Alma Media > Tiedotteet > Pörssitiedote > Alma Median tilinpäätöstiedote tammi—joulukuu 2020: Vuoden 2020 suhteellinen kannattavuus vertailukauden tasolla, oikaistu liikevoitto lähes 20 prosenttia

Alma Median tilinpäätöstiedote tammi—joulukuu 2020: Vuoden 2020 suhteellinen kannattavuus vertailukauden tasolla, oikaistu liikevoitto lähes 20 prosenttia

 Alma Media Oyj              Tilinpäätöstiedote                  17.2.2021 klo 8.00

ALMA MEDIAN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE TAMMI—JOULUKUU 2020:
Vuoden 2020 suhteellinen kannattavuus vertailukauden tasolla, oikaistu liikevoitto lähes 20 prosenttia

Taloudellinen kehitys loka—joulukuussa 2020:

 • Viimeisellä vuosineljänneksellä liikevaihdon lasku hidastui, kannattavuutta painoi rekrytointiliiketoiminnan kehitys.
 • Liikevaihto jatkuvista toiminnoista 61,9 (65,8) milj. euroa, laskua 5,8 %.
 • Oikaistu liikevoitto jatkuvista toiminnoista 11,1 (12,5) milj. euroa, laskua 10,8 %.
 • Liikevoitto jatkuvista toiminnoista 10,8 (12,6) milj. euroa, laskua 14,9 %.
 • Osakekohtainen tulos jatkuvista toiminnoista 0,08 (0,11) euroa.
 • Osakekohtainen tulos lopetetut toiminnot mukaan lukien 0,05 (0,14) euroa.
 • Yhtiön rahoitusasema on vahva, gearing -4,5 %.
 • Alma Markets: Rekrytointiliiketoiminnan liikevaihdon ja liikevoiton lasku jatkui. Suomessa markkinapaikkaliiketoiminnan elpyminen jatkui ja kannattavuus parani vertailukaudesta.
 • Alma Talent: Liikevaihto kasvoi 5 % ja kannattavuus parani 29 % ilman myytyjen Ruotsin liiketoimintojen vaikutusta.
 • Alma Consumer: Digimainonnan myynti kasvoi voimakkaasti ja painetun median myynti laski, segmentin kannattavuus parani selvästi.

Taloudellinen kehitys tammi—joulukuussa 2020:

 • Liikevaihto jatkuvista toiminnoista 230,2 (250,2) milj. euroa, laskua 8,0 %.
 • Oikaistu liikevoitto jatkuvista toiminnoista 45,4 (49,4) milj. euroa, laskua 8,2 %.
 • Liikevoitto jatkuvista toiminnoista 43,1 (49,5) milj. euroa, laskua 13,0 %.
 • Osakekohtainen tulos jatkuvista toiminnoista 0,33 (0,41) euroa.
 • Osakekohtainen tulos lopetetut toiminnot mukaan lukien 1,13 (0,51) euroa.
 • Hallituksen osinkoehdotus 0,30 (0,40) euroa/osake.
AVAINLUVUT 2020 2019 Muutos 2020 2019 Muutos
milj. euroa 10—12 10—12 % 1—12 1—12 %
Liikevaihto 61,9 65,8 -5,8 230,2 250,2 -8,0
Sisältöliikevaihto 15,2 17,5 -13,2 59,1 64,2 -7,9
Sisältöliikevaihto, painettu 10,6 13,8 -23,6 42,0 50,9 -17,5
Sisältöliikevaihto, digi 4,6 3,7 25,8 17,0 13,2 28,8
Mainosmyynnin liikevaihto 35,1 38,3 -8,4 128,6 148,5 -13,4
Mainosmyynti, painettu 3,4 4,7 -26,9 11,1 16,3 -32,3
Mainosmyynti, digi 31,7 33,6 -5,8 117,5 132,2 -11,1
Palveluliikevaihto 11,7 10,0 17,0 42,6 37,6 13,3
Oikaistut kokonaiskulut 51,4 53,4 -3,7 186,0 201,1 -7,5
Oikaistu käyttökate 14,6 16,5 -11,1 60,8 66,1 -8,0
Käyttökate  14,6 16,6 -12,3 58,9 66,2 -11,1
Oikaistu liikevoitto 11,1 12,5 -10,8 45,4 49,4 -8,2
% liikevaihdosta 18,0 19,0 19,7 19,8
Liikevoitto/-tappio 10,8 12,6 -14,9 43,1 49,5 -13,0
% liikevaihdosta 17,4 19,2 18,7 19,8
Tilikauden tulos 7,4 10,2 -27,4 33,3 40,5 -17,8
Tulos/osake, EUR (laimentamaton ja laimennettu) 0,08 0,11 -26,9 0,33 0,41 -19,1
Digiliiketoiminnan liikevaihto 43,0 42,8 0,4 158,9 166,7 -4,7
Digiliiketoiminta, % liikevaihdosta 69,3 65,1 69,0 66,6

Voitonjakoehdotus yhtiökokoukselle:

Emoyhtiön jakokelpoiset varat 31.12.2020 olivat 137 958 899 (148 403 121) euroa. Alma Median hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että tilikaudelta 2020 maksetaan osinkoa 0,30 euroa osaketta kohden (2019: 0,40 euroa osakkeelta). Osinko maksetaan sille, joka on merkitty osingonmaksun täsmäytyspäivänä 26.3.2021 osakkeenomistajaksi Euroclear Finland Oy:n pitämään Alma Media Oyj:n osakasluetteloon. Hallitus ehdottaa, että osinko maksetaan 6.4.2021. Tilinpäätöshetken, 31.12.2020, ulkona olevien osakkeiden lukumäärän perusteella osingon määrä on yhteensä 24 678 651 (32 913 355) euroa.

Yhtiön taloudellisessa asemassa ei tilikauden päättymisen jälkeen ole tapahtunut olennaisia muutoksia. Ehdotettu voitonjako ei hallituksen näkemyksen mukaan vaaranna yhtiön maksukykyä.

Toimintaympäristö vuodelle 2021

Maailmanlaajuinen koronapandemia vaikuttaa ja luo edelleen epävarmuutta vuoden 2021 taloudelliselle kehitykselle. Suomen ja muiden Alma Median toimintamaiden kansantalouksien odotetaan kuitenkin elpyvän vuoteen 2020 verrattuna.

Vallitsevassa poikkeustilanteessa digitaalisten sisältöjen ja palveluiden kuluttaminen on yleisesti kasvanut merkittävästi. Koronavirusepidemian arvioidaan muuttavan kuluttajakäyttäytymistä pysyvästi ja kiihdyttävän digitaalisten palveluiden kysyntää. Median rakennemuutoksen odotetaan tämän johdosta jatkuvan ja entisestään voimistuvan. Datan, analytiikan, koneoppimisen ja automaation merkitys lisääntyy vaatien kasvavia panostuksia teknologiaan. Digitaalisessa mainonnassa haku- ja sosiaalisen median mainonnan, mobiili- ja videomainonnan sekä sisältömarkkinoinnin odotetaan edelleen kasvavan nopeimmin.

Näkymät vuodelle 2021

Epävarmuus Alma Median toimintaympäristössä jatkuu koronapandemian johdosta myös vuonna 2021. Alma Media arvioi jatkuvien toimintojen vuoden 2021 liikevaihdon ja oikaistun liikevoiton olevan edellisen vuoden tasolla. Vuoden 2020 jatkuvien toimintojen liikevaihto oli 230,2 milj. euroa ja oikaistu liikevoitto 45,4 milj. euroa.

Markkinatilanne päämarkkina-alueilla ja koronavirusepidemian vaikutuksia Alma Median liiketoimintaan

Kantar TNS:n mukaan loka–joulukuussa mainonnan kokonaismäärä Suomessa laski 4,0 % (-5,4 %) 223,0 miljoonaan euroon. Verkkomediamainonta kasvoi 9,1  %  (+0,2 %)  57,4 miljoonaan euroon. Mainonta sanomalehdissä laski 15,4 % (-10,5 %). Loka–joulukuussa aikakauslehtien mainonnan määrä laski 11,9 % (-11,1 %). Iltapäivälehtien kappalemääräinen markkina laski 18,0 % (-8,0 %) vuoden 2020 neljännellä vuosineljänneksellä.

Suomen lisäksi Alma Median päämarkkinamaat ovat Tšekki ja Slovakia itäisessä Keski-Euroopassa. Euroopan Komissio on julkaissut viimeisimmät ennusteensa BKT:n kehityksestä helmikuussa 2021. Komission mukaan rokotusten etenemisen myötä näkymät ovat kirkastumassa, vaikka koronaepidemia leviää edelleen Euroopassa luoden epävarmuutta. Suomen BKT kasvaa Euroopan komission ennusteen mukaan vuonna 2021 2,8 prosenttia. Vuoden 2022 Suomen BKT-kasvuksi komissio ennustaa 2,0 prosenttia. Tšekissä BKT:n ennustetaan kasvavan vuonna 2021 3,2 prosenttia. Vuodelle 2022 Euroopan komissio ennustaa 5,0 prosentin BKT:n kasvua. Slovakian BKT:n kasvuksi Euroopan komissio ennustaa vuonna 2021 4,0 prosenttia. Vastaavasti vuodelle 2022 EU komissio ennustaa Slovakialle 5,4 prosentin BKT-kasvua.

Epidemian vaikutukset Alma Median liiketoimintaan vuoden 2020 neljännellä vuosineljänneksellä:

Alma Marketsin rekrytointiliiketoiminnan toimintamaissa itäisessä Keski-Euroopassa koronavirusepidemian tautitapausten määrä oli suurempi kuin keväällä, mutta viranomaisten elinkeinotoiminnalle asettamat sulkutoimenpiteet taudin leviämiseksi eivät vaikuttaneet yhtä laajasti Alma Careerin asiakasyritysten liiketoimintaan kuin aiemmin vuonna 2020. Tämä näkyi asiakaslaskutuksen asteittaisena palautumisena loppuvuonna, mutta laskutuksen tuloutuminen viiveellä liikevaihdoksi painaa rekrytointiliiketoiminnan liikevaihtokehitystä vuoden 2021 ensimmäisellä vuosipuoliskolla. Rekrytointiliiketoiminnan liikevaihto laski neljännellä vuosineljänneksellä 16 prosenttia. Verkkokoulutusliiketoiminta kehittyi edelleen hyvin. Suomessa Alma Marketsin markkinapaikkaliiketoiminta elpyi ylittäen vertailukauden liikevaihdon asumisen- ja vertailupalveluiden hyvän kehityksen myötä.

Alma Talentin liiketoimintaan koronaepidemialla ei ollut merkittävää vaikutusta neljännellä vuosineljänneksellä. Keväällä nähty laadukkaiden mediasisältöjen digitaalisten tilausten kysyntä jatkui vahvana. Telemarkkinointi-, BtoB -markkinapaikka- sekä tietopalvelut kehittyivät hyvin katsauskaudella. Koulutusten siirtyminen digitaalisiin kanaviin voimistui. Mainonta, erityisesti auto- ja finanssialan mainonta ylitti vertailukauden tason viimeisellä vuosineljänneksellä.

Alma Consumerin liiketoiminnassa mainosmyynti, muun muassa vähittäiskaupan mainonta, on toipunut kevään rajusta pudotuksesta ja ylitti vertailukauden tason loka–joulukuussa. Epidemiasta johtuvat matkustusrajoitukset sekä lukijoiden nopeutunut siirtymä printistä digiin ovat jyrkentäneet Iltalehden irtonumeromyynnin laskua. Vastaavasti verkossa Iltalehden lukijamäärää on edelleen aiempaa korkeammalla tasolla: digitaalista mediaa lukee joka viikko yhteensä yli 2,8 miljoonaa suomalaista ja lukijat ovat myös huomattavasti aiempia vuosia sitoutuneempia Kansallisen mediatutkimuksen (KMT) mukaan.

Koronaepidemian vaikutusten lieventyessä Alma Median liiketoiminnoissa ei enää loppuvuodesta toteutettu laajamittaisia sopeutustoimia. Neljännellä vuosineljänneksellä panostuksia esimerkiksi mainontaan ja tuotekehitykseen lisättiin.

Koronaepidemian luomasta taloudellisesta epävarmuudesta johtuen Alma Median operatiivisen liiketoiminnan rahavirta laskee, mutta yhtiön rahoitusasema on siitä huolimatta erittäin vahva. Neljännellä vuosineljänneksellä luottotappioriskit eivät olennaisesti lisääntyneet. Tällä hetkellä ei ole nähtävissä arvonalentumisriskiä liikearvojen osalta.

Alma Media seuraa liiketoimintasegmenttiensä markkinatilanteen kehittymistä ja ryhtyy lisätoimenpiteisiin tarvittaessa.

Toimitusjohtajan katsaus

Vuosi 2020 oli globaalin koronapandemian johdosta poikkeuksellinen ja vaati hyvin nopeaa reagointia Alma Median liiketoiminnan jatkuvuuden sekä henkilöstön ja asiakkaiden terveyden turvaamiseksi. Yhtiössä toteutettiin merkittäviä kustannussäästöjä kannattavuuden ylläpitämiseksi.

Vahva suorituksemme oli vaikeasti ennustettavassa toimintaympäristössä hyvä osoitus sopeutumiskyvystämme sekä liiketoimintamallimme ketteryydestä. Liikevaihdon laskusta huolimatta suhteellinen kannattavuutemme oli vuonna 2020 vertailukauden tasolla, lähes 20 prosenttia.

Koronan vaikutukset Alma Median liiketoimintaan vaihtelivat toimintavuonna liiketoiminnoittain ja maittain. Keväällä taloudessa nähtiin äkkipysähdys, mutta kysyntä elpyi loppuvuotta kohti hidastaen liikevaihtomme laskua. Vuoden viimeisellä vuosineljänneksellä lisäsimme panostuksiamme markkinointiin ja tuotekehitykseen pitkän aikavälin kilpailukykymme varmistamiseksi, mikä osaltaan vaikutti viimeisellä vuosineljänneksellä käyttökatteen heikkenemiseen 12,3 prosenttia vertailukaudesta. 

Pahentuneesta Covid19-tautitilanteesta johtuen viranomaisten sulkutoimet itäisessä Keski-Euroopassa jatkuivat myös loppuvuonna, mutta vaikutukset Alma Careerin asiakasyritysten toimintaan olivat alkuvuotta lievempiä. Tämä näkyi asiakaslaskutuksen kasvuna edelleen loka–joulukuussa verrattuna aiempiin vuosineljänneksiin. Viiveellä liikevaihdoksi tuloutuva asiakaslaskutus kuitenkin painoi rekrytointiliiketoiminnan liikevaihtokehitystä viimeisellä vuosineljänneksellä ja painaa sitä vielä vuoden 2021 ensimmäisellä vuosipuoliskolla. Suomessa Alma Marketsin markkinapaikkaliiketoiminta elpyi odotettua paremmin asumisen- ja vertailupalveluiden hyvän kehityksen ansiosta.

Alma Talentin tavoitteena on rakentaa vahvempi ja integroituneempi palvelukokonaisuus medialiiketoiminnan rinnalle. Digitaaliseen mediaan ja palveluihin keskittyvä portfolio ja koronan vaikutusten lieventyminen heijastuivat liiketoiminnan positiivisena kehityksenä loka–joulukuussa. Alma Talentissa digitaalinen sisältömyynti jatkui edelleen Suomessa vahvana (+42%). Myös digitaalisten BtoB -markkinapaikkojen, telemarkkinointipalveluiden ja tietopalveluiden kehitys katsauskaudella oli hyvä. Digitaalinen mainonta talous- ja ammattimedioissa ylitti koronakriisiä edeltävän tason. 

Alma Consumerissa digitaalinen mainonta elpyi voimakkaasti loka–joulukuussa ylittäen vertailukauden tason: ohjelmallisesti ostettu mainonta ja toimialoista erityisesti vähittäiskaupan ja autoilun mainonta kasvoivat. Koronaepidemiaan liittyvistä rajoitustoimenpiteistä johtuen Iltalehden irtonumeromyynnin lasku kiihtyi, mutta verkossa Iltalehden yleisömäärät olivat edelleen ennätyskorkealla tasolla. Digitaalisen mainonnan kasvun ja painetun median volyymisidonnaisten kulujen laskun myötä kannattavuus vahvistui selvästi viimeisellä vuosineljänneksellä. 

Vuonna 2020 jatkoimme poikkeuksellisista olosuhteista huolimatta muutosstrategiaamme aktiivisella portfolionhallinnalla ja digitaalisen liiketoiminnan kehittämisellä. Printtipainotteisen alueellisen media- ja painoliiketoiminnan myynti Suomessa ja ammattimedian divestointi Ruotsissa sekä toisaalta loppuvuodesta useat digitaaliseen liiketoimintaan keskittyneet yrityshankinnat olivat konkreettisia askelia strategiamme toteutuksessa. Koronaepidemia on kiihdyttänyt käynnissä olevaa digitransformaatiota vahvistaen edelleen käsitystämme siitä, että strateginen suuntamme on oikea.  

Kasvatamme ja monipuolistamme tuoteportfoliotamme mediasta markkinapaikka- ja digitaalisiin palveluihin. Jatkamme kansainvälistymisen polulla ja etsimme uusia kasvumahdollisuuksia ammattilaisille ja kuluttajille suunnatuista digitaalisista palveluista. Kiihtynyt kuluttajakäyttäytymisen muutos tuo myös uusia digitaalisen liiketoiminnan mahdollisuuksia esimerkiksi tilausliiketoiminnassa, asunto- ja kiinteistökaupassa, verkkokoulutuksessa ja verkko-ostamisessa.

Koronaepidemian vaikutuksia eri liiketoimintasegmentteihin ja tehtyjä toimenpiteitä niiden lieventämiseksi kuvataan tarkemmin osavuosikatsauksen sivuilla 3.

Lisätietoja:
Toimitusjohtaja Kai Telanne, puhelin 010 665 3500
Talous- ja rahoitusjohtaja Juha Nuutinen, puhelin 010 665 3873

Tiedotustilaisuus ja webcast:

Englanninkielinen webcast ja puhelinkonferenssi analyytikoille, sijoittajille ja medialle järjestetään samana päivänä klo 11.00–12.00. Tuloksen esittelevät toimitusjohtaja Kai Telanne ja talous- ja rahoitusjohtaja Juha Nuutinen.

Suoraa webcast-lähetystä voi seurata osoitteessa: https://almamedia.videosync.fi/2020-q4-results/register.

Suorassa lähetyksessä voi esittää kysymyksiä myös soittamalla 5-10 minuuttia ennen tilaisuuden alkua puhelinnumeroon +358 9 817 10310, PIN: 24183609#.

Tallenne tiedotustilaisuudesta ja tilaisuuden esitysaineisto on saatavilla saman päivän aikana osoitteessa www.almamedia.fi/sijoittajat/raportit-ja-esitykset/esitykset.

Alma Median taloudellinen kalenteri vuonna 2021

– Osavuosikatsaus tammi–maaliskuulta 2021 keskiviikkona 21.4.2021 noin klo 8.00  

– Osavuosikatsaus tammi–kesäkuulta 2021 keskiviikkona 21.7.2021 noin klo 8.00  

– Osavuosikatsaus tammi–syyskuulta 2021 torstaina 21.10.2021 noin klo 8.00.  

Tilinpäätös, toimintakertomus,selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä (Corporate Governance Statement) sekä palkitsemisraportti vuodelta 2020 julkaistaan torstaina 25.2.2021.  

Varsinainen yhtiökokous on suunniteltu pidettäväksi keskiviikkona 24.3.2021. Yhtiökokoukseen liittyvät aineistot kootaan Alma Median verkkosivuille.  

ALMA MEDIA OYJ

Hallitus

Jakelu: NASDAQ Helsinki, keskeiset tiedotusvälineet, www.almamedia.fi
 

Alma Media lyhyesti

Alma Media on uudistuva digitaaliseen palveluliiketoimintaan ja journalistisiin sisältöihin keskittyvä mediakonserni. Yhtiön tunnetuimpia brändejä ovat Kauppalehti, Talouselämä, Iltalehti, Etuovi.com ja Monster. Alma Media rakentaa kestävää kasvua mediasta palveluihin tarjoten sisältöjä ja palveluja, jotka hyödyttävät käyttäjiä arjessa, työssä ja vapaa-ajalla. Alma Media toimii 11 Euroopan maassa. Alma Mediassa työskentelee noin 1 500 ammattilaista. Alma Median vuoden 2020 jatkuvien toimintojen liikevaihto oli 230,2 miljoonaa euroa. Yhtiön osake noteerataan NASDAQ Helsingissä. Lue lisää: www.almamedia.fi. 

 • Julkaistu: 17.2.2021, 08:00
 • Kategoria: Pörssitiedote, Tiedotteet

Jaa artikkeli