Alma Media: Arvopaperimarkkinalain 2. luvun 10. pykälän mukainen ilmoitus

Alma Media Oyj   Pörssitiedote   2.7.2009 klo 17.05
 
ALMA MEDIA: ARVOPAPERIMARKKINALAIN 2. LUVUN 10. PYKÄLÄN MUKAINEN ILMOITUS
 
Alma Media Oyj on tänään vastaanottanut liputusilmoitukset Skandinaviska Enskilda Bankenilta, Ilkka-Yhtymä Oyj:ltä sekä Kaleva Kustannus Oy:ltä. Ilmoitusten mukaan Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) (Helsinki Branch) aikoo myydä yhteensä 11 958 000 Alma Median osaketta Ilkka-Yhtymä Oyj:lle sekä Kaleva Kustannus Oy:lle.
 
Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) (Helsinki Branch), jäljempänä "SEB", toteaa ilmoituksessaan seuraavasti:
 
"Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) Helsinki Branch (Y-tunnus 0985469-4) on tänään allekirjoittanut sopimuksen Ilkka-Yhtymä Oyj:n ja Kaleva Kustannus Oy:n kanssa yhteensä 11 958 000 SEB:n hallussa olevan Alma Media Oyj:n osakkeen ostosta. Osakkeiden myynnin ehtona on, että Ilkka-Yhtymä Oyj:n 10.8.2009 koolle kutsuttava ylimääräinen yhtiökokous hyväksyy osakeantivaltuutuksen sekä tiettyjä teknisluonteisia muutoksia yhtiön yhtiöjärjestykseen ("ehto"). Ehdon täyttyessä kauppa toteutetaan heti Ilkka-Yhtymä Oyj:n ylimääräisen yhtiökokouksen jälkeen. Ehdon jäädessä täyttymättä kauppa raukeaa. Mikäli kaupan allekirjoituksen ja toteutuksen välisenä aikana jokin kolmas osapuoli tekee tarjouksen ostaa kaikki Alma Median osakkeet sovittua olennaisesti korkeampaan hintaan sekä osapuolten välillä sovittujen tiettyjen ehtojen samanaikaisesti täyttyessä, osakekauppa voi peruuntua tietyin osapuolten välillä sovituin ehdoin.
 
Siinä tapauksessa, että Alma Media kutsuu koolle ylimääräisen yhtiökokouksen siten, että yhtiökokouksen täsmäytyspäivä ajoittuisi ehdon toteutumisen ja osakekaupan selvityksen väliselle ajanjaksolle, SEB on sitoutunut tietyin ehdoin äänestämään mahdollisessa yhtiökokouksessa Ilkka-Yhtymä Oyj:n ja Kaleva Kustannus Oy:n kohtuullisten ohjeiden mukaisesti.
 
Osakekaupan toteutuessa Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) Helsinki Branchin osuus Alma Media Oyj:n osakepääomasta ja äänivallasta laskee alle 1/20:n (5 %)."
 
Ilkka-Yhtymä Oyj on ilmoituksensa mukaan 1.7.2009 allekirjoittanut ehdollisen kauppasopimuksen Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) (Helsinki Branch):n kanssa yhteensä 7 500 000 Alma Media osakkeen ostosta.
 
Ilkka-Yhtymä Oyj:n ilmoituksessa on edelleen todettu seuraavaa:
 
"Sopimuksen mukainen Alma Median osakkeiden kauppa on ehdollinen sille, että Ilkka-Yhtymä Oyj:n 10.8.2009 koolle kutsuttava ylimääräinen yhtiökokous hyväksyy uudelleenrahoitukseen liittyvän osakeantivaltuutuksen sekä eräät teknisluontoiset muutokset yhtiön yhtiöjärjestykseen. Ehdon täyttyessä kauppa toteutetaan pörssissä heti yhtiökokouksen jälkeen. Ehdon jäädessä täyttymättä kauppa raukeaa. Kaupan toteutumisesta tiedotetaan erikseen yhtiökokouksen jälkeen.
 
Lisäksi sopimuksessa on eräitä muita ehtoja liittyen allekirjoituksen ja toteutuksen väliseen aikaan, mukaan lukien ehto, jos ko. aikana Alma Median kaikille osakkeenomistajille tarjotaan kaikista osakkeista olennaisesti nyt sovittua korkeampi hinta. Jos tässä tilanteessa myös muut osapuolten välillä määritellyt edellytykset täyttyvät, yhtenä käytettävissä olevana vaihtoehtona osapuolet ovat sopineet siitä, että kauppa voi tarkemmin sovittujen ehtojen täyttyessä jäädä toteutumatta. Edelleen sopimuksessa on sovittu myyjän äänestävän mahdollisessa Alma Median Oyj:n yhtiökokouksessa ostajan kohtuullisten ohjeiden mukaisesti, mikäli yhtiökokouksen täsmäytyspäivä ajoittuisi kaupan toteutuksen ja kaupan selvityksen väliselle ajanjaksolle.
 
Ilkka-Yhtymä Oyj:n tietoon on tullut, että Kaleva Kustannus Oy on myös tänään osaltaan allekirjoittanut SEB:n kanssa kauppasopimuksen koskien 4 458 000 Alma Media Oyj:n osaketta, ja sopimus on ehdollinen sille, että Ilkka-Yhtymän ja SEB:n välinen sopimus toteutuu. Järjestyksen vuoksi todetaan, että Ilkka-Yhtymä Oyj:n ja Kaleva Kustannus Oy:n välillä ei ole olemassa mitään Alma Media Oyj:n osakkeita koskevia sopimuksia tai järjestelyjä."
 
Kaleva Kustannus Oy on ilmoituksensa mukaan 1.7.2009 allekirjoittanut ehdollisen kauppasopimuksen Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) (Helsinki Branch):n ("SEB") kanssa yhteensä 4 458 000 Alma Media Oyj:n osakkeen ostosta.
 
Kaleva Kustannus Oy:n ilmoituksessa on edelleen todettu seuraavaa:
 
"Kaleva Kustannus Oy:n tiedossa on, että Ilkka-Yhtymä Oyj on myös tänään osaltaan allekirjoittanut SEB:n kanssa kauppasopimuksen koskien 7 500 000 Alma Media Oyj:n osaketta. Tätä liputusilmoitusta koskeva Kaleva Kustannus Oy:n ja SEB:n välisen sopimuksen mukainen Alma Media Oyj:n osakkeiden kauppa on ehdollinen sille, että Ilkka-Yhtymä Oyj:n ja SEB:n välinen kauppasopimus toteutetaan. Ehdon toteutuessa Kaleva Kustannus Oy:n ja SEB:n välinen kauppa toteutetaan heti 10.8.2009 pörssissä. Ehdon jäädessä täyttämättä kauppa raukeaa.
 
Lisäksi sopimuksessa on eräitä muita ehtoja liittyen allekirjoituksen ja toteutuksen väliseen aikaan, mukaan lukien ehto, jos ko. aikana Alma Media Oyj:n kaikille osakkeenomistajille tarjotaan kaikista osakkeista olennaisesti nyt sovittua korkeampi hinta. Jos tässä tilanteessa myös muut osapuolten välillä määritellyt edellytykset täyttyvät, yhtenä käytettävissä olevana vaihtoehtona osapuolet ovat sopineet siitä, että kauppa voi tarkemmin sovittujen ehtojen täyttyessä jäädä toteutumatta. Edelleen sopimuksessa on sovittu myyjän äänestävän mahdollisessa Alma Media Oyj:n yhtiökokouksessa ostajan kohtuullisten ohjeiden mukaisesti, mikäli yhtiökokouksen täsmäyspäivä ajoittuisi kaupan toteutuksen ja kaupan selvityksen väliselle ajanjaksolle.
 
Järjestyksen vuoksi todetaan, että Kaleva Kustannus Oyj:n ja Ilkka-Yhtymä Oyj:n välillä ei ole olemassa mitään Alma Media Oyj:tä koskevia sopimuksia tai järjestelyjä."
 
Mikäli mainitut osakekaupat toteutuvat sopimusehtojen mukaisesti, osapuolten omistusosuudet Alma Media Oyj:ssä olisivat seuraavat:
 
 
Omistus, kpl
Omistus, % kaikista osakkeista ja äänistä
Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) (Helsinki Branch)
0
0 %
Ilkka-Yhtymä Oyj
15 218 991
20,40 %
Kaleva Kustannus Oy
 4 458 000
 5,97 %
 
Alma Media Oyj:n (y-tunnus 1944757-4) osakepääoma on 44 767 513,80 euroa ja se jakautuu 74 612 523 osakkeeseen. Yhtiöllä on yksi osakesarja. Jokainen osake tuottaa yhden äänen, joten kaikkien osakkeiden äänimäärä on yhteensä 74 612 523 ääntä.

ALMA MEDIA OYJ
Rauno Heinonen
Johtaja, konserniviestintä ja sijoittajasuhteet

Lisätietoja: Kai Telanne, toimitusjohtaja, Alma Media Oyj, puh. 0400 623 169

Jakelu:
NASDAQ OMX Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet

Alma Media lyhyesti

Alma Media on kannattavasti kasvava, uudistuva ja kansainvälistyvä yhtiö, joka investoi sanomalehtiin ja verkkomediaan. Tunnetuimmat tuotteet ovat Aamulehti, Iltalehti, Kauppalehti ja Etuovi.com.
 
Vuoden 2008 liikevaihto oli 341 miljoonaa euroa, ja liikevoittoa kertyi yli 14 prosenttia liikevaihdosta. Yhtiön osake (ALN1V) noteerataan NASDAQ OMX:n Helsingin pörssissä.
 
  • Julkaistu: 2.7.2009, 19.05
  • Uutisen tyyppi: Pörssitiedote

Jaa artikkeli: