Alma Media > Tiedotteet > Pörssitiedote > Alma Median tilinpäätöstiedote tammi—joulukuu 2022: Koko vuosi ennätystasolla. Viimeisellä vuosineljänneksellä liikevaihto vertailukauden tasolla, oikaistu liikevoitto jäi hieman vertailukaudesta.

Alma Median tilinpäätöstiedote tammi—joulukuu 2022: Koko vuosi ennätystasolla. Viimeisellä vuosineljänneksellä liikevaihto vertailukauden tasolla, oikaistu liikevoitto jäi hieman vertailukaudesta.

Alma Media Oyj          Tilinpäätöstiedote       16.2.2023 klo 8.00

ALMA MEDIAN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE TAMMI—JOULUKUU 2022: Koko vuosi ennätystasolla. Viimeisellä vuosineljänneksellä liikevaihto vertailukauden tasolla, oikaistu liikevoitto jäi hieman vertailukaudesta.

Taloudellinen kehitys loka—joulukuussa 2022:

• Liikevaihto 78,7 (78,0) milj. euroa, kasvua 1,0 %.

• Digiliiketoiminnan osuus liikevaihdosta, 80,1 % (76,9 %).

• Oikaistu liikevoitto 15,2 (15,5) milj. euroa, laskua 2,0 %.

• Liikevoitto 15,0 (15,5) milj. euroa, laskua 3,7 %.

• Alma Career: Itäisessä Keski-Euroopassa työvoiman kysyntä säilyi vahvana ja liikevaihto jatkoi kasvuaan. Henkilöstö- ja ICT-panostukset kasvattivat kustannuksia.

• Alma Consumer: Kannattavuutta painoi mainonnan myynnin lasku sekä kasvaneet markkinointi-, tuotekehitys- ja painatuskustannukset.

• Alma Talent: Vertailukelpoinen liikevaihto laski 4,0 % mainonnan ja kirjamyynnin laskun seurauksena. Oikaistu liikevoitto laski 1,5 %.

• Osakekohtainen tulos 0,20 (0,14) euroa. Osakekohtaista tulosta paransi rahoituseriin kirjattu kauppahintavelkojen 4,0 milj. euron käyvän arvon muutos.

Taloudellinen kehitys vuonna 2022:

 • Liikevaihto 308,8 (275,4) milj. euroa, kasvua 12,1 %.
 • Digiliiketoiminnan osuus liikevaihdosta 80,9 % (77,0 %).
 • Oikaistu liikevoitto 73,4 (61,1) milj. euroa, kasvua 20,2 %.
 • Liikevoitto 80,0 (56,8) milj. euroa, kasvua 40,9 %.
 • Omavaraisuusaste 45,8 % ja velkaantumisaste (gearing) 69,3 %.
 • Osakekohtainen tulos 0,88 (0,53) euroa.
 • Hallituksen osinkoehdotus 0,44 (0,35) euroa/osake.

AVAINLUKUJA

milj. euroa 202210—12 202110—12 Muutos% 20221—12 20211—12 Muutos%
Liikevaihto 78,7 78,0 1,0 308,8 275,4 12,1
Markkinapaikat 35,8 32,5 10,3 144,6 116,4 24,2
Media 28,6 29,4 -2,8 107,8 101,9 5,8
– josta digitaalista 61,4 % 59,5 % 60,6 % 56,9 %
Palveluliikevaihto 14,3 16,1 -11,2 56,3 57,1 -1,3
– josta digitaalista 70,2 % 62,2 % 71,8 % 65,7 %
Digiliiketoiminnan liikevaihto 63,1 60,0 5,2 249,7 212,1 17,7
Digiliiketoiminta, % liikevaihdosta 80,1 76,9 80,9 77,0
Oikaistut kokonaiskulut 63,5 62,6 1,5 235,7 215,6 9,3
Oikaistu käyttökate 19,6 20,2 -3,0 90,6 77,8 16,5
Käyttökate 19,3 20,2 -4,3 97,2 73,5 32,3
Oikaistu liikevoitto 15,2 15,5 -2,0 73,4 61,1 20,2
% liikevaihdosta 19,4 19,9 23,8 22,2
Liikevoitto/-tappio 15,0 15,5 -3,7 80,0 56,8 40,9
% liikevaihdosta 19,0 19,9 25,9 20,6
Tilikauden tulos ennen veroja 18,6 16,0 16,3 86,4 56,3 53,4
Tilikauden tulos 16,3 11,8 37,4 71,9 44,3 62,4

Voitonjakoehdotus yhtiökokoukselle

Emoyhtiön jakokelpoiset varat 31.12.2022 olivat 156 856 329 (144 833 995) euroa. Alma Median hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että tilikaudelta 2022 maksetaan osinkoa 0,44 euroa osaketta kohden (2021: 0,35 euroa osakkeelta). Osinko maksetaan sille, joka on merkitty osingonmaksun täsmäytyspäivänä 6.4.2023 osakkeenomistajaksi Euroclear Finland Oy:n pitämään Alma Media Oyj:n osakasluetteloon. Hallitus ehdottaa, että osinko maksetaan 17.4.2023. Tilinpäätöshetken, 31.12.2022, ulkona olevien osakkeiden lukumäärän perusteella osingon määrä on yhteensä 36 161 308 (28 774 470) euroa. 

Yhtiön taloudellisessa asemassa ei tilikauden päättymisen jälkeen ole tapahtunut olennaisia muutoksia. Ehdotettu voitonjako ei hallituksen näkemyksen mukaan vaaranna yhtiön maksukykyä.

Toimintaympäristö vuonna 2023

Venäjän hyökkäyssodan vaikutukset sekä hiipuva talouskasvu näkyivät toimintaympäristössä selvemmin vuoden 2022 jälkimmäisellä puoliskolla. Euroopan talous kärsi muun muassa kauppapakotteista, toimitusketjujen häiriöistä ja raaka-ainesaatavuuden ongelmista. Energian, raaka-aineiden sekä ruoan hintojen nopea nousu jatkui, samalla kun markkinakorot kohosivat voimakkaasti. Näiden yhteisvaikutuksena kuluttajien luottamus, kotitalouksien ostovoima ja -kulutus laskivat. Pandemiaan liittyviä rajoituksia Euroopassa kuitenkin lievennettiin ja lopulta poistettiin, mikä toisaalta piristi toimintaa palvelualoilla.

Suomen ja muiden Alma Median toimintamaiden kansantalouksissa odotetaan kasvuvauhdin hiipuvan selvästi vuonna 2023, joissakin maissa odotetaan jopa taantumaa.

Euroopan keskuspankki EKP arvioi joulukuussa talouskasvun olleen vuonna 2022 euroalueella keskimäärin 3,4 %, mutta hidastuvan vain 0,5 prosenttiin vuonna 2023. Se arvioi BKT:n supistuvan hienoisesti sekä vuoden 2022 viimeisellä neljänneksellä että vuoden 2023 ensimmäisellä neljänneksellä, kun sodan aiheuttamat häiriöt energiantuonnissa ovat jatkuneet kaikkialla taloudessa. Taloudellinen toiminta alkaa EKP:n mukaan taas elpyä vuoden 2023 jälkipuoliskolla, mikäli tilanne energiamarkkinoilla vakaantuu, toimitushäiriöt väistyvät, reaalitulot kohenevat ja vientikysyntä vahvistuu.

EKP ennusti keskimääräisen vuotuisen inflaatiovauhdin olleen 8,4 % viime vuonna, hidastuvan 6,3 %:iin tänä vuonna ja edelleen 3,4 %:iin vuonna 2024.

Markkinatilanne päämarkkina-alueilla

Kantar TNS:n mukaan joulukuussa mainonnan määrä laski 6,8 %:a vuoden 2021 joulukuuhun verrattuna ja tammi-joulukuussa se kasvoi 0,4 %:a edellisvuoteen verrattuna.

Tammi-joulukuussa mainosmyynti laski painetuissa sanomalehdissä 7,2 prosenttia, aikakauslehdissä 11,3 %, mutta kasvoi verkkomediassa 4,5 %. Toimialoista mediamainontaansa lisäsivät vuonna 2022 eniten matkailun ja liikenteen, telepalveluiden, finanssialan ja vähittäiskaupan mainostajat. Merkkimainonta laski joulukuussa 8,3 prosenttia, vähittäiskaupan mainonta 3,7 %, luokiteltu ilmoittelu 7,9 % ja avoimien työpaikkojen ilmoittelu 26,6 %. Iltapäivälehtien kappalemääräinen markkina laski 7,7 prosenttia vuoden 2022 viimeisellä vuosineljänneksellä.

Autoalan Tiedotuskeskuksen mukaan vuosi 2022 oli poikkeuksellinen automarkkinoilla. Pitkittynyt ja moniin tuoteosiin laajentunut komponenttipula jarrutti erityisesti henkilöajoneuvorekisteröintien määrän historiallisen alas. Talouden synkentyneet näkymät, noussut korkotaso ja inflaatio sekä heikentynyt ostovoima leikkasivat uusien autojen tilauksia. Uusia henkilöautoja rekisteröitiin vuonna 2022 yhteensä 81 698, mikä on 17,0 prosenttia vähemmän kuin vuonna 2021. Autoalan Tiedotuskeskuksen mukaan käytettyjen autojen kaupassa liikkui yhteensä noin 570 000 henkilöautoa, mikä on noin 11 prosenttia edellisvuotta vähemmän.

Kiinteistövälitysalan keskusliiton mukaan edelliseen menestysvuoteen 2021 verrattuna asuntoja myytiin vuonna 2022 21,3 prosenttia vähemmän. Käytettyjen asuntojen kauppa laski 17,5 % ja uusien asuntojen 46,7 %. Keskimäärin asuntojen hinnat kävivät lähivuosien huipputasoillaan alkuvuonna, mutta kääntyivät loppuvuonna selvään laskuun.

Suomen lisäksi Alma Median päämarkkinamaat ovat Tšekki ja Slovakia itäisessä Keski-Euroopassa. Euroopan Komissio on julkaissut viimeisimmät ennusteensa BKT:n kehityksestä 13.2.2023. Sen mukaan Suomen BKT:n kasvuvauhti oli vuonna 2022 2,0 %:a ja se hidastuisi tänä vuonna 0,2 %:iin, Tšekin 2,5 %:n vauhti tippuisi 0,1 %:iin ja Slovakiassa 1,7 % vaihtuisi 1,5 %:n kasvuvauhtiin.

Komissio arvioi Suomen työttömyysasteeksi 7,2 prosenttia, Tšekin 3,3 %:a ja Slovakian 6,4 %:a vuonna 2023.

Näkymät vuodelle 2023

Alma Media arvioi vuoden 2023 liikevaihdon ja oikaistun liikevoiton olevan vuoden 2022 tasolla tai laskevan vuodesta 2022. Vuoden 2022 liikevaihto oli 308,8 milj. euroa ja oikaistu liikevoitto 73,4 milj. euroa. Näkymien taustalla on arvio, jonka perusteella yhtiön liikevaihto ja liikevoitto laskevat vuoden alkupuoliskolla mainosmyynnin laskun ja rekrytointiliiketoiminnan kasvaneiden kustannusten johdosta. Kansantalouden näkymien odotetaan parantuvan vuoden toisella puoliskolla. Arvioimme rekrytointipalveluiden kysynnän säilyvän vahvana ja mainosmyynnin elpyvän vuoden aikana. Yhtiön käynnistämät toiminnan tehostamistoimet parantavat kannattavuutta jälkimmäisellä puoliskolla.

Toimitusjohtajan katsaus: Liikevaihto vertailukauden tasolla viimeisellä vuosineljänneksellä

Alma Median liiketoiminta kehittyi viimeisellä vuosineljänneksellä Venäjän hyökkäyssodan aiheuttamista häiriöistä huolimatta kohtalaisesti. Liikevaihto kasvoi 1,0 %:a 78,7 milj. euroon ja oikaistu liikevoitto laski 2,0 %:a 15,2 milj. euroon. Ilman myytyjä liiketoimintoja orgaaninen kasvu oli viimeisellä neljänneksellä 3,2 %:a ja koko vuoden 2022 osalta 12,8 %. Koko vuoden 2022 liikevaihto (+12,1 %) ja oikaistu liikevoitto (+20,2 %) kasvoivat selvästi viime vuodesta.

Alma Career -segmentin vuosineljännes oli jälleen vahva. Rekrytointipalveluiden vilkkaana jatkunut kysyntä nosti liikevaihtoa 13,7 %:a 27,4 milj. euroon. Oikaistu liikevoitto kasvoi 3,0 %:a 8,4 milj. euroon, 30,8 %:iin liikevaihdosta. Rekrytointipalveluiden kysyntä jatkui vahvana Tšekissä, Slovakiassa ja Kroatiassa. Edelleen vireänä pysyneen rekrytointimarkkinan taustalla on voimakas kilpailu ammattitaitoisesta työvoimasta. Matala työttömyysaste keskeisissä toimintamaissamme vahvistaa myös kysyntää lisäarvopalveluillemme. Suomessa avasimme lokakuun lopussa uuden työnhakupalvelun, Joblyn.

Sisäistä yhteistyötä syventävä Career United -hanke eteni suunnitellusti, mikä auttaa myös hillitsemään kulukasvua jatkossa. Neljännen vuosineljänneksen kulujen kasvun (18,4 %) taustalla ovat vuoden 2022 aikana toteutetut lisäykset ICT- ja myyntihenkilöstöön. Asiakaslaskutus on pysynyt vahvalla tasolla, ja odotamme liikevaihdon kasvun jatkuvan myös seuraavan vuosineljänneksen aikana, vaikka erityisesti Suomessa ja Baltian maissa on näkynyt jo merkkejä kysynnän hidastumisesta.

Alma Consumer -segmentissä liikevaihto pysyi vertailukauden tasolla (-0,3 %) 26,8 milj. eurossa. Oikaistu liikevoitto laski 12,3 %:a 5,8 milj. euroon, 21,8 % liikevaihdosta.

Digiliiketoiminnan osuus liikevaihdosta oli 82,6 %. Media- ja mediallisten palveluiden liikevaihto laski 1,8 %:a. Suunnitellut panostuksemme erityisesti palveluiden kehityksessä markkinapaikka- ja vertailupalveluissa jatkuivat.

Jännitteinen geopolitiikka ja sotauutiset ovat pitäneet kansalaisten uutiskysynnän ja medioiden käytön korkeana. Myös maksullisen Iltalehti Plus -palvelun kysyntä kehittyi edelleen suotuisasti. Nyt tilaajia on 40 000.

Asumisen liiketoiminta-alueen liikevaihto kasvoi vaikeasta markkinatilanteesta huolimatta neljännellä vuosineljänneksellä 4,8 %:a. Kasvuun vaikutti luokitellun ilmoittelun kasvu Etuovi.com-palvelussa.

Autoilun toimialan globaalit ongelmat tuotantoketju- ja komponenttipulasta johtuvine haasteineen jarruttivat segmentin liiketoiminnan kasvua. Lisäksi kuluttajien lisääntynyt epävarmuus nousseiden energiahintojen, inflaation ja markkinakorkojen takia heijastui asumisen ja autoilun markkinapaikkoihin ja -mainontaan enemmän kuin aiempina vuosineljänneksillä. Ilmoitimme lanseeraavamme kuluttajien ja autokauppojen välille digitaalisen käytettyjen autojen huutokaupan vuoden 2023 ensimmäisellä vuosineljänneksellä.

Alma Talent -segmentin vertailukelpoinen liikevaihto ilman keväällä myytyä Baltian telemarkkinointiliiketoimintaa laski 4,0 prosenttia. Uudet pörssilistautumiset olivat vähissä ja markkinatilanne oli talousmedialle vaikea, vaikka pörssikurssit hieman korjasivatkin ylöspäin syyskuun pohjistaan. Segmentin vahva digitaalinen transformaatio jatkui digitaalisen liiketoiminnan osuuden ollessa lähes 60 %:a liikevaihdosta. Oikaistu liikevoitto oli 20,5 %:a liikevaihdosta. Se laski vertailukaudesta 1,5 %:a 5,1 milj. euroon. Kannattavuutta nosti pienentyneet kulut (-10,9 %).

Strategisesti tärkeä onnistuminen oli Alma Talent Palveluiden jatkuvalaskutteisten palveluiden 15,2 %:n kasvu muun muassa yritystiedon, juridiikan palveluiden ja toimitilamarkkinapaikkojen liikevaihdon kasvaessa.

Alma Media hyvässä asemassa kohti vuotta 2023

Rahoitusasemamme on vahvistunut suunnitellusti vahvan tuloskehityksen ja kassavirran myötä. Velkaantumisasteemme (gearing) oli vuoden viimeisen vuosineljänneksen lopulla 69,3 prosenttia ja omavaraisuusasteemme 45,8 prosenttia.

Venäjän hyökkäyssota Ukrainaan on hidastanut talouskasvua Alma Median toimintamaissa: inflaatio on kiihtynyt, markkinakorot ovat nousseet, kuluttajien luottamus omaan talouteen on heikentynyt selvästi ja geopoliittiset jännitteet ovat lisääntyneet. Näistä huolimatta Alma Median taloudellinen kehitys on ollut vahvaa ja suorituskyky erinomainen.

Jatkamme tulevan kasvun rakentamista jatkuvalla toiminnan kehittämisellä ja uusia avauksia tekemällä. Markkinapaikka- ja palveluliiketoiminnan osalta kehitysaskeleemme vievät kohti kehittyneempiä digitaalisia kaupankäyntialustoja. Ostoprosessien digitalisoituessa haluamme auttaa asiakkaitamme asioimaan vaivatta ja sujuvasti digitaalisilla alustoilla ja tarjota lisäpalveluita asiointiprosessin eri vaiheissa.

Kai Telanne

Toimitusjohtaja

Lisätietoja:

Toimitusjohtaja Kai Telanne, puhelin 010 665 3500
Talous- ja rahoitusjohtaja Juha Nuutinen, puhelin 010 665 3873

Tiedotustilaisuus ja webcast

Englanninkielinen yhdistetty tiedotustilaisuus ja webcast analyytikoille, sijoittajille ja medialle järjestetään samana päivänä klo 11.00–12.00. Tuloksen esittelevät toimitusjohtaja Kai Telanne ja talous- ja rahoitusjohtaja Juha Nuutinen.

Tiedotustilaisuus pidetään Alma-talossa, Alvar Aallon katu 3 C, Helsinki. Pyydämme ystävällisesti ilmoittautumaan Alma-talossa pidettävään tilaisuuteen etukäteen sähköpostitse osoitteeseen kutsut@almamedia.fi.

Suoraa webcast-lähetystä voi seurata osoitteessa: https://almamedia.videosync.fi/q4-2022-result. Kysymyksiä voi esittää webcast-alustan chat-toiminnon kautta.

Tallenne tiedotustilaisuudesta ja tilaisuuden esitysaineisto on saatavilla saman päivän aikana osoitteessa www.almamedia.fi/sijoittajat/raportit-ja-esitykset/esitykset.

Alma Median taloudellinen kalenteri vuonna 2023

 • Tilinpäätös, toimintakertomus, tilintarkastuskertomus, vastuullisuusraportti sekä selvitys hallinto- ja ohjaus- järjestelmästä (Corporate Governance Statement) tilivuodelta 2022 julkaistaan tiistaina 14.3.2023.
 • Varsinainen yhtiökokous on suunniteltu pidettäväksi tiistaina 4.4.2023. Yhtiökokoukseen liittyvät aineistot kootaan Alma Median verkkosivuille.
 • Osavuosikatsaus tammi – maaliskuulta 2023 perjantaina 21.4.2023 noin klo 8.00
 • Osavuosikatsaus tammi – kesäkuulta 2023 keskiviikkona 19.7.2023 noin klo 8.00
 • Osavuosikatsaus tammi – syyskuulta 2023 torstaina 19.10.2023 noin klo 8.00

Alma Media Oyj
Hallitus

Jakelu: NASDAQ Helsinki, keskeiset tiedotusvälineet, www.almamedia.fi

Alma Media lyhyesti

Alma Media on kansainvälinen, voimakkaasti uudistuva, digitaaliseen mediaan, palveluihin ja markkinapaikkaliiketoimintaan keskittyvä yhtiö. Haluamme inspiroida ihmisen luontaista uteliaisuutta ja valinnanmahdollisuuksia luomalla palveluja, joissa yhdistyvät ylivoimainen sisältö, paras teknologia, aina paikallisesti merkityksellisemmällä tavalla. Suomessa tunnetuimpia brändejämme ovat muun muassa Kauppalehti, Talouselämä, Iltalehti, Etuovi.com sekä Nettiauto. Rekrytointipalvelujamme ovat muun muassa Tšekissä prace.cz ja jobs.cz, Slovakiassa Profesia.sk sekä Kroatiassa mojposao.net.

Suomessa liiketoimintaamme kuuluvat johtavat asumisen ja autoilun markkinapaikat, talous- ja ammattimediat, valtakunnallinen kuluttajamedia sekä sisältö- ja datapalvelut yrityksille ja ammattilaisille. Alman kansainvälinen liiketoiminta itäisessä Keski-Euroopassa, Ruotsissa ja Baltiassa koostuu rekrytointipalveluista ja toimitilojen markkinapaikasta.

Alma Mediassa työskentelee noin 1 700 ammattilaista ja yhtiö toimii 11 Euroopan maassa. Alma Median vuoden 2022 jatkuvien toimintojen liikevaihto oli 309 miljoonaa euroa, mistä digiliiketoiminnan osuus oli 81 %. Yhtiön osake noteerataan NASDAQ Helsingissä. Lue lisää: www.almamedia.fi.

 • Julkaistu: 16.2.2023, 08:00
 • Kategoria: Pörssitiedote

Jaa artikkeli