Alma Media > Tiedotteet > Pörssitiedote > Alma Media Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen ja hallituksen järjestäytymiskokouksen päätökset

Alma Media Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen ja hallituksen järjestäytymiskokouksen päätökset

Alma Media Oyj  Pörssitiedote  14.3.2012 klo 16.10

ALMA MEDIA OYJ:N VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN JA HALLITUKSEN JÄRJESTÄYTYMISKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET

Alma Media Oyj:n tänään 14.3.2012 pidetty varsinainen yhtiökokous vahvisti vuoden 2011 tilinpäätöksen ja myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle. Yhtiökokous päätti jakaa osinkoa 0,40 euroa osakkeelta. Hallituksen kokoonpano säilyi ennallaan.

Yhtiökokoukseen osallistui 113 osakkeenomistajaa, jotka edustivat yhteensä 74,3 % kaikista osakkeista ja äänistä.

Osinko

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti maksaa tilikaudelta 2011 osinkoa 0,40 euroa osakkeelta. Osinko maksetaan 26.3.2012 sille, joka on merkitty täsmäytyspäivänä 19.3.2012 osakkeenomistajaksi Euroclear Finland Oy:n pitämään Alma Media Oyj:n osakasluetteloon.

Hallituksen jäsenten palkkiot

Yhtiökokous päätti hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan ehdotuksen mukaisesti pitää hallituksen palkkiot ennallaan. Hallituksen puheenjohtajalle maksetaan palkkiona 33 000 euroa, varapuheenjohtajalle 27 000 euroa ja jäsenille 22 000 euroa vuodessa. Lisäksi hallituksen ja valiokuntien puheenjohtajille maksetaan 1 000 euron, varapuheenjohtajille 700 euron ja jäsenille 500 euron palkkio niistä hallituksen ja valiokuntien kokouksista, joihin he osallistuvat.

Hallituksen jäsenten vuosipalkkiot maksetaan Alma Media Oyj:n osakkeina siten, että hallituksen jäsenille hankitaan heidän lukuunsa Alma Media Oyj:n osakkeita määrä, joka vastaa noin 40 % vuosipalkkion määrästä ja loppuosa maksetaan rahana ennakonpidätystä varten. Näin hankittuja osakkeita ei saa luovuttaa ennen kuin hallituksen jäsenyys on päättynyt. Mikäli osakkeita ei esimerkiksi vireillä olevien sisäpiirihankkeiden vuoksi ole voitu hankkia vuoden 2011 loppuun mennessä, maksetaan vuosipalkkio rahana.

Hallituksen kokoonpano

Yhtiökokous vahvisti hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan ehdotuksen mukaisesti hallituksen jäsenten lukumääräksi seitsemän (7).

Yhtiökokous valitsi hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan ehdotuksen mukaisesti hallituksen nykyiset jäsenet eli Timo Aukian, Petri Niemisvirran, Seppo Paatelaisen, Kai Seikun, Erkki Soljan, Catharina Stackelberg-Hammarénin ja Harri Suutarin uudelleen toimikaudelle, joka jatkuu seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen loppuun saakka.

Tilintarkastajan valinta ja palkkio

Hallituksen tarkastusvaliokunnan suosituksen mukaisesti tilintarkastajan palkkio päätettiin maksaa laskun mukaan. KHT-yhteisö Ernst & Young Oy valittiin Alma Media Oyj:n tilintarkastajaksi tilikaudelle 2012.

Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään enintään 1 000 000 osakkeen hankkimisesta, mikä vastaa noin 1,4 prosenttia yhtiön koko osakemäärästä. Osakkeet hankitaan yhtiön vapaalla omalla pääomalla NASDAQ OMX Helsinki Oy:n järjestämässä julkisessa kaupankäynnissä, jolloin hankinnat vähentävät yhtiön voitonjakoon käytettävissä olevia varoja. Osakkeiden hankkimisesta maksettavan vastikkeen tulee perustua yhtiön osakkeen hintaan julkisessa kaupankäynnissä siten, että hankittavien osakkeiden vähimmäishinta on osakkeen alin julkisessa kaupankäynnissä noteerattu markkinahinta valtuutuksen voimassaoloaikana ja enimmäishinta vastaavasti osakkeen korkein julkisessa kaupankäynnissä noteerattu markkinahinta valtuutuksen voimassaoloaikana. Osakkeita voidaan hankkia yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi, yrityskauppojen tai muiden järjestelyjen rahoittamiseksi tai toteuttamiseksi tai johdon tai avainhenkilöiden kannustinohjelmien toteuttamisessa tai muutoin edelleen luovutettaviksi tai mitätöitäviksi. Valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka, kuitenkin enintään 30.6.2013 saakka.

Yhtiökokouksen päätös oli hallituksen ehdotuksen mukainen.

Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden luovuttamisesta

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään osakeannista omia osakkeita luovuttamalla.  Valtuutuksen perusteella voidaan antaa enintään 1 000 000 osaketta, mikä vastaa noin 1,4 prosenttia yhtiön koko osakemäärästä. Hallitus voi valtuutuksen perusteella päättää osakeannista suunnatusti eli osakkeenomistajien etuoikeudesta poiketen. Hallitus voi käyttää valtuutusta yhdessä tai useammassa erässä. Hallitus voi käyttää valtuutusta yhtiön johdon tai avainhenkilöiden kannustinohjelmien toteuttamiseksi.

Valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka, kuitenkin enintään 30.6.2013 saakka. Tämä valtuutus ei kumoa varsinaisessa yhtiökokouksessa 17.3.2011 päätettyä osakeantivaltuutusta.

Yhtiökokouksen päätös oli hallituksen ehdotuksen mukainen.

Hallituksen järjestäytyminen

Yhtiökokouksen jälkeen pitämässään järjestäytymiskokouksessa hallitus valitsi puheenjohtajakseen Seppo Paatelaisen ja varapuheenjohtajakseen Petri Niemisvirran.

Hallitus valitsi myös jäsenet valiokuntiinsa. Tarkastusvaliokunnan jäseniksi valittiin Timo Aukia, Kai Seikku, Catharina Stackelberg-Hammarén ja Harri Suutari puheenjohtajaksi. Nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan jäseniksi valittiin Petri Niemisvirta ja Erkki Solja sekä Seppo Paatelainen puheenjohtajaksi.

Hallitukseen valitut henkilöt on hallituksen toimesta arvioitu Timo Aukiaa, Petri Niemisvirtaa ja Seppo Paatelaista lukuun ottamatta riippumattomiksi yhtiöstä ja sen merkittävistä osakkeenomistajista. Edellä mainitut jäsenet on arvioitu riippumattomiksi yhtiöstä, mutta riippuvaisiksi sen merkittävistä osakkeenomistajista.

Hallituksen sihteeriksi valittiin Alma Media Oyj:n lakiasiainjohtaja Mikko Korttila.

ALMA MEDIA OYJ
Rauno Heinonen
viestintäjohtaja

Lisätietoja:
Rauno Heinonen, viestintäjohtaja, puh 010 665 2251

Alma Media lyhyesti

Alma Media on uudistuva mediayhtiö, jonka tunnetuimpia tuotteita ovat Aamulehti, Iltalehti, Kauppalehti ja Etuovi.com. Alma Mediassa työskentelee noin 3000 ammattilaista. Vuoden 2011 liikevaihto oli 316,2 miljoonaa euroa, ja liikevoitto 13,3 prosenttia liikevaihdosta. Alma Median osake (ALN1V) noteerataan NASDAQ OMX:n Helsingin pörssissä. Lue lisää: www.almamedia.fi.

  • Julkaistu: 14.3.2012, 17:10
  • Kategoria: Pörssitiedote, Tiedotteet

Jaa artikkeli