Alma Media > Tiedotteet > Pörssitiedote > Alma Median tilinpäätöstiedote 2015: Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä kasvoi, osakekohtainen tulos laski kertaeristä johtuen

Alma Median tilinpäätöstiedote 2015: Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä kasvoi, osakekohtainen tulos laski kertaeristä johtuen

Alma Media Oyj               Tilinpäätöstiedote                     12.2.2016 klo 8.00

Alma Median tilinpäätöstiedote 2015:

LIIKEVOITTO ILMAN KERTALUONTEISIA ERIÄ KASVOI, OSAKEKOHTAINEN TULOS LASKI KERTAERISTÄ JOHTUEN

Taloudellinen kehitys loka–joulukuussa 2015:

– Liikevaihto 78,6 (76,6) milj. euroa, kasvua 2,6 %.

– Verkkoliiketoiminnan liikevaihto kasvoi 17,7 % ja oli 29,1 (24,7) milj. euroa.

– Käyttökate ilman kertaluonteisia eriä 10,8 (8,9) milj. euroa, kasvua 21,5 %.

– Käyttökate 6,1 (10,1) milj. euroa, laskua 40,1 %.

– Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä 7,1 (5,6) milj. euroa, 9,0 % (7,3 %) liikevaihdosta, kasvua 26,3 %.

– Liikevoitto 0,9 (4,8) milj. euroa eli 1,1 % (6,3 %) liikevaihdosta, laskua 81,5 %.

– Liikevoittoon sisältyy kertaluonteisia eriä -6,2 (-0,8) milj. euroa.

– Katsauskauden tulos 0,3 (4,0) milj. euroa, laskua 93,7 %.

– Osakekohtainen tulos 0,00 (0,05) euroa.

Taloudellinen kehitys vuonna 2015:

– Liikevaihto 291,5 (295,4) milj. euroa, laskua 1,3 %.

– Verkkoliiketoiminnan liikevaihto kasvoi 8,7 % ja oli 102,8 (94,5) milj. euroa.

– Käyttökate ilman kertaluonteisia eriä 37,4 (35,1) milj. euroa, kasvua 6,5 %.

– Käyttökate 34,5 (36,4) milj. euroa, laskua 5,1 %.

– Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä 23,4 (21,4) milj. euroa, 8,0 % (7,2 %) liikevaihdosta, kasvua 9,3 %.

– Liikevoitto 17,7 (20,7) milj. euroa eli 6,1 % (7,0 %) liikevaihdosta, laskua 14,5 %.

– Liikevoittoon sisältyy kertaluonteisia eriä -5,7 (-0,7) milj. euroa.

– Katsauskauden tulos 12,1 (15,7) milj. euroa, laskua 23,3 %.

– Osakekohtainen tulos 0,13 ( 0,19) euroa.

– Hallituksen voitonjakoehdotus 0,12 euroa/osake

AVAINLUVUT 2015 2014 Muutos 2015 2014 Muutos
milj. euroa 10—12 10—12 % 1—12 1—12 %
Liikevaihto 78,6 76,6 2,0 2,6 291,5 295,4 -3,9 -1,3
Sisältöliikevaihto 29,2 27,7 1,5 5,5 104,7 110,1 -5,5 -4,9
     Sisältömyynti, painettu 26,3 26,2 0,1 0,4 97,0 104,6 -7,6 -7,2
     Sisältömyynti, verkko 2,4 1,5 0,8 53,4 7,1 5,6 1,5 27,3
Mainosmyynnin liikevaihto 40,6 38,6 2,0 5,2 146,9 146,4 0,5 0,3
     Mainosmyynti, painettu 17,6 19,8 -2,2 -10,9 66,2 73,7 -7,5 -10,2
     Mainosmyynti, verkko 23,0 19,0 3,9 20,7 80,7 72,7 8,0 11,0
Palveluliikevaihto 8,7 10,2 -1,5 -14,9 39,9 38,8 1,1 2,8
Kokonaiskulut ilman kertaluonteisia eriä 71,7 71,2 0,5 0,7 268,7 274,6 -5,9 -2,1
Käyttökate ilman kertaluonteisia eriä 10,8 8,9 1,9 21,5 37,4 35,1 2,3 6,5
Käyttökate 6,1 10,1 -4,1 -40,1 34,5 36,4 -1,9 -5,1
Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä 7,1 5,6 1,5 26,3 23,4 21,4 2,0 9,3
% liikevaihdosta 9,0 7,3 8,0 7,2
Liikevoitto (-tappio) 0,9 4,8 -3,9 -81,5 17,7 20,7 -3,0 -14,5
% liikevaihdosta 1,1 6,3 6,1 7,0
Tilikauden tulos 0,3 4,0 -3,8 -93,7 12,1 15,7 -3,7 -23,3
Tulos/osake, EUR (laimentamaton) 0,00 0,05 -0,05 -103,3 0,13 0,19 -0,06 -30,9
Tulos/osake, EUR (laimennettu) 0,00 0,05 -0,05 -103,3 0,13 0,19 -0,06 -30,9
Verkkoliiketoiminnan liikevaihto 29,1 24,7 4,4 17,7 102,8 94,5 8,3 8,7
Verkkoliiketoiminta, % liikevaihdosta 37,1 32,3 35,3 32,0

Voitonjakoehdotus yhtiökokoukselle:

Emoyhtiön jakokelpoiset varat 31.12.2015 olivat 120 642 934 (179 932 379) euroa. Alma Median hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että tilikaudelta 2015 maksetaan pääoman palautusta sijoitetun vapaan oman pääoman rahastosta 0,12 (2014 pääoman palautus 0,12) euroa osaketta kohden. Tilinpäätöshetken, 31.12.2015, osakkeiden lukumäärän perusteella pääomanpalautuksen määrä on yhteensä 9 885 982 (2014 pääoman palautus 9 058 422) euroa.

Yhtiön taloudellisessa asemassa ei tilikauden päättymisen jälkeen ole tapahtunut olennaisia muutoksia. Ehdotettu voitonjako ei hallituksen näkemyksen mukaan vaaranna yhtiön maksukykyä.

Näkymät vuodelle 2016:

Suomen kansantalouden arvioidaan pysyvän samalla tasolla tai kasvavan vain vähän vuonna 2016. Alma Medialle tärkeiden itäisten Keski-Euroopan maiden, kuten Tsekin ja Slovakian kansantalouksien arvioidaan kasvavan, mutta vähemmän kuin vuonna 2015.

Kansantalouden kehitys vaikuttaa sekä kulutuskysyntään että mainonnan määrään. Mainonnan rakennemuutos jatkuu vuonna 2016; mainonta verkossa kasvaa, ja painetun median mainonta laskee. Mainonnan kokonaismäärän ei arvioida kasvavan Suomessa vuonna 2016.

Loppuvuodesta 2015 toteutunut Talentum-yrityskauppa kasvattaa Alma Median liikevaihtoa ja liikevoittoa vuonna 2016. Alma Media arvioi vuoden 2016 liikevaihdon ja liikevoiton ilman kertaluonteisia eriä kasvavan vuoden 2015 tasosta. Vuoden 2015 liikevaihto oli 291,5 milj. euroa ja liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä 23,4 milj. euroa.

Toimitusjohtaja Kai Telanne:

Alma Medialle vuosi 2015 oli hyvä toimintaympäristö huomioiden. Ulkomaan liiketoiminta kehittyi erinomaisesti itäisen Euroopan kansantalouksien hyvän kasvun myötä, mutta kotimaan markkinassa ei nähty toivottua elpymistä merkittävän tuloskäänteen aikaansaamiseksi. Kuluneena vuonna Suomen kansantalouden kehitys oli EU:n heikoimpia ja kuluttajien ostovoima oli laskussa. Kotimaan talouden heikko yleisvire vaikutti negatiivisesti kuluttajien ja elinkeinoelämän odotuksiin sekä mainonnan investointeihin.

Vuonna 2015 Alma Median operatiivinen tulos parani vaikeasta suhdanteesta huolimatta. Koko vuoden liikevaihto laski 291,5 miljoonaan euroon myytyjen liiketoimintojen seurauksena. Liikevoitto ilman kertaeriä parani 9,3 prosenttia 23,4 miljoonaan euroon. Hyvä tuloskehitys jatkui erityisesti Alma Median kansainvälisen liiketoiminnan päätoimintamaissa Itä-Euroopassa. Vuoden 2015 viimeisellä neljänneksellä ulkomainen rekrytointiliiketoiminta kasvoi lähes 21 prosenttia.

Mediakulutuksen painopiste on nopeasti siirtymässä digitaalisiin kanaviin, etenkin mobiiliin. Mediakäytön muutosten myötä mainostajien panostukset painettuun mediaan laskevat ja siirtymä digitaalisiin kanaviin jatkuu. Alma Media on vienyt määrätietoisesti liiketoimintaansa ja henkilöstöään painetun median maailmasta kohti digitaalisia monimediapalveluita. Vuonna 2015 konsernin digitaalisten tuotteiden ja palvelujen liikevaihdossa ylittyi 100 miljoonan euron rajapyykki, kasvua edelliseen vuoteen oli 8,7 prosenttia.

Digitaaliset kuluttajapalvelut -segmentissä liikevaihdon kasvu oli erinomaisen kannattavaa liikevoiton ilman kertaeriä kasvaessa 47 prosenttia vuoden takaisesta. Keskeisin tekijä tuloksen paranemisessa oli ulkomaisen rekrytointiliiketoiminnan vahva kehitys. Kotimaassa digitaaliset palvelut onnistuivat säilyttämään tulostasonsa.

Talousmedia- ja yrityspalvelut -segmentin kannattavuuden parannusta edesauttoi hyvä mainosmyynti ja JM Tiedon tuoma liikevaihdon kasvu. Kauppalehden sisältömyynnissä onnistuttiin kompensoimaan painetun median lasku digitaalisten sisältötuottojen kasvulla.

IL-Mediassa vuosi oli vaikea. Painetun median sisältöliikevaihto ja mainonta olivat merkittävässä laskusuunnassa. Vuoden loppua kohden digimainonnassa saatiin kuitenkin aikaiseksi ilahduttava käänne. Verkon mainosmyyntiä kasvattivat loppuvuonna erityisesti mobiilimyynti, ohjelmallisen ostamisen ja mainonnan kohdentamisen uudet ratkaisut.

Aluemediassa julkaisutoiminnan kannattavuuden turvaamiseksi tehtiin useita divestointeja, toiminnan uudelleenjärjestelyjä ja tehostamista. Siellä aloitettiin myös vaiheittainen siirtymä kohti maksullista digitaalista sisältöä.

Yksi suomalaisen mediasektorin suurimpia uutisia kuluneena vuotena oli Alman Talentum-yrityskauppa. Yhtiöiden liiketoiminnot täydentävät erinomaisesti toisiaan ja sulautumisessa syntyy merkittävä ammattilaismedian ja yrityspalveluiden toimija.

Talentum-yrityskauppa rahoitettiin sekä oman pääoman ehtoisella rahoituksella että velkarahoituksella. Merkittävästä investoinnista huolimatta Alma Median rahoitusasema säilyi vuonna 2015 vahvana ja omavaraisuusasteemme 42,5 %:ssa. Vahva taseemme mahdollistaa sen, että voimme jatkaa investoimista kasvuun ja kansainvälistymiseen strategiaamme sopivien mahdollisuuksien avautuessa.

Vuonna 2015 toteutimme valtakunnallisen mediamyynnin organisaatiomuutoksen. Vahvistimme kilpailukykyämme ja lisäsimme mainonnan markkinaosuuttamme panostaen muun muassa uusien tuloksellisten digitaalisten monimediaratkaisujen luomiseen ja monipuoliseen datan hyödyntämiseen.

Mediamainonnan määrä laski TNS Media Intelligencen mukaan vuoden 2015 aikana Suomessa noin kaksi prosenttia edellisvuodesta, ja oli yhteensä 1,2 miljardia euroa. Arvioidaan, että sen osuus bruttokansantuotteesta kuluneena vuonna oli historiallisen alhaalla – samalla tasolla monien kehittyvien markkinoiden kanssa. Hyvin toteutetulla markkinointiviestinnällä on oma keskeinen roolinsa taloudellisen toimeliaisuuden ylläpitämisessä Suomessa. Suomi tarvitsee tehostamisen ja kulujen saneeraamisen sijaan investointeja, työntekoa ja yrittämistä kannustavan ilmapiirin, uskoa ja luottamusta tulevaisuuteen. Jos haluaa myydä ja menestyä, pitää uskaltaa luoda myös kulutuskysyntää ja markkinoida.

Lisätietoja:
Toimitusjohtaja Kai Telanne, puhelin 010 665 3500
Talous- ja rahoitusjohtaja Juha Nuutinen, puhelin 010 665 3873

Tiedotustilaisuus, webcast ja puhelinkonferenssi:

Suomenkielinen tiedotustilaisuus analyytikoille, sijoittajille ja medialle pidetään samana päivänä klo 10.30–11.30 Alma-talossa, Alvar Aallon katu 3 C, Helsinki. Tuloksen esittelevät toimitusjohtaja Kai Telanne ja talous- ja rahoitusjohtaja Juha Nuutinen. Paikalla on myös muuta Alma Median johtoa. Tilaisuuden esitysaineisto on saatavilla klo 10.30 Alma Median verkkosivuilla osoitteessa www.almamedia.fi/sijoittajat/raportit-ja-esitykset/esitykset.

Ilmoittauduthan tilaisuuteen etukäteen sähköpostitse osoitteeseen kutsut@almamedia.fi.

Englanninkielinen puhelin- ja verkkokonferenssi alkaa 12.2.2016 klo 13.00. Voit osallistua konferenssiin soittamalla numeroon +358 9 6937 9590 (osallistumiskoodi: 4069252) tai seurata sitä osoitteessa www.almamedia.fi/sijoittajat/raportit-ja-esitykset/esitykset (webcast).

ALMA MEDIA OYJ

Hallitus

Jakelu: NASDAQ OMX Helsinki, keskeiset tiedotusvälineet, www.almamedia.fi

Alma Media lyhyesti

Alma Media on palveluliiketoimintaan ja journalistisiin sisältöihin keskittyvä mediakonserni. Yhtiön tunnetuimpia brändejä ovat Kauppalehti, Talouselämä, Affärsvärlden, Iltalehti, Aamulehti, Etuovi.com ja Monster. Alma Media rakentaa asiakkailleen kestävää kasvua digitaalisuuden mahdollisuuksia hyödyntäen myös tietopalveluilla, järjestelmä- ja asiantuntijapalveluilla sekä mainosratkaisuilla. Alma Median toiminta on laajentunut Suomesta Pohjoismaihin, Baltiaan ja Keski-Eurooppaan. Alma Mediassa työskentelee noin 2 500 ammattilaista (ilman jakajia), joista noin 30 % toimii Suomen ulkopuolella. Alma Median vuoden 2015 liikevaihto oli 291,5 miljoonaa euroa. Yhtiön osake noteerataan NASDAQ Helsingissä. Lue lisää: www.almamedia.fi.

  • Julkaistu: 12.2.2016, 08:00
  • Kategoria: Pörssitiedote, Tiedotteet

Jaa artikkeli