Alma Media > Tiedotteet > Pörssitiedote > Kutsu Alma Median yhtiökokoukseen

Kutsu Alma Median yhtiökokoukseen

Alma Media Oyj Pörssitiedote   14.02.2018 klo 8.15

KUTSU ALMA MEDIANYHTIÖKOKOUKSEEN  

Alma Media Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään keskiviikkona 14.3.2018 kello 12.00 Pörssitalon Pörssisalissa, osoite Fabianinkatu 14, Helsinki. Kokoukseen ilmoittautuneiden vastaanottaminen ja äänestyslippujen jakaminen sekä kahvitarjoilu aloitetaan klo 11.00.  

A. Yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat  

  

Yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat asiat:  

  

 1. 1.         Kokouksen avaaminen  

  

 1. 2.        Kokouksen järjestäytyminen  

  

 1. 3.         Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen  

  

 1. 4.        Kokouksen laillisuuden toteaminen  

  

 1. 5.        Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen  

  

 1. 6.        Vuoden 2017 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen  

  

Toimitusjohtajan katsauksen esittäminen  

  

 1. 7.         Tilinpäätöksen vahvistaminen  

  

 1. 8.        Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen  

  

Hallitus ehdottaa, että osinkoa tilikaudelta 2017 maksetaan 0,24 euroa osakkeelta.  Osinko maksetaan sille, joka on merkitty osingonmaksun täsmäytyspäivänä 16.3.2018 osakkeenomistajaksi Euroclear Finland Oy:n pitämään Alma Media Oyj:n osakasluetteloon. Hallitus ehdottaa, että osinko maksetaan 23.3.2018.  

  

 1. 9.        Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle  

  

 1. 10.    Hallituksen jäsenten palkkioista ja matkakustannusten korvaamisesta päättäminen  

  

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa, että palkkiot pysyvät ennallaan, ja että yhtiökokouksessa valittaville hallituksen jäsenille maksetaan vuoden 2019 varsinaiseen yhtiökokoukseen päättyvältä toimikaudelta seuraavat vuosipalkkiot: hallituksen puheenjohtajalle 40.000 euroa vuodessa, varapuheenjohtajalle 32.000 euroa vuodessa ja muille jäsenille 27.000 euroa vuodessa.  

  

Lisäksi hallituksen ja sen valiokuntien puheenjohtajille maksettaisiin vuoden 2016 varsinaisen yhtiökokouksen päättämällä tavalla 1.000 euron, varapuheenjohtajille 700 euron ja jäsenille 500 euron palkkio niistä hallituksen ja sen valiokuntien kokouksista, joihin he osallistuvat. Hallituksen jäsenten matkakulut ehdotetaan korvattaviksi yhtiön matkustusohjesäännön mukaisesti.  

Yllä ehdotetut kokouspalkkiot ehdotetaan maksettavaksi kustakin kokouksesta

            kaksinkertaisena (i) Suomen ulkopuolella Euroopassa asuville henkilöille ja (ii) Suomen ulkopuolella Euroopassa pidetyistä kokouksista; sekä

            kolminkertaisena (i) Euroopan ulkopuolella asuville henkilöille tai (ii) Euroopan ulkopuolella pidetyistä kokouksista.

Hallituksen jäsen hankkii yhtiökokouksen päätöksen perusteella Alma Media Oyj:n osakkeita markkinoilta kaupankäynnissä säännellyllä markkinalla Helsingin Pörssissä muodostuvaan hintaan noin 40 prosentilla hänelle, ennakonpidätys huomioiden, suoritetusta hallituksen jäsenen vuosipalkkiosta. Osakkeiden hankinnan hallituksen jäsen on velvollinen tekemään kahden viikon kuluessa tammi-maaliskuun 2018 osavuosikatsauksen julkistuksesta tai, mikäli tämä ei olisi sisäpiirisäännökset huomioiden mahdollista, ensimmäisenä mahdollisena ajankohtana tämän jälkeen. Mikäli osakkeita ei esimerkiksi vireillä olevien sisäpiirihankkeiden vuoksi ole voitu hankkia vuoden 2018 loppuun mennessä, maksetaan vuosipalkkio rahana. Näin hankittuja osakkeita ei saa luovuttaa ennen kuin hallituksen jäsenyys on päättynyt. Yhtiö vastaa osakkeiden hankinnasta mahdollisesti aiheutuvasta varainsiirtoverosta.  

   

 1. 11.     Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen  

  

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa hallituksen jäsenten lukumääräksi

kahdeksan (8).  

  

 1. 12.    Hallituksen jäsenten valitseminen  

  

Hallituksen nykyisistä jäsenistä Harri Suutari ja Mitti Storckovius ovat ilmoittaneet, etteivät he ole enää käytettävissä Alma Media Oyj:n hallituksen jäseniksi.

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa, että hallituksen varsinaisiksi jäseniksi valitaan uudelleen toimikaudelle, joka jatkuu seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen loppuun saakka hallituksen nykyiset jäsenet: Esa Lager, Petri Niemisvirta, Matti Korkiatupa ja Catharina Stackelberg-Hammarén ja että samaksi toimikaudeksi valitaan uusiksi hallituksen jäseniksi Peter Immonen, Alexander Lindholm, Heike Tyler ja Päivi Rekonen. Nimitystoimikunta ehdottaa lisäksi, että Petri Niemisvirta toimisi hallituksen puheenjohtajana ja Catharina Stackelberg-Hammarén hallituksen varapuheenjohtajana.

Peter Immonen (s. 1959, kauppatieteiden maisteri) on toiminut WIP Asset Management Oy:n hallituksen puheenjohtaja vuodesta 2005. Immonen on Mariatorp Oy:n, Wipunen varainhallinta Oy:n, Dasos Capital Oy:n ja Finsilva Oyj:n hallituksen jäsen.

Alexander Lindholm (s. 1969, BBA) on toiminut Otava-konsernin toimitusjohtajana vuodesta 2010. Lindholm on Otava Oy:n hallituksen jäsen sekä Yhtyneet Kuvalehdet Oy:n/Otavamedia Oy:n, Kustannusosakeyhtiö Otavan, Suomalainen Kirjakauppa Oy:n, NettiX Oy:n ja Kirjavälitys Oy:n hallituksen puheenjohtaja. Hän toimii myös Mediapoolin johtoryhmän puheenjohtajana.

Heike Tyler (s. 1969, maisterin tutkinto germaanisesta ja slaavilaisesta kirjallisuudesta, MBA (HBS/ IMD)) on toiminut yrittäjänä, neuvonantajana ja sijoittajana digialan startup-yrityksissä vuodesta 2016. Tyler on aiemmin toiminut mm. Sanoma Media Russia and CEE:n toimitusjohtajana ja Sanoma Oyj:n johtoryhmän jäsenenä.

Päivi Rekonen (s. 1969, kauppatieteiden ja yhteiskuntatieteiden maisteri) on toiminut itsenäisenä johdon strategisena neuvonantajana vuodesta 2018. Aiemmin hän toimi teknologiajohtajana UBS:llä. Rekonen on F-Securen hallituksen jäsen.

Nykyisten jäsenten henkilötiedot ja luottamustehtävät on esitetty yhtiön Internet-sivuilla http://www.almamedia.fi/sijoittajat/hallinnointi/hallitus. 

Kaikki hallituksen jäseniksi ehdotetut henkilöt ovat antaneet suostumuksensa valintaan.

Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotusta ovat ilmoittaneet kannattavansa osakkeenomistajat, jotka edustavat yli puolta yhtiön osakkeista ja niiden tuottamista äänistä. 

 1. 13.     Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen  

  

Hallituksen tarkastusvaliokunnan suosituksen mukaisesti hallitus ehdottaa, että tilintarkastajan palkkio maksetaan yhtiön hyväksymän laskun mukaan.  

  

 1. 14.    Tilintarkastajien lukumäärästä päättäminen

Hallituksen tarkastusvaliokunnan suosituksen mukaisesti hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valitsee yhtiölle yhden tilintarkastajan tilikaudelle 2018.

 1. 15.    Tilintarkastajan valitseminen 

  

Hallituksen tarkastusvaliokunnan suosituksen mukaisesti hallitus ehdottaa, että tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy valitaan yhtiön tilintarkastajaksi tilikaudelle 2018.  
 

 1. 16.    Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta  

  

Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään enintään 824.000 osakkeen hankkimisesta yhdessä tai useammassa erässä. Ehdotettu valtuutuksen enimmäismäärä on noin yksi ( 1 ) prosentti yhtiön koko osakemäärästä. Osakkeet hankitaan yhtiön vapaalla omalla pääomalla säännellyllä markkinalla Nasdaq Helsinki Oy:n järjestämässä kaupankäynnissä sen sääntöjen ja ohjeiden mukaisesti, minkä vuoksi hankinta tapahtuu suunnatusti eli muuten kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa. Osakkeiden hankkimisesta maksettavan vastikkeen tulee perustua yhtiön osakkeen hintaan säännellyllä markkinalla siten, että hankittavien osakkeiden vähimmäishinta on osakkeen alin säännellyllä markkinalla noteerattu markkinahinta valtuutuksen voimassaoloaikana ja enimmäishinta vastaavasti osakkeen korkein säännellyllä markkinalla noteerattu markkinahinta valtuutuksen voimassaoloaikana. Osakkeita voidaan hankkia yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi, yrityskauppojen tai muiden järjestelyjen rahoittamiseksi tai toteuttamiseksi tai johdon tai avainhenkilöiden kannustinohjelmien toteuttamiseksi tai muutoin edelleen luovutettaviksi tai mitätöitäviksi. Valtuutuksen ehdotetaan olevan voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka, kuitenkin enintään 30.6.2019 saakka.   

  

 1. 17.     Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden luovuttamisesta  

  

Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään osakeannista omia osakkeita luovuttamalla. Valtuutuksen perusteella voidaan antaa enintään 824.000 osaketta. Ehdotettu valtuutuksen enimmäismäärä vastaa noin yhtä (1) prosenttia yhtiön koko osakemäärästä. Hallitus voi valtuutuksen perusteella päättää osakeannista suunnatusti eli osakkeenomistajien etuoikeudesta poiketen. Hallitus voi käyttää valtuutusta yhdessä tai useammassa erässä. Hallitus voi käyttää valtuutusta yhtiön johdon tai avainhenkilöiden kannustinohjelmien toteuttamiseksi.  

  

Valtuutuksen ehdotetaan olevan voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka, kuitenkin enintään 30.6.2019 saakka. Tämä valtuutus kumoaa varsinaisessa yhtiökokouksessa 22.3.2017 päätetyn vastaavan osakeantivaltuutuksen.  

  

 1. 18.    Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista  

  

Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään osakeannista. Valtuutuksen perusteella voidaan antaa enintään 16.500.000 osaketta. Ehdotettu valtuutuksen enimmäismäärä vastaa noin 20 prosenttia yhtiön koko osakemäärästä. Osakeanti voidaan toteuttaa antamalla uusia osakkeita tai luovuttamalla yhtiön hallussa olevia osakkeita. Hallitus voi valtuutuksen perusteella päättää osakeannista suunnatusti eli osakkeenomistajien etuoikeudesta poiketen. Hallitus voi käyttää valtuutusta yhdessä tai useammassa erässä.   

   

Hallitus voi käyttää valtuutusta yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi, omistuspohjan laajentamiseksi, yrityskauppojen tai muiden järjestelyiden rahoittamiseksi tai toteuttamiseksi tai muihin hallituksen päättämiin tarkoituksiin. Valtuutusta ei kuitenkaan saa käyttää yhtiön johdon tai avainhenkilöiden kannustinohjelmien toteuttamiseksi.  

  

Valtuutuksen ehdotetaan olevan voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka, kuitenkin enintään 30.6.2019 saakka. Tämä valtuutus kumoaa varsinaisessa yhtiökokouksessa 22.3.2017 päätetyn vastaavan osakeantivaltuutuksen, mutta ei edellä kohdassa 17 ehdotettua osakeantivaltuutusta.  

  

 1. 19.     Lahjoitukset yleishyödylliseen tarkoitukseen   

  

Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään enintään yhteensä 500 euron suuruisista lahjoituksista korkeakouluille ja yliopistoille vuosien 2018–2019 aikana hallituksen päättäessä lahjoitusten tarkemmista ehdoista.

 1. 20.   Menettämisseuraamuksesta päättäminen 

Kun Alma Media Oyj:n osakkeet liitettiin arvo-osuusjärjestelmään 3.2.2005, osakkeenomistajien tuli pyytää osakkeidensa kirjaamista arvo-osuustililleen vanhan osakeyhtiölain (734/1978) 3 a luvun 2 §:n tarkoittamaan ilmoittautumispäivään 3.2.2005 mennessä. Vanhan osakeyhtiölain (734/1978) 3 a luvun 3 §:n mukaisesti arvopaperikeskus avasi yhtiön nimissä yhteisen arvo-osuustilin niille osakkeenomistajille, jotka eivät pyytäneet osakkeidensa kirjaamista edellä mainittuun ilmoittautumispäivään mennessä.

Nykyisen osakeyhtiölain voimaanpanosta annetun lain (625/2006) 8 §:n 2 momentin mukaan yhtiökokous voi nykyisen osakeyhtiölain (624/2006) 3 luvun 14 a §:n 3 momentissa tarkoitetulla tavalla päättää, yhteisellä arvo-osuustilillä olevia osakkeita koskien, oikeuden arvo-osuusjärjestelmään kuuluvaan osakkeeseen ja siihen perustuvien oikeuksien menettämisestä sen jälkeen, kun kymmenen vuotta on kulunut ilmoittautumispäivästä ja nykyisen osakeyhtiölain voimaantulosta. Nykyinen osakeyhtiölaki tuli voimaan 1.9.2006.

Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous päättää yhteisellä arvo-osuustilillä olevien osakkeiden ja niihin perustuvien oikeuksien menettämisestä. Menettämisseuraamus koskisi osakeyhtiölain 3 luvun 14 a §:n 3 momentin mukaisesti niitä yhteistilillä olevia osakkeita, joiden osalta osakeoikeuksien kirjaamista osakkeenomistajan osoittamalle arvo-osuustilille ei ole pätevästi vaadittu ennen asiaa koskevaa yhtiökokouksen päätöstä 14.3.2018 kello 12.00. Ehdotus koskee siten enimmillään tämän yhtiökokouskutsun päivämääränä yhteistilille kirjattuja Alma Media Oyj:n 198.658 osaketta, jotka ovat paperimuotoisina osakkeenomistajan hallussa. Edellä tarkoitetusta osakemäärästä vähennetään se määrä osakkeita, joiden osalta osakkeenomistaja on pätevästi vaatinut kirjaamista osakkeenomistajan osoittamalle arvo-osuustilille viimeistään 14.3.2018 kello 12.00 ja joita koskeva jälkivaihtovaatimus tulee täydelliseksi viimeistään 30.9.2018. Mikäli yhtiökokous päättää kyseisten osakkeiden ja niihin perustuvien oikeuksien menettämisestä, menetettyihin osakkeisiin sovelletaan osakeyhtiölain 3 luvun 14 a §:n 3 momentin mukaisesti yhtiön hallussa olevia omia osakkeita koskevia säännöksiä. Hallitus näin ollen ehdottaa, että menetettyjä osakkeita voidaan käyttää johdon tai avainhenkilöiden kannustinohjelmien toteuttamisessa kohdassa 17 tarkoitetulla tavalla, tai osakkeet voidaan mitätöidä. Edelleen hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen ryhtymään kaikkiin päätöksen edellyttämiin toimenpiteisiin.

 1. 21.     Yhtiöjärjestyksen muuttaminen 

Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous päättää yhtiöjärjestyksen muuttamisesta siten, että yhtiöjärjestyksen kohdassa 7 huomioitaisiin uuden tilintarkastuslain (1141/2015) voimaantulon aiheuttamat muutokset, ja että kohtaa 8 muutettaisiin vastaamaan markkinakäytäntöä. 

Uuden tilintarkastuslain mukaisesti tilintarkastajien valvonnasta vastaa 1.1.2016 lähtien Patentti- ja rekisterihallituksen Tilintarkastusvalvonta. Yhtiöjärjestyksen kohdan 7 ensimmäistä kappaletta ehdotetaan siten muutettavaksi kuulumaan seuraavasti:

”Yhtiön tilien ja hallinnon tarkastamista varten on valittava vähintään yksi (1) varsinainen tilintarkastaja ja yksi (1) varatilintarkastaja. Tilintarkastajaksi voidaan valita myös tilintarkastusyhteisö. Mikäli tilintarkastajaksi valitaan Patentti- ja rekisterihallituksen tilintarkastajarekisteriin merkitty tilintarkastusyhteisö, jonka päävastuullinen tilintarkastaja on KHT-tilintarkastaja, ei varatilintarkastajaa tarvitse valita.”

Yhtiöjärjestyksen kohtaa 8 ehdotetaan muutettavan siten, että yhtiö voisi julkaista kutsun yhtiökokoukseen voimassa olevan yhtiöjärjestyksen sallimien tapojen lisäksi markkinakäytännön mukaisesti vain omilla internetsivuillaan. Kohdan 8 ensimmäistä kappaletta ehdotetaan muutettavaksi kuulumaan seuraavasti:

”Kutsu yhtiökokoukseen on julkaistava vähintään kolmessa yhtiön tai sen tytäryhtiön julkaisemassa sanomalehdessä tai yhtiön internetsivuilla tai toimitettava osakkeenomistajille kirjatussa kirjeessä aikaisintaan kolme (3) kuukautta ja viimeistään kolme (3) viikkoa ennen kokouspäivää. Yhtiökokouskutsu on kuitenkin toimitettava vähintään yhdeksän (9) päivää ennen yhtiökokouksen täsmäytyspäivää.”

 1. 22.    Kokouksen päättäminen   

   

B. Yhtiökokousasiakirjat  

  

Edellä mainitut yhtiökokouksen asialistalla olevat päätösehdotukset sekä tämä kokouskutsu ovat saatavilla Alma Media Oyj:n internet-sivuilla osoitteessa http://www.almamedia.fi/sijoittajat/hallinnointi/yhtiökokous/2018. Alma Media Oyj:n tilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus ovat saatavilla mainituilla internet-sivuilla viimeistään 21.2.2018. Päätösehdotukset ja muut edellä mainitut asiakirjat ovat myös saatavilla yhtiökokouksessa ja niistä sekä tästä kokouskutsusta lähetetään pyydettäessä jäljennökset osakkeenomistajille. Yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävillä edellä mainituilla internet-sivuilla viimeistään 28.3.2018 alkaen.  

  

C. Ohjeita kokoukseen osallistujille  

  

1. Osakasluetteloon merkitty osakkeenomistaja  

  

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on 2.3.2018 rekisteröity Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty hänen henkilökohtaiselle suomalaiselle arvo-osuustililleen, on rekisteröity yhtiön osakasluetteloon.  

  

Yhtiön osakasluetteloon merkityn osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittautua viimeistään 9.3.2018 klo 16.00, mihin mennessä ilmoittautumisen on oltava perillä yhtiössä.  Yhtiökokoukseen voi ilmoittautua 16.2.2018 klo 9.00 alkaen: 

  

a.        internet-sivujen http://www.almamedia.fi/sijoittajat/hallinnointi/yhtiökokous/2018 kautta tai sähköpostitse osoitteeseen yhtiokokous@almamedia.fi  

b.        puhelimitse numeroon 010 665 2220 arkipäivisin maanantaista perjantaihin klo 9.00–16.00  
c.         kirjeitse osoitteeseen Alma Media Oyj, Sirpa Jyräsalo, PL 140, 00101 Helsinki.  

  

Ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa osakkeenomistajan nimi, henkilötunnus, osoite, puhelinnumero sekä mahdollisen avustajan tai asiamiehen nimi ja asiamiehen henkilötunnus. Osakkeenomistajien Alma Media Oyj:lle luovuttamia henkilötietoja käytetään vain yhtiökokouksen ja siihen liittyvien tarpeellisten rekisteröintien käsittelyn yhteydessä.  

  

Osakkeenomistajan, hänen edustajansa tai asiamiehensä tulee kokouspaikalla tarvittaessa pystyä osoittamaan henkilöllisyytensä ja/tai edustamisoikeutensa.  

  

2. Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja  

  

Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajalla on oikeus osallistua yhtiökokoukseen niiden osakkeiden nojalla, joiden perusteella hänellä olisi oikeus olla merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon 2.3.2018. Osallistuminen edellyttää lisäksi, että osakkeenomistaja on näiden osakkeiden nojalla tilapäisesti merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon viimeistään 9.3.2018 klo 10.00 mennessä. Hallintarekisteriin merkittyjen osakkeiden osalta tämä katsotaan ilmoittautumiseksi yhtiökokoukseen.  

  

Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehotetaan pyytämään hyvissä ajoin omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet koskien tilapäistä rekisteröitymistä osakasluetteloon, valtakirjojen antamista ja ilmoittautumista yhtiökokoukseen. Omaisuudenhoitajan tilinhoitajan tulee ilmoittaa hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja, joka haluaa osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen, merkittäväksi tilapäisesti yhtiön osakasluetteloon viimeistään edellä mainittuun ajankohtaan mennessä.  

  

Lisätietoja on saatavilla myös yhtiön internet-sivuilla osoitteessa http://www.almamedia.fi/sijoittajat/hallinnointi/yhtiökokous/2018.   

  

3. Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat  

  

Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan asiamiehen välityksellä. Osakkeenomistajan asiamiehen on esitettävä päivätty valtakirja tai hänen on muuten luotettavalla tavalla osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan osakkeenomistajaa. Mikäli osakkeenomistaja osallistuu yhtiökokoukseen usean asiamiehen välityksellä, jotka edustavat osakkeenomistajaa eri arvopaperitileillä olevilla osakkeilla, on ilmoittautumisen yhteydessä ilmoitettava osakkeet, joiden perusteella kukin asiamies edustaa osakkeenomistajaa.  

  

Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan alkuperäisinä osoitteeseen Alma Media Oyj,   

Sirpa Jyräsalo, PL 140, 00101 Helsinki ennen ilmoittautumisajan päättymistä.  

  

4. Muut ohjeet/tiedot  

  

Yhtiökokouksessa läsnä olevalla osakkeenomistajalla on yhtiökokouksessa osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:n mukainen kyselyoikeus kokouksessa käsiteltävistä asioista.  

  

Alma Media Oyj:llä on kokouskutsun päivänä 14.2.2018 yhteensä 82.383.182 osaketta, jotka edustavat yhtä monta ääntä.  

  

Helsingissä helmikuun 14. päivänä 2018  

  

ALMA MEDIA OYJ  

  

HALLITUS  

  

  

Lisätietoja: Mikko Korttila, lakiasiainjohtaja ja Alma Media Oyj:n hallituksen sihteeri, puh 010 665 2201  

Jakelu:   

NASDAQ Helsingin Pörssi, keskeiset tiedotusvälineet  

Alma Media lyhyesti

Alma Media on palveluliiketoimintaan ja journalistisiin sisältöihin keskittyvä mediakonserni. Yhtiön tunnetuimpia brändejä ovat Kauppalehti, Talouselämä, Affärsvärlden, Iltalehti, Aamulehti, Etuovi.com ja Monster. Alma Media rakentaa asiakkailleen kestävää kasvua digitaalisuuden mahdollisuuksia hyödyntäen tietopalveluilla, järjestelmä- ja asiantuntijapalveluilla sekä mainosratkaisuilla. Alma Median toiminta on laajentunut Suomesta Pohjoismaihin, Baltiaan ja Keski-Eurooppaan. Alma Mediassa työskentelee noin 2 250 ammattilaista (ilman jakajia), joista noin 30 % toimii Suomen ulkopuolella. Alma Median vuoden 2017 liikevaihto oli 367,3 miljoonaa euroa. Yhtiön osake noteerataan NASDAQ Helsingissä. Lue lisää: www.almamedia.fi.

 • Julkaistu: 14.2.2018, 08:15
 • Kategoria: Pörssitiedote, Tiedotteet

Jaa artikkeli