Alma Media Oyj:n yhtiökokouksen ja hallituksen päätökset

Alma Media Oyj  Pörssitiedote  11.3.2010 klo 17.00

 

ALMA MEDIA OYJ:N YHTIÖKOKOUKSEN JA HALLITUKSEN PÄÄTÖKSET

 

Alma Media Oyj:n tänään 11.3.2010 pidetty varsinainen yhtiökokous vahvisti vuoden 2009 tilinpäätöksen ja myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle. Yhtiökokous päätti jakaa osinkoa 0,40 euroa osakkeelta. Yhtiökokoukseen osallistui 194 osakkeenomistajaa, jotka edustivat 66,8 % kaikista osakkeista ja äänistä.

Hallituksen kokoonpano

Hallituksen jäsenten lukumääräksi päätettiin seitsemän. Yhtiökokous valitsi hallituksen jäseniksi Lauri Helveen, Seppo Paatelaisen, Kai Seikun, Erkki Soljan, Catharina Stackelberg-Hammarénin, Kari Stadighin ja Harri Suutarin uudelle toimikaudelle, joka jatkuu seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen loppuun saakka. Päätökset olivat hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan ehdotuksen mukaisia.

Hallituksen jäsenten palkkiot

Yhtiökokous päätti hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan ehdotuksen mukaan pitää palkkiot ennallaan. Hallituksen puheenjohtajalle maksetaan palkkiona 30 000 euroa, varapuheenjohtajalle 24 000 euroa ja jäsenille 20 000 euroa vuodessa. Lisäksi hallituksen ja valiokuntien puheenjohtajalle maksetaan 1 000 euron, varapuheenjohtajalle 700 euron ja jäsenelle 500 euron palkkio niistä hallituksen ja valiokuntien kokouksista, joihin he osallistuvat.

Hallituksen jäsenten vuosipalkkiot maksetaan Alma Media Oyj:n osakkeina siten, että hallituksen jäsenille hankitaan heidän lukuunsa Alma Media Oyj:n osakkeita määrä, joka vastaa noin 40 % vuosipalkkion määrästä ja loppuosa maksetaan rahana ennakonpidätystä varten. Näin hankittuja osakkeita ei saa luovuttaa ennen kuin hallituksen jäsenyys on päättynyt. Mikäli osakkeita ei esimerkiksi vireillä olevien sisäpiirihankkeiden vuoksi ole voitu hankkia vuoden 2010 loppuun mennessä, maksetaan vuosipalkkio rahana.

Tilintarkastajan valinta ja palkkio

Alma Median tilintarkastajaksi tilikaudelle 2010 valittiin KHT-yhteisö Ernst & Young Oy. Tilintarkastajan palkkio päätettiin maksaa laskun mukaan.

Osingonjako

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti maksaa tilivuodelta 2009 osinkoa 0,40 euroa osaketta kohden. Osinko maksetaan 25.3.2010 sille, joka on merkitty täsmäytyspäivänä 16.3.2010 osakkeenomistajaksi Euroclear Finland Oy:n pitämään Alma Media Oyj:n osakasluetteloon.

Omien osakkeiden hankinta

Yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen hankkimaan enintään 3 730 600 kpl (noin 5 % kaikista osakkeista) Alma Median omaa osaketta. Valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka, kuitenkin enintään 30.6.2011 saakka.

Yhtiöjärjestyksen muuttaminen

Yhtiöjärjestyksen yhtiökokouskutsua koskeva määräys muutettiin voimaantulleen osakeyhtiölain muutoksen johdosta seuraavasti:

"8. Kokouskutsu

Kutsu yhtiökokoukseen on julkaistava vähintään kolmessa yhtiön tai sen tytäryhtiön julkaisemassa sanomalehdessä tai toimitettava osakkeenomistajille kirjatussa kirjeessä aikaisintaan kolme (3) kuukautta ja viimeistään kolme (3) viikkoa ennen kokouspäivää. Yhtiökokouskutsu on kuitenkin toimitettava vähintään yhdeksän (9) päivää ennen yhtiökokouksen täsmäytyspäivää.

Osakkeenomistajan on, saadakseen osallistua yhtiökokoukseen, ilmoittauduttava yhtiölle viimeistään kokouskutsussa mainittuna hallituksen määräämänä päivänä ja ajankohtana, joka voi olla aikaisintaan kymmenen (10) päivää ennen kokousta."

Ehdotus erityisen tarkastuksen suorittamisesta

Oy Herttaässä Ab, joka omistaa yli 10 % Alma Median osakkeista, ehdotti yhtiökokoukselle erityisen tarkastuksen toimittamista Alma Median hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan toiminnasta viimeisen viiden vuoden ajalta. Yhtiökokous käsitteli ehdotuksen, ja koska Herttaässän omistusosuus Alma Mediassa ylittää 10 % kaikista osakkeista, ehdotus kirjattiin kokouspöytäkirjaan. Osakkeenomistaja voi hakea yhtiön kotipaikkakunnan lääninhallitukselta erityisen tarkastuksen toimittamista. Hakemus lääninhallitukselle on tehtävä kuukauden kuluessa yhtiökokouksesta.

Hallituksen järjestäytyminen

Yhtiökokouksen jälkeen pitämässään järjestäytymiskokouksessa hallitus valitsi puheenjohtajakseen Kari Stadighin ja varapuheenjohtajakseen Seppo Paatelaisen.

Hallitus valitsi myös jäsenet valiokuntiinsa. Tarkastusvaliokunnan jäseniksi valittiin Kai Seikku, Erkki Solja, Catharina Stackelberg-Hammarén sekä Harri Suutari puheenjohtajaksi. Nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan jäseniksi valittiin Seppo Paatelainen ja Lauri Helve sekä Kari Stadigh puheenjohtajaksi.

Hallitukseen valitut henkilöt on hallituksen toimesta arvioitu Kari Stadighia lukuun ottamatta riippumattomiksi yhtiöstä ja sen merkittävistä osakkeenomistajista. Kari Stadighin arvioidaan olevan riippumaton yhtiöstä, mutta riippuvainen yhtiön merkittävästä osakkeenomistajasta.

Hallituksen sihteeriksi valittiin Alma Media Oyj:n lakiasiainjohtaja Mikko Korttila.

 

ALMA MEDIA OYJ

Rauno Heinonen
Johtaja, konserniviestintä ja sijoittajasuhteet, p. 010 665 2251

 

Jakelu:

NASDAQ OMX Helsinki Oy, keskeiset tiedotusvälineet

 

Alma Media lyhyesti

 

Alma Media on kannattava, uudistuva ja kansainvälistyvä yhtiö, joka keskittyy sanomalehtiin ja verkkomediaan. Tunnetuimmat tuotteet ovat Aamulehti, Iltalehti, Kauppalehti ja Etuovi.com.

Vuoden 2009 liikevaihto oli 307,8 miljoonaa euroa, ja liikevoittoa kertyi 13,5 prosenttia liikevaihdosta. Yhtiön osake (ALN1V) noteerataan NASDAQ OMX:n Helsingin pörssissä. Lue lisää: www.almamedia.fi.

  • Julkaistu: 11.3.2010, 18.00
  • Uutisen tyyppi: Pörssitiedote

Jaa artikkeli: