Alma Median varsinaisen yhtiökokouksen ja hallituksen päätökset

Alma Media Oyj            Pörssitiedote                14.3.2013 klo 16.30

ALMA MEDIAN VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN JA HALLITUKSEN PÄÄTÖKSET

Alma Media Oyj:n tänään 14.3.2013 pidetty varsinainen yhtiökokous vahvisti vuoden 2012 tilinpäätöksen ja myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle. Yhtiökokous päätti jakaa osinkoa 0,10 euroa osakkeelta. Hallituksen uusiksi jäseniksi valittiin Perttu Rinta ja Niklas Herlin. Yhtiökokouksen jälkeisessä järjestäytymiskokouksessaan hallitus valitsi puheenjohtajakseen Harri Suutarin.

Yhtiökokoukseen osallistui 146 osakkeenomistajaa, jotka edustivat 74,3 % kaikista osakkeista ja äänistä.

Osinko

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti maksaa tilikaudelta 2012 osinkoa 0,10 euroa osakkeelta. Osinko maksetaan 26.3.2013 sille, joka on merkitty täsmäytyspäivänä 19.3.2013 osakkeenomistajaksi Euroclear Finland Oy:n pitämään Alma Media Oyj:n osakasluetteloon.

Ylikurssirahaston alentaminen

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti alentaa yhtiön taseen 31.12.2012 mukaista ylikurssirahastoa määrältään 419 295 759 euroa 100 000 000 eurolla, mikä siirretään yhtiön sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon. Yhtiön oma pääoma on kokonaisuudessaan sidottua omaa pääomaa, ja oman pääoman rakenteen ja voitonjaon kannalta on tarkoituksenmukaista muuttaa yhtiön pääomarakennetta niin, että sidotun oman pääoman osuus koko omasta pääomasta laskee. Ylikurssirahasto on yhtiön sidottua omaa pääomaa, minkä vuoksi ylikurssirahaston alentaminen edellyttää osakeyhtiölain mukaista kuulutusmenettelyä. Kaikista ylikurssirahaston alentamiseen liittyvistä käytännön toimenpiteistä päättää hallitus.

Hallituksen jäsenten palkkiot

Yhtiökokous päätti hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan ehdotuksen mukaisesti pitää hallituksen palkkiot ennallaan. Hallituksen puheenjohtajalle maksetaan palkkiona 33 000 euroa, varapuheenjohtajalle 27 000 euroa ja jäsenille 22 000 euroa vuodessa. Lisäksi hallituksen ja valiokuntien puheenjohtajille maksetaan 1 000 euron, varapuheenjohtajille 700 euron ja jäsenille 500 euron palkkio niistä hallituksen ja valiokuntien kokouksista, joihin he osallistuvat. Hallituksen jäsenten matkakulut korvataan yhtiön matkustusohjesäännön mukaisesti.

Hallituksen jäsenten vuosipalkkiot maksetaan Alma Media Oyj:n osakkeina siten, että hallituksen jäsen hankkii Alma Media Oyj:n osakkeita markkinoilta julkisessa kaupankäynnissä muodostuvaan hintaan noin 40 %:lla hallituksen jäsenen vuosipalkkiosta. Osakkeiden hankinnan hallituksen jäsen on velvollinen tekemään kahden viikon kuluessa tammi-maaliskuun 2013 osavuosikatsauksen julkistuksesta tai, mikäli tämä ei olisi sisäpiirisäännökset huomioiden mahdollista, ensimmäisenä mahdollisena ajankohtana tämän jälkeen. Mikäli osakkeita ei esimerkiksi vireillä olevien sisäpiirihankkeiden vuoksi ole voitu hankkia vuoden 2013 loppuun mennessä, maksetaan vuosipalkkio rahana. Näin hankittuja osakkeita ei saa luovuttaa ennen kuin hallituksen jäsenyys on päättynyt.

Hallituksen kokoonpano

Yhtiökokous vahvisti hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan ehdotuksen mukaisesti hallituksen jäsenten lukumääräksi kahdeksan (8).

Yhtiökokous valitsi hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan ehdotuksen mukaisesti hallituksen nykyisistä jäsenistä Timo Aukian, Petri Niemisvirran, Kai Seikun, Erkki Soljan, Catharina Stackelberg-Hammarénin ja Harri Suutarin uudelleen toimikaudelle, joka jatkuu seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen loppuun saakka. Hallituksen uusiksi jäseniksi valittiin samaksi toimikaudeksi Perttu Rinta ja Niklas Herlin.

Tilintarkastajan palkkio ja valinta

Hallituksen tarkastusvaliokunnan suosituksen mukaisesti tilintarkastajan palkkio päätettiin maksaa sovittujen veloitusperusteiden mukaisesti laskun mukaan. KHT-yhteisö Ernst & Young Oy valittiin Alma Media Oyj:n tilintarkastajaksi tilikaudelle 2013.

Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään osakeannista. Valtuutuksen perusteella voidaan antaa enintään 15 000 000 osaketta. Ehdotettu valtuutuksen enimmäismäärä vastaa noin 20 % yhtiön koko osakemäärästä. Osakeanti voidaan toteuttaa antamalla uusia osakkeita tai luovuttamalla yhtiön hallussa olevia osakkeita. Hallitus voi valtuutuksen perusteella päättää osakeannista suunnatusti eli osakkeenomistajien etuoikeudesta poiketen. Hallitus voi käyttää valtuutusta yhdessä tai useammassa erässä.

Hallitus voi käyttää valtuutusta yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi, omistuspohjan laajentamiseksi, yrityskauppojen tai muiden järjestelyiden rahoittamiseksi tai toteuttamiseksi tai muihin hallituksen päättämiin tarkoituksiin. Valtuutusta ei kuitenkaan saa käyttää yhtiön johdon tai avainhenkilöiden kannustinohjelmien toteuttamiseksi. Valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka, kuitenkin enintään 30.6.2014 saakka.

Hallituksen järjestäytyminen

Yhtiökokouksen jälkeen pitämässään järjestäytymiskokouksessa hallitus valitsi puheenjohtajakseen Harri Suutarin ja varapuheenjohtajakseen Petri Niemisvirran.

Hallitus valitsi myös jäsenet valiokuntiinsa.Tarkastusvaliokunnan jäseniksi valittiin Catharina Stackelberg-Hammarén ja Perttu Rinta sekä Kai Seikku puheenjohtajaksi. Nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan jäseniksi valittiin Petri Niemisvirta ja Erkki Solja sekä Timo Aukia puheenjohtajaksi.

Hallitukseen valitut henkilöt on hallituksen toimesta arvioitu Timo Aukiaa, Perttu Rintaa ja Niklas Herliniä lukuun ottamatta riippumattomiksi yhtiöstä ja sen merkittävistä osakkeenomistajista. Edellä mainitut jäsenet on arvioitu riippumattomiksi yhtiöstä, mutta riippuvaisiksi sen merkittävistä osakkeenomistajista. Timo Aukia toimii Ilkka-Yhtymä Oyj:n hallituksen varapuheenjohtajana, Perttu Rinta Ilkka-Yhtymä Oyj:n hallintoneuvoston varapuheenjohtajana ja Niklas Herlin Mariatorp Oy:n hallituksen puheenjohtajana.

Hallituksen sihteeriksi valittiin Alma Media Oyj:n lakiasiainjohtaja Mikko Korttila.

ALMA MEDIA OYJ
Rauno Heinonen
viestintäjohtaja

Lisätietoja:
Rauno Heinonen, viestintäjohtaja, puh 010 665 2251

Jakelu: NASDAQ OMX Helsinki
keskeiset tiedotusvälineet


Alma Media lyhyesti

Alma Media on digitaalisiin palveluihin ja julkaisutoimintaan keskittyvä mediakonserni. Yhtiön tuotteet tarjoavat uutissisältöjen lisäksi hyötytietoa elämäntyylin, työuran sekä liiketoiminnan kehittämiseen. Alma Median palvelutarjonta on laajentunut Suomesta Pohjoismaihin, Baltiaan ja Keski-Eurooppaan. Yhtiössä työskentelee noin 1 900 ammattilaista (ilman jakajia), joista yli 20 % toimii Suomen ulkopuolella. Alma Median vuoden 2012 liikevaihto oli noin 320 miljoonaa euroa. Yhtiön osake noteerataan NASDAQ OMX Helsingissä. Lue lisää: www.almamedia.fi

  • Päivämäärä: 14.3.2013, 17.30
  • Uutisen tyyppi: Pörssitiedote

Jaa artikkeli: