvän osingonmaksukyvyn. Alma Median hallitus ehdottaa vuoden 2019 osingoksi 0,40 (0,35) euroa per osake.

Tiedotimme 11.2.2020 alueellisen media- ja painoliiketoiminnan myynnistä Sanoma Media Finlandille. Yrityskaupalla terävöitämme strategiaamme, suuntaamme katsettamme entistä selvemmin digitaalisen median ja kansainvälisen liiketoiminnan kehittämiseen. Painettuun mediaan sitoutuva pääoma vähenee. Keskeiset kasvualueemme ovat digitaaliset markkinapaikat, valtakunnallinen monikanavainen kuluttajamedia- ja palveluliiketoiminta, talous- ja ammattimedia ja yrityksille suunnatut palvelut. Yrityskaupan huomioiden digitaalisen liiketoiminnan osuus jatkuvien liiketoimintojen liikevaihdosta nousee noin 70 prosenttiin ja liikevoittomarginaali 20 prosenttiin vuonna 2019. Yrityskaupan täytäntöönpano on ehdollinen Kilpailu- ja kuluttajaviraston hyväksynnälle ja sen arvioidaan toteutuvan vuoden 2020 aikana.

Lisätietoja:
Toimitusjohtaja Kai Telanne, puhelin 010 665 3500
Talous- ja rahoitusjohtaja Juha Nuutinen, puhelin 010 665 3873

Tiedotustilaisuus ja webcast:

Englanninkielinen tiedotustilaisuus analyytikoille, sijoittajille ja medialle pidetään samana päivänä klo 11.00–12.00 Alma-talossa, Alvar Aallon katu 3 C, Helsinki. Tuloksen esittelevät toimitusjohtaja Kai Telanne ja talous- ja rahoitusjohtaja Juha Nuutinen.  

Ilmoittautuminen Alma-talossa pidettävään tilaisuuteen etukäteen sähköpostitse osoitteeseen kutsut@almamedia.fi.

Tiedotustilaisuutta voi seurata suorana myös webcastina osoitteessa https://almamedia.videosync.fi/2019-q4-results/register. Webcastissa on mahdollista esittää kysymyksiä kirjallisesti. Tallenne tiedotustilaisuudesta on saatavilla saman päivän aikana osoitteessa www.almamedia.fi/sijoittajat/raportit-ja-esitykset/esitykset.

Tilaisuuden esitysaineisto on saatavilla noin klo 11.00 Alma Median verkkosivuilla osoitteessa www.almamedia.fi/sijoittajat/raportit-ja-esitykset/esitykset.

Alma Median taloudellinen kalenteri vuonna 2020

– Osavuosikatsaus tammi–maaliskuulta 2020 tiistaina 21.4.2020 noin klo 8.00

– Osavuosikatsaus tammi–kesäkuulta 2020 perjantaina 17.7.2020 noin klo 8.00

– Osavuosikatsaus tammi–syyskuulta 2020 torstaina 22.10.2020 noin klo 8.00.

Tilinpäätös, toimintakertomus, tilintarkastuskertomus sekä selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä (Corporate Governance Statement) tilivuodelta 2019 julkaistaan keskiviikkona 4.3.2020.

Varsinainen yhtiökokous on suunniteltu pidettäväksi keskiviikkona 25.3.2020. Yhtiökokoukseen liittyvät aineistot kootaan Alma Median verkkosivuille.

ALMA MEDIA OYJ

Hallitus

Jakelu: NASDAQ Helsinki, keskeiset tiedotusvälineet, www.almamedia.fi

Alma Media lyhyesti

Alma Media on uudistuva digitaaliseen palveluliiketoimintaan ja journalistisiin sisältöihin keskittyvä mediakonserni. Yhtiön tunnetuimpia brändejä ovat Kauppalehti, Talouselämä, Iltalehti, Aamulehti, Etuovi.com ja Monster. Alma Media rakentaa kestävää kasvua mediasta palveluihin tarjoten sisältöjä ja palveluja, jotka hyödyttävät käyttäjiä arjessa, työssä ja vapaa-ajalla. Alma Media toimii 11 Euroopan maassa. Alma Mediassa työskentelee noin 1 800 ammattilaista. Alma Median vuoden 2019 jatkuvien toimintojen liikevaihto oli 250,2 miljoonaa euroa. Yhtiön osake noteerataan NASDAQ Helsingissä. Lue lisää: www.almamedia.fi

 • Julkaistu: 14.2.2020, 08:00
 • Kategoria: Pörssitiedote

Jaa artikkeli