Alma Media > Tiedotteet > Pörssitiedote > Kutsu Alma Median ylimääräiseen yhtiökokoukseen 2010

Kutsu Alma Median ylimääräiseen yhtiökokoukseen 2010

Alma Media Oyj   Pörssitiedote  21.5.2010 klo 8.00

 

KUTSU ALMA MEDIAN YLIMÄÄRÄISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN

 

Alma Media Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan ylimääräiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään torstaina 19.8.2010 kello 14.00 Pörssitalon Pörssisalissa, osoite Fabianinkatu 14, Helsinki. Kokoukseen ilmoittautuneiden vastaanottaminen ja kahvitarjoilu alkavat klo 13.00.

 

A. Yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat

 

Yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 

1. Kokouksen avaaminen

 

2. Kokouksen järjestäytyminen

 

3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen

 

4. Kokouksen laillisuuden toteaminen

 

5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

 

6. Yhtiön osakkeenomistaja Oy Herttaässä Ab:n ehdotukset

 

Yhtiön osakkeenomistaja Oy Herttaässä Ab, joka omistaa noin 13 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista, on esittänyt pyynnön ylimääräisen yhtiökokouksen koollekutsumisesta. Hallitus on vastaanottanut pyynnön 23.4.2010, jolloin vaatimuskirjeestä on myös julkaistu pörssitiedote.

 

Oy Herttaässä Ab on pyytänyt yhtiökokousta käsittelemään seuraavia asioita: painolaitosinvestoinnista päättäminen sekä hallituksen jäsenten lukumäärän kasvattaminen ja hallituksen täydentäminen. Oy Herttaässä Ab:n vaatimuskirje on saatavilla kokonaisuudessaan Alma Media Oyj:n internet-sivuilla osoitteessa www.almamedia.fi/ylim_yhtiokokous.

 

6 a. Hallituksen selvitys painolaitosinvestoinnista

 

Oy Herttaässä Ab on pyytänyt yhtiön hallitusta esittämään ylimääräiselle yhtiökokoukselle vaatimuskirjeessä tarkemmin selostetun painolaitosinvestointia koskevan selvityksen ja esittänyt, että ”selvityksen perusteella yhtiökokous päättänee investointihankkeen keskeyttämisestä tai jatkamisesta”.

 

Hallitus esittää pyydetyn selvityksen painolaitosinvestoinnista yhtiökokoukselle, mutta ei saata hallituksen yleistoimivaltaan kuuluvaa painolaitosinvestointia koskevaa asiaa ylimääräisen yhtiökokouksen päätettäväksi.

 

6 b. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen

 

Oy Herttaässä Ab ehdottaa ylimääräiselle yhtiökokoukselle, että yhtiön hallituksen jäsenten lukumääräksi päätetään seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka kahdeksan (8) eli hallitusta täydennettäisiin yhdellä jäsenellä.

 

6 c. Hallituksen jäsenten valitseminen

 

Oy Herttaässä Ab ehdottaa ylimääräiselle yhtiökokoukselle, että yhtiön hallitukseen valittaisiin suostumuksensa mukaisesti varsinaisessa yhtiökokouksessa 11.3.2010 valittujen jäsenten Lauri Helve, Seppo Paatelainen, Kai Seikku, Erkki Solja, Catharina Stackelberg-Hammarén, Kari Stadigh ja Harri Suutari lisäksi Kai Mäkelä toimikaudelle, joka jatkuu seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen loppuun saakka. Kai Mäkelän ansioluettelo ilmenee vaatimuskirjeestä.

 

7. Kokouksen päättäminen

 

 

B. Yhtiökokousasiakirjat

 

Edellä mainitut yhtiökokouksen asialistalla olevat Oy Herttaässä Ab:n ehdotukset sekä tämä kokouskutsu ovat saatavilla välittömästi ja hallituksen selvitys painolaitosinvestoinnista viimeistään 29.7.2010 alkaen Alma Media Oyj:n internet-sivuilla osoitteessa www.almamedia.fi/ylim_yhtiokokous. Mainitut asiakirjat ovat myös saatavilla yhtiökokouksessa ja niistä sekä tästä kokouskutsusta lähetetään pyydettäessä jäljennökset osakkeenomistajille. Yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävillä edellä mainituilla internet-sivuilla viimeistään 2.9.2010 alkaen.

 

 

C. Ohjeita kokoukseen osallistujille

 

1. Osallistumisoikeus ja ilmoittautuminen

 

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on 9.8.2010 rekisteröity Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty hänen henkilökohtaiselle suomalaiselle arvo-osuustililleen, on rekisteröity yhtiön osakasluetteloon.

 

Osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittautua viimeistään 16.8.2010 klo 16.00, mihin mennessä ilmoittautumisen on oltava perillä yhtiössä. Yhtiökokoukseen voi ilmoittautua:

 

– internet-sivujen www.almamedia.fi/ylim_yhtiokokous kautta

– sähköpostitse osoitteeseen yhtiokokous@almamedia.fi

– puhelimitse numeroon 010 665 2220

– telefaksilla numeroon 010 665 2270 tai

– kirjeitse osoitteeseen Alma Media Oyj, Sirpa Jyräsalo, PL 140, 00101 Helsinki.

 

Ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa osakkeenomistajan nimi, henkilötunnus, osoite, puhelinnumero sekä mahdollisen avustajan tai asiamiehen nimi ja asiamiehen henkilötunnus. Osakkeenomistajien Alma Media Oyj:lle luovuttamia henkilötietoja käytetään vain yhtiökokouksen ja siihen liittyvien tarpeellisten rekisteröintien käsittelyn yhteydessä.

 

Yhtiökokouksessa läsnä olevalla osakkeenomistajalla on yhtiökokouksessa osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:n mukainen kyselyoikeus kokouksessa käsiteltävistä asioista.

 

2. Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat

 

Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan asiamiehen välityksellä.

 

Osakkeenomistajan asiamiehen on esitettävä päivätty valtakirja, tai hänen on muuten luotettavalla tavalla osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan osakkeenomistajaa. Mikäli osakkeenomistaja osallistuu yhtiökokoukseen usean asiamiehen välityksellä, jotka edustavat osakkeenomistajaa eri arvopaperitileillä olevilla osakkeilla, on ilmoittautumisen yhteydessä ilmoitettava osakkeet, joiden perusteella kukin asiamies edustaa osakkeenomistajaa.

 

Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan alkuperäisinä osoitteeseen Alma Media Oyj, Sirpa Jyräsalo, PL 140, 00101 Helsinki ennen ilmoittautumisajan päättymistä.

 

3. Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja

 

Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehotetaan pyytämään hyvissä ajoin omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet koskien rekisteröitymistä osakasluetteloon, valtakirjojen antamista ja ilmoittautumista yhtiökokoukseen. Omaisuudenhoitajan tilinhoitajayhteisö ilmoittaa hallintarekisteröidyn osakkeen omistajan, joka haluaa osallistua ylimääräiseen yhtiökokoukseen, merkittäväksi yhtiön tilapäiseen osakasluetteloon viimeistään 16.8.2010 klo 10.00 mennessä. Lisätietoa asioista on saatavilla myös yhtiön internet-sivuilla osoitteessa www.almamedia.fi/ylim_yhtiokokous.

 

4. Muut ohjeet/tiedot

 

Alma Media Oyj:llä on kokouskutsun päivänä 20.5.2010 yhteensä 74.994.023 osaketta ja ääntä.

 

Helsingissä toukokuun 20. päivänä 2010

 

ALMA MEDIA OYJ

HALLITUS

 

Lisätietoja: Mikko Korttila, lakiasiainjohtaja, Alma Media Oyj, puh. 050-593 4589

 

Jakelu: NASDAQ OMX Helsinki Oy, keskeiset tiedotusvälineet

 

 

Alma Media lyhyesti

Alma Media on kannattava, uudistuva ja kansainvälistyvä yhtiö, joka keskittyy sanomalehtiin ja verkkomediaan. Tunnetuimmat tuotteet ovat Aamulehti, Iltalehti, Kauppalehti ja Etuovi.com.

Vuoden 2009 liikevaihto oli 307,8 miljoonaa euroa, ja liikevoittoa kertyi 13,5 prosenttia liikevaihdosta. Yhtiön osake (ALN1V) noteerataan NASDAQ OMX:n Helsingin pörssissä. Lue lisää: www.almamedia.fi.

  • Julkaistu: 21.5.2010, 10:00
  • Kategoria: Pörssitiedote, Tiedotteet

Jaa artikkeli