Alma Media > Tiedotteet > Pörssitiedote > Alma Median Talentumin osakkeenomistajille ja optionhaltijoille tekemän vaihtotarjouksen lopullinen tulos

Alma Median Talentumin osakkeenomistajille ja optionhaltijoille tekemän vaihtotarjouksen lopullinen tulos

Alma Media Oyj                  Pörssitiedote                                         17.11.2015 klo 17.10

Alma Median Talentumin osakkeenomistajille ja optionhaltijoille tekemän vaihtotarjouksen lopullinen tulos

Tätä pörssitiedotetta ei saa julkaista tai levittää, kokonaan tai osittain, suoraan tai välillisesti, Yhdysvalloissa, Australiassa, Kanadassa, Hongkongissa, Japanissa, Uudessa-Seelannissa, Etelä-Afrikassa tai missään muussa sellaisessa maassa, jossa sen julkaiseminen tai levittäminen olisi soveltuvan sääntelyn vastaista tai edellyttäisi muita toimenpiteitä Suomen lainsäädännön mukaisten vaatimusten lisäksi.

Alma Media Oyj:n (”Alma Media”) Talentum Oyj:n (”Talentum”) osakkeenomistajille tekemän vaihtotarjouksen lopullisen tuloksen mukaan vaihtotarjouksessa tarjotut osakkeet edustavat noin 94,4 prosenttia kaikista Talentumin osakkeista ja äänistä ja noin 95,2 prosenttia Talentumin liikkeeseen lasketuista ja ulkona olevista osakkeista.

Vaihtotarjouksen tarjousaika päättyi 12.11.2015. Alma Media tiedotti 13.11.2015, että se toteuttaa vaihtotarjouksen sen ehtojen mukaisesti ehdollisena sille, että vaihtotarjouksen toteuttamisen edellytykset täyttyvät edelleen toteutuksen hetkellä. Koska kaikki vaihtotarjouksen toteuttamisen edellytykset ovat täyttyneet ja täyttyvät edelleen, Alma Media toteuttaa vaihtotarjouksen sen ehtojen mukaisesti alustavasti tänään, 17.11.2015.

Alma Median hallitus päätti 17.11.2015, yhtiökokouksen 17.3.2015 antaman valtuutuksen perusteella laskea liikkeeseen vaihtotarjouksen osakevastikkeena Talentumin osakkeenomistajille yhteensä 6 896 329 uutta Alma Median osaketta sekä maksaa käteisvastikkeena yhteensä 19,3 miljoonaa euroa. Maksu merkityistä osakkeista tehdään luovuttamalla Talentumin osakkeita vaihtotarjouksen ehtojen mukaisesti. Alma Median osakepääomaa ei koroteta osakeannin johdosta vaan uusista osakkeista maksettavaksi katsottava määrä kirjataan sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon. Alma Median osakkeiden lukumäärä nousee 75 486 853:sta 82 383 182:een. Uudet osakkeet vastaavat noin 8,4 prosenttia Alma Median osakepääomasta ja äänistä Alma Mediassa osakeannin toteutumisen jälkeen.

Alma Median vaihtotarjouksessa liikkeeseen lasketut uudet osakkeet kirjataan vaihtotarjouksen pätevästi hyväksyneiden Talentumin osakkeenomistajien, jotka eivät ole pätevästi peruuttaneet hyväksyntäänsä, arvo-osuustileille arviolta 20.11.2015. Kaupankäynti Alma Median uusilla osakkeilla odotetaan alkavan Nasdaq OMX Helsingin (”Helsingin Pörssi”) pörssilistalla alustavasti 20.11.2015.

Talentumin optio-oikeuksien 2013A ja 2013B haltijat ovat vaihtotarjouksen ehtojen mukaisesti hyväksyneet vaihtotarjouksen. Alma Media maksaa optio-oikeuksien haltijoille optiovastikkeena yhteensä 0,1 miljoonaa euroa.

Alma Median aikomuksena on hankkia kaikki Talentumin osakkeet. Tämän saavuttamiseksi Alma Media tulee hankkimaan Helsingin Pörssin kautta Talentumin osakkeita enintään vaihtotarjouksen vastiketta vastaavalla hinnalla.

Välittömästi sen jälkeen, kun Alma Media hankkii yli yhdeksän kymmenesosaa (9/10) kaikista Talen­tumin osakkeista ja osakkeiden tuottamasta äänimäärästä, Alma Media tulee esittämään Talentumin osakkeenomistajille lunastusvaatimuksen osakeyhtiölain mukaisesti. Siten osakkeet, joita ei ole tarjottu vaihtotarjouksessa tai muutoin hankittu ennen lunastusmenettelyn alkua, tullaan lunastamaan osakeyhtiölaissa esitetyllä tavalla.

ALMA MEDIA OYJ

HALLITUS

Lisätietoja:

Toimitusjohtaja Kai Telanne, puh. 010 665 3500

Lakiasiainjohtaja Mikko Korttila, puh. 010 665 2201

Jakelu: NASDAQ OMX Helsinki, keskeiset tiedotusvälineet, www.almamedia.fi

Alma Media lyhyesti

Alma Media on digitaalisiin palveluihin ja julkaisutoimintaan keskittyvä mediakonserni. Yhtiön tuotteet tarjoavat uutissisältöjen lisäksi hyötytietoa elämäntyylin, työuran sekä liiketoiminnan kehittämiseen. Alma Median palvelutarjonta on laajentunut Suomesta Pohjoismaihin, Baltiaan ja Keski-Eurooppaan. Vuonna 2014 yhtiössä työskenteli keskimäärin 1 830 ammattilaista (ilman jakajia), joista noin neljännes toimi Suomen ulkopuolella. Alma Median vuoden 2014 liikevaihto oli noin 295 miljoonaa euroa. Yhtiön osake noteerataan NASDAQ OMX Helsingissä. Lue lisää: www.almamedia.fi.

Tärkeä tiedotus

Tätä tiedotetta ei saa julkaista tai muutoin levittää, kokonaan tai osittain, Yhdysvalloissa, Australiassa, Kanadassa, Hongkongissa, Japanissa, Uudessa-Seelannissa tai Etelä-Afrikassa tai missään muussa maassa, missä se on soveltuvien lakien tai määräysten mukaan kiellettyä. Tämä tiedote ei ole tarjousasiakirja tai esite eikä se siten ole tarjous tai kehotus myyntitarjouksen tekemiseen. Sijoittajien tulee hyväksyä vaihtotarjous osakkeista vain vaihtotarjoukseen liittyvässä tarjousasiakirjassa ja esitteessä esitetyn tiedon perusteella. Tarjousta ei tehdä suoraan tai välillisesti missään sellaisessa maassa, missä joko tarjous tai siihen osallistuminen on soveltuvan lain mukaan kiellettyä tai missä tarjousasiakirja-, rekisteröinti- tai muut vaatimukset soveltuisivat Suomen lainsäädännön mukaisten toimenpiteiden lisäksi.

Vaihtotarjoukseen liittyvää tarjousasiakirjaa ja esitettä ja niihin liittyviä hyväksymislomakkeita ei tulla toimittamaan tai lähettämään edelleen, eikä niitä saa toimittaa tai lähettää edelleen mihinkään sellaiseen maahan tai sellaisesta maasta, missä soveltuva laki kieltää sen. Erityisesti vaihtotarjousta ei tehdä, suoraan tai välillisesti, Australiassa, Kanadassa, Hongkongissa, Japanissa, Uudessa-Seelannissa, Etelä-Afrikassa tai Yhdysvalloissa. Vaihtotarjousta ei voida hyväksyä Australiasta, Kanadasta, Hongkongista, Japanista, Uudesta-Seelannista, Etelä-Afrikasta tai Yhdysvalloista.

Alma Median osakkeita ei ole eikä tulla rekisteröimään Yhdysvaltain vuoden 1933 arvopaperilain, muutoksineen (”Arvopaperilaki”), tai minkään Yhdysvaltain osavaltion tai muun alueen soveltuvien arvopaperilakien mukaisesti. Alma Median osakkeita ei saa tarjota tai myydä Yhdysvalloissa, paitsi Arvopaperilain rekisteröintivaatimuksista säädetyn poikkeuksen nojalla tai transaktiolla, johon Arvopaperilain rekisteröintivaatimukset eivät sovellu.

Tietyt tähän tiedotteeseen sisältyvät muut kuin historiallisiin tosiseikkoihin liittyvät lausumat, mukaan lukien muun muassa arviot yleisestä talouskehityksestä ja markkinatilanteesta, odotukset yhdistyneen yhtiön kehityksestä ja kannattavuudesta sekä synergiaetujen ja kustannussäästöjen toteutumisesta, sekä lausumat, joissa käytetään ilmauksia ”odottaa”, ”arvioi”, ”ennustaa” tai vastaavia ilmaisuja, ovat tulevaisuutta koskevia lausumia. Nämä lausumat perustuvat tämänhetkisiin päätöksiin ja suunnitelmiin sekä tällä hetkellä tiedossa oleviin seikkoihin. Ne sisältävät riskejä ja epävarmuustekijöitä, joiden toteutuessa yhdistyneen yhtiön todellinen tulos voi poiketa huomattavasti tämänhetkisistä odotuksista. Näitä tekijöitä ovat muun muassa yleinen taloudellinen tilanne, mukaan lukien valuuttakurssien ja korkotasojen vaihtelut, mitkä vaikuttavat asiakkaiden toimintaympäristöön ja kannattavuuteen ja näin ollen yhdistyneen yhtiön saamiin tilauksiin ja niiden katteisiin; kilpailutilanne; yhdistyneen yhtiön oma liiketoimintatilanne, kuten tuotannon ja tuotekehityksen onnistuminen ja niiden jatkuva kehittäminen ja parantaminen; ja tulevien yrityskauppojen onnistuminen.

  • Julkaistu: 17.11.2015, 17:10
  • Kategoria: Pörssitiedote, Tiedotteet

Jaa artikkeli