Alma Media > Tiedotteet > Pörssitiedote > ALMA MEDIA -KONSERNIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.1.2000 – 31.12.2000

ALMA MEDIA -KONSERNIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.1.2000 – 31.12.2000

ALMA MEDIA OYJ PÖRSSITIEDOTE 15.02.2001, Klo 9.00 1/21

ALMA MEDIA -KONSERNIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.1.2000 – 31.12.2000

Liikevaihto oli 2880 (2911) Mmk ja liikevoitto 93 (188) Mmk.
Alpress ja BIG tekivät erinomaiset tulokset. MTV:n tulos heikkeni
selvästi. Alprintin kertaluonteiset 40 Mmk:n kustannukset sekä
edellisvuotta 22 Mmk suuremmat tuotekehityspanostukset pienensivät
liikevoittoa. Hallitus ehdottaa osingoksi 3,00 mk (4,00 mk)
osakkeelta. Kuluvan vuoden liikevoiton odotetaan kasvavan
edellisvuodesta.

KONSERNIN AVAINLUVUT Mmk

tammi-joulukuu
2000 1999
Liikevaihto 2880 2911
Liikevoitto 93 188
-suhteessa liikevaihtoon (%) 3,2 6,5
Voitto ennen satunnaisia eriä 70 173
-suhteessa liikevaihtoon (%) 2,4 5,9
Omavaraisuusaste (%) 49 52
Gearing/Velkaantumisaste (%) 52 40
Käyttöomaisuusinvestoinnit 222 253
Kokoaikainen henkilöstö
keskimäärin 2887 2978
Tulos/osake laimennettu(mk) 2,72 7,15
Tulos/osake (mk) 2,77

MEUR
tammi-joulukuu
2000 1999
Liikevaihto 484 490
Liikevoitto 16 32
-suhteessa liikevaihtoon (%) 3,2 6,5
Voitto ennen satunnaisia eriä 12 29
-suhteessa liikevaihtoon (%) 2,4 5,9
Käyttöomaisuusinvestoinnit 37 43
Tulos/osake laimennettu (euro) 0,46
Tulos/osake (euro) 0,47

VUOSI 2000 LYHYESTI

Sanomalehtiä kustantavasta Alpress-liiketoimintaryhmästä
eriytettiin taloudellisen informaation tuotanto omaksi Business
Information Groupiksi. BIG:n tuotteiden kasvunäkymät ovat hyvät,
sillä ne ovat monimediapalveluja, joita välitetään tilaajille
painetun muodon lisäksi television, kiinteiden online-yhteyksien
ja mobiiliverkkojen välityksellä.

Sanomalehtiä kustantavan Alpressin kannattavuus parani ja sen
liikevoitto nousi ennätystasolle. BIG:n liikevaihto kasvoi 9% ja
liikevoitto kohosi yli 20%:iin liikevaihdosta.

Vuonna 1998 aloitettu painoliiketoiminnan uudelleenjärjestely
saatettiin loppuun. Alprint keskittyy jatkossa heat set -paino-
toimintaan ja sanomalehtipainotoiminta on liitetty vuoden 2001
alusta lukien osaksi Alpressia. Järjestelyjen kertaluonteiset
kustannukset rasittavat konsernin vuoden 2000 liikevoittoa 40
Mmk:lla. Sanomalehtien sopimuspainaminen kasvattaa Alpressin
liikevoittoa vuonna 2001. Heat set -painamiseen erikoistuneen
Alprintin liikevoiton odotetaan kääntyvän koko vuodelta taas
positiiviseksi.

MTV:n liikevaihto ja liikevoitto jäivät odotettua pienemmiksi.
Vuoden 2000 jälkipuoliskolla MTV-konsernissa tehtiin kattava
toiminta-analyysi. Analyysin perusteella tehtiin suunnitelma, mikä
tähtää toimintaprosessien tehostamiseen 150 henkilötyövuoden
verran. Neuvottelut näiden toimenpiteiden toteuttamisesta ovat
meneillään. Näiden toimenpiteiden vaikutukset näkyvät MTV-
konsernin parantuvana kannattavuutena vuoden 2001 viimeiseltä
vuosineljännekseltä lähtien.

Alma Media -konsernilla on toimiluvat kahdelle ja puolelle
digitaaliselle kanavalle. Toimilupaehtojen mukaan toimiluvan
haltijat ovat sitoutuneet käynnistämään digitaalisen
lähetystoiminnan elokuussa 2001. Alma Median arvion mukaan
digitaalinen televisiotoiminta lisää vuonna 2001 konsernin
kustannuksia noin 50 Mmk:lla.

Alma Media on säilyttänyt johtavan asemansa uuden median
sisältöjen ja palveluiden tuottajana Suomessa. Uuden median
toiminnot on jaettu viiteen luokkaan, jotka ovat:

 • brandien online-palvelut
 • internet-horisontaali-portaalit
 • luokiteltu ilmoittelu
 • mediacom-palvelut (mm. internet-liittymät ja sisällöt)
 • tekniset tukitoiminnot

  Vuoden lopulla Alma Median verkkopalveluilla oli yli 700 000
  aktiivista käyttäjää.

  Alma Median uuden median tutkimus- ja tuotekehitystoiminnan
  painopistealueet ovat sisällön hallinta (Content Management),
  käyttäjien kokemusten hallinta (User Experience) sekä
  asiakassuhdehallinta (Customer Relationship Management, CRM) ja
  näihin liittyvät kaupalliset sovellukset. Näihin kolmeen
  tutkimusalueeseen Alma Media käytti vuonna 2000 6 Mmk (2 Mmk).
  Kaikkiaan konsernin T&K-panostukset nousivat yhteensä 56 Mmk:aan
  (34 Mmk). Lisäksi KCRnet-hankkeeseen investoitiin 8 Mmk, mikä on
  aktivoitu.

  Vuoden aikana Alma Media sai uuden median alueella päätökset
  kolmesta patentista ja jätti 11 uutta patenttihakemusta. Kuluvan
  vuoden aikana tämä toiminta laajenee selvästi.

  Alma Media konsernin kuluvan vuoden liikevaihdon odotetaan
  kasvavan hieman edellisvuodesta ja liikevoiton odotetaan olevan
  edellisvuotista suuremman.

  ALMA MEDIAN TOIMINTA LOKA-JOULUKUUSSA 2000

  LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO LIIKETOIMINTARYHMITTÄIN LOKA-
  JOULUKUUSSA (MMK)
  Liikevaihto Liikevoitto/-tappio
  2000 1999 2000 1999
  10-12 10-12 % 10-12 10-12 %

  Alpress 290 281 3 36 28 29
  BIG 73 71 3 15 18 -17
  Broadcasting 291 313 -7 18 35 -49
  New Media*) 27 11 145 -24 -10 -140
  Alprint 209 199 5 -2 -4 100
  Emoyhtiö 24 16 50 -12 -2 -500
  Konsernikirj. -114 -92 24 -5 3 –
  Yhteensä 800 799 0 26 68 -62
  * New Media -liiketoimintaryhmän liikevaihto- ja liiketulosluvut
  eivät noudata juridista organisaatiota. Alpressin ja BIG:n kanssa
  olevat päällekkäisyydet on eliminoitu konsernikirjauksissa.)

  Konsernin liikevaihto oli loka-joulukuussa edellisen vuoden ver
  tailujakson tasolla. Alpressin liikevaihdon kasvu jatkui hyvän il
  moitus- ja levikkiliikevaihtokehityksen myötä myös vuoden viimei
  sellä neljänneksellä. Osaltaan Alpressin liikevaihdon kasvuun ja
  hyvään tuloskehitykseen vaikutti myös Iltalehden irtonumerohinnan
  korotus joulukuussa.

  Business Information Groupin liikevaihto kasvoi lievästi edellis
  vuoteen verrattuna, mutta panostukset uusiin tuotteisiin ja enna
  koitua alhaisempi ilmoitusliikevaihto joulukuussa laskivat
  tilapäisesti liikevoittoa viimeisellä neljänneksellä.

  Kasvaneet ohjelmistokustannukset ja panostukset helmikuussa
  aloittaneeseen TVTV!-kaapelikanavaan lisäsivät televisiotoiminnan
  kokonaiskustannuksia. Mainosajan myynnin liikevaihto laski 5%.
  Broadcasting-liiketoimintaryhmän liikevaihto ja liikevoitto olivat
  selvästi vertailujaksoa pienemmät. Jakson aikana Alma Media nosti
  omistuksensa Oy Suomen Uutisradio Ab:sta (Radio Nova) 48%:sta 61
  %:iin.

  New Media -liiketoimintaryhmässä aloitti uutena yhtiönä digi
  taaliseen aineistohallintaan erikoistunut KCRnet Oy. MTV-
  konsernista siirrettiin liiketoimintaryhmään mainoselokuviin ja
  monimediaisiin digitaalisiin sisältöihin erikoistunut
  Communication Base Finland Oy. Yhtiö toimi aikaisemmin
  Tuotantoyhtiö FOR Oy -nimisenä. New Media -liiketoimintaryhmän
  liikevaihtoa kasvattivat erityisesti luokitellun ilmoittelun,
  finassipalveluiden ja MTV Tekstikanavan palveluiden hyvä kehitys.

  Alprintin toiminnan uudelleenjärjestelyt saatiin pääosin
  päätökseen vuoden viimeisen neljänneksen aikana. Alprintin
  operatiivista kannattavuutta rasittivat vielä painotoiminnan
  uudelleenjärjestelykustannukset. Myyntivoitot paransivat
  liiketulosta.

  Emoyhtiön tutkimus- ja tuotekehityspanostukset ovat kasvaneet
  selvästi edellisvuodesta.

  ALMA MEDIAN TOIMINTA TAMMI-JOULUKUUSSA 2000

  LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO LIIKETOIMINTARYHMITTÄIN (MMK)

  Liikevaihto Liikevoitto/-tappio
  2000 1999 % 2000 1999 %

  Alpress 1083 1069 1 132 123 7
  BIG 252 232 9 52 49 6
  Broadcasting 1009 1064 -5 10 48 -79
  New Media*) 80 29 176 -60 -28 -114
  Alprint 785 786 0 -16 0 –
  Emoyhtiö 92 63 46 -29 -9 -222
  Konsernikirj. -421 -332 27 4 5 -20
  Yhteensä 2880 2911 -1 93 188 -51
  (* New Media -liiketoimintaryhmän liikevaihto- ja liiketulosluvut
  eivät noudata juridista organisaatiota. Alpressin ja BIG:n kanssa
  olevat päällekkäisyydet eliminoitu konsernikirjauksissa. New Media
  -liiketoimintaryhmän liikevaihto vuodelta 1999 ei sisällä vuonna
  2000 liiketoimintaryhmään siirrettyjen MTV-Tekstikanavan ja FOR
  Oy:n 11 Mmk:n liikevaihtoa.)

  ALPRESSIN, BIG:N JA NEW MEDIAN LIIKEVAIHDOT KASVOIVAT,
  BROADCASTINGIN LIIKEVAIHTO LASKI

  Alpressin levikki- ja ilmoitusliikevaihdot kasvoivat selvästi.
  Erityisen positiivista kehitys oli Aamulehdessä ja Iltalehdessä.
  Vertailukelpoisesti kasvu oli vielä merkittävämpää, sillä vuonna
  1999 Alpressin luvut sisälsivät 34 Mmk painotoiminnan
  liikevaihtoa.

  BIG:n liikevaihto kasvoi lähes kymmenen prosenttia. Liikevaihtoa
  kasvatti erityisesti yli 100% lisääntynyt Kauppalehti Onlinen
  palveluiden myynti. Kauppalehden ilmoitus- ja levikkiliikevaihdot
  kasvoivat selvästi.

  New Media -liiketoimintaryhmän liikevaihto lähes kolminkertaistui.
  Erityisesti luokitellun ilmoittelun verkkopalvelut Jobline ja DIME
  kasvattivat voimakkaasti liikevaihtoaan.

  MTV:n liikevaihtoa laski ennakoitua alhaisempi mainosajan myynti.

  Alprintin liikevaihto oli edellisen vuoden suuruinen. Heat set –
  tuotannon keskittäminen yhteen suuryksikköön pienensi tämän
  tuotelinjan liikevaihtoa, mutta vastaavasti Alpressin
  sanomalehtien lisääntyneet levikit ja sivumäärät kasvattivat cold
  set -tuotelinjan liikevaihtoa

  ALPRESSILLE JA BIG:LLE ERINOMAISET TULOKSET, KONSERNIN
  TUOTEKEHITYSPANOSTUKSET LASKIVAT KONSERNIN LIIKEVOITTOA

  Alpress ja BIG saavuttivat liikevoittotasolla ennätystulokset
  Alpressin liikevoitto vastasi 12% liikevaihdosta ja oli 132 Mmk
  (123 Mmk). BIG:n liikevoitto oli 52 Mmk (49 Mmk), mikä vastasi yli
  20%:n liikevoittotasoa.

  Broadcasting-liiketoimintaryhmän uusi kaapelikanava lisäsi
  kustannuksia runsaat 20 Mmk. MTV3-kanavan ohjelmistokustannukset
  olivat hintojen nousun takia noin 27 Mmk edellisvuotista
  suuremmat. Panostusten ansiosta MTV säilytti yli 40%:n
  katsojaosuutensa ja asemansa ylivoimaisesti katsotuimpana
  televisiokanavana.

  MTV:n mainosajan myynnin liikevaihto aleni edellisvuoteen
  verrattuna noin 70 Mmk:lla. Osakkuusyhtiöiden vaikutus
  Broadcasting-liiketoimintaryhmän liikevoittoon oli 24 Mmk (1 Mmk).
  MTV Oy omistaa Ruotsissa toimivasta TV4 AB:stä 23,4%. TV4 AB:n
  liikevaihto oli 2509 milj. kruunua. (2184) sen voitto ennen veroja
  kohosi kaikkien aikojen ennätykseen ja oli 336 milj. kruunua (218
  milj kruunua). Broadcasting-liiketoimintaryhmän liikevoitto oli 10
  Mmk (48 Mmk).

  New Media -liiketoimintaryhmän kustannuksia lisäsivät merkit
  tävästi koko vuoden ajan jatkuneet markkinointipanostukset,
  lisääntyneet tuotekehityskustannukset sekä vuoden lopulla
  aloittaneiden uusien yhtiöiden käynnistämis- ja
  kehittämiskustannukset. Markkinointipanostusten ansiosta Alma
  Median verkkopalveluiden käyttäjämäärät ovat kehittyneet hyvin.
  Vuoden lopulla Alma Median verkkopalveluilla oli yli 700 000
  aktiivista käyttäjää. New Media -liiketoimintaryhmän liikevaihto
  kasvoi lähes kolminkertaiseksi 80 Mmk:aan (29 Mmk). Ryhmän
  liiketappio -60 Mmk (-28 Mmk). Tulokseen vaikuttivat voimakkaasti
  kasvaneet tuotekehityskustannukset, joiden odotetaan tuottavan
  tulevina vuosina. Liiketoimintaryhmän tutkimus- ja
  tuotekehityskustannukset olivat yhteensä 38 Mmk (23 Mmk).

  Vuoden aikana Alprintin toiminta järjestettiin uudelleen. Alprint
  keskittyy jatkossa heat set -painotoimintaan, joka on keskitetty
  pääosin yhteen suuryksikköön Tampereelle. Uudelleenjärjestelyistä
  ja yksiköiden sulkemisesta johtuen Alprintin heat set -painotoi-
  minnan liikevaihto jäi 56 Mmk edellisvuotta pienemmäksi, mutta
  6/21
  Sanomalehtipainotoiminnan liikevaihto kasvoi selvästi. Alprintin
  koko vuoden liiketulos oli -16 Mmk (0 Mmk). Heat set -paino-
  toiminnan uudelleenorganisoinnista aiheutui noin 40 Mmk:n
  kertaluontoiset kustannukset ja lisäksi Vantaan Kaivokselan
  sanomalehtipainon lakkauttamisesta aiheutui 15 Mmk:n satunnainen
  kulu.

  Alma Media -konsernin liiketoiminnan muut tuotot olivat 44 Mmk (50
  Mmk). Liiketoiminnan muut tuotot koostuivat mm. MTV:n ja Alprintin
  ulkoistettujen liiketoimintojen sekä osakkeiden myyntivoitoista.

  Osuus kaikkien Alma Media -konsernin liiketoimintaan liittyvien
  osakkuusyhtiöiden tuloksista oli 27 Mmk (2 Mmk). TV4 AB:n lisäksi
  muut merkittävimmät osakkuusyhtiöt olivat Oy Suomen Uutisradio Ab
  (Radio Nova), Suomen Tietotoimisto Oy, Tampereen Tietoverkko Oy,
  Baltic News Service ja Pearson Television.

  KULUT EDELLISVUOTTA SUUREMMAT

  Konsernin liiketoiminnan kulut ja poistot olivat yhteensä 2858
  Mmk (2775 Mmk).

  Kulut olivat 93 Mmk edellistä vuotta suuremmat. Kasvu johtui
  pääosin 40 Mmk:n Alprintin uudelleenjärjestelykustannuksista, 22
  Mmk:lla edellisvuotta suuremmista tuotekehityspanostuksista ja yli
  20 Mmk:n panostuksesta uuteen kaapelikanavaan. Näiden kaikkien
  panostusten odotetaan lisäävän konsernin tuottoja tulevina
  vuosina.

  Poistot olivat yhteensä 169 Mmk (176 Mmk). Poistoista liikearvo
  poistoja oli 17 Mmk (15 Mmk). Liikevoitto oli 93 Mmk (188 Mmk).
  Nettorahoituskulut olivat 23 Mmk (15 Mmk). Konsernin voitto ennen
  satunnaisia eriä oli 70 Mmk (173 Mmk). Satunnaisiin eriin on kir
  jattu 15 Mmk Kaivokselan hybridipainon toiminnan lopettamis
  kustannuksia sekä lisäksi 5 Mmk alaskirjaukset
  paikallisradioliiketoimintaan.

  Konsernin tuloksesta on veroina vähennetty 19 Mmk (57 Mmk).
  Tilikauden voitto oli 29 Mmk (114 Mmk) ja tulos osaketta kohti
  (laimennettu) 2,72 mk (7,15 mk).

  Konsernin taseen loppusumma oli vuoden lopussa 2 539 Mmk (2 521
  Mmk). Omavaraisuusaste oli 49% (52%) ja oma pääoma osaketta
  kohti oli 75,73 mk (79,00 mk).

  INVESTOINNIT JA RAHOITUS

  Konsernin investoinnit olivat 222 Mmk (253 Mmk). Investoinneista
  56 Mmk kohdistui Alprintin tuotantokoneiston investointeihin.
  Broadcasting -liiketoimintaryhmän 54 Mmk:n investoinneista noin
  puolet kohdistui tekniikkaan. Konsernin investoinneista 45 Mmk
  kohdistui toimialayhtiöiden ja Venture Capitalist -tarkoituksessa
  hankittujen yhtiöiden osakkeisiin.

  Konsernin likvidit varat olivat vuoden lopussa 112 Mmk (129 Mmk).
  Korollisia velkoja oli yhteensä 733 Mmk (631 Mmk). Nettovelkaantu
  misaste (gearing) oli 52% (40%). Painojen
  uudelleenorganisoinnista aiheutuneet ylimääräiset kustannukset ja
  edellisvuotta suuremmat panostukset uuteen mediaan lisäsivät
  ulkopuolista rahoitustarvetta.

  OSINKOEHDOTUS

  Alma Media Oyj:n hallitus esittää 20.3.2001 kokoontuvalle yhtiöko
  koukselle, että osinkoa maksetaan 3,00 mk osakkeelta.
  [Oikaisu: 2.50 mk osakkeelta]

  TILIKAUDEN JÄLKEISET TAPAHTUMAT

  Alma Media aloitti tammikuussa MTV3 Laajakaistayhteyksien tarjoa
  misen kuluttajille pääkaupunkiseudulla. Alma Median tavoitteena on
  saavuttaa vuoden aikana merkittävä osuus Suomessa myytävistä
  kahden megabitin laajakaistayhteyksistä.

  MTV:n kilpailutilanne ja toimintaympäristö ovat muuttuneet viime
  vuosina merkittävästi. Varmistaakseen kilpailukykynsä MTV uudistaa
  toimintaprosessejaan. MTV-konsernin toiminnan kokonaistehokkuuden
  parantamiseen tähtäävien suunnitelmien läpikäynti aloitettiin
  yhteistyössä henkilöstön kanssa tammikuussa 2001. Näiden
  keskustelujen aikana määritellään tarkemmin toteutettavat uudis
  tukset MTV:n toimintaprosesseissa sekä niiden henkilöstövaikutuk
  set ja toteutettavien toimenpiteiden aikataulut. Toimenpiteistä ei
  ennakoida aiheutuvan olennaisia kertaluontoisia kustannuksia.
  Lähinnä ohjelmatuotannon, uutis- ja ajankohtaistoimituksen,
  teknisten palveluiden ja aluemyynnin uudistuksilla toimintaa
  pyritään tehostamaan vuositasolla noin 150 henkilötyövuoden
  verran, joka sisältää myös muutokset käytettävässä free lancer –
  henkilöstössä. Yhteistoimintalain mukaiset neuvottelut
  käynnistyivät tammikuun lopulla ja niiden arvioidaan päättyvän
  maaliskuun puolessa välissä 2001.

  Alma Media solmi pitkäaikaisen vuokrasopimuksen, jolla se vuokrasi
  Vantaan Kaivokselassa omistamansa Alprintiltä vapautuvan 19 000
  neliömetrin kiinteistön kokonaan konsernin ulkopuolelle.
  Kiinteistöstä on toimistotilaa noin 7000 neliömetriä. Kiinteistön
  vuokrauksen nettovaikutus Alma Media -konsernin tulokseen on
  selvästi positiivinen.

  Alma Media nosti omistusosuutensa joulukuussa 2000 Oy Suomen Uu
  tisradio Ab:stä 48%:sta 61%:iin. Omistusmuutosten johdosta lii
  kenne- ja viestintäministeriö otti radion toimiluvan uudelleen kä
  sittelyyn. Ministeriö myönsi helmikuussa Oy Suomen Uutisradio
  Ab:lle toimiluvan entisin ehdoin. Toimilupa on voimassa vuoteen
  2006 saakka.

  Alma Media nosti helmikuussa 2001 aikaisemman suunnitelman
  mukaisesti omistusosuutensa monimediallisiin tuotantoihin
  erikoistuneessa Intervisio Oy:ssä 34%:sta 51%:iin.

  MTV Oy myi helmikuussa MTV Tuotanto Oy:n. Yhtiön palveluksessa on
  34 henkilöä. MTV Tuotanto Oy jatkaa toimintaansa entisissä
  tiloissa. MTV Oy ostaa yhtiöltä tarvitsemansa tuotantopalvelut.

  Iltalehden levikki vuoden toiselta puoliskolta tarkastettiin hel
  mikuussa. Iltalehden kuusipäiväinen levikki kasvoi 1,0% ja vii
  konvaihdelevikki 1,9% edellisen vuoden vastaavaan jaksoon verrat
  tuna. Iltalehti on kasvattanut markkinaosuutta iltapäivälehtimark
  kinoilla 37%:sta 38%:iin

  NÄKYMÄT KULUVALLE VUODELLE

  Suomen kansantalouden kasvun odotetaan muodostuvan kuluvana vuonna
  jonkin verran vuotta 2000 alhaisemmaksi. Epävarmuutta kehitykseen
  luo ennustettu suhdanteiden volatiilisuuden lisääntyminen sekä
  Suomessa että erityisesti Yhdysvalloissa.

  Alpressin liikevoiton odotetaan kasvavan. Alpressin liikevaihto
  kasvaa noin 50 Mmk:lla siksi, että se vastaa vuoden alusta lukien
  myös konsernin omien lehtien painamisen lisäksi myös painamisesta
  konsernin ulkopuolisille asiakkaille. Paperinhintojen
  ennakoituakin suuremmat korotukset heikentävät osaltaan muuten
  positiivista tuloskuvaa. Paperinhinnan korotukset voidaan osin
  kompensoida tarkentamalla sivumäärien hallintaa ja vaihtamalla
  käytettyjä paperilaatuja.

  Jollei Suomen taloudellisessa tilanteessa tapahdu merkittävää muu
  tosta heikompaan suuntaan, toimintaympäristö tarjoaa BIG:lle
  mahdollisuuden sekä liikevaihtonsa kasvattamiseen että
  kannattavuutensa parantamiseen. Tammikuun tuloskehitys ja Kauppa
  lehden tilauskannan kehitys tukevat ennustetta.

  Television katselu lisääntyi vuoden 2000 aikana merkittävästi. En
  nusteiden mukaan mainostajat aikovat lisätä panostuksiaan televi
  sioon. MTV on säilyttänyt ylivoimaisen katsojaosuuden kaikissa
  mainostajien haluamissa kohderyhmissä. Sen ylivoimaisen aseman
  markkinointia mainosmediana tehostetaan. MTV on lisäksi
  käynnistänyt merkittävän toimintatehokkuuttaan ja asiakaspalvelu
  aan parantavan ohjelman. Näiden vaikutukset näkyvät pääosin vasta
  vuoden viimeisellä neljänneksellä. TVTV!-kanavan liikevaihdon
  odotetaan kasvavan, joten sen tulosta heikentävä vaikutus pienenee
  edellisvuodesta. MTV:n talouskehityksen kannalta myynnin volyymien
  kehittyminen on ensisijaisen tärkeää.

  New Media -liiketoimintaryhmän tavoitteena on säilyttää johtava
  asemansa sekä verkkopalveluiden tuottajana että internetmainon
  nassa Suomessa. Tämä tarkoittaa markkinoiden kasvun ylittävää
  kasvutavoitetta kävijämäärissä ja liikevaihdon kaksinkertaistumista.
  Lukuun ottamatta panostuksia digitaaliseen televisiotoimintaan myös
  absoluuttisen liiketappion odotetaan alentuvan. Alma Media on
  varautunut panostamaan digitaalisen televisiotoiminnan aloittamiseen
  kuluvana vuonna 50 Mmk.

  Alprintin toimintaympäristössä ei odoteta tapahtuvan oleellisia
  muutoksia. Viime vuonna toteutetun toiminnan uudelleenorganisoin
  nin ansiosta Alprintin kustannustehokkuus paranee selvästi ja Al
  printin liikevoiton odotetaan kääntyvän positiiviseksi.

  Media-alan yhtiönä Alma Median vuosineljännekset poikkeavat
  oleellisesti toisistaan. Ensimmäisen ja kolmannen neljänneksen
  liikevaihdot ovat normaalisti toista ja neljättä neljännestä
  pienemmät sama vaihtelu näkyy myös liikevoittotasolla.

  Kuluvan vuoden ensimmäisen neljänneksen liikevaihdon odotetaan
  olevan edellisen vuoden tasolla, mutta liikevoiton odotetaan
  jäävän edellisvuoden vertailujaksoa alhaisemmaksi, johtuen
  vertailujakson muista tuotoista. Konsernin koko vuoden
  liikevaihdon odotetaan kasvavan hieman ja konsernin operatiivisen
  kannattavuuden paranevan. Liikevoiton odotetaan koko vuodelta
  olevan edellistä vuotta suuremman.

  HENKILÖSTÖ JA HALLINTO

  Alma Median kokoaikaisen henkilöstön kirjavahvuus oli vuoden 2000
  lopussa 2887 (2978) ja osa-aikaisia oli 1349 (1254).Henkilömäärät
  kasvoivat konsernin tuotekehitykseen ja uuteen mediaan liittyvissä
  toiminnoissa eli New Media -liiketoimintaryh-mässä, emoyhtiön
  kehitysyksikössä ja Business Information Groupissa ja siellä
  nimenomaan online-palveluissa. Uudet konserniyhtiöt Oy Suomen
  Uutisradio Ab (Radio Nova), MTV-Tele Oy, Balance Consulting Oy
  lisäsivät henkilömäärää yhteensä 66 henkeä.

  Alprintin toimintaa sopeutettiin konsernin strategisten valintojen
  mukaan vastaamaan muuttunutta markkinatilannetta. Toiminnan kes
  kittämisen sekä tuotantoyksikköjen myynnin ja lopettamisen joh
  dosta Alprintin henkilömäärä aleni 109 henkilöllä.

  Alma Media Oyj:n hallituksen puheenjohtajana toimi 16.3.2000
  pidettyyn varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka Björn Mattsson ja
  varapuheenjohtajana Bengt Braun. Yhtiökokouksen jälkeen pidetyssä
  järjestäytymiskokouksessa hallituksen puheenjohtajaksi valittiin
  Olli Reenpää ja varapuheenjohtajaksi Bengt Braun.

  Hallituksen jäseninä toimivat koko tilikauden Pekka Ala-Pietilä,
  Bengt Braun, Matti Häkkinen, Olli Reenpää ja Kari Stadigh. Halli
  tuksen jäsenyydestä eroa pyytäneiden Pirkko Alitalon ja Björn
  Mattssonin tilalle hallitukseen valittiin heidän jäljellä olevaksi
  vuoden toimikaudeksi toimitusjohtaja Matti Kavetvuo ja
  varatoimitusjohtaja Jonas Nyrén.

  Hallituksen jäseniksi valittujen Kavetvuon ja Nyrénin tilalle ei
  valittu uusia jäseniä hallintoneuvostoon. Hallintoneuvoston
  erovuoroisista jäsenistä toimitusjohtaja Ari Heiniö,
  toimitusjohtaja Paavo Pitkänen ja arkkitehti Jarmo Raveala
  valittiin uudelleen. Uutena jäsenenä hallintoneuvostoon valittiin
  vuorineuvos Björn Mattsson. Hallintoneuvoston puheenjohtajina
  toimivat vuoden aikana ikänsä takia hallintoneuvoston jättänyt
  Arjo Anttila ja Björn Mattsson. Varapuheenjohtajana toimi koko
  vuoden ajan Paavo Pitkänen Alma Media Oyj:n hallintoneuvostossa
  henkilöstön uudeksi edustajaksi nimettiin vuoden aikana Pekka
  Niemiaho Vesa Kallionpään tilalle. Veli Kalle Tavakka erosi omasta
  pyynnöstään hallintoneuvoston jäsenyydestä. Yhtiökokous valitsi
  yhtiön tilintarkastajiksi KPMG Wideri Oy Ab:n ja Mauri Palvin,
  KHT. Alma Media Oyj:n toimitusjohtajana toimi koko tilikauden ajan
  Matti Packalén.

  Konsernin johtokuntaa on täydennetty vuoden aikana kahdella uu
  della jäsenellä. Business Information Groupin johtaja ja Kustan
  nusosakeyhtiö Kauppalehden toimitusjohtaja Juha Blomster
  nimitettiin johtokunnan jäseneksi syyskuun alusta lukien ja Mikko
  Räisänen marraskuun alusta lukien vastuualueenaan Alma Median digi-
  tv- ja laajakaistapohjaisten liiketoimintojen kehittäminen sekä
  mediamarkkinointi edellä mainituilla alueilla. Räisänen kuuluu
  sekä Broadcasting- että New Media -liiketoimintaryhmien
  toimialahallituksiin.

  OSAKKEET JA OMISTUSRAKENNE

  Yhtiön hallituksella ei ollut tilikauden aikana voimassa olevia
  valtuutuksia osakepääoman korottamiseksi. Tilikauden päättyessä
  Alma Media Oyj:n rekisteröity osakepääoma oli 157 Mmk. Osakepää
  omasta 68 Mmk muodostuu I-sarjan osakkeista ja 89 Mmk II-sarjan
  osakkeista. Vuoden lopussa ulkomaalaisten omistajien rekiste
  röimien ja hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien omistukset
  vastasivat 33% (32%) yhtiön osakkeista.

  Alma Median I-sarjan osakkeista vaihdettiin vuoden aikana Helsin
  gin Pörssissä 14% (15%) osakesarjasta ja II-sarjan osakkeista
  45% (54%) osakesarjasta. Kaikkiaan osakkeita vaihdettiin vuoden
  aikana 208 (160) milj. eurolla. Yhtiön markkina-arvo vuoden lo
  pussa oli 308 (497) milj. euroa.

  Osakekurssien kehitys (euroa)

  Kurssi Kurssi Ylin Alin
  3.1.2000 30.12.2000 kurssi kurssi

  I-sarja 30,90 19,00 65,00 17,25
  II-sarja 31,50 19,99 70,00 18,00
  Varsinaisen yhtiökokouksen 24.3.1999 päätöksen mukaisesti liikkee
  seen lasketun henkilöstölle suunnatun optiolainan määrä oli
  1 220 000 markkaa ja siihen liittyvillä optio-oikeuksilla voidaan
  merkitä yhteensä 610 000 Alma Media Oyj:n II-sarjan osaketta.
  Optiolaina poikkesi osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta ja se
  oli suunnattu Alma Media Oyj:n henkilöstön lisäksi Alma Media
  Oyj:n kokonaan omistamalle tytäryhtiölle Marcenter Oy:lle. Lainan
  merkintäaika oli 12.—24.4.1999. Laina ylimerkittiin lähes
  viisinkertaisesti. Lainaa merkitsi 759 henkilöä. Marcenter Oy
  merkitsi 75 750 osakkeen merkintään oikeuttavat optio-oikeudet.

  Optiolainan merkintähintojen laskentaperusteena käytettävä II-sar
  jan osakkeen keskikurssi lokakuussa 1999 oli 20,58 euroa osak
  keelta. Optiolainan ehtojen mukaan puolet osakkeista on merkittä
  vissä 28.5.2001 alkaen kurssiin, joka on 12% yli vuoden 1999 lo
  kakuun keskikurssin eli 23,05 euroa osakkeelta ja puolet osak
  keista on merkittävissä 28.5.2003 alkaen kurssiin, joka on 28%
  yli laskentaperustekurssin eli 26,34 euroa osakkeelta. Merkintä
  hinnoista vähennetään ennen merkintöjä maksettavat osingot.

  TOIMINTAYMPÄRISTÖ JA TOIMIALAKATSAUKSET

  Alma Media -konserni on mediayritys, jonka liiketoiminta on jaettu
  viiteen toimialaan. Alpress vastaa sanomalehtien kustantamisesta,
  Business Information Group taloudellisen informaation tuotannosta
  ja jakelusta eri jakelukanaviin, Broadcasting-liiketoimintaryhmä
  televisio- ja radioliiketoiminnasta, Alprint painotoiminnasta ja
  New Media uuteen mediaan liittyvästä liiketoiminnasta. Konsernin
  emoyhtiönä toimii Alma Media Oyj, jonka osakkeet noteerataan
  Helsingin Pörssissä. Emoyhtiö vastaa keskitetysti mm. koko
  konsernin liiketoiminnan ohjauksesta ja strategisista
  kehityshankkeista, rahoituksesta, kiinteistöistä sekä pörssiyhtiön
  yleisistä velvollisuuksista.

  Alma Median liikevaihdosta noin 60% muodostuu television mainos
  ajan myynnistä, sanomalehtien ilmoitustuotoista ja
  verkkomainonnasta. Alma Media -konsernin liikevaihdosta noin 90%
  tulee Suomesta. Alprintin liikevaihdosta vienti kattaa melko tark
  kaan yhden kolmasosan. Viennistä 2/3 menee Pohjoismaihin. Alma Me
  dia -konsernin merkittävin kansainvälinen panostus on 23,4%:n
  omistusosuus Ruotsissa toimivasta TV4 AB:stä.

  Mediamainonta kasvoi edelliseen vuoteen verrattuna 7,7%.
  Mediamainonnan määrä oli Gallup-Mainostiedon julkaiseman ennakko
  tiedon mukaan 6,6 mrd mk. Sanomalehdet lisäsivät markkinaosuuttaan
  mediamainonnasta, sillä sanomalehtimainonta kasvoi 8%. Muista
  suurista mediamuodoista televisiomainonta kasvoi 4%, aika
  kauslehtimainonta 8%, radio 9% ja verkkomainonta 89%.
  Sanomalehtien osuus mediamainonnasta oli 52%. Mainonta
  maakuntalehdissä kasvoi keskimäärin 6%, iltapäivälehdissä noin 5
  %, ilmaisjakelulehdissä 3% ja paikallislehdissä 1%.

  Sanomalehtien levikkikehitys oli epäyhtenäinen. Suomessa ilmesty
  vien päivälehtien levikit laskivat keskimäärin vajaan prosentin ja
  pienempien 1-3 kertaa viikossa ilmestyvien lehtien levikit laski
  vat runsaat 2%. Television katsomiseen käytetty aika kasvoi 4%.
  Tästä huolimatta televisiomainonta menetti markkinaosuuttaan me
  diamainonnasta muille medioille.

  Internetin käyttö kasvoi voimakkaasti. Vuoden lopussa yli 2
  miljoonaa suomalaista oli käyttänyt internetiä. Tästä määrästä
  noin 90% oli käyttänyt Alma Median verkkopalveluita. Alma Media
  on käyttäjämäärillä mitattuna Suomen suurin verkkopalveluiden
  tuottaja. Internetmainonta ja sähköinen kaupankäynti ovat kehitty
  neet ennakoitua hitaammin.

  Graafisella alalla paperinhinnat kohosivat 2-3%. Kysyntätilan
  teessa ei tapahtunut merkittäviä muutoksia edellisvuoteen nähden.

  ALPRESS

  Alma Median lehtien kustantaminen on keskitetty pääosin Alpress-
  liiketoimintaryhmään. Vuoden aikana Alpressistä irrotettiin Kaup
  palehti, jonka tuotteiden ympärille muodostettiin Business Infor
  mation Group. Toimintaympäristö oli molemmille liiketoimintaryh
  mille suotuisa.

  Lehdistä kuutena päivänä viikossa ilmestyvä Iltalehti on
  valtakunnallinen lehti. Alpressin seitsenpäiväiset sanomalehdet
  ovat Aamulehti, Satakunnan Kansa, Lapin Kansa, Pohjolan Sanomat ja
  Kainuun Sanomat, jotka kaikki ovat alueellisia ykköslehtiä. Näiden
  lehtien lisäksi Alpress julkaisee 17 paikallislehteä ja seitsemää
  kaupunki- ja ilmaisjakelulehteä. Alpressin sanomalehtien yhteen
  laskettu levikki on noin 500 000 kappaletta ja kaupunki- ja
  ilmaisjakelulehtien painos on noin 175 000 kappaletta. Yhteensä
  lehdillä on yli 1,5 miljoonaa lukijaa. Alpressin markkinaosuus
  Suomen päivälehtien yhteenlasketusta levikistä on 22%.

  Vuoden aikana Alpress nosti omistusosuutensa Lapin Kansa Oy:ssä 76
  %:iin, Pohjolan Sanomat Oy:ssä 92%:iin ja Kainuun Sanomain Kirja
  paino Oy:ssä 92%:iin.

  Lehtien levikit ja levikkituotot kasvoivat yleistä
  markkinakehitystä nopeammin. Alpressin suurista lehdistä
  Iltalehti, Aamulehti ja Satakunnan Kansa kasvattivat levikkejään,
  kun keskimäärin sanomalehtien levikit Suomessa laskivat vajaan
  prosentin. Alpressin paikallislehtien yhteenlaskettu levikki
  kasvoi lähes 2%. Alpressin lehtien levikkituotot kasvoivat yli 3%.

  Ilmoitustuotot kasvoivat keskimäärin 6%. Lehdittäin kehitys
  vaihteli Aamulehden 8%:n kasvusta Kainuun Sanomien 3%:n
  vähentymiseen. Ilmoitusten keskihinnoissa ei tapahtunut oleellisia
  muutoksia.

  Liikevaihto oli 1083 Mmk (1069 Mmk). Vertailuvuoden luku sisältää
  Pohjolan Sanomien ja Kainuun Sanomien painotoiminnan liikevaihtoa
  34 Mmk. Alpressin liikevoitto oli 132 Mmk (123 Mmk). Erityisen
  hyvin Alpressin lehdistä menestyivät Aamulehti ja Iltalehti.

  BUSINESS INFORMATION GROUP

  Kauppalehden tuotteiden ympärille kootun Business Information
  Groupin vuosi oli hyvä. Huolimatta aggressiivisesta kilpailutilan
  teesta taloussanomalehtimarkkinoilla, Kauppalehti on onnistunut
  kasvattamaan levikkinsä kaikkien aikojen ennätykseen. Kauppalehden
  levikki kasvoi 3% edellisvuodesta. Lehden levikkituotot nousivat
  6%, joten levikinkasvu on toteutettu terveeltä pohjalta.

  Suomen talouden voimakas kasvu antoi hyvän pohjan business-to-bu
  siness-markkinoilla toimivalle Kauppalehdelle ilmoitusvälineenä.
  Lehden ilmoitustuotot kasvoivat 4%.

  Vuoden aikana perustettuun Business Information Groupiin ostettiin
  yritysanalyyseja tuottava Balance Consulting Oy. Tällä ei ollut
  vielä merkittävää vaikutusta ryhmän liikevaihtoon ja tulokseen.
  Kauppalehti omistaa 50% Suomen Uutislinkki Oy:stä, joka tuottaa
  mm. MTV3-kanavan talousuutiset. BIG on Baltian johtavan
  uutistoimiston Baltic News Servicen suurin omistaja 26%:n
  osuudellaan.

  BIG:n liikevaihto kasvoi 9% 252 Mmk:aan ja liikevoitto 6% 52
  Mmk:aan.

  BROADCASTING

  Alma Median televisio- ja radioliiketoiminnoista vastaa
  Broadcasting-liiketoimintaryhmä. MTV Oy vastaa maanpäällisen MTV3-
  kanavan ja vuoden 2000 helmikuussa aloittaneen kaapelikanava
  TVTV!:n liiketoiminnoista. Ryhmään kuuluvat myös osakkuusyhtiöinä
  Ruotsissa toimiva TV4 AB (23,8%) ja markkinointinimellä Radio
  Nova tunnettu Oy Suomen Uutisradio Ab sekä
  digitaalitelevsiotoimintaa varten perustetut CITY-TV -yhtiöt ja
  Suomen Urheilutelevisio Oy. Alma Media omisti aikaisemmin 48%
  radio Novasta, mutta se nosti omistusosuutensa 61%:iin
  joulukuussa 2000.

  Television katselu lisääntyi vuonna 2000 4% eli 7 minuuttia 2
  tuntiin 48 minuuttiin. MTV saavutti strategiansa mukaisesti
  korkean 40%:n katsojaosuuden sekä kokonaiskatselusta että prime
  time -katselusta.

  Televisiomainontaan käytettiin Suomessa 1,3 miljardia markkaa. Te
  levisiomainonta lisääntyi yleistä mainonnanmäärän lisäystä vähem
  män eli 4%. Televisiomainonnan markkinaosuus mediamainonnasta
  aleni lievästi ja oli edelleen vajaat 20%. MTV3-kanavan osuus
  Suomen televisiomainonnasta oli 75% (83%). MTV:n mainosajan
  myynti oli 942 Mmk (1013 Mmk).

  Televisiomainonta ei kehittynyt Suomessa odotusten mukaisesti vaan
  se menetti markkinaosuuttaan koko mediamainonnasta. MTV saavutti
  kanavillaan katsojaosuustavoitteensa sekä kokonaiskatselusta että
  prime timesta. Vaikka kaupallisten tv-kanavien katselu lisääntyi,
  MTV ei onnistunut säilyttämään markkinaosuuttaan televisiomainon
  nasta. MTV:ssä onkin käynnistetty useita toimenpiteitä asiakaspal
  velun ja mediamyynnin tehostamiseksi. Kiristynyt kilpailu on nos
  tanut sekä kotimaisten ohjelmatuotantojen että ulkomaisten osto-
  ohjelmien hintoja. Vuoden aikana MTV on keventänyt kustannusraken
  nettaan ja ulkoistanut toimintojaan. Vuoden aikana käynnistettiin
  koko konsernia

  • Julkaistu: 15.2.2001, 08:00
  • Kategoria: Pörssitiedote, Tiedotteet

  Jaa artikkeli