Alma Median varsinaisen yhtiökokouksen ja hallituksen päätökset

Alma Media Oyj  Pörssitiedote  17.3.2011 klo 16.30

 

ALMA MEDIAN VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN JA HALLITUKSEN PÄÄTÖKSET

 

Alma Media Oyj:n tänään 17.3.2011 pidetty varsinainen yhtiökokous vahvisti vuoden 2010 tilinpäätöksen ja myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle. Yhtiökokous päätti jakaa osinkoa 0,70 euroa osakkeelta. Hallituksen uusiksi jäseniksi valittiin Timo Aukia ja Petri Niemisvirta. Yhtiökokouksen jälkeen pitämässään järjestäytymiskokouksessa hallitus valitsi puheenjohtajakseen Seppo Paatelaisen.

 

Yhtiökokoukseen osallistui 222 osakkeenomistajaa, jotka edustivat 76 % kaikista osakkeista ja äänistä.

 

Osinko

 

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti maksaa tilikaudelta 2010 osinkoa 0,70 euroa osakkeelta. Osinko maksetaan 29.3.2011 sille, joka on merkitty täsmäytyspäivänä 22.3.2011 osakkeenomistajaksi Euroclear Finland Oy:n pitämään Alma Media Oyj:n osakasluetteloon.

 

Hallituksen jäsenten palkkiot

 

Yhtiökokous päätti hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan ehdotuksen mukaisesti korottaa hallituksen vuosipalkkiota. Vuosipalkkiot ovat olleet muuttumattomia vuodesta 2005. Hallituksen puheenjohtajalle päätettiin maksaa palkkiona 33 000 euroa (aiemmin 30 000 euroa), varapuheenjohtajalle 27 000 (24 000) euroa ja jäsenille 22 000 (20 000) euroa vuodessa. Hallituksen kokouspalkkiot pidettiin nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan ehdotuksen mukaisesti ennallaan.

 

Hallituksen jäsenten vuosipalkkiot maksetaan edelleen Alma Media Oyj:n osakkeina siten, että hallituksen jäsenille hankitaan heidän lukuunsa Alma Media Oyj:n osakkeita määrä, joka vastaa noin 40 % vuosipalkkion määrästä ja loppuosa maksetaan rahana ennakonpidätystä varten. Näin hankittuja osakkeita ei saa luovuttaa ennen kuin hallituksen jäsenyys on päättynyt. Mikäli osakkeita ei esimerkiksi vireillä olevien sisäpiirihankkeiden vuoksi ole voitu hankkia vuoden 2011 loppuun mennessä, maksetaan vuosipalkkio rahana.

 

Hallituksen kokoonpano

 

Yhtiökokous vahvisti hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan ehdotuksen mukaisesti hallituksen jäsenten lukumääräksi seitsemän (7).

 

Yhtiökokous valitsi hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan ehdotuksen mukaisesti hallituksen nykyisistä jäsenistä Seppo Paatelaisen, Kai Seikun, Erkki Soljan, Catharina Stackelberg-Hammarénin ja Harri Suutarin uudelleen toimikaudelle, joka jatkuu seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen loppuun saakka. Hallituksen uusiksi jäseniksi valittiin samaksi toimikaudeksi Timo Aukia ja Petri Niemisvirta.

 

Tilintarkastajan valinta ja palkkio

 

Hallituksen tarkastusvaliokunnan suosituksen mukaisesti tilintarkastajan palkkio päätettiin maksaa sovittuihin veloitusperusteisiin perustuvan laskun mukaan. KHT-yhteisö Ernst & Young Oy valittiin Alma Media Oyj:n tilintarkastajaksi tilikaudelle 2011.

 

Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista

 

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään osakeannista. Valtuutuksen perusteella voidaan antaa enintään 7.500.000 osaketta. Ehdotettu valtuutuksen enimmäismäärä vastaa noin 10 % yhtiön koko osakemäärästä. Osakeanti voidaan toteuttaa antamalla uusia osakkeita tai luovuttamalla yhtiön hallussa olevia osakkeita. Hallitus voi valtuutuksen perusteella päättää osakeannista suunnatusti eli osakkeenomistajien etuoikeudesta poiketen. Hallitus voi käyttää valtuutusta yhdessä tai useammassa erässä.

 

Hallitus voi käyttää valtuutusta yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi, omistuspohjan laajentamiseksi, yrityskauppojen tai muiden järjestelyiden rahoittamiseksi tai toteuttamiseksi tai muihin hallituksen päättämiin tarkoituksiin. Valtuutusta ei kuitenkaan saa käyttää yhtiön johdon tai avainhenkilöiden kannustinohjelmien toteuttamiseksi.
Valtuutus on voimassa 17.3.2013 saakka.

 

Hallituksen valtuuttaminen päättämään lahjoituksesta yleishyödyllisiin tarkoituksiin

 

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään enintään 150 000 euron suuruisesta lahjoituksesta yliopistoille tieteen ja taiteen tukemiseksi. Hallitus voi valtuutuksen perusteella päättää tarkemmin yhdestä tai useammasta lahjoituksen saavasta yliopistosta ja muista lahjoituksen ehdoista. Valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka, kuitenkin enintään 30.6.2012 saakka.

 

Hallituksen järjestäytyminen

 

Yhtiökokouksen jälkeen pitämässään järjestäytymiskokouksessa hallitus valitsi puheenjohtajakseen Seppo Paatelaisen ja varapuheenjohtajakseen Petri Niemisvirran.

 

Hallitus valitsi myös jäsenet valiokuntiinsa. Tarkastusvaliokunnan jäseniksi valittiin Timo Aukia, Kai Seikku, Catharina Stackelberg-Hammarén sekä Harri Suutari puheenjohtajaksi. Nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan jäseniksi valittiin Petri Niemisvirta, Erkki Solja sekä Seppo Paatelainen puheenjohtajaksi.

 

Hallitukseen valitut henkilöt on hallituksen toimesta arvioitu Timo Aukiaa, Petri Niemisvirtaa ja Seppo Paatelaista lukuun ottamatta riippumattomiksi yhtiöstä ja sen merkittävistä osakkeenomistajista. Edellä mainitut jäsenet on arvioitu riippumattomiksi yhtiöstä, mutta riippuvaisiksi sen merkittävistä osakkeenomistajista.

 

Hallituksen sihteeriksi valittiin Alma Media Oyj:n lakiasiainjohtaja Mikko Korttila.

 

ALMA MEDIA OYJ
Rauno Heinonen
viestintäjohtaja

 

 

Lisätietoja:
Rauno Heinonen, viestintäjohtaja, puh 010 665 2251

 

 

Alma Media lyhyesti

 

Alma Media on uudistuva mediayhtiö, jonka tunnetuimpia tuotteita ovat Aamulehti, Iltalehti, Kauppalehti ja Etuovi.com. Alma Mediassa työskentelee noin 2800 ammattilaista. Vuoden 2010 liikevaihto oli 311,4 miljoonaa euroa, ja liikevoitto 13,9 prosenttia liikevaihdosta. Alma Median osake (ALN1V) noteerataan NASDAQ OMX:n Helsingin pörssissä. Lue lisää: www.almamedia.fi/

 

  • Päivämäärä: 17.3.2011, 17:30
  • Uutisen tyyppi: Pörssitiedote

Jaa artikkeli: