Alma Media > Sijoittajille > Hallinnointi > Sisäinen valvonta ja tarkastus

Sisäinen valvonta ja tarkastus

Alma Median liiketoiminnan ohjaus ja valvonta on kirjattu yhtiön hallinto- ja ohjausjärjestelmään. Alma Mediassa sisäinen tarkastus kuuluu liiketoimintojen talousosastojen tehtäviin.

Sisäinen valvonta

Alma Median liiketoiminnan ohjaus ja valvonta tapahtuvat Alma Median hallinto- ja ohjausjärjestelmässä kuvatun mallin mukaisesti.

Hallituksen tehtävänä on huolehtia siitä, että kirjanpidon ja varainhoidon valvonta on asianmukaisesti järjestetty. Toimitusjohtaja huolehtii siitä, että yhtiön kirjanpito on lain mukainen ja varainhoito on järjestetty luotettavalla tavalla. Toimitusjohtaja, johtoryhmän jäsenet ja tulosyksiköiden johtajat vastaavat siitä, että heidän omien vastuualueidensa kirjanpito ja hallinto ovat lain, konsernin toimintaperiaatteiden ja Alma Media Oyj:n hallituksen ohjeiden ja määräysten mukaisia.

Tulosyksiköiden hallinnon ja kirjanpidon valvonta on Alma Media -konsernissa keskitetty konsernin talousosaston ja tulosyksiköiden talousosastojen vastuulle. Konsernin talousjohtajan alaisuudessa toimiva konsernin talousosasto tuottaa keskitetysti ulkoisen laskennan vaatimat tilinpäätöstiedot sekä sisäisen laskennan analyysit ja tulosraportit liiketoiminnan kannattavuuden seuraamiseksi konsernin ja liiketoimintayksiköiden johtoryhmille.

Konsernin sisäisen valvonnan käytännöillä pyritään varmistamaan konsernin taloudellisen raportoinnin oikeellisuus. Liiketoimintaa ja varainhoitoa seurataan edellä kuvatun raportointikokonaisuuden avulla. Alma Media -konsernissa on tulosyksikkökohtainen taloutta koskeva raportointijärjestelmä. Raportointikäytäntöjen kautta seurataan myös tulosyksiköiden toimintasuunnitelman toteutumista.

Sisäinen tarkastus

Alma Media Oyj:ssä ei liiketoiminnan laatu ja laajuus huomioon ottaen ole katsottu tarkoituksenmukaiseksi järjestää erityistä sisäisen tarkastuksen organisaatiota, vaan sen tehtävät sisältyvät Alma Media Oyj:n liiketoimintaorganisaation, ja erityisesti liiketoimintojen talousosastojen, tehtäviin. Sisäisten kontrollien toimivuuden tarkastaminen on myös sisällytetty vuosittaiseen tilintarkastussuunnitelmaan.

Sisäisillä tarkastuksilla tarkastetaan prosessien toimivuutta ja tehokkuutta läpikulkutestien ja kontrollitestien avulla. Tehdyt havainnot ja toimenpide-ehdotukset käsitellään niin prosessin omistajien, talousjohdon kuin hallituksenkin kanssa.