Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotus Alma Media Oyj:n hallituksen kokoonpanoksi ja palkkioiksi

Alma Media Oyj                         Pörssitiedote                               22.1.2016 klo 13.50

OSAKKEENOMISTAJIEN NIMITYSTOIMIKUNNAN EHDOTUS ALMA MEDIA OYJ:N HALLITUKSEN KOKOONPANOKSI JA PALKKIOIKSI

Alma Media Oyj:n 17.3.2015 pidetty yhtiökokous päätti, yhtiön hallituksen ehdotuksesta, perustaa osakkeenomistajien nimitystoimikunnan. Nimitystoimikunnan tehtävänä on valmistella hallituksen jäsenten valintaan ja palkitsemiseen liittyvät ehdotukset varsinaiselle yhtiökokoukselle.

Nimitystoimikunta muodostettiin 3.11.2015. Siihen ovat kuuluneet 30.09. omistustilanteen mukaisesti neljän suurimman osakkeenomistajan edustajat; Ilkka-Yhtymä Oyj:n hallituksen puheenjohtaja Timo Aukia, Mariatorp Oy:n hallituksen puheenjohtaja Niklas Herlin, Kaleva Oy:n hallituksen jäsen Carita Antell ja Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Varman sijoitusjohtaja Timo Sallinen. Lisäksi yhtiön hallituksen puheenjohtaja Harri Suutari on toiminut nimitystoimikunnan asiantuntijajäsenenä. Nimitystoimikunta valitsi puheenjohtajaksi Timo Aukian ja sihteeriksi lakiasiainjohtaja Mikko Korttilan.

Nimitystoimikunnan ehdotukset

Nimitystoimikunta on toimittanut yhtiön hallitukselle ehdotuksensa varsinaisen yhtiökokouksen 2016 käsiteltäväksi.

Hallituksen jäsenten lukumäärä ja kokoonpano

Nimitystoimikunta ehdottaa Alma Media Oyj:n 17.3.2016 pidettävälle varsinaiselle yhtiökokoukselle, että hallituksen jäsenten määräksi vahvistettaisiin seitsemän.

Hallituksen nykyisistä jäsenistä Perttu Rinta ja Erkki Solja ovat ilmoittaneet, etteivät he ole enää käytettävissä Alma Media Oyj:n hallituksen jäseniksi.

Nimitystoimikunta ehdottaa, että hallituksen varsinaisiksi jäseniksi valitaan uudelleen toimikaudelle, joka jatkuu seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen loppuun saakka hallituksen nykyiset jäsenet: Niklas Herlin, Esa Lager, Petri Niemisvirta, Catharina Stackelberg-Hammarén ja Harri Suutari ja että samaksi toimikaudeksi valitaan uusiksi hallituksen jäseniksi Ilkka-Yhtymä Oyj:n toimitusjohtaja Matti Korkiatupa ja Microsoft- yhtiön puhelinliiketoiminnan suunnittelun johtaja Mitti Storckovius.

Matti Korkiatupa (s. 1955, agronomi) on toiminut vuodesta 1999 Ilkka-Yhtymä Oyj:n toimitusjohtajana. Korkiatupa on Arena Partners Oy:n, Alma Mediapartners Oy:n, Lännen Media Oy:n ja Sanomalehtien liiton hallituksen jäsen.

Mitti Storckovius (s. 1971, valtiotieteen maisteri, MBA) on toiminut vuosina 2004–2014 Nokia Oyj:n palveluksessa ja vuodesta 2014 Microsoftilla vastaten nykyisin puhelinliiketoiminnan suunnittelusta ja markkinoinnin analytiikasta.

Kaikki hallituksen jäseniksi ehdotetut henkilöt ovat antaneet suostumuksensa valintaan. Nykyisten jäsenten henkilö- ja luottamustehtävät on esitetty yhtiön Internet-sivuilla www.almamedia.fi/sijoittajille/hallinto/hallitus.

Nimitystoimikunnan ehdotusta ovat ilmoittaneet kannattavansa osakkeenomistajat, jotka edustavat yli puolta yhtiön osakkeista ja niiden tuottamista äänistä.

Hallituksen palkkioita koskeva ehdotus

Nimitystoimikunta ehdottaa, että hallituksen vuosipalkkiota korotetaan, koska se on ollut muuttumaton vuodesta 2011, ja että yhtiökokouksessa valittaville hallituksen jäsenille maksetaan vuoden 2017 varsinaiseen yhtiökokoukseen päättyvältä toimikaudelta seuraavat vuosipalkkiot: hallituksen puheenjohtajalle 40.000 (aikaisemmin 33.000) euroa vuodessa, varapuheenjohtajalle 32.000 (aikaisemmin 27.000) euroa vuodessa ja muille jäsenille 27.000 (aikaisemmin 22.000) euroa vuodessa.

Lisäksi hallituksen ja sen valiokuntien puheenjohtajille maksettaisiin vuoden 2015 varsinaisen yhtiökokouksen päättämällä tavalla 1.000 euron, varapuheenjohtajille 700 euron ja jäsenille 500 euron palkkio niistä hallituksen ja sen valiokuntien kokouksista, joihin he osallistuvat. Hallituksen jäsenten matkakulut ehdotetaan korvattaviksi yhtiön matkustusohjesäännön mukaisesti.

Hallituksen jäsen hankkii yhtiökokouksen päätöksen perusteella Alma Media Oyj:n osakkeita markkinoilta kaupankäynnissä säännellyllä markkinalla Helsingin Pörssissä muodostuvaan hintaan noin 40 prosentilla hänelle, ennakonpidätys huomioiden, suoritetusta hallituksen jäsenen vuosipalkkiosta. Osakkeiden hankinnan hallituksen jäsen on velvollinen tekemään kahden viikon kuluessa tammi-maaliskuun 2016 osavuosikatsauksen julkistuksesta tai, mikäli tämä ei olisi sisäpiirisäännökset huomioiden mahdollista, ensimmäisenä mahdollisena ajankohtana tämän jälkeen. Mikäli osakkeita ei esimerkiksi vireillä olevien sisäpiirihankkeiden vuoksi ole voitu hankkia vuoden 2016 loppuun mennessä, maksetaan vuosipalkkio rahana. Näin hankittuja osakkeita ei saa luovuttaa ennen kuin hallituksen jäsenyys on päättynyt. Yhtiö vastaa osakkeiden hankinnasta mahdollisesti aiheutuvasta varainsiirtoverosta.

Yllä olevat ehdotukset sisältyvät myös varsinaisen yhtiökokouksen kutsuun, joka julkaistaan myöhemmin.

Lisätietoja antaa:
Timo Aukia, puh. +358 400 764 363
Nimitystoimikunnan puheenjohtaja

Alma Media Oyj
Viestintä

Jakelu: NASDAQ Helsinki, keskeiset mediat, www.almamedia.fi

Alma Media lyhyesti

Alma Media on digitaalisiin palveluihin ja julkaisutoimintaan keskittyvä mediakonserni. Yhtiön tuotteet tarjoavat uutissisältöjen lisäksi hyötytietoa elämäntyylin, työuran sekä liiketoiminnan kehittämiseen. Alma Median palvelutarjonta on laajentunut Suomesta Pohjoismaihin, Baltiaan ja Keski-Eurooppaan. Vuonna 2014 yhtiössä työskenteli keskimäärin 1 830 ammattilaista (ilman jakajia), joista noin neljännes toimi Suomen ulkopuolella. Alma Median vuoden 2014 liikevaihto oli noin 295 miljoonaa euroa. Yhtiön osake noteerataan NASDAQ Helsingissä. Lue lisää: www.almamedia.fi.

  • Julkaistu: 22.1.2016, 13.51
  • Uutisen tyyppi: Pörssitiedote

Jaa artikkeli: