Alma Media > Sijoittajille > Hallinnointi > Lähipiiriliiketoimet

Lähipiiriliiketoiminta

Alma Median lähipiirin kuuluvat konsernin emoyritys, tytär-, osakkuus- ja yhteisyritykset. IAS24-standardin mukaan yhtiön lähipiiriin katsotaan kuuluvan sen hallituksen jäsenet, emoyhtiön ja merkittävien tytäryhtiöiden toimitusjohtajat ja emoyhtiön toimitusjohtajan sijainen sekä myös muut yhtiön johtoon kuuluvat avainhenkilöt ja yhtiön keskeiset osakkeenomistajat, jotka käyttävät määräysvaltaa tai huomattavaa vaikutusvaltaa emoyhtiön tai kyseisen merkittävän tytäryhtiön taloutta ja liiketoimintaa koskevassa päätöksenteossa. Yhtiön lähipiiriin kuuluvina pidetään myös edellä mainittujen henkilöiden läheisiä perheenjäseniä. Lisäksi lähipiiriin kuuluvat Alma Median osakkeenomistajat, jotka omistavat yli 20 prosenttia yhtiön osakkeista tai kaikkien osakkeiden yhteenlasketusta äänimäärästä.

Yhtiö pitää kirjaa lähipiiriinsä kuuluvista lähipiiritoimien tunnistamiseksi. Liiketapahtumia osakkuusyhtiöiden ja yhteisyritysten kanssa seurataan ja valvotaan konsernin raportointijärjestelmän avulla. Lähipiiritoimet, jotka eivät kuulu yhtiön tavanomaiseen toimintaan tai tehdään poiketen tavanomaisista kaupallisista ehdoista, edellyttävät hallituksen päätöstä lähipiiritoimen toteuttamisesta. Lähipiiritoimi ja sen ehtojen luonne arvioidaan tapauskohtaisesti ja suhteessa yhtiön tavanomaiseen toimintaan ja tavanomaisiin kaupallisiin ehtoihin sekä toimialalla yleisesti noudatettaviin ja hyväksyttyihin markkinakäytäntöihin.

Lähipiiritoimiin liittyvän tunnistamisen, raportoinnin ja valvonnan järjestämiseksi hallitus on osoittanut tarkastusvaliokunnan tehtäväksi seurata yhtiön johdon ja heidän lähipiiriensä liiketoimia ja niihin mahdollisesti liittyviä eturistiriitoja. Tarkastusvaliokunta seuraa ja arvioi, miten yhtiön ja sen lähipiirin kesken tehtävät sopimukset ja muut oikeustoimet täyttävät lain vaatimukset tavanomaiseen toimintaan kuulumisesta ja markkinaehdoista. Toimitusjohtaja raportoi kaikki lähipiiritoimet vuosittain tarkastusvaliokunnalle. Yhtiössä on ohjeistus johtoryhmän jäsenille lähipiiritoimien tunnistamisesta ja heidät velvoitetaan ilmoittamaan yhtiölle etukäteen suunnittelemistaan sopimuksista ja oikeustoimista konsernin kuuluvien yhtiöiden kanssa.

Yhtiö raportoi mahdolliset lähipiiritoimet vuosittain toimintakertomuksessa ja tilinpäätöksen liitetiedoissa osakeyhtiölain ja tilinpäätöksen laatimista koskevien säännösten edellyttämällä tavalla. Yhtiö julkistaa lähipiiritoimet arvopaperimarkkinalain, pörssin sääntöjen ja markkinoiden väärinkäyttöasetuksen edellyttämällä tavalla.