Alma_corporate (51)_1500x400

Luotettavat tuotteet ja palvelut

Liiketoiminta

Kestävä media tarkoittaa sekä oman toimintamme vastuullisuutta että vastuullisuuden liittämistä kiinteäksi osaksi liiketoiminnan kehitystä. Vastuullinen liiketoiminta Alma Mediassa tarkoittaa eettisiä toimintaperiaatteita, tuote- ja palveluvastuuta sekä vastuullisuuden tuomista osaksi tuote- ja palvelukehitystä.

Eettiset toimintaperiaatteet

Konsernin ja sen koko henkilöstön toimintaa ohjaavat eettiset periaatteet on koottu eettiseksi ohjeistukseksi (pdf), joka sisältää keskeisimmät vastuullisen johtamisen linjaukset ja periaatteet. Ohje on linjassa YK:n Global Compact -aloitteen kymmenen periaatteen kanssa ja ohjeistuksellaan Alma Media on sitoutunut Global Compactiin. Ohjeistus kertoo, miten vastuullisuus näkyy almamedialaisten jokapäiväisessä toiminnassa.

Ilmoitukset mahdollisista väärinkäytöksistä

Mikäli havaitset väärinkäytöksiä liittyen Markkinoiden väärinkäyttöasetukseen (MAR), Alman Median eettisen ohjeistuksen noudattamiseen, muihin yhtiön toimintaperiaatteisiin tai lakien vastaiseen toimintaan lähetä sähköpostia Alma Median eettisen raportoinnin tiedonantokanavaan osoitteeseen almawhistleblow(a)almamedia.fi.

Tuote- ja palveluvastuu

Tuotevastuukysymyksistä Alma Medialle ovat keskeisimpiä vastuullinen mainonta, asiakastietojen luottamuksellisuus ja tuotteiden ja palveluiden luotettavuus.


Vastuullinen markkinointi ja mainonta

Mainosten julkaisemisessa vastuullisuuskysymyksiä voidaan joutua punnitsemaan, jos mainostajaan epäillään liittyvän esimerkiksi rikollista toimintaa. Alma Median lehdillä ja verkkopalveluilla on kullakin yksikkökohtaiset linjaukset koskien vastuullista mainontaa. Harkinta on tapauskohtaista, ja lehdissä päätöksen mainoksen julkaisemisesta tekee viime kädessä päätoimittaja.

Osana demokratian ja yhteiskunnallisen hyvinvoinnin edistämistä sanomalehdet ovat perinteisesti tukeneet vaalimainontaa. Alma Median sanomalehdet ja osa verkkopalveluista ovat myöntäneet vaaleittain ja lehti- ja verkkopalvelukohtaisesti vaihtelevia prosentuaalisia alennuksia vaalimainontaan. Aluelehtien vaalihinnoittelu on tasapuolista, eli alennukset määräytyvät samojen periaatteiden mukaan kaikille ehdokkaille ja puolueille.

Asiakastietojen suoja

Liiketoiminnan siirtyessä yhä enemmän digitaalisiin kanaviin on tärkeää varmistaa palveluidenluotettavuus. Alma Media pyrkii tarjoamaan digitaalisten palvelujen käyttäjille turvallisen ja varman käyttökokemuksen. Etenkin tietosuojan merkitys on kasvanut viime vuosina merkittävästi ja kehityksen uskotaan jatkuvan samansuuntaisena tulevaisuudessa. Loppuvuodesta 2015 hyväksyttiin uusi EU:n tietosuoja-asetus, joka vahvistaa kuluttajien asemaa entisestään.

Alma Media pyrkii ymmärtämään palveluiden käyttäjien tarpeita ja luomaan heitä kiinnostavia sisältöjä. Sen vuoksi palveluiden käyttäjiin liittyviä tietoja kerätään jatkossa yhä useammista eri lähteistä tietosuojasääntelyn sallimilla tavoilla. Tiedon käsittely mahdollistaa lisäarvon tuottamisen palveluiden käyttäjien lisäksi myös mainostaja-asiakkaille. Alma Median tietosuojakäytäntöihin liittyvä prosessi on kuvattu tarkemmin Tietosuoja-sivulla.

Lehtikohtaisten asiakasrekisterien käyttöä ohjaa muun muassa tietosuoja- ja henkilötietolainsäädäntö. Lisäksi Alma Mediassa noudatetaan Asiakkuusmarkkinointiliiton Reilun pelin sääntöjä, joissa linjataan markkinoinnin eettisiä ohjeita.

Luotettavuus

Luotettavuus on keskeinen tuotevastuukysymys niin Alma Median kustantamissa medioissa kuin sen lukuisilla digitaalisilla markkinapaikoilla.

Journalismin luotettavuutta käsitellään Ajatusjälki -osiossa. Digitaalisten palveluiden, erityisesti verkkokaupan, kasvun myötä luotettavuus on noussut Alma Median digitaalisten markkinapaikkojen erityiseksi vastuuksi ja kilpailueduksi.

Tuote- ja palvelukehitys

Vastuullisuuden integroiminen erityisesti Alma Median verkkopalveluihin on tulevien vuosien yksi Kestävä media -ohjelman strategisia painopisteitä. Tavoitteena on oman toiminnan kestävän kehityksen lisäksi tarjota myös Alma Median palveluiden käyttäjille vastuullisuutta tukevia palveluita, kuten vastuulliseen rekrytointiin tai kestävään talouteen liittyviä palveluita.


Liiketoiminta