Alma Media Oyj:n yhtiökokouksen ja hallituksen päätökset

Alma Media Oyj  Pörssitiedote  11.3.2009 klo 17.25
 
ALMA MEDIA OYJ:N YHTIÖKOKOUKSEN JA HALLITUKSEN PÄÄTÖKSET
 
Alma Media Oyj:n varsinainen yhtiökokous vahvisti vuoden 2008 tilinpäätöksen ja myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle. Yhtiökokous päätti jakaa osinkoa 0,30 euroa osakkeelta. Lisäksi hallitus valtuutettiin päättämään mahdollisesta 0,20 euron osakekohtaisesta lisäosingosta. Yhtiökokoukseen osallistui 257 osakkeenomistajaa, jotka edustivat 67,27 % kaikista osakkeista ja äänistä.
 
Hallituksen kokoonpano
 
Hallituksen jäsenten lukumääräksi päätettiin kahdeksan. Yhtiökokous valitsi hallitukseen Lauri Helveen, Matti Kavetvuon, Kai Seikun, Erkki Soljan, Kari Stadighin ja Harri Suutarin uudelle toimikaudelle, joka jatkuu seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen loppuun saakka. Hallituksen uusiksi jäseniksi valittiin toimitusjohtaja Catharina Stackelberg-Hammarén ja vuorineuvos Seppo Paatelainen. Päätökset olivat hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan ehdotuksen mukaisia.
 
Hallituksen jäsenten palkkiot
 
Yhtiökokous päätti hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan ehdotuksen mukaan pitää palkkiot ennallaan. Hallituksen puheenjohtajalle maksetaan palkkiona 30 000 euroa, varapuheenjohtajalle 24 000 euroa ja jäsenille 20 000 euroa vuodessa. Lisäksi hallituksen ja valiokuntien puheenjohtajalle maksetaan 1 000 euron, varapuheenjohtajalle 700 euron ja jäsenelle 500 euron palkkio niistä hallituksen ja valiokuntien kokouksista, joihin he osallistuvat.
 
Hallituksen jäsenten vuosipalkkiot maksetaan osittain Alma Media Oyj:n osakkeina siten, että hallituksen jäsenille hankitaan heidän lukuunsa Alma Media Oyj:n osakkeita määrä, joka vastaa noin 40 % vuosipalkkion määrästä ja loppuosa maksetaan rahana ennakonpidätystä varten. Näin hankittuja osakkeita ei saa luovuttaa ennen kuin hallituksen jäsenyys on päättynyt.
 
Tilintarkastajan valinta ja palkkio
 
Alma Median tilintarkastajaksi tilikaudelle 2009 valittiin KHT-yhteisö Ernst & Young Oy. Tilintarkastajan palkkio päätettiin maksaa laskun mukaan.
 
Osingonjako
 
Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti maksaa tilivuodelta 2008 osinkoa 0,30 euroa osaketta kohden. Osinko maksetaan 25.3.2009 sille, joka on merkitty täsmäytyspäivänä 16.3.2009 osakkeenomistajaksi Suomen Arvopaperikeskus Oy:n pitämään Alma Media Oyj:n osakasluetteloon.
 
Lisäksi yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään enintään 0,20 euron lisäosingosta osaketta kohden. Lisäosinko voidaan jakaa yhdellä tai useammalla kerralla. Valtuutuksen perusteella osingon kokonaismäärä tilivuodelta 2008 on enintään 0,50 euroa osaketta kohden. Valtuutus sisältää hallituksen oikeuden päättää kaikista muista osingonjakoon liittyvistä ehdoista.
 
Optio-oikeudet
 
Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti jatkaa Alma Median johdon kannustus- ja sitouttamisjärjestelmää aiempien periaatteiden mukaisesti optio-ohjelmalla, ja päätti optio-oikeuksien antamisesta yhtiön ja sen tytäryhtiöiden avainhenkilöille vuosille 2009-2011.
 
Optio-oikeuksien määrä on yhteensä enintään 2.130.000 kappaletta ja ne oikeuttavat merkitsemään yhteensä enintään 2.130.000 yhtiön uutta tai sen hallussa olevaa osaketta.
 
Optio-oikeudet annetaan vastikkeetta. Nyt liikkeeseen laskettavien optio-oikeuksien perusteella merkittävien osakkeiden osuus on yhteensä enintään 2,8 % yhtiön kaikista osakkeista ja osakkeiden tuottamista äänistä mahdollisen osakemerkinnän jälkeen, jos merkinnässä annetaan uusia osakkeita.
 
Optio-oikeudella merkittävän osakkeen merkintähinta perustuu Alma Media Oyj:n osakkeen vallitsevaan markkinahintaan NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä huhtikuussa 2009, huhtikuussa 2010 ja huhtikuussa 2011.
 
Optio-oikeuksilla merkittävien osakkeiden merkintäaika on optio-oikeuksilla 2009A 1.4.2012-31.3.2014, optio-oikeuksilla 2009B 1.4.2013-31.3.2015 ja optio-oikeuksilla 2009C 1.4.2014-31.3.2016.
Hallitus päättää optio-oikeuksien jakamisesta vuosina 2009, 2010 ja 2011.
 
Omien osakkeiden hankinta
 
Yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen hankkimaan 3 730 600 kpl (noin 5 %) Alma Median omaa osaketta. Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen asti.
 
Ehdotus erityisen tarkastuksen suorittamisesta
 
Oy Herttaässä Ab, joka omistaa yli 10 % Alma Median osakkeista, ehdotti yhtiökokoukselle erityisen tarkastuksen toimittamista Alma Median hallinnosta ja kirjanpidosta tilikausilta 2006, 2007 ja 2008 sekä kuluvalta tilikaudelta. Yhtiökokous käsitteli ehdotuksen, ja koska Herttaässän omistusosuus Alma Mediassa ylittää 10 % kaikista osakkeista, ehdotus kirjattiin kokouspöytäkirjaan. Osakkeenomistaja voi hakea yhtiön kotipaikkakunnan lääninhallitukselta erityisen tarkastuksen toimittamista. Hakemus lääninhallitukselle on tehtävä kuukauden kuluessa yhtiökokouksesta.
 
Hallituksen järjestäytyminen
 
Yhtiökokouksen jälkeen pitämässään järjestäytymiskokouksessa hallitus valitsi puheenjohtajakseen Kari Stadighin ja varapuheenjohtajakseen Seppo Paatelaisen.
 
Hallitus valitsi myös jäsenet valiokuntiinsa. Tarkastusvaliokunnan jäseniksi valittiin Kai Seikku, Erkki Solja, Catharina Stackelberg-Hammarén sekä Harri Suutari. Nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan jäseniksi valittiin Kari Stadigh, Seppo Paatelainen sekä Lauri Helve.
 
Hallitukseen valitut henkilöt todettiin riippumattomiksi yhtiöstä ja sen merkittävistä osakkeenomistajista. Hallituksen sihteeriksi valittiin Alma Media Oyj:n lakiasiainjohtaja Mikko Korttila.
 
ALMA MEDIA OYJ
 
Rauno Heinonen
Johtaja, konserniviestintä ja sijoittajasuhteet
p. 010 665 2251
 
Jakelu:
 
NASDAQ OMX Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
 
 
Alma Media lyhyesti
 
Alma Media on kannattavasti kasvava, uudistuva ja kansainvälistyvä yhtiö, joka investoi sanomalehtiin ja verkkomediaan. Tunnetuimmat tuotteet ovat Aamulehti, Iltalehti, Kauppalehti ja Etuovi.com.
 
Vuoden 2008 liikevaihto oli 341 miljoonaa euroa, ja liikevoittoa kertyi yli 14 prosenttia liikevaihdosta. Yhtiön osake (ALN1V) noteerataan NASDAQ OMX:n Helsingin pörssissä.
 
  • Julkaistu: 11.3.2009, 18.25
  • Uutisen tyyppi: Pörssitiedote

Jaa artikkeli: