66% mainostajista* aikoo lisätä
panoksia sisältömarkkinointiin tulevan vuoden aikana

Sisältömarkkinointi kasvaa, koska tulosta tulee. Tuore sisältömarkkinoinnin tilaa tarkasteleva tutkimus kuvaa markkinan vasta kehittyvän. Käsitteet ovat vakiintumattomat, kuten myös mittaristo. Kokeiluja tehdään paljon ja sisältömarkkinointi hakee paikkaansa yrityksen markkinointisrategiassa. 

Mikä nyt muuttuu?

Tutkimuksen tulosten perusteella yhä useampimarkkinoija hakee jatkuvasti lisää vaikuttavuutta markkinointiinsa. Turhuudesta pyritään eroon ja kohdentaminen tuo tehokkuutta. Vuorovaikutus on keskiössä ja digitaalisessa ympäristössä keskusteluyhteys yrityksen ja asiakkaan välillä syntyy sisältö-markkinoinnilla luontevasti. Yksittäisistä kampanjoista siirrytään kohti yhä kokonaisvaltaisempaa markkinointia, johon myös some-kanavat integroituvat. Videosisällöt lisääntyvät markkinoinnin muotona, ja kiinnostava yritystarina tai palvelun käyttöä opastava video on tehokas viestinviejä.

Mitä menestykseen tarvitaan?

Menestyksen avaimena vastauksissa korostui sisällön ja yrityksen liiketoiminnan välisen vahvan linkin syntyminen. Sisältömarkkinointi tuo tulosta, kun tekeminen tekeminen on jatkuvaa ja systemaattista. Tämä edellyttää kykyä mitata ja analysoida toteutuksia sekä tilanneherkkyyttä; ketteryyttä ja reagointikykyä kun tarve muuttaa ratkaisua. Sisältömarkkinoinnin ROI:ia halutaan mitata pitkäjänteisesti, sisällöntuotannon tulee olla laadukasta, silti kustannustehokasta ja kanavalintoja tulee arvioida kriittisesti, jotta viesti ja yleisö kohtaavat. Osaavat kumppanit ovat avainasemassa.

Miten sisältömarkkinointia mitataan? 

Koska sisältömarkkinointi nähtiin pitkäjänteisenä prosessina, vastauksissa korostuivat liiketoiminnalliset mittarit, kuten myynti, eurot, markkinaosuus ja uudet asiakkaat. Tärkeinä mittareina nähtiin myös asiakkaan elinkaareen kytkeytyvät mittauspisteet, asiakkaan tavoittaminen ostopolun eri vaiheissa (kiinnostus, harkinta, valinta, suosittelu). Ostopolun alkupäässä mittareina toimii liikenteen määrä ja
sisällön lukijamäärä, mutta sitoutumisesta markkinoijan tarjoomaan kertoo vasta konversio, tykkäykset, jaot, kommentit ja suosittelu.

Almassa suunnittelemme ja tuotamme asiakkaillemme useita erilaisia sisältömarkkinoinnin ratkaisuja. Tutustu vaihtoehtoihin ja kysy meiltä lisää, niin suunnitellaan yhdessä yrityksellesi toimivin ratkaisu. 

*Asiakasymmärrystoimisto Kopla ja Alma Mediaratkaisut yhdessä toteuttivat sisältömarkkinoinnin tilaa tarkastelevan tutkimuksen markkinoijien keskuudessa maaliskuussa 2016. Vastaajina olivat sisältömarkkinoinnin eri muotoja markkinoinnissaan käyttäneet mainostajat sekä mediatoimistojen ja viestintätoimistojen ammattilaiset. Tutkimuksen syvähaastattelut suoritettiin ensin (n=8), ja
esiinnousseita teemoja täydennettiin mobiilikyselyn vastauksilla (n=50). 

Tutustu sisältömarkkinoinnin mahdollisuuksiin Almassa ja kysy meiltä lisää onnistumisista.