Alma Media > Mainostajat > Artikkelit > Alma Talent kesäedut 2016 > Alma Talent kaupallisia liitteitä koskeva ohjeistus

Liite yleisiin myyntiehtoihin – kaupallisia liitteitä koskeva ohjeistus

Tässä ohjeistuksessa sovittuja ehtoja sovelletaan kaupallisiin liitteisiin (”Julkaisu”), joita Alma Media Oyj:n tai sen konserniyhtiön (”Alma Media”) yhteistyökumppani (”Asiakas”) tuottaa julkaistavaksi Alma Median sanoma- ja aikakauslehtien (”Lehti”) välissä.

Julkaisun nimi ja teema

Asiakkaan tulee hyväksyttää suunnittelemansa Julkaisun nimet ja teemat Lehden päätoimittajalla kirjallisesti ennen Asiakkaan ja Alma Median välisen sopimuksen syntymistä. Asiakkaalla on oikeus muuttaa Julkaisun nimeä edellyttäen, että Lehti on antanut muutokseen suostumuksensa vähintään kaksi kuukautta ennen Julkaisun julkaisupäivää.

Julkaisun sisältö, hyväksyminen ja toimittaminen painoon

Asiakas vastaa siitä, että Julkaisu ja sen sisältö ovat lain, hyvien tapojen sekä julkaisutoimintaa koskevien itsesääntelyohjeiden mukaista.

Julkaisun tulee erota fontiltaan ja muulta ulkoasultaan Lehden kirjasimesta ja ulkoasusta. Asiakas on ilmoitettava Julkaisun kannessa selkeästi Julkaisun julkaisijana.

Asiakas lähettää Julkaisun vedoksen kokonaisuudessaan Lehden päätoimittajan hyväksyttäväksi vähintään kolme arkipäivää ennen Julkaisun painoon toimittamista. Asiakas sitoutuu tekemään kustannuksellaan Lehden edellyttämät perustellut muutokset Julkaisuun.

Asiakkaalla ei ole oikeutta luovuttaa eikä tarjota Julkaisun ilmoituspaikkoja kolmannen osapuolen (ml. Asiakkaan konserniyhtiöt ja osakkuusyhtiöt) jälleenmyyntiin eikä käyttää ilmoituspaikkojen myyntiin alihankkijoita ilman Alma Median etukäteistä kirjallista suostumusta.

Asiakkaalla ei ole oikeutta tarjota Julkaisun ilmoituspaikkoja yritystapahtumia järjestäville toimijoille ilman Alma Median etukäteistä kirjallista suostumusta.

Asiakas toimittaa Julkaisun Lehden painoon liittämisvalmiina Alma Median ohjeiden mukaisesti.

Julkaisua koskeva markkinointiviestintä

Asiakkaan markkinointiviestinnässä, jossa viitataan Asiakkaan ja Alma Median väliseen, Julkaisua koskevaan yhteistyöhön, tulee noudattaa Alma Median kulloinkin Asiakkaalle antamia ohjeita. Ellei Alma Media ole antanut muita ohjeita, Asiakkaan tulee esittää markkinointiviestissään seuraava ilmoitus:

Asiakas tuottaa ilmoitusliitteitä, jotka jaellaan lehden välissä liitteinä ja vastaa itse tuottamiensa liitteiden sisällöstä. Ilmoitusliitepaikan hankkimisen lisäksi Asiakkaalla ei ole muuta yhteyttä Alma Median julkaisuun tai sen kustantajaan.

Julkaisun peruuttaminen tai siirtäminen

Mikäli Asiakas haluaa perustellusta, Asiakkaasta riippumattomasta syystä peruuttaa varatun Julkaisun tai muuttaa sen julkaisuajankohtaa, Asiakkaan tulee ilmoittaa peruutuksesta tai siirrosta Alma Medialle viimeistään kahta kuukautta ennen Julkaisun suunniteltua ilmestymispäivää. Alma Medialla on tällöin oikeus perustellusta syystä purkaa Julkaisua koskeva sopimus. Em. ajankohtaa myöhemmät peruutukset tai siirrot eivät ole mahdollisia, ja Alma Medialla on oikeus laskuttaa Julkaisu täysimääräisesti peruutuksesta tai siirrosta huolimatta.

Julkaisun laskutus

Alma Media laskuttaa Julkaisun Asiakkaalta yksi kuukausi ennen kunkin Julkaisun suunniteltua ilmestymispäivää. Maksuehto on 14 päivää netto.

Muut ehdot

Alma Medialla on oikeus purkaa Julkaisua koskeva sopimus välittömästi, mikäli Asiakas toimii tämän ohjeistuksen vastaisesti. Asiakas vastaa vahingoista, jotka aiheutuvat Alma Medialle Asiakkaan tämän ohjeistuksen vastaisesta toiminnasta.

Tähän ohjeistukseen sovelletaan täydentävästi Alma Median yleisiä myyntiehtoja, joihin Asiakas vakuuttaa tutustuneensa.

Tämä ohjeistus tulee voimaan 1.5.2017 ja on voimassa toistaiseksi.

Alma Medialla on oikeus muuttaa tämän ohjeistuksen sisältöä ilmoittamalla muutoksesta Asiakkaalle etukäteen.