Alma Media > Tiedotteet > Pörssitiedote > ALMA MEDIA OYJ: BROADCASTING-DIVISIOONAN MYYNTI TOTEUTUI SUUNNITELLUSTI

ALMA MEDIA OYJ: BROADCASTING-DIVISIOONAN MYYNTI TOTEUTUI SUUNNITELLUSTI

ALMA MEDIA OYJ   PÖRSSITIEDOTE 12.8.2005 KLO 9.00
 
BROADCASTING-DIVISIOONAN MYYNTI TOTEUTUI SUUNNITELLUSTI
 
Alma Media -konsernin liikevoitto (ilman Broadcasting-divisioonaa ja siitä saa­tua 324,5 milj. euron myyntivoittoa) oli toisella vuosineljänneksellä 9,4 milj. euroa eli 12,8 % liikevaihdosta (10,5 milj. euroa ja 14,5 % vuonna 2004). Huhti-kesäkuun liikevoitto sisältää kertaluonteisia tuottoja 1,2 milj. euroa ja kertaluonteisia kuluja 1,4 milj. euroa.
 
Alma Media myi toisella vuosineljänneksellä Broadcasting-divisioonansa Bonnier AB:lle ja Proventus Industrier AB:lle 460 miljoonan euron yritysarvosta. Tässä osavuosikatsauksessa esitetään ensisijaisesti Alma Median jatkuvien toimintojen eli Broadcasting-divisioonan ulkopuolisten toimintojen toimintaa ja tulosta. Lisäksi osassa taulukoita esitetään lisätietona Broadcasting-liiketoiminnan luvut ns. lopetettuina toimintoina. Broadcasting-liiketoiminta myytiin Alma Media -konsernista 26.4.2005. Myynnistä tuloutui konsernille 324,5 milj. euron myyntivoitto.
 
– Tammikuussa esitelty järjestely Broadcasting-liiketoiminnan divestoimiseksi eteni toisella vuosineljänneksellä suunnitelman mukaisesti.
 
– Sanomalehtien (entinen Alpress) liikevoitto kehittyi toisella neljänneksellä suotuisasti erityisesti Iltalehden hyvän ilmoitusmyynnin ja painotoiminnan pa­rantuneen kannattavuuden ansiosta. Alma Median sanomalehtien yhteenlaskettu liikevoitto oli 9,8 milj. euroa eli 17,9 % liikevaihdosta.
 
– Kauppalehti-ryhmän (entinen BIG) liikevoitto jäi Presson kustannuksista ja runkolehden odotuksia heikommasta mediamyynnin kehityksestä johtuen 1,4 milj. euroa vertailujaksoa alhaisemmaksi. Liikevoitto oli 0,9 milj. euroa. Jakson lopulla Kauppalehti allekirjoitti yrityskaupan, jolla se osti heinäkuussa Tie­toEnatorilta sen ePortti-liiketoiminnan ja perusti yhdessä suoramarkkinointiyh­tiön, josta sen omistusosuus on 49 %.
 
– Markkinapaikkojen (entinen Mediapalvelut) luokiteltujen palveluiden osalta liikevaihdon kasvu oli 26,0 %. Liikevoitto oli 0,1 milj. euroa.
 
Toimitusjohtaja Kai Telanne:
 
Alma Median toisen neljänneksen liiketoiminta sujui suotuisasti lukuun otta­matta Kauppalehden mediamyynnin kehitystä. Konsernitason hallinto on saatu uudistettua ja organisaatiossa on siirrytty matalampaan tulosyksikköorganisaatioon.
 
Touko-kesäkuinen paperialan työmarkkinahäiriö ei vaikuttanut merkittävästi Alma Median toimintaan, sillä yhtiö oli varautunut hyvissä ajoin kasvattamalla pape­rivarastojaan. Paperintuotannon pysähtyminen useiksi viikoiksi alentaa eri ar­vioiden mukaan Suomen kansantalouden kasvuennustetta noin prosenttiyksiköllä ja tämä hillinnee jonkin verran loppuvuoden mediamainonnan kasvua. Yhtiö uskoo sanoma­lehtimainonnan kasvavan edellisvuodesta.
 
Alma Median strategiana on tiivis ketjutoiminta kotimaassa ja hallittu laajen­tuminen valituilla liiketoiminta-alueilla. Yhtiön perusliiketoiminta ankkuroi­tuu maksullisten lehtien ympärille, mutta niiden palvelutarjontaa täydennetään ilmaisjakelulehdillä sekä internetin kautta tarjottavilla sähköisillä palve­luilla. Alma Median tavoitteena on kasvattaa markkinaosuuttaan kotimaisista sanomalehdistä.
 
Alma Mediassa internetpalvelut nähdään kasvavana ja hyvin printtimediaa tuke­vana ydinliiketoiminta-alueena, jolla on mahdollisuus kansainväliseen toimin­taan yli kielirajojen. Tällä liiketoiminta-alueella Alma Media käynnisti toi­sella vuosineljänneksellä kiinteistöjen internetmarkkinapaikan Latviassa ja Kauppalehti allekirjoitti TietoEnatorin kanssa sopimuksen liiketoiminnan laa­jentumisesta tältä ostettavilla online- ja suoramarkkinointitoiminnoilla.
 
Alma Median liiketoiminnan pääpaino on lähitulevaisuudessakin Suomessa. Yhtiö on aloittanut kartoituksen mahdollisuuksistaan laajentua myös Suomen ulkopuolelle ydinosaamisalueillaan eli lähinnä sanomalehtien kustantamisessa ja internetin markkinapaikoissa. Kartoitukselle on varattu aikaa noin vuosi, joten asiaan liittyvä päätöksiä voidaan odottaa vuoden 2006 toisella vuosipuoliskolla.
 
Broadcasting-liiketoiminnan divestoinnin seurauksena yhtiöllä ei ole lainkaan nettovelkaa taseessaan. Tämän ansiosta Alma Medialla on vakaata kassavirtaa tuottavana yhtiönä rahoitusreservejä yritysostoihin sekä pääoman palautukseen
omistajille. Pääoman palautukset ovat mahdollisia kuitenkin vasta vuonna 2006, kun sidottua omaa pääomaa on teknisesti mahdollista palauttaa.
 
ALMA MEDIA OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2005
 
MUUTOKSET KONSERNIRAKENTEESSA VERRATTUNA VUOTEEN 2004
 
Alma Median yhtiökokous päätti 31.1.2005 hyväksyä Alma Median hallituksen suunnitelman Broadcasting-di­visioonan myymiseksi Bonnier AB:lle ja Proventus Industrier AB:lle 460 miljoonan yritys­arvosta. Kauppa sovittiin toteutettavaksi siten, että perustettu yhtiö Almanova Oyj tekee julkisen osto- ja vaihtotarjouksen kaikille Alma Media Oyj:n osak­keenomistajille ja optiotodistusten haltijoille. Almanovan tarjouksessa Alma Median I-sarjan osakkeenomistajille tarjottiin vastikkeeksi jokaista osaketta kohden 6,50 euroa ja lisäksi yksi Almanova Oyj:n osake ja Alma Median II-sarjan osakkeenomistajille tarjottiin jokaista osaketta kohden 5,60 euroa ja yksi Al­manova Oyj:n osake. A-optiotodistuksista tarjottiin 29,00 euroa kappaleelta ja B-optiotodistuksista tarjottiin 25,70 euroa kappaleelta. Tarjous alkoi 30.3.2005 ja se päättyi 19.4.2005. Tarjouksen aikana Almanova hankki 626 523 Alma Median I-sarjan osaketta, 7 477 565 II-sarjan osaketta, 25 284 A-optioto­distusta ja 38 592 B-optiotodistusta. Almanovan omistus osto- ja vaihtotarjouk­sen jälkeen vastaa noin 13 % kaikista osakkeista ja vajaata 5 % osakkeiden tuottamista äänistä.
 
 
Almanova listautui Helsingin Pörssiin Pre-listalle 27.4.2005. Alma Media ja Almanova sulautuvat arviolta 3.10.2005 yhdeksi yhtiöksi ja samalla Almanovan hallussa olevat Alma Median osakkeet ja optiotodistukset samoin kuin Bonnier AB:n ja Proventus Industrier AB:n tällä hetkellä omistamat ja Almanovalle ennen sulautumisen täytäntöönpanoa siirtyvät Alma Median osakkeet mitätöidään. Sulau­tumisen jälkeen yhtiöllä on noin 74,8 miljoonaa osaketta. Sulautumisessa Al­manovan nimi muuttuu Alma Mediaksi. Uuden Alma Median osake on tarkoitus hakea Helsingin Pörssin Päälistalle.
 
Alma Median raportointiyksiköt osavuosikatsauksessa ovat seuraavat. Sanomaleh­det vastaa entistä Alpress-divisioonaa, Kauppalehti-ryhmä BIG-divisioonaa ja Markkinapaikat Mediapalvelut-divisioonaa. Nämä kokonaisuudet muodostavat IFRS-tilinpäätöskäytännön mukaan jatkuvat toiminnot. Broadcasting-divisioonan toi­minta esitettään tilinpäätöksessä lopetetut toiminnot -kokonaisuutena.
 
KONSERNIN LIIKEVAIHTO JA TULOS TAMMI-KESÄKUUSSA 2005
 
Konsernin jatkuvien toimintojen liikevaihto oli tammi-kesäkuussa 142,6 milj. euroa (140,0 milj. euroa). Konsernin levikkituotot kasvoivat vajaat 3 % ja il­moitustuotot 6,5 %. Erityisesti markkinapaikat ja Alma Median suuret lehdet lisäsivät myyntiään. Konsernin ulkopuoliset painotyöt vähentyivät noin 2 mil­joonalla eurolla.
 
Konsernin liikevoitto oli tammi-kesäkuussa 15,0 milj. euroa (18,6 milj. euroa). Liikevoitto sisältää kertaluonteisina erinä 2,9 milj. euroa emoyhtiön ja Al­pressin rakennejärjestelyistä aiheutuneita kustannuksia ja 1,2 milj. euroa ker­taluonteisia tuottoja.
 
KONSERNIN LIIKEVAIHTO JA TULOS HUHTI-KESÄKUUSSA
 
Konsernin liikevaihto oli huhti-kesäkuussa 73,5 milj. euroa (72,7 milj. euroa).
Sanomalehtien liikevaihto kasvoi painotöiden alenemisen takia ainoastaan 2 %, Kauppalehti-ryhmän liikevaihto kasvoi 6 % ja Markkinapaikkojen 7 %. Kauppa­ lehti-ryhmässä kasvu perustui asiakaslehtitoiminnan ja Presson volyymien kas­vuun. Luokiteltujen palveluiden kasvu oli edelleen vahvaa.
 
Konsernin liikevoitto oli huhti-kesäkuussa 9,4 milj. euroa (10,5 milj. euroa). Liikevoitto sisältää kertaluonteisina erinä 1,4 milj. euroa emoyhtiön ja Al­pressin rakennejärjestelyistä sekä Broadcastingin divestoinnista aiheutuneita kustannuksia ja 1,2 milj. euroa ker­taluonteisia, Acta Printin välimiesmenettelyssä Edita Oyj:n maksettaviksi tuomittuja korvauksia.
 
MARKKINATILANNE
 
Suomi on euroalueen ehdotonta parhaimmistoa talouskasvulla mitattuna, vaikka tutkimuslaitosten kasvuennusteiden keskiarvo onkin selvästi edellisen vuoden toteutumaa alhaisempi. Ensimmäisen neljänneksen jälkeen koko vuoden bkt:n kas­vuksi on ennakoitu vajaata kolmea prosenttia, mutta paperialan työmarkkinahäi­riöt johtavat todennäköisesti jonkin verran alhaisempaan koko vuoden toteutu­maan.
 
Suomen talous on kehittynyt hyvin pirteiden kotimarkkinoiden varassa. Kulutta­jien luottamus talouden kehitykseen on pysynyt korkealla tasolla ja kotitalouk­sien ostovoima on kehittynyt veronalennusten ja palkankorotusten ansiosta suo­tuisasti. Myös työllisyys on parantunut lievästi. Yksityisen kulutuksen arvioi­daan kasvavan tänä vuonna runsaat 3 %. Matalana pysynyt korkotaso on heijastu­nut positiivisesti kulutuskysyntään ja erityisesti asuntokauppaan ja asuntoil­moitteluun.
 
Mediamainonta kasvoi TNS Gallupin mukaan tammi-kesäkuun aikana 4,4 %. Verkkome­dian 29,2 %:n kasvu oli selvästi voimakkain. Televisiomainonta kasvoi ensimmäi­sellä neljänneksellä 7,3 %, mutta toisella vuosineljänneksellä kehitys kääntyi laskuun. Tammi-kesäkuun televisiomainonnan luvuksi muodostui huomattavasti me­diamainonnan keskimääräistä kasvua alhaisempi 0,4 %, kun taas sanomalehti­mainonta kasvoi vastaavana aikana 5,8 %. Sanomalehtiin lukeutuvat kaupunki- ja noutopistelehdet kasvoivat 13,4 %.
 
Sanomalehtimainonnan hyvää kehitystä edistivät kasvava vähittäiskaupan mai­nonta, elpyvä työpaikkailmoittelu sekä matalien korkojen siivittämä asuntoil­moittelu.
 
Alkuvuodesta hyvin käynnistynyt talouslehtien ilmoittelu näytti taantuvan maa­lis-huhtikuussa, mutta katsausjakson loppua kohden ilmoittelu piristyi jälleen.
 

Paperialan työmarkkinahäiriöillä ei ollut oleellista merkitystä Alma Median alkuvuoden toimintaan.

 
ALMA MEDIA OYJ
 
Terhi Lambert
tiedotuspäällikkö
 
JAKELU: Helsingin Pörssi, keskeiset tiedotusvälineet
 
 
Tiedotustilaisuus analyytikoille ja lehdistölle pidetään 12.8. klo 11-12 ravin­tola Savoyn kabinetissa, Eteläesplanadi 14, 7. krs, Helsinki. Tuloksen esitte­levät Markkinapaikat-ryhmän johtaja Raimo Mäkilä ja talousjohtaja Teemu Kangas-Kärki, paikalla myös muita johtoryhmän jäseniä. Englanninkielinen tulospresen­taatio klo 11.00 osoitteessa www.almamedia.fi.
 
 
 
Täydellinen raportti taulukoineen on ladattavissa alla olevasta linkistä:
  • Julkaistu: 12.8.2005, 11:00
  • Kategoria: Pörssitiedote, Tiedotteet

Jaa artikkeli