Alma Media > Tiedotteet > Pörssitiedote > Siirtyminen kansainväliseen tilinpäätösraportointiin (IFRS) – alustavat tiedot avaavasta taseesta (1.1.2004) ja vuoden 2004 vuosineljänneksistä sekä vuositilinpäätöksestä 31.12.2004.

Siirtyminen kansainväliseen tilinpäätösraportointiin (IFRS) – alustavat tiedot avaavasta taseesta (1.1.2004) ja vuoden 2004 vuosineljänneksistä sekä vuositilinpäätöksestä 31.12.2004.

SIIRTYMINEN KANSAINVÄLISEEN TILINPÄÄTÖSRAPORTOINTIIN (IFRS)
ALUSTAVAT TIEDOT AVAAVASTA TASEESTA (1.1.2004) JA VUODEN 2004 VUOSINELJÄNNEKSISTÄ SEKÄ VUOSITILINPÄÄTÖKSESTÄ 31.12.2004.
     
Alma Media -konserni siirtyy raportoimaan IFRS-standardien (International Financial Reporting Standards) mukaisesti vuoden 2005 osavuosikatsauksissaan ja tilinpäätöksessään. Tämän tiedotteen tarkoituksena on esittää IFRS-standardien olennaiset vaikutukset vuoden 2004 taloudelliseen informaatioon verrattuna aiemmin sovellettuun Suomessa noteerattaville yhtiöille asetettujen säännösten (FAS, Finnish Accounting Standards) mukaiseen raportointiin. Avaava tase IFRS -standardeihin siirtymispäivälle 1.1.2004 on laadittu voimassa olevia standardeja ja tulkintoja noudattaen.
 
Tässä tiedotteessa olevat tiedot ovat alustavia, ja on mahdollista, että niihin tulee muutoksia johtuen vuoden 2005 aikana mahdollisesti annettavista uusista standardeista tai tulkinnoista. Merkittävin epävarmuustekijä säännösten soveltamisessa on osakkuusyhtiöiden tilinpäätöksiin IFRS:n käyttöönotosta aiheutuvien muutosten heijastuminen Alma Media -konsernin aloittavaan taseeseen ja vuonna 2004 esitettyihin osakkuusyhtiöiden tulososuuksiin.
 
Liittyen Alma Median hallituksen yhtiökokoukselle ehdottamaan Alma Median yritysrakenteen uudelleenjärjestelyyn, jossa Alma Media luopuu televisio- ja radiotoiminnasta vastaavasta Broadcasting -divisioonasta annamme tässä tiedotteessa myös Alma Media carve-out tiedot tuloslaskelmien ja taseen erien osalta.
 
Carve-out-tietojen lähtökohtana on Alma Media -konsernin tilinpäätökset ja osavuosikatsaukset. Kyseisten tilinpäätösten luvuista on poistettu Broadcasting -divisioonan osuus. Alma Median carve-out-taseessa Broadcasting-divisioonan alkuperäinen hankintameno, 54,8 miljoonaa euroa, on esitetty rahavarat-ryhmässä.
 
Luvut ovat tilintarkastamattomia.
 
Tiedotteen sisältö:
1. Yleistä
2. Avaavan taseen ja oman pääoman täsmäytyslaskelmat 1.1.2004
2.1. Oman pääoman täsmäytyslaskelma
2.2. Avaavan taseen täsmäytyslaskelma
3. Osavuosikatsausten ja vuositilinpäätöksen täsmäytyslaskelmat
3.1. Tuloslaskelmien vertailutiedot ja segmenttikohtaiset tulostiedot
3.2. Taseiden vertailutiedot
4. Oman pääoman muutoslaskelma
5. Taloudelliset tunnusluvut
6.Lisätietoja täsmäytyslaskelmiin
 
1. Yleistä
 
Alma Media -konserni on avaavan taseen laatimisessa noudattanut IFRS 1 Ensimmäinen IFRS-standardien käyttöönotto -standardia, joka pääsääntöisesti edellyttää standardien takautuvaa soveltamista mutta sallii tiettyjen helpotusten soveltamisen. Merkittävin näistä sovelletuista helpotuksista on FAS:n mukaisten arvojen käyttäminen yrityshankintojen osalta IFRS- siirtymispäivän taseessa. Rahoitusinstrumentteja koskevan IAS 39 -standardin sallimaa helpotusta olla oikaisematta vertailutietoja ei ole sovellettu, vaan standardin soveltaminen on aloitettu 1.1.2004.
 
Keskeisimmät muutokset Alma Media -konsernin tilinpäätöksen laatimisperiaatteissa siirryttäessä  aiemmasta suomalaisesta kirjanpito- ja tilinpäätöskäytännöstä IFRS-standardien mukaiseen raportointiin ovat seuraavilla osa-alueilla:
 
VUOKRASOPIMUKSET SEKÄ MYYNTI- JA TAKAISINVUOKRAUSSOPIMUKSET (IAS 17)
IFRS:n mukaan rahoitusleasingsopimuksella vuokralle otetut hyödykkeet kirjataan taseeseen varoiksi ja veloiksi. FAS:n mukaisesti tuloslaskelmaan kirjatut vuokrakulut jakautuvat IFRS:n mukaisessa käsittelyssä korkokustannukseen ja leasingvelan lyhennykseen. Taseeseen kirjatuista varoista tehdään poistot.


 
Suomalaisen kirjanpitokäytännön mukaan myynti- ja takaisinvuokraustapauksissa kerralla kirjattu myyntivoitto peruutetaan ja tuloutetaan IFRS:n mukaisessa raportoinnissa vuokrasopimusten kestoaikana.
 
TYÖSUHDE-ETUUDET (IAS 19)
Vapaaehtoisten lisäeläkevakuutusten ja muiden työsuhde-etuuksien käsittely etuuspohjaisina työsuhde-etuuksina lisää eläkevastuita ja pienentää omaa pääomaa avaavassa taseessa.
 
Alma Media -konserni ei ole sisällyttänyt suomalaiseen TEL-eläkejärjestelmään liittyvää työkyvyttömyysosan etuuspohjaisena työsuhde-etuutena käsittelemisen vaikutuksia IFRS:n mukaiseen aloittavaan taseeseen eikä vuodelta 2004 tässä tiedotteessa ilmoitettaviin IFRS-vertailulukuihin johtuen siitä, että kyseinen järjestelmä muuttuu maksupohjaiseksi. Työkyvyttömyyseläkkeen vaikutuksista vuoden 2004 osalta kerrotaan tarkemmin tämän tiedotteen kohdassa Lisätietoja täsmäytyslaskelmiin.
 
LIIKETOIMINTOJEN YHDISTÄMINEN JA LIIKEARVO (IFRS 3)
Liikearvosta tehtävistä suunnitelman mukaisista poistoista on luovuttu ja liikearvoille tehdään vuosittain arvonalentumistestit. Liikearvojen arvonalentumistestaukset eivät osoittaneet mitään viitteitä merkittävistä arvonalentumisista, eikä niiden perusteella siten todettu tarvetta kirjata merkittäviä arvonalennustappioita. Myöskään vuosittainen testaus vuoden 2004 osalta ei aiheuttanut arvonalentumiskirjauksia.
 
Osakkuusyhtiöiden tulososuuksiin sisältyneet liikearvopoistot on IFRS-standardien mukaisesti peruttu.
 
VAIHTO-OMAISUUS (IAS 2) / AINEETTOMAT HYÖDYKKEET (IAS 38)
MTV Oy:n vaihto-omaisuuteen kirjattujen ohjelmien esitysoikeuksien kirjauskäytäntö on muuttunut IFRS -tilinpäätöksissä. Ne esitetään taseen aineettomissa hyödykkeissä ja tulosvaikutus esitetään tuloslaskelman poistojen ryhmässä. Ohjelmien esitysoikeudet poistetaan sitä mukaa kun niitä esitetään.
IFRS -säännösten soveltamisen myötä tiettyjen MTV:n esitysoikeuksien taseeseen kirjaaminen aikaistuu kasvattaen siirtymävaiheessa esitysoikeuksien ja niihin liittyvien velkojen määrää taseessa.
 
RAHOITUSINSTRUMENTIT (IAS 32/39)
Myytävissä olevat rahoitusvarat on arvostettu käypään arvoon ja arvonmuutos on kirjattu omaan pääomaan.
 
Johdannaissopimukset on kirjattu kirjanpitoon sopimuksentekohetkellä ja arvostettu tilinpäätöksessä käypään arvoon.
 
Suojaustarkoituksessa tehdyt johdannaissopimukset on arvostettu käypään arvoon ja kirjattu tasevaikutteisesti.
 
MUITA EROJA JA VAIKUTUKSIA
 
Tuloslaskelman kannalta merkittävin tekijä on säännönmukaisten konserniliikearvopoistojen ja osakkuusyhtiöiden tulososuuksiin sisältyneiden liikearvopoistojen poisjääminen. Omaan pääomaan kirjattavat merkittävimmät vaikutukset syntyvät rahoitusleasing-sopimusten käsittelystä (myynti- ja takaisinvuokraus) sekä työsuhde-etuuksista kirjattavasta vastuusta.
Merkittävin taseen loppusummaa kasvattava erä on rahoitusleasing -sopimusten kirjaaminen taseeseen varoiksi ja veloiksi.
 
Tiedotteessa esitetyissä tuloslaskelma- ja tasetaulukoissa suomalaisen tilinpäätöskäytännön mukainen esitystapa on muutettu vastaamaan  IFRS – tilinpäätösten ryhmittelyä. Lisäksi osakkuusyhtiöiden tuloksen esittämistapa tuloslaskelmassa muuttuu. Suomalaisen tilinpäätöskäytännön mukaan kyseinen tulos esitetään liikevoiton yläpuolella, kun taas IFRS:n mukaan se esitetään liikevoiton alapuolella omana eränään.
 
Rahavirtalaskelmia ei ole sisällytetty tähän tiedotteeseen, koska Alma Media -konsernissa erot IFRS -periaatteiden ja suomalaisen normiston mukaan laadittujen rahavirtalaskelmien välillä eivät ole olennaisia.
 
Segmenttiraportoinnissa raportoitavat ensisijaiset liiketoiminnalliset segmentit ovat Alpress, Broadcasting, Business Information Group, Mediapalvelut ja Muut


 
toiminnot. Maantieteellisiä segmenttejä ei Alma Media -konsernissa ole erotettavissa, joten segmenttiraportointi rajoittuu edellä mainittuihin liiketoimintasegmentteihin.
                                               
2. Avaavan taseen ja oman pääoman täsmäytyslaskelmat 1.1.2004
 
2.1. Oman pääoman täsmäytyslaskelma
Milj. euroa
 
2.2. Avaavan taseen täsmäytyslaskelma
Milj. euroa
 
3. Osavuosikatsauksien ja vuositilinpäätöksen täsmäytyslaskelmat
 
3.1. Tuloslaskelmien vertailutiedot ja segmenttikohtaiset tulostiedot
 
Tuloslaskelma Q1 / 2004
milj. euroa
 
Tuloslaskelma Q1-Q2 / 2004
milj. euroa
 
 
Segmenttikohtaiset tiedot Q1-Q2
milj. euroa
 
Tuloslaskelma Q1-Q3 /2004
milj. euroa
 
Segmenttikohtaiset tiedot Q1-Q3
milj. euroa
 
Segmenttikohtaiset tiedot Q1-Q4
milj. euroa
 
Neljännesvuosikohtaiset tuloslaskelmat
milj. euroa
 
4. Oman pääoman muutoslaskelma 2004,milj. euroa
 
Tunnuslukujen laskentaperusteet:
 
 
TULOS/OSAKE
Emoyhtiön omistajille kuuluva tilikauden tulos /
Osakeantioikaistu osakemäärä keskimäärin
 
OMA PÄÄOMA/OSAKE
Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma /
Osakkeiden osakeantioikaistu lukumäärä
 
OMAVARAISUUSASTE,%
(Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma + vähemmistöosuudet /   
Taseen loppusumma – saadut ennakot) x 100
 
KOROLLISET NETTOVELAT
Korolliset velat – rahavarat
 
VELKAANTUMISASTE (GEARING), %
(Korolliset nettovelat /
Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma + vähemmistöosuudet)x 100
 
 
6. Lisätietoja täsmäytyslaskelmiin
 
(Numerointi viittaa tuloslaskelmien ja taseiden eroavaisuuksiin edeltävillä sivuilla.)
 
1. Vuokrasopimukset sekä myynti- ja takaisinvuokraussopimukset (IAS 17)
 
Vuokrasopimukset luokitellaan rahoituslasingsopimuksiksi ja muiksi vuokrasopimuksiksi. Sopimus on rahoitusleasingsopimus, mikäli se siirtää omistamiselle ominaiset riskit ja edut vuokralle ottajalle olennaisilta osin.

 
 
Rahoitusleasingsopimukset merkitään vuokralle ottajan taseeseen varoiksi ja veloiksi hyödykkeen käypään arvoon tai sitä alempaan vähimmäisvuokrien nykyarvoon vuokra-ajan alkamisajankohtana. Leasingvuokrat jaetaan korkoon ja velan lyhennykseen. Rahoitusleasingsopimuksilla hankitut aineettomat ja aineelliset hyödykkeet poistetaan omistettuja hyödykkeitä vastaavalla tavalla vuokra-ajan kuluessa.
 
Suomalaisen kirjanpitokäytännön mukaan myynti- ja takaisinvuokraustapauksissa aiemmin kerralla kirjattu myyntivoitto peruutetaan omasta pääomasta ja tuloutetaan IFRS:n mukaisessa raportoinnissa vuokrasopimusten kestoaikana.
 
2. Liiketoimintojen yhdistäminen ja liikearvo (IFRS 3)
 
Liikearvosta tehdyistä säännönmukaisista suunnitelman mukaisista poistoista on luovuttu, jonka vuoksi siirtymispäivän jälkeen tehdyt liikearvon poistot on peruutettu.  Liikearvoille tehdään vuosittain arvonalentumistestit ja mikäli testaus osoittaa, että rahavirtaa tuottavan yksikön kerrytettävissä oleva rahamäärä alittaa kyseisen erän kirjanpitoarvon, kirjataan arvonalentumistappio tuloslaskelmavaikutteisesti.
 
Myöskään osakkuusyhtiöhankinnoista syntyneistä liikearvoista suomalaisessa tilinpäätöskäytännössä tehtyjä säännönmukaisia poistoja ei enää sisällytetä tuloslaskelman osakkuusyhtiöiden tulososuuksiin.
 
3. Sijoituskiinteistöt (IAS 40)
 
Kiinteistöt on luokiteltu käyttötarkoituksensa mukaan omassa käytössä oleviin ja sijoituskiinteistöihin. Alma Media on päättänyt soveltaa sijoituskiinteistöjen arvostamisessa hankintamenomallia. Sijoituskiinteistöjen käyvät arvot ilmoitetaan tilinpäätöksen liitetiedoissa.
 
4. Osuus osakkuusyritysten tuloksista
 
Suomalaisessa tilinpäätöskäytännössä osuudet osakkuusyritysten tuloksista sisältyvät tuloslaskelman liikevoittoon. IFRS -raportoinnissa tulososuudet esitetään liikevoiton alapuolella omana eränään. Tulososuudet eivät sisällä säännönmukaisia poistoja hankinnan yhteydessä syntyneistä liikearvoista.
 
5. Rahoitusinstrumentit – myytävissä olevat rahoitusvarat
 
Julkisesti noteeratut osakkeet on arvostettu niiden käypään arvoon, joka on tilinpäätöshetken markkinahinta. Suomalaisessa tilinpäätöskäytännössä nämä instrumentit on aiemmin arvostettu alkuperäiseen hankintamenoon. Käyvän arvon muutokset on kirjattu suoraan oman pääoman arvonmuutosrahastoon.
 
6. Rahoitusinstrumentit – suojauslaskenta
 
Konsernissa sovelletaan suojauslaskentaa esittämisoikeuksien sitovien ostosopimusten valuuttakurssin muutoksista johtuvan käyvän arvon suojaukseen. Suojattu kohde on esittämisoikeuksien tulevat kiinteät sopimusmaksut. Suojausinstrumentti on valuuttatermiini.
 
7.Verot
 
Suomalaisen tilinpäätöskäytännön mukainen laskennallisten verosaamisten ja verovelkojen netottaminen on peruutettu, mikä kasvattaa sekä laskennallisia verosaamisten että -velkojen määrää taseessa. Lisäksi laskennallisia verosaamisia ja -velkoja on kirjattu IFRS- oikaisuista liittyen etupäässä rahoitusleasing -sopimuksiin ja työsuhde-etuuksiin.
 
8. Vaihto-omaisuus / aineettomat hyödykkeet
 
IFRS:n mukaan MTV:n ohjelmien esitysoikeudet esitetään taseen aineettomissa hyödykkeissä ja niiden tulosvaikutus esitetään tuloslaskelmassa poistojen ryhmässä. Ohjelmat poistetaan entiseen tapaan kuluna sitä mukaa, kun niitä esitetään. Suomalaisessa tilinpäätöskäytännössä esitysoikeudet on esitetty vaihto-omaisuudessa ja tuloslaskelmavaikutus liiketoiminnan muissa kuluissa.

 
 
IFRS-säännösten soveltamisen myötä sellaisten MTV:n ohjelmien esitysoikeuksien tasevaikutuksen kirjaaminen aikaistuu kasvattaen IFRS- siirtymässä      
esitysoikeuksien ja niihin liittyvien velkojen määrää taseessa niiden esitysoikeuksien osalta, joissa ohjelma on jo valmistunut ja joissa esitysoikeusaika on olemassa vaikka ohjelmaa ei ole vielä laskutettu.
 
9. Työsuhde-etuudet
 
IFRS-tilinpäätöksissä eläkevelvoitteisiin kirjataan etuuspohjaisista työsuhde-etuuksista syntyvä vastuu aktuaaristen laskelmien perusteella. Tällaisena etuuspohjaisena työsuhde-etuutena Alma Media Oyj:ssä käsitellään vapaaehtoiset lisäeläkejärjestelyt. Näistä aiheutuva lisävastuu kasvattaa taseen eläkevastuita ja pienentää omaa pääomaa. Laskennallisen vastuun muutos kauden aikana kirjataan tuloslaskelman henkilöstökuluihin.
 
 
Alma Media Oyj ei ole sisällyttänyt TEL- eläkejärjestelmään liittyvän etuuspohjaisen työkyvyttömyysosan vaikutuksia avaavaan taseeseen eikä vertailutietoihin. Mikäli kyseinen järjestely olisi sisällytetty avaavaan taseeseen, osavuosikatsauksiin ja vuositilinpäätökseen, sen vaikutukset olisivat olleet seuraavat:
 
Tasevaikutukset
milj. euroa
 
10. Keskinäiset kiinteistöyhtiöt ja asunto-osakeyhtiöt
 
Omistukset keskinäisissä kiinteistöyhtiöissä sekä asunto-osakeyhtiöissä on suomalaisessa tilinpäätöskäytännössä esitetty osakkeiden ryhmässä. IFRS -tilinpäätöksissä ne käsitellään yhteisyritysosuuksina IAS 31:n mukaisesti.
 
11. Tuloslaskelma- ja taseryhmittelyt
 
Taseen aineellisten- ja aineettomien hyödykkeiden välillä on tehty IFRS -säännöksistä johtuvia taseryhmittelymuutoksia. Suomalaisen tilinpäätöskäytännön mukainen vararahasto esitetään IFRS -tilinpäätöksessä osana ylikurssirahastoa. Tuloslaskelmassa vuokratuottojen kirjauskäsittelyä on muutettu.
 
 
ALMA MEDIA OYJ
 
Ahti Martikainen
viestintäjohtaja
 
Jakelu: Helsingin pörssi, keskeiset mediat
 
 
Täydellinen raportti taulukoineen on ladattavissa alla olevasta linkistä:
  • Julkaistu: 24.3.2005, 10:46
  • Kategoria: Pörssitiedote, Tiedotteet

Jaa artikkeli