Alma Media > Sijoittajille > Hallinnointi > Yhtiöjärjestys

Yhtiöjärjestys

Alma Median yhtiöjärjestys määrittelee muun muassa yhtiön toimialan ja kotipaikan sekä määrittelee yhtiön hallituksen jäsenten toimikauden keston. Siihen on kirjattu myös osakkeiden lunastusmenettelyä koskevat säädökset.

Hyväksytty yhtiökokouksessa 4.4.2023

1. Toiminimi ja kotipaikka

Yhtiön toiminimi on Alma Media Oyj, ruotsiksi Alma Media Abp ja englanniksi Alma Media Corporation ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki.

2. Toimiala

Yhtiön toimialana ovat kaikki mediaan, kustantamiseen, muuhun viestintään, koulutukseen, markkinointiin, digitaalisiin markkinapaikkoihin, informaatioteknologiaan ja -palveluihin sekä maksu-, rahoitus- ja vakuutuspalveluiden tarjoamiseen liittyvät liiketoiminnat sekä kaikki muut niihin liittyvät tai niitä tukevat toiminnat. Toimintaansa yhtiö voi harjoittaa joko itse tai tytär- ja osakkuusyhtiöidensä kautta.

3. Osakkeiden kuuluminen arvo-osuusjärjestelmään

Yhtiön osakkeet kuuluvat arvo-osuusjärjestelmään.

4. Hallitus

Hallitus huolehtii yhtiön hallinnosta ja sen asianmukaisesta järjestämisestä. Hallitukseen kuuluu vähintään kolme (3) ja enintään yhdeksän (9) jäsentä.

Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.

Hallituksen jäsenen toimikausi on yksi (1) vuosi. Hallituksen toimikausi päättyy vaalia seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Yhtiön toimitusjohtaja ei saa olla hallituksen puheenjohtajana.

5. Toimitusjohtaja

Yhtiöllä voi olla toimitusjohtaja. Hallitus päättää toimitusjohtajan valitsemisesta ja erottamisesta.

6. Yhtiön edustaminen

Yhtiötä edustaa hallituksen puheenjohtaja ja yhtiön toimitusjohtaja kumpikin erikseen ja hallituksen jäsenet kaksi yhdessä.

Hallitus voi antaa oikeuden yhtiön edustamiseen yhtiön palveluksessa oleville henkilöille siten, että he edustavat yhtiötä kaksi yhdessä tai kukin erikseen yhdessä jonkun hallituksen jäsenen kanssa.

Hallitus päättää prokuroiden antamisesta. Prokura voidaan antaa ainoastaan siten, että prokuristit edustavat yhtiötä kaksi yhdessä tai kukin yhdessä hallituksen jäsenen tai henkilön kanssa, jolle hallitus on antanut oikeuden yhtiön edustamiseen.

7. Tilintarkastaja

Yhtiön tilien ja hallinnon tarkastamista varten on valittava vähintään yksi (1) varsinainen tilintarkastaja ja yksi (1) varatilintarkastaja. Tilintarkastajaksi voidaan valita myös tilintarkastusyhteisö. Mikäli tilintarkastajaksi valitaan Patentti- ja rekisterihallituksen tilintarkastajarekisteriin merkitty tilintarkastusyhteisö, jonka päävastuullinen tilintarkastaja on KHT-tilintarkastaja, ei varatilintarkastajaa tarvitse valita.

Tilintarkastajien toimikausi on tilikausi tehtävien lakatessa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

8. Kokouskutsu

Kutsu yhtiökokoukseen on julkaistava vähintään kolmessa yhtiön tai sen tytäryhtiön julkaisemassa sanomalehdessä tai yhtiön internetsivuilla tai toimitettava osakkeenomistajille kirjatussa kirjeessä aikaisintaan kolme (3) kuukautta ja viimeistään kolme (3) viikkoa ennen kokouspäivää. Yhtiökokouskutsu on kuitenkin toimitettava vähintään yhdeksän (9) päivää ennen yhtiökokouksen täsmäytyspäivää

Osakkeenomistajan on, saadakseen osallistua yhtiökokoukseen, ilmoittauduttava yhtiölle viimeistään kokouskutsussa mainittuna hallituksen määräämänä päivänä ja ajankohtana, joka voi olla aikaisintaan kymmenen (10) päivää ennen kokousta.

9. Yhtiökokouksen paikka

Yhtiökokous pidetään yhtiön hallituksen määräämässä paikassa, joka voi olla Helsingissä tai Tampereella.

Hallitus voi päättää, että yhtiökokous järjestetään ilman kokouspaikkaa siten, että osakkeenomistajat käyttävät päätösvaltaansa kokouksen aikana täysimääräisesti ja ajantasaisesti tietoliikenneyhteyden ja teknisen apuvälineen avulla.

Hallitus voi päättää, että yhtiökokoukseen saa osallistua myös siten, että osakkeenomistaja käyttää päätösvaltaansa kokouksen aikana täysimääräisesti tietoliikenneyhteyden ja teknisen apuvälineen avulla.

.

10. Varsinainen yhtiökokous

Varsinainen yhtiökokous on pidettävä vuosittain hallituksen määräämänä päivänä huhtikuun loppuun mennessä.

Varsinaisessa yhtiökokouksessa on esitettävä:
1. tilinpäätös, joka käsittää tuloslaskelman, taseen, rahoituslaskelman ja liitetiedot, sekä
2. tilintarkastuskertomus

päätettävä:
3. tilinpäätöksen vahvistamisesta,
4. taseen osoittaman voiton käyttämisestä,
5. vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle,
6. hallituksen jäsenten lukumäärästä sekä palkkioista ja matkakustannusten korvaamisesta, sekä
7. tilintarkastajien lukumäärästä ja palkkioista

valittava:
8. hallituksen jäsenet ja
9. tilintarkastaja ja tarvittaessa varatilintarkastaja, sekä

käsiteltävä:
10. muut kokouskutsussa mahdollisesti mainitut asiat.

11. Tilikausi

Yhtiön tilikausi on kalenterivuosi.